<<
>>

Стаття 25. Порядок здійснення державного нагляду за діяльністю організацій колективного управління

1. Установа здійснює державний нагляд за діяльністю організацій колективного управління, внесених до Реєстру організацій колективного управління, шляхом отримання інформації, аналізу поданих документів та проведення позапланових заходів із здійснення державного нагляду.

Планові заходи державного нагляду щодо організацій колективного управління не проводяться.

2. Підставою для здійснення позапланових заходів державного нагляду щодо організації колективного управління є:

1) подання організацією колективного управління до Установи письмової заяви про здійснення заходів державного нагляду за бажанням цієї організації;

2) виявлення та підтвердження недостовірності даних, що містяться у документах, відомостях, поданих організацією колективного управління до Установи;

3) перевірка виконання організацією колективного управління вимог, зазначених Установою у попередженні;

4) отримання Установою обґрунтованого звернення фізичної або юридичної особи про порушення організацією колективного управління її законних прав. Правовласник повинен надати докази про звернення до організації колективного управління щодо даного питання і про те, що це питання не вирішено за допомогою процедури вирішення спорів, встановленої такою організацією;

5) неподання у встановлений строк організацією колективного управління до Установи документів, обов’язковість та строки подання яких визначені цим Законом;

6) недотримання вимог щодо забезпечення прозорості діяльності організації колективного управління відповідно до цього Закону.

3. Виявлення під час здійснення позапланових заходів державного нагляду щодо організації колективного управління невідповідності відомостей та документів, поданих для реєстрації чи акредитації організації колективного управління, вимогам цього Закону є підставою для скасування реєстрації чи акредитації відповідно.

4.

У разі виявлення під час здійснення позапланових заходів державного нагляду щодо організації колективного управління порушень законодавства у сфері інтелектуальної власності Установа застосовує до такої організації передбачені цим Законом санкції.

У разі виявлення порушень законодавства з питань інтелектуальної власності, що містять ознаки кримінального правопорушення, Установа негайно повідомляє про це відповідний орган досудового розслідування.

5. Організації колективного управління не повинні чинити перешкод у виконанні Установою функцій державного нагляду та зобов’язані надавати Установі інформацію, необхідну для здійснення державного нагляду.

6. У разі порушення організацією колективного управління вимог законодавства України у сфері авторського і (або) суміжних прав, у тому числі у разі відмови у здійсненні переговорних процедур, визначених статтею 22 цього Закону, Установа приймає рішення про застосування до організації колективного управління санкцій у вигляді попередження.

Організація, яка отримала попередження, зобов’язана в установлений у попередженні строк усунути зазначені порушення та письмово повідомити про це Установу.

7. У разі невиконання або неналежного виконання вимог, зазначених у попередженні Установи, і (або) продовження порушення вимог законодавства у сфері авторського права і (або) суміжних прав, зазначених у попередженні, Установа приймає рішення про скасування акредитації та/або реєстрації такої організації та виключення такої організації з реєстру організацій колективного управління.

Підставою для прийняття рішення про скасування акредитації організації колективного управління є також обґрунтоване звернення правовласників до Установи про факти вилучення з управління акредитованої організації колективного управління значного обсягу майнових прав, що призвело до невідповідності цій організації критерію істотної репрезентативності, визначеному частиною сьомою статті 16 цього Закону, а також звернення юридичної особи, щодо якої існують обґрунтовані підстави вважати, що вона відповідає критеріям, визначеним частиною сьомою статті 16 цього Закону, та може виконувати функції акредитованої організації колективного управління у сфері, в якій здійснює колективне управління організація, щодо скасування акредитації якої подано звернення.

У разі прийняття Установою рішення про скасування акредитації до реєстру організацій колективного управління вноситься відповідний запис.

У разі прийняття Установою рішення про скасування акредитації та (або) реєстрації така організація виключається з реєстру організацій колективного управління.

Інформація про скасування реєстрації та (або) акредитації розміщується на офіційному веб-сайті Установи.

Рішення Установи про скасування акредитації та (або) реєстрації може бути оскаржене у судовому порядку.

<< | >>
Источник: ЗАКОН УКРАЇНИ “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав” від 15 травня 2018 року № 2415-VIII. 2018

Еще по теме Стаття 25. Порядок здійснення державного нагляду за діяльністю організацій колективного управління:

  1. Стаття 4. Повноваження Установи
  2. Стаття 25. Порядок здійснення державного нагляду за діяльністю організацій колективного управління
  3. 1.3. Поняття та сутність адміністративних актів органів прокуратури
  4. 2.3. Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні внутрішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури
  5. 1.2. Правові основи організації та діяльності військової прокуратури
  6. 2.2. Структура єдиної системи підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників.
  7. 1.2. Історико-правовий аналіз вітчизняного регулювання трудових спорів і конфліктів
  8. 1.1. Форми захисту трудових прав працівників
  9. 2.1. Захист трудових прав працівників за допомогою міжнародних норм та інституцій
  10. 2.2. Місце громадських організацій у механізмі захисту трудових прав працівників