<<
>>

Стаття 5. Основні засади колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав

1. Колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав здійснюють організації колективного управління, зареєстровані Установою у встановленому цим Законом порядку.

Організація колективного управління є неприбутковою організацією, утворюється в організаційно-правовій формі громадського об’єднання (громадська організація або громадська спілка) зі статусом юридичної особи, єдиним видом діяльності якої є виконання завдань і функцій, визначених статтею 12 цього Закону.

Засновниками організації колективного управління можуть бути виключно правовласники.

Засновниками і членами організації колективного управління можуть бути фізичні особи - громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи приватного права.

Не допускаються обмеження чи привілеї для організацій колективного управління залежно від виду, громадянства, майнового стану чи професійної належності засновників або членів таких організацій.

2. Принципами діяльності організацій колективного управління є:

1) неухильне дотримання інтересів правовласників - організації колективного управління зобов’язані діяти найкращим чином в інтересах правовласників, ефективно збирати, розподіляти і виплачувати дохід від прав, не покладати на правовласників жодних зобов’язань, які не є об’єктивно необхідними для захисту їхніх прав та інтересів і для ефективного управління їхніми майновими правами;

2) рівність - не допускається встановлення привілеїв для окремих категорій правовласників залежно від їх виду (юридичні чи фізичні особи), членства в організації колективного управління, участі чи неучасті в управлінні такою організацією, громадянства, резидентства тощо;

3) прозорість - організації колективного управління забезпечують вільний доступ правовласників, користувачів і громадськості до інформації про свою діяльність, визначену цим Законом;

4) підзвітність - організації колективного управління звітують перед вітчизняними і (або) іноземними правовласниками про свою діяльність у порядку, встановленому цим Законом;

5) ефективне управління - організації колективного управління забезпечують збирання, розподіл та виплату доходу від прав правовласникам у найбільш швидкий, ефективний і точний спосіб та лише з обґрунтованими витратами.

Витрати організацій колективного управління на придбання товарів, робіт і послуг відповідають критерію ефективності управління, якщо вони здійснюються з використанням процедур, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі".

3. Правовласники як суб’єкти авторського права і (або) суміжних прав мають право доручати управління своїми майновими правами організаціям колективного управління.

Правовласники мають право вільно обирати організацію колективного управління, яка буде управляти їхніми майновими правами, визначати, які саме майнові права і на які об’єкти авторського права і (або) суміжних прав передавати в управління, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Крім випадків, коли організація колективного управління має об’єктивно обґрунтовані причини відмовити в управлінні, вона зобов’язана управляти майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, за умови що таке управління належить до сфери її діяльності.

4. Правовідносини між організаціями колективного управління та правовласниками виникають та здійснюються на підставі договору про управління майновими правами на колективній основі, що укладається в письмовій (електронній) формі із зазначенням конкретних об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, права на які передаються в управління, та конкретних способів використання таких об’єктів, або на підставі закону.

5. Правовласники, у тому числі ті, які уклали договір про управління майновими правами на колективній основі з організацією колективного управління, мають право на свій розсуд надавати дозвіл на некомерційне використання належних їм об’єктів авторського права і (або) суміжних прав.

6. Правовласники мають право вилучати свої майнові права з управління організації колективного управління, крім випадків, передбачених цим Законом.

7. Колективне управління майновими правами на об’єкти авторського права і (або) суміжних прав здійснюється у виді добровільного, розширеного та обов’язкового колективного управління.

8. Організації колективного управління мають право управляти на території України майновими правами іноземних правовласників на загальних підставах, визначених частиною четвертою статті 5 цього Закону, або на основі договорів з юридичними особами, які здійснюють колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав в інших державах (далі - аналогічні іноземні організації), у тому числі договору про представництво прав.

Організації колективного управління можуть доручати управління на колективній основі майновими правами українських правовласників за кордоном на основі договорів з аналогічними іноземними організаціями, у тому числі про представництво прав.

Організації колективного управління можуть об’єднуватися на договірних засадах для реалізації спільних завдань та укладати між собою договори про партнерство та договори про представництво прав. Функції з розширеного та обов’язкового колективного управління не можуть бути передані на підставі договору про партнерство чи договору про представництво прав.

У разі якщо функції акредитованої організації колективного управління передбачають укладення договорів про партнерство і (або) договорів про представництво прав, відповідна організація не має права відмовляти іншим організаціям колективного управління, у тому числі аналогічним іноземним організаціям, в укладенні зазначених договорів.

У процесі колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав не допускається дискримінація правовласників, майнові права яких передані організації колективного управління на підставі договору про представництво прав, зокрема в частині встановлення тарифів, утримання збору за управління, умов збирання, розподілу та виплати доходу від прав.

Зміст договорів, що укладаються організацією колективного управління з іншими організаціями колективного управління, у тому числі аналогічними іноземними організаціями, не повинен суперечити вимогам, встановленим законами України про захист економічної конкуренції.

9. Організації колективного управління здійснюють повноваження щодо колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав від свого імені в інтересах правовласників.

10. Організації колективного управління не мають права:

1) використовувати в будь-який спосіб об’єкти авторського права і (або) суміжних прав, майнові права щодо яких передані їм для управління на колективній основі;

2) доручати здійснення обов’язкового чи розширеного колективного управління на території України іншим організаціям колективного управління або третім особам;

3) бути засновником або учасником суб’єктів підприємницької діяльності.

11. Організація колективного управління зобов’язана повідомити правовласника про умови членства в організації колективного управління та розмір збору за управління до початку співпраці з ним, крім випадків здійснення колективного управління у сферах, передбачених частинами п’ятою та шостою статті 12 цього Закону.

12. Організація колективного управління не має права безпідставно відмовляти правовласникам у наданні їм статусу члена організації колективного управління.

13. Організація колективного управління зобов’язана постійно забезпечувати правовласникам та користувачам можливість звернення до організації за допомогою засобів телекомунікації (телефон, електронна пошта, інші засоби зв’язку), у тому числі під час реалізації ними своїх прав.

<< | >>
Источник: ЗАКОН УКРАЇНИ “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав” від 15 травня 2018 року № 2415-VIII. 2018

Еще по теме Стаття 5. Основні засади колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав:

  1. Стаття 5. Основні засади колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав
  2. 2.3. Зміст правовідносин інтелектуальної власності