<<

Розділ VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і застосовується до правовідносин, які виникли після набрання ним чинності, а в частині функціонування електронної системи реєстрації та обліку у сфері авторських і суміжних прав з 1 липня 2019 року.

2. Свідоцтва про облік організацій колективного управління, про визначення організацій колективного управління уповноваженими, про уповноваження організацій колективного управління, видані до набрання чинності цим Законом, втрачають чинність через дев’ять місяців з дня набрання чинності цим Законом, а у сферах, щодо яких Закон передбачає здійснення розширеного та обов’язкового колективного управління, - з оголошеної Установою відповідно до частини четвертої статті 15 цього Закону дати закінчення прийому заяв на участь в конкурсі на акредитацію у відповідній сфері.

Після втрати чинності свідоцтва про облік організацій колективного управління, про визначення організацій колективного управління уповноваженими, про уповноваження організацій юридичні особи, які не були включені до Реєстру організацій колективного управління в порядку, визначеному цим Законом, зобов’язані вчинити дії, передбачені частиною четвертою статті 18 цього Закону.

3. Через три місяці з дня набрання чинності цим Законом Установа розпочинає прийом заяв від зацікавлених юридичних осіб про реєстрацію організацій колективного управління.

Через п’ять місяців з дня набрання чинності цим Законом Установа оголошує конкурси на визначення акредитованих організацій колективного управління у сферах, передбачених абзацами шостим і сьомим частини п’ятої та абзацами третім і шостим частини шостої статті 11 цього Закону, та розпочинає прийом відповідних заяв від організацій колективного управління, про що розміщує оголошення на офіційному веб-сайті.

Через чотирнадцять місяців з дня набрання чинності цим Законом Установа оголошує конкурси на визначення акредитованих організацій колективного управління у сферах, передбачених абзацами четвертим і п’ятим частини п’ятої та абзацами четвертим і п’ятим частини шостої статті 11 цього Закону, та розпочинає прийом відповідних заяв від організацій колективного управління, про що розміщує оголошення на офіційному веб-сайті.

4. Установа протягом чотирнадцяти місяців з дня набрання чинності цим Законом зобов’язана вжити заходів для приведення колективного управління майновими авторськими правами, що здійснюється Державною організацією "Українське агентство з авторських та суміжних прав" (далі - ДО УААСП), у відповідність із вимогами цього Закону. Для цього Установа:

1) протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом організовує скликання зборів делегатів з числа правовласників - фізичних осіб, які передали в управління ДО УААСП належні їм майнові авторські права. В зазначених зборах делегатів мають право взяти участь:

а) особи, делеговані всеукраїнськими творчими спілками, яким Кабінетом Міністрів України надано статус національних (разом не більше ніж 33 делегати);

б) особи, які відповідно до статуту ДО УААСП в редакції, чинній станом на 1 січня 2018 року, мають статус члена Ради Авторів (разом не більше ніж 5 делегатів);

в) особи, обрані за результатами рейтингового голосування, проведеного Установою, які є авторами та мають чинні договори з ДО УААСП щодо управління належними їм авторськими майновими правами станом на дату набрання чинності цим Законом, в кількості, яка не перевищує 11 осіб.

Порядок такого рейтингового голосування пропонується ДО УААСП та затверджується Установою одночасно з затвердженням Установою мінімальної кількості творів та максимальної кількості авторів відповідних видів творів для цілей рейтингового голосування, як передбачено цим пунктом.

Установа затверджує та оприлюднює на офіційному веб-сайті Установи список учасників зборів делегатів;

2) після ухвалення зборами делегатів рішення про реєстрацію громадської організації, метою якої є колективне управління правами, - надає методичну та організаційну підтримку у здійсненні реєстрації громадської організації, реєстрації організації колективного управління;

3) разом із ДО УААСП звертається до осіб (у тому числі правовласників, інших організацій колективного управління, у тому числі аналогічних іноземних організацій, міжнародних об’єднань), з якими ДО УААСП були укладені договори, з пропозицією щодо заміни вищезазначеної громадської організації як сторони договору замість ДО УААСП;

4) забезпечує передачу вищезазначеній громадській організації відомостей, інформації, у тому числі інформаційних баз даних, належних ДО УААСП та об’єктивно необхідних для здійснення колективного управління.

5. Після акредитації організацій колективного управління у сферах, передбачених абзацами четвертим і п’ятим частини п’ятої та абзацами четвертим і п’ятим частини шостої статті 11 цього Закону, Установа здійснює ліквідацію ДО УААСП у встановленому законодавством порядку.

6. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 52, ст. 312; 2001 р., № 41, ст. 199; 2004 р., № 16, ст. 238; 2011 р., № 44, ст. 459):

а) абзац дванадцятий статті 9 виключити;

б) абзац третій статті 21 виключити;

2) у Законі України "Про авторське право і суміжні права" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 43, ст. 214 із наступними змінами):

а) у статті 1:

доповнити з урахуванням алфавітного порядку терміном такого змісту:

"кабельна ретрансляція - прийом і одночасна передача телерадіоорганізаціями, провайдерами програмної послуги та іншими особами незалежно від використаних технічних засобів повних і незмінних передач (програм) організацій мовлення або їх істотних частин, а також творів, виконань, фонограм, відеограм, зокрема таких, що містяться в таких передачах (програмах) організацій мовлення, за умови що початкова трансляція такої передачі (програми) здійснена організацією мовлення, яка не підпадає під юрисдикцію України відповідно до закону або міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України";

в абзацах сорок п’ятому - сорок восьмому слова "за згодою суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав" виключити;

б) у статті 4:

абзаци третій, п’ятий і чотирнадцятий частини першої виключити;

частину другу виключити;

в) друге речення частини другої статті 25 викласти в такій редакції: "Особливості виплати винагороди у таких випадках визначено статтею 42 цього Закону та Законом України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав";

г) у статті 42:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Допускається відтворення в домашніх умовах і виключно в особистих цілях творів і виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах, а також репрографічне відтворення літературних, фотографічних, образотворчих та інших подібних творів без згоди суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, але з виплатою їм винагороди у порядку, встановленому законом.

Особливості виплати винагороди у таких випадках визначені Законом України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав";

частини четверту - сьому виключити;

ґ) у статті 47:

частину першу доповнити реченням такого змісту: "Правові засади діяльності організацій колективного управління визначаються Законом України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав";

частини другу - п’яту виключити;

д) статті 48 і 49 виключити;

е) пункт "а" статті 50 викласти в такій редакції:

"а) вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, визначені статтями 14 і 38 цього Закону, та їхні майнові права, визначені статтями 15, 17, 27, 39-41 цього Закону, з урахуванням умов використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, передбачених статтями 21-25, 42, 43 цього Закону, а також зловживання посадовими особами організації колективного управління службовим становищем, що призвело до невиплати або неналежних розподілу і виплати винагороди правовласникам";

є) пункт "г" частини другої статті 52 викласти в такій редакції:

"г) виплату компенсації, що визначається судом як паушальна сума на базі таких елементів, як подвоєна, а у разі умисного порушення - як потроєна сума винагороди або комісійні платежі, які були б сплачені, якби порушник звернувся із заявою про надання дозволу на використання оспорюваного авторського права або суміжних прав замість відшкодування збитків або стягнення доходу";

3) статтю 13 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 265 із наступними змінами) доповнити абзацом шістнадцятим такого змісту:

"нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями вимог щодо надання звітної інформації (звітів) про використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, а саме музичних творів, аудіовізуальних творів, фонограм (відеограм) та зафіксованих у них виконань, у телерадіоефірі телерадіоорганізацій";

4) статтю 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст.

155; 2014 р., № 12, ст. 178; 2015 р., № 45, ст. 409) доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Телерадіоорганізація зобов’язана щороку, до 31 березня, подавати до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, звіт за попередній (звітний) рік діяльності про використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, а саме музичних творів, аудіовізуальних творів, фонограм (відеограм) та зафіксованих у них виконань, у телерадіоефірі телерадіоорганізації";

5) частину шосту статті 3 Закону України "Про громадські об’єднання" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 1, ст. 1) доповнити абзацом другим такого змісту:

"Для громадських об’єднань, які мають статус організації колективного управління відповідно до Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав", відсутність майнового інтересу їхніх членів передбачає здійснення виплат на користь членів (правовласників) після розподілу організацією колективного управління доходу від прав";

6) в абзаці другому пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 2, ст. 25) слово та цифри "1600 гривень" замінити словами та цифрами "прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, починаючи з 1 січня 2017 року".

7. Кабінету Міністрів України:

1) протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

2) протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

3) протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом;

4) протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

5) протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом вжити заходів для приведення діяльності державної організації, установчі документи якої передбачають здійснення функцій з колективного управління майновими правами, у відповідність із вимогами цього Закону.

Президент України П.ПОРОШЕНКО
м. Київ 15 травня 2018 року № 2415-VIII

<< |
Источник: ЗАКОН УКРАЇНИ “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав” від 15 травня 2018 року № 2415-VIII. 2018

Еще по теме Розділ VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ:

 1. Стаття 16. Прикінцеві та перехідні положення
 2. Розділ VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 3. Розділ VII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 4. Розділ VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 5. Розділ XI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 6. Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 7. Розділ XII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 8. Розділ X ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 9. Розділ XXІ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 10. Розділ XIX ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 11. Стаття 201. Податкова накладна
 12. Стаття 338. Особливості справляння рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин
 13. Стаття 344. Пенсійне забезпечення посадових осіб контролюючих органів
 14. РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 15. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 16. Розділ VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ