<<
>>

Стаття 15. Реєстрація організацій колективного управління

1. Юридична особа, яка має намір виконувати функції організації колективного управління, зобов’язана після її державної реєстрації звернутися до Установи із заявою про реєстрацію організації колективного управління.

2. Юридична особа може бути внесена до Реєстру організацій колективного управління, якщо вона відповідає таким вимогам:

1) зареєстрована як громадське об’єднання із статусом юридичної особи у встановленому законом порядку;

2) засновниками організації є виключно правовласники;

3) є організацією, що не має на меті отримання прибутку;

4) видом діяльності організації є колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав;

5) статут, інші установчі документи та внутрішні правила організації відповідають вимогам цього Закону та інших нормативно-правових актів України;

6) має не менше одного штатного працівника з не менш як дворічним досвідом роботи у сфері авторського права чи суміжних прав, необхідним для виконання функцій організації колективного управління;

7) має письмові заяви від правовласників про намір доручити організації управління належними їм правами;

8) має поточний рахунок в установах банку;

9) має власний веб-сайт, що містить інформацію відповідно до вимог цього Закону.

3. Для внесення до Реєстру організацій колективного управління юридична особа до заяви про реєстрацію організації колективного управління, що подається до Установи, додає:

1) копії статуту, установчих документів та внутрішніх правил організації;

2) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

3) копію документа, що підтверджує статус організації, що не має на меті отримання прибутку;

4) копію довідки про відкриті банківські рахунки;

5) основні відомості про засновників, персональний склад наглядового і виконавчого органів та штатних працівників юридичної особи за формою, затвердженою Установою;

6) копії письмових заяв правовласників про намір доручити організації управління належними їм правами;

7) відомості про доменне ім’я, структуру і зміст веб-сайту організації.

Зазначені відомості та документи засвідчуються в установленому законодавством порядку.

Вимагання інших документів для включення юридичної особи до Реєстру організацій колективного управління не допускається.

4. Заява про реєстрацію організації колективного управління та відомості і документи, що підтверджують відповідність організації вимогам частини другої цієї статті, подаються до Установи безпосередньо або через Єдиний державний портал адміністративних послуг відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги".

Відповідальність за достовірність відомостей і документів, поданих для реєстрації організації колективного управління, та зазначеної в них інформації несе керівник юридичної особи.

Документи, подані до Установи для реєстрації організації колективного управління, поверненню не підлягають і залишаються в Установі.

5. Заява про реєстрацію організації колективного управління розглядається Установою протягом 15 робочих днів з дня подання всіх відомостей і документів, передбачених частиною третьою цієї статті. За результатами розгляду Установа приймає рішення про реєстрацію організації колективного управління або про відмову в реєстрації.

6. Підставою для відмови в реєстрації юридичної особи як організації колективного управління є:

1) невідповідність вимогам частини другої цієї статті;

2) подання організацією неповного переліку документів або подання документів, що містять недостовірні відомості;

3) подання статуту, що не відповідає вимогам законодавства;

4) подання заяви до закінчення одного календарного року з дня скасування реєстрації юридичної особи як організації колективного управління відповідно до судового рішення.

У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації Установа письмово повідомляє про це юридичну особу протягом 10 робочих днів з дня прийняття та надає копію рішення про відмову в реєстрації.

Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову в реєстрації, юридична особа може повторно подати заяву про реєстрацію організації колективного управління, документи, визначені частиною третьою цієї статті, а також, за бажанням, інші відомості та документи, що підтверджують відповідність організації вимогам частини другої цієї статті.

Рішення про відмову в реєстрації може бути оскаржено в судовому порядку відповідно до законодавства.

7. У разі відповідності юридичної особи вимогам частини другої цієї статті та подання повного переліку документів, визначених частиною третьою цієї статті, Установа приймає рішення про реєстрацію організації колективного управління.

Юридична особа набуває статус організації колективного управління з дня внесення її до Реєстру організацій колективного управління та виключно у сферах, зазначених у реєстрі щодо цієї організації.

<< | >>
Источник: ЗАКОН УКРАЇНИ “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав” від 15 травня 2018 року № 2415-VIII. 2018

Еще по теме Стаття 15. Реєстрація організацій колективного управління:

 1. Стаття 20. Справи, що відносяться до юрисдикції господарських судів
 2. 1.2. Правовий статус місцевих загальних судів та суддів
 3. Стаття 15. Реєстрація організацій колективного управління
 4. Стаття 20. Відносини з користувачами, збирання винагороди і відрахувань з користувачів
 5. 2.1. Об’єкт злочину «фіктивне підприємництво»
 6. 2.2. Об’єктивна сторона злочину «фіктивне підприємництво»
 7. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 8. 3.1. Загальна характеристика складів адміністративних деліктів у галузі сільського господарства
 9. 2.1. Процесуальні норми в адміністративно-забезпечувальних і правозахисних провадженнях
 10. 3.1. Проблеми застосування адміністративно-процесуальних норм на сучасному етапі та шляхи їх вирішення
 11. 1.3. Поняття та сутність адміністративних актів органів прокуратури
 12. 2.3. Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні внутрішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури
 13. 1.2.2. Особливості дисциплінарної відповідальності суддів.
 14. 1.2. Правовий статус місцевих загальних судів та суддів
 15. 1.1. Поняття трудових спорів, конфліктів та їх позовний і непозовний характер
 16. ВИСНОВКИ
 17. 1.1. Форми захисту трудових прав працівників
 18. 2.1. Захист трудових прав працівників за допомогою міжнародних норм та інституцій