<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Агафонов С. Проблеми реалізації принципів правової держави в Україні та шляхи їх вирішення / Сергій Агафонов // Юстиніан - № 1 - 2006 - С. 12-15.

2. Адвокатура: історія і сучасність / О.Д.

Святоцький, В.В. Медведчук. - К. : Ін Юре, 1997. - 320 с.

3. Алексеев Н.Н. Науки общественные и естественные в

историческом взаимоотношении их методов. Очерки по истории и методологии общественных наук / Н.Н.Алексеев //Уч. зап.

Императорского Моск. Ун-та. Отд. Юрид. Вып. 38. - М.,1912. С. 23-25.

4. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения / С.С.Алексеев. - М.: Издательство НОРМА, 2001. - 791 с.

5. Антонович М. Права людини за конституційним та

міжнародним правом: порівняльний аспект / М.Антонович // Наукові записки. - Т. 18. Правничі науки. - К.: НаУКМА, 2000. - С. 22-25.

6. Антонович М. Права людини за конституційним та

міжнародним правом: порівняльний аспект [Текст] / М.Антонович // Наукові записки. - Т. 18. Правничі науки. - К.: НаУКМА, 2000. - С. 45-90.

7. Аракелян М. Р. Інститут адвокатури у правозахисній діяльності сучасної Української держави / М.Р.Аракелян // Актуальні проблеми держави і права - 2011 - Випуск 3 - С. 7-9;

8. Аракелян М. Р. Теоретико-методологические аспекты сравнительного изучения адвокатуры / М. Р. Аракелян // Наукові праці Одеської національної юридичної академії. - 2008. - Т. 7. - С. 131-135.

9. Арато А. Концепция гражданского общества: восхождение, упадок и воссоздание, и направления для дальнейших исследований /

А.Арато // Полис. - 1995. - № 3 - С. 15-20.

10. Арефьев Т.П. Некоторые вопросы понятия охраны субъективных прав / Т.П. Арефьев // Проблемы защиты субъективных прав. - Ярославль, 1981. - С. 54-57.

11. Асоціація висловлює глибоке занепокоєння фактом порушення професійних прав адвоката [Електронний ресурс] Режим доступу : http://uba.ua/ukr/news/3783/

12. Астахов П.А.

Адвокатский иммунитет как гарантия права на защиту / П.А.Астахов // Закон и право. - 2006. - № 1. - С. 56-60.

13. Атамасов А. В. Порядок надання безоплатної правової допомоги адвокатами згідно Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" / А. В. Атамасов // Часопис Київського університету права. - 2013. - № 1. - С. 376-380.

14. Бабаченко, С.В. конституционно-правовой статус

правоохранительных органов российской федерации : Дисс.канд.юрид.наук по спец. 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право / Сергей Викторович Бабаченко - М., 2009. - 182 с.

15. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: учебник. 4-е изд., изм. и доп. / М.В. Баглай - М., 2004. - 364 с.

16. Баглай M. В., Габричидзе Б. Н. Конституционное право Российской Федерации [Текст] / М.В.Баглай, Б.Н.Габричидзе - М., 1996. - 410 с.

17. Баллебай-Окхольм Г., Які ризики містить монополія адвокатури? / Г. Баллебай-Окхольм // Закон і бізнес - № 49 (1243) - С. 3-6.

18. Балон І., Радченко В., Павлюк А. Щодо обов’язкового членства

в Національній асоціації адвокатів України / І. Балон, В. Радченко, А. Павлюк // [Електронний ресурс] - Режим доступу:

http://legalweekly.com.ua/index.php?id=16061&show=news&newsid=123407

19. Банчук О. А., Куйбіда Р. О. Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод до процедури здійснення судочинства / О.А.Банчук, Р.О.Куйбіда - К. : «ІКЦ «Леста»», 2005. - 116 с.

20. Банчук О.А. Правова допомога: Зарубіжний досвід та пропозиції для України / Автори-упорядники О.А. Банчук, М.С. Демкова.

- К.: Факт, 2004. - 336 с.

21. Баранов А.М. Словарь основных уголовно-процессуальных

понятий и терминов [Електронний ресурс] / А.М. Баранов, П.Г. Марфицин // «Правовые технологии». - Режим доступу:

http: / / www. l awtech.agava.ru/pub/buppdic/g0000313. htm

22. Баренбойм П.Д., Резник Г.М. Адвокатура, как защитник гражданского общества / П.Д.Баренбойм, Г.М.Резник // Адвокат - № 8 - 2004 - С.

32-35.

23. Басай В.Д. Судові та правоохоронні органи України / В.Д. Басай. - Івано-Франківськ, 2002. - 820 с.

24. Безклубий І.А., Єфіменко Л.В. Методологія дослідження нотаріальної діяльності / І.А.Безклубий, Л.В.Єфіменко // Юридичний радник - №5(53) жовтень 2010- С. 11-15.

25. Бєлов Д.М. Парадигма українського конституціоналізму / Д.М.Бєлов.- В.Березний: РК «Євростандарт», 2011. - 400 с.

26. Бєлов Д.М. Парадигма українського конституціоналізму: дис... на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право; муніципальне право. Харківський національний університет внутрішніх справ / Дмитро Миколайович Бєлов.

- Харків, 2012. - 523 с.

27. Бєлов Д.М., Мишанич К.С., Проблеми визнання рішень

Конституційного Суду України / Д.М.Бєлов, К.С.Мишанич // Науковий вісник УжНУ. Серія “Право” - Випуск № 30. Т 1. - 2015 р. - С. 70-74.

28. Бєлов Д.М., Туряниця О.О., Реформа інституційної системи в України / Д.М.Бєлов, О.О.Туряниця // Науковий вісник УжНУ. Серія “Право” - Випуск № 32. Т 1. - 2015 р. - С. 104-108.

29. Бєляєва К., Переконати спільноту в необхідності адвокатської монополії спробують закордонні економісти / Катерина Бєляєва // Закон і бізнес - № 24 (1820) - С. 1-8.

30. Бігун С., Ринок юридичних послуг України в динаміці. Від амбіцій до відповідальності. [Огляд IV щорічного юридичного форуму АПУ "Розвиток ринку юридичних послуг в Україні-2008", м. Київ, 22 лютого 2008 року] // Юридична газета. — 2008. — № 10 (144) (4.03). — С. 4-5.

31. Біленчук П. Підготовка юристів нової генерації. Світовий досвід та реалії українського класичного університету / Петро Біленчук // Віче - №22, листопад 2013 - С. 12-16.

32. Бірюкова А. М. Щодо проекту закону України «Про правову допомогу», розробленого Міністерством юстиції України : зауваження і пропозиції / А. М. Бірюкова, С. В. Гончаренко // Адвокат. — 2004. — № 2. - С. 20-25.

33. Бірюкова А.М. Адвокатура - інститут правової держави / А.М. Бірюкова // Адвокат.

- 2004 - №3. - С. 12-15.

34. Бірюкова А.Треба захищати інститут захисту в новому КПК / А.Бірюкова // Адвокат. -2012. - № 1(136). - С. 5.

35. Бойков А. Д. Независимость адвоката [Электронный ресурс] / А. Д. Бойков. - Режим доступа : http://dom-i-

zakon.ru/articles/inoe/0111002121/

36. Бойков А. Д. Адвокатам подрезали крылья / А. Д. Бойков, Г. Б.

Мирзоев // Адвокатские вести. - 2005. - № 5. - С. 2-9.

37. Бойков А. Д. Адвокатура и адвокаты / А. Д. Бойков. - М. : Юрлитинформ, 2006. - 223 с.

38. Бойков А. Д. Третья власть в России. Очерки о правосуди, законности и судебной реформе 1990-1996 гг. / А. Д. Бойков. - М., 1997. - 221 с.

39. Большой юридический словарь [Текст] / [ред. А.Я. Сухарева,

В.Е. Крутских]. - М.: ИНФРА, 2004. - 704 с.

40. Бородін І. Права та свободи громадян, їх класифікація, гарантії реалізації / І.Бородін // Право України. - 2001. - № 12. - С. 18-22.

41. Бронз И. Еще раз о реформировании адвокатуры Украины / И. Бронз // Адвокат. - 2005. - № 12. - С. 48-52.

42. Букач В. Зміст конституційних прав і свобод громадян [Текст] / В.Букач // Право України. - 2001. - № 9. - С. 8-10.

43. Булатов М. Діалектичний метод / М.Булатов // Філософ. енциклопед. Словник / Гол.ред. В. I. Шинкарук. - К.: Абрис, 2002. - 1099 с.

44. Варфоломеєва Т. В. Проблеми української адвокатури / Т. В. Варфоломеєва // Адвокат. - 2009. - № 10. - С. 4-9.

45. Варфоломеєва Т.В. Защита в уголовном судопроизводстве / Т.В. Варфоломеєва. - К.: Ин-т адвокатуры при Киевском ун-те им. Тараса Шевченко, 1998. - 204 с.

46. Варфоломєєва Т.В. Суб’єкт надання правової допомоги [Текст] / Т.В. Варфоломеєва // Адвокат. - 2001. - № 6. - С. 3-5.

47. Васьковский Е. В. Организация адвокатуры : в 2 ч. / Е. В. Васьковский. - СПб. : Изд-е Н. К. Мартынова, 1893. - Ч. 1 - 396 с.

48. Ватман Д.П. Адвокатская этика (Нравственные основы судебного представительства по гражданским делам) / Д.П.Ватман - М.:

Юрид.лит., 1977. - 511 с.

49. Ващук Б. Л. Обов’язкова участь захисника у кримінальному провадженні / Б.Л.Ващук // Часопис Київського університету права - 2014/4 - С.

237-241.

50. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укладач та гол. редактор В.Бусел - К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2006. - 1728 с.

51. Вершинин А.П. Соотношение категорий «правовое поведение» и «правовая, деятельность» / А.П. Вершинин // Юридическая деятельность: сущность, структура, виды: Сб. науч. тр. -Ярославль, 1989. -

С. 33-39.

52. Вестник Гильдии российских адвокатов, 2000. - № 5. - С. 9-18.

53. Вільчик Т. Б. Адвокатура та громадянське суспільство у правовій державі / Т. Б. Вільчик // Право України. - 2014. - С. 243-250.

54. Вільчик Т., Конституційно-правовий статус адвокатури / Т.Вільчик // Теорія і практика правознавства. - Вип. 2 (8) / 2015 - С. 1-13.

55. Вільчик Т.Б. Адвокатура та судова влада: характер взаємовідносин / Т.Б.Вільчик // Часопис Академії адвокатури України - том 7 - №4(25) 2014. - С. 19-25.

56. Вільчик Т.Б. Реалізація принципу незалежності професійної діяльності адвокатів у взаєминах з державною владою // Т.Б.Вільчик // Вісник Академії адвокатури України - Том 11 - число 2(30) - 2014 - С. 6374.

57. Волков А. Бесплатная юридическая помощь / А. Волков, А. Гаврушко / / Юридическая практика. — 2003. — 12 авг.

58. Волоско В.В. Функції правоохоронних органів у демократичній державі / В.В.Волоско // Науковий вісник Львівськ. держ. ун-ту внутр. справ. Серія юридична - 2008. - № 2 - С. 101-110.

59. Воробьев А. В., Поляков А. В., Тихонравов Ю. В. Теория адвокатуры / А.В.Воробьев, А.В.Поляков, Ю.В. Тихонравов. — М., 2002. — 496 с

60. Воробьев А.В. Теория адвокатуры / А.В. Поляков, А.В.Воробьев, Ю.В. Тихонравов - М., 2002. - 233 с.

61. Воронов А.А. Роль адвокатуры в реализации

конституционного права на квалифицированную юридическую помощь : дисс.докт.юрид.наук по спец. 12.00.11 - судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура / Воронов Александр Алексеевич - М., 2008 - 490 с.

62. Гвоздій В. А. Адвокатура України: історія та сучасність, досвід і перспективи // Адвокатура України: історія та сучасність: матеріали Всеукраїнського круглого столу.

- Київ; Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка. 2013. - С. 5-9.

63. Гессен И.В. Адвокатура, общество и государство (1864-1914) / Сост. С.Н. Гаврилов. - М.: Юристь, 1997. - 511 с.

64. Горбункова И.М. Особенности правоохранительной

деятельности российского нотариата в сфере наследственных отношений: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук / И.М.Горбункова. - М., 2007 - 19 с.

65. Городовенко В. В. Проблеми становлення незалежної судової влади в Україні : монографія / В. В. Городовенко. - К. : Фенікс, 2007. - С. 172-173.

66. Гошовська Т. В. Роль адвокатури при здійсненні захисту у кримінальній справі: позитивний прояв судово-правового реформування / Т. В. Гошовська, Н. Л. Дроздович // Вісник Верховного Суду України. - 2012. - № 9. - С. 28-34.

67. Гриценко В. Г. Завдання правоохоронної системи України / В. Г. Гриценко // Форум права, — 2014. — № 4. — С. 89-92.

68. Громадянське суспільство і держава в Україні: проблеми

взаємодії : матеріали методолог. семінару / відп. ред. : В. В. Цвєтков, І. О. Кресіна; упоряд. Є. В. Перегуда. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М.

Корецького НАН України, 2004. - 84 с.

69. Грудцына Л.Ю. Адвокатура в России: Учебн. пособ. / Л.Ю. Грудцына - М.: Изд-во «Эксмо». - М, 2005. - С. 98.

70. Гурлев В.В., Гурлев Л.В. Социальное государство и общество / В.В.Гурлев, Л.В.Гурлев. - СПб, 2002. - 312 с.

71. Гусарєв С.Д. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти: дис... на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / С.Д. Гусарєв. - Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - К., 2007. - 374 с.

72. Гусарєв С. Д. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти / С.Д.Гycapєв. - К.: Знання, 2005. - 375 с.

73. Деханов С. А. Адвокатура, гражданское общество, государство / С.А.Деханов // Адвокат. — 2004. — № 12. - С. 13-18.

74. Джуська А. Конституційне право особи на правову допомогу: методологія дослідження / Анна Джуська // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради - 2014 - № 3(9). - С. 1-6.

75. Джуська А.В. Конституційне право людини на правову допомогу у світлі рішень Конституційного Суду України // Конституція України: шляхи вдосконалення [Текст] : матеріали круглого столу (Київ, 26 червня 2015 р.). - К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. - C. 23-24.

76. Документ Копенгагенської наради Конференції щодо

людського виміру НБСЄ (ОБСЄ), Міжнародний документ від 29.06.1990 [Електронний ресурс] - Режим доступу:

http: / / zakon4.rada. gov.ua/laws/show/994_082

77. Егорышев С.В. Общественная правоохранительная

деятельность и ее роль в обеспечении правопорядка / С.В.Егорышев // Российский следователь. - 2009. - № 5. - С. 17-18.

78. Ефименко В:И. Юридическая помощь гражданам и организациям: понятие и место в системе правоохраны / В.И. Ефименко // Актуальные проблемы: законодательства и правоприменительной практики: Сб. статей. - М., 1988 - С. 43-45.

79. Загальна декларація прав людини ООН; Декларація, Міжнародний документ від 10 грудня 1948 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

80. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства (Страсбург, жовтень 1988 р.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/994_343

81. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського

Співтовариства ЄЕС; Кодекс, Міжнародний документ від 01.10.1988 [Електронний ресурс] Режим доступу :

http: / / zakon3.rada. gov.ua/laws/show/994_343

82. Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 131 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо стажу роботи судді) (реєстр. № 7284 від 21 жовтня 2010 року) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_ doc2.nsf/link1/JG2BT00I.html

83. Зейкан Я. П. Адвокат: кримінальні справи : метод. поради : у 2 ч. / Я. П. Зейкан. - К. : Дакор, 2012. - 728 с.

84. Зиновьев А. В. Конституционное право России [Текст] /

А.В.Зиновьев. - М. - Спб., 2000. - 398 с.

85. Ильина Т. И. Обязательства по оказанию правовых услуг в Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. И. Ильина.

— 2007. - 19 с.

86. Карпов Д. В. Социально-правова природа судебной власти / Д. В. Карпов // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия Право. - 1997. - Вып. 1. - С. 162-169.

87. Карташов В.Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность / В.Н. Карташов. - Саратов, 1989. - 231 с.

88. Качалов В.И. Юридическая помощь в Российской Федерации: Схемы и комментарии / В.И.Качалов, О.В. Качалова. - М., 2002. - С. 35.

89. Кваша Л.Ф. Негосударственные субъекты правоохранительной деятельности в Российской Федерации: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук / Л.Ф.Кваша - М., 1996. - 19 с.

90. Керимов Д.А. Государство и правовое государство / Д.А.Керимов // Право и образование - 2003 - № 6. - С. 4-26.

91. Керимов Д.А. Предмет философии права / Д.А. Керимов. // Государство и право. - 1994. - № 7. - С. 3-8.

92. Кизима В. Детермінізм / В.Кизима //Філософ. енциклопед. Словник / Гол.ред. В. І. Шинкарук - К.: Абрис, 2002. - 680 с.

93. Клен Н. Проект закона об адвокатуре разрушает ее до основания / Н.Клен // Российская юстиция. - 2001. - № 8 - С. 34-37.

94. Книгін К. Г. Суб'єкти договору надання правових послуг адвокатом / К. Г. Книгін // Актуальні проблеми держави і права. - О., 2012.

- Вип. 66. - С. 200-208.

95. Коваль К. «Ручна» адвокатура не потрібна нікому» / К. Коваль [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://lawyersunion.

org.ua/?p=4914

96. Коваль К., Внутрішні стандарти адвокатури / Катерина Коваль // Український адвокат - №7(83) - липень 2013 року. - С. 3-4.

97. Коваль М. Державна влада та адвокатура в Україні / М. Коваль // Юридична газета. - 2006. - № 6(66). - С. 18-22.

98. Кожевников А.В. Адвокат — представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика в советском уголовном процессе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.В. Кожевников. - Свердловск, 1974. - 19 с.

99. Козлова Е. И., Кутафин О, Е. Конституционное право России [Текст] / Е.И.Козлова, О.Е.Кутафин. - М., 1998. - 515 с.

100. Козловський А. Право як пізнання: вступ до гносеології права / А. Козловський. - Чернівці: Рута, 1999. - 295 с.

101. Козьміних А. В. Адвокатура як інститут громадянського суспільства в сучасній науці / А. В. Козьміних // Актуальні проблеми політики. - Вип. 36. - Одеса, 2009. - С. 22-24.

102. Колонтаевский Ф.С. Организационные основы охраны общественного порядка в современных условиях. Дис. ...докт. юрид. наук. / Ф.С.Колонтаевский - М.: Академия МВД России, 1996. - 412 с.

103. Компанейцев С. Професійний обов'язок як структурний елемент деонтологічних засад діяльності адвоката / С. Компанейцев // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 6. - С. 115-118.

104. Комплексна експертиза дисертаційних робіт: економічні спеціальності / Укладачі: Кизим М. О., Загорський В. С., Шкарлет С. М., Тищенко О. М. - Х.: ВД «ІНЖЕК», 2012. - 120 с.

105. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 4 листопада 1950 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:

//zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004

106. Конституція України : Верховна Рада України; Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс] - Режим

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D 1 %80

107. Кравчук К.Г. Правоохоронна діяльність: проблема

загальнотеоретичного визначення / Клавдія Георгіївна Кравчук // Матеріали науково-практичної інтернет-конференції (10.10.2012) - Секція №6 - [Електронний ресурс] - Режим доступу :

http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id= 387%3A111012-07&catid=52%3A6-1012&Itemid=64&lang=ru

108. Кримінальний процес : підруч. / за ред. Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної. - Х. : Право, 2010. - С. 71.

109. Кроткова Н.В. Круглый стол «Права человека и стратегия устойчивого развития» / Н.В .Кроткова // Государство и право. - 1998. - № 11. - С. 103-119.

110. Крусян, Анжеліка Романівна. Сучасний український конституціоналізм: теорія і практика: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 [Електронний ресурс] / А. Р. Крусян; Нац. ун-т «Одес.юрид. акад.». — О., 2010. — 42 с.

111. Кудрявцев В.Н., Лукашева Е.Л. Новое политическое мышление и права человека / В.Н.Кудрявцев, Е.Л. Лукашева // Вопросы философии. - 1990. -№ 5. - С. 3-11.

112. Кудрявцева А. В. Участие адвоката-защитника на стадии предварительного расследования и в суде первой инстанции : монография / А. В. Кудрявцева, В. С. Попов. — Челябинск : Полиграф Мастер, 2006. - 180 с.

113. Кулик А. К метологии исследования гражданского общества в России / А.К.Кулик [Электронный ресурс] - Режим доступу: http: / / www. prof. msu.ru

114. Куричев Ю.А. Доступность юридической помощи - общий принцип правосудия / Ю.А. Куричев // Правоведение. - 1990 . - № 5. - С . 68-72.

115. Кучер Т. М. Застосування логічних моделей доведення адвокатами у цивільному судочинстві України / Т. М. Кучер // Часопис Київського університету права. - 2012. - № 4. - С. 175-179.

116. Кучук А. Правоохоронна діяльність: стан наукової розробки проблеми / А. Кучук // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 2. - С. 68-72.

117. Лахтіонова Р. Організаційно-правові форми здійснення адвокатської діяльності / Р. Лахтіонова //Адвокатське бюро. - 2013. - № 1. - С. 16-20.

118. Лепихов М.И. Конституционные основы социального государства и социальных прав народа и человека / М.И.Лепихов // Закон и право. - №11. - 2005. - С. 12-13.

119. Либанова С. Э. Адвокатура Российской Федерации в механизме конституционного гарантирования защиты прав и свобод : монографія / С. Э. Либанова ; Курган. погран. ин-т Федеральной службы безопасности РФ. - Курган, 2009. - 375 с.

120. Лихова С., Осадчий В. Правоохоронні органи як суб’єкти кримінально-правового захисту / С.Лихова, В.Осадчий // Право України. - 1997. - № 11. - С. 71-72.

121. Личко В.С. Поняття та види правової допомоги / В.С.Личко // Актуальні проблеми держави і права - № 3 - 2009 - С. 419-425.

122. Лінь В.В. Проблеми реформування адвокатури в Україні /

В.В.Лінь // Закон і право. - 2005. - № 9. - С. 72-74.

123. Лубшев Ю. Ф. Курс адвокатского права / Ю. Ф. Лубшев. - М. : Профобразование, 2004. - 210 с.

124. Лукашева Е.Л. Права человека: геополитический подход //

Государство и право. - 2001. - №5. - С. 87-90.

125. Лукашук И.И. О современной концепции прав человека / И.И.Лукашук // Российский юридический журнал. - 2000. - № 2. - С. 46-53.

126. Лукич Р. Методология права / Р. Лукич; пер. ссерб.; под ред. и вступ. ст. Д.А. Керимова. - М.: Прогресс, 1981. - 346 с.

127. Марнгейм, М.В. Конституционная система защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01, 12.00.02. / Марина Васильевна Марнгейм - М. РГБ, 2006 - 385 с.

128. Масюк В. Секреты практической юриспруденции / В. Масюк.

- Харьков : Право, 2012. - 232 с.

129. Матвеєв П. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури, адвокатська діяльність / П. Матвеєв // Юридичний журнал. - 2013. - № 1.

- С. 114-132.

130. Матвеєв П. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури, адвокатська діяльність / П. Матвеєв // Юридичний журнал. - 2013. - № 1.

- С. 114-132.

131. Международная ассоциация адвокатов [Електронний ресурс] Режим доступа: http://www.ibanet.org/Legal_Policy_Research_Unit.aspx

132. Международная комиссия юристов. Конгресс в Нью-Дели (1959 г.) [Электронный ресурс]. - Режим доступу : URL: http://www.icj.org.

133. Международное публичное право: Сборник документов. - Т. 3.

- М., 1999. - 1022 с.

134. Мельниченко Р. Г. Конституционное право на юридическую помощь : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р. Г. Мельниченко. — Волгоград, 2001. - 21 с.

135. Мельниченко Р.Г. Минимальные стандарты

квалифицированной юридической помощи / Р.Г. Мельниченко //

Актуальные проблемы современной юридической науки (некоторые аспекты). Сб. науч. ст. - Волгоград, 1999. - С. 33-38.

136. Мельниченко Р.Г. Право на юридическую помощь: конституционные аспекты: монография / Р.Г. Мельниченко. - Волгоград, 2003. - 321 с.

137. Меренкова Л.К. Представительство по советскому гражданскому праву / Л.К. Меренкова. - Томск, 1980. - 299 с.

138. Милитчук М. Д. А все-таки адвокатські об'єднання можуть бути платниками єдиного податку / М. Д. Милитчук // Адвокат. — 2004. — № 2. - С. 10-35.

139. Миняйленко Н.Н. Право на юридическую помощь и механизм его обеспечения в современной России (теоретико-правовой аспект): автореф. дис... канд. юрид. наук / Н.Н. Миняйленко. - СПб., 2000. - С. 1314.

140. Мирзоев Г.Б. Правоохранительная деятельность государства и вопросы общественного контроля / Г.Б.Мирзоев. - М.: Издательство «Юрлитинформ», 2007. - 376 с.

141. Миронова Т.К. Основные права человека в Конституции и международно-правовых нормах / Т.К.Миронова // Гражданин и право. - 2006. - № 4. - С. 3-7.

142. Миськевич Т., Реформування ринку юридичних послуг в Україні / Т. Миськевич [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1207: reformuvannya-rinku-yuridichnikh-poslug-v-ukrajini&catid=8&Itemid=350

143. Михайленко О.Р. Про забезпечення незалежності суддів у змагальному кримінальному процесі // Етичні та правові проблеми забезпечення незалежності суддів: Матеріали міжнар. наук.-практ. семінару, 30-31 берез. 2005 p.; м. Харків / Редкол.: В.В.Сташис (голов, ред.)

та ін. - X.; К.: ЦНТ "Гопак", 2006. - 170 с. - с.51-56

144. Михайловская И.Б. Юридическая помощь населению: потребности и возможности / И.Б.Михайловская, Е.Ф. Кузьминская, Ю.Н.Мазаев - М., 1995. - 221 с.

145. Михеєнко М., Шибіко В. Шляхи становлення української адвокатури / М.Михеєнко, В.Шибіко // Право України. - 1993. - № 4. - С. 91-95.

146. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права : ООН; Пакт, Міжнародний документ від 16 грудня 1966 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043.

147. Мінюков А. Система органів державної влади, що забезпечують конституційні права і свободи людини і громадянина: їх повноваження [Текст] / А.Мінюков // Право України. - 2002. - № 4. - С. 22-25.

148. Муратова Н. Г. Система судебного контроля в уголовном судопроизводстве: вопросы теории, законодательного регулирования и практики : автореф. дис.... д-ра юр. наук / Н. Г. Муратова. - Екатеринбург, 2004. - 43 с.

149. Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, норма, реальность / Р.А.Мюллерсон. - М., 1991 - 212 с.

150. Назаров I.B. Принципи незалежності та самостійності суду: співвідношення понять // Незалежний суд - гарантія захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина [Текст]: Мат. Всеукр. наук.- практ. конференції, 30 травня 2009 року. - Чернівці: Чернівецький нац. унт, 2009. - с. 170-173.

151. Наливайко В. С. Поняття і значення правової допомоги в Україні / В. С. Наливайко // Юриспруденція: теорія і практика. — 2009. — № 2. - С. 12-16.

152. Невская О. В. Что такое квалифицированная юридическая помощь? / О. В. Невская // Адвокат. — 2004. — № 11. - 38-41.

153. Нересянц В.С. Права человека в истории политической и правовой мысли. От древних до Декларации 1789 г. / В.С.Нересянц // Права человека в истории человечества в современном мире. - М., 1989. -

С. 31-38.

154. Нижник Н.Р., Ситник Г.П. Безпека людини в умовах громадянського суспільства / Н.Р.Нижник, Г.П.Ситник // Формування громадянського суспільства в Україні: стан, проблеми, перспективи: Зб. наук. пр. УАДУ / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М.Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - С. 138-166.

155. Овчинникова Л.И. Правовые и организационные основы привлечения негосударственных субъектов правоохранительной направленности к охране общественного порядка: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук / Л.И.Овчинникова - М. 2006. - 21 с.

156. Оніщенко Н. М. Правова система: проблеми теорії / Н.М.Оніщенко. - К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - 2002. - 221 с.

157. Оніщенко, Ольга Вікторівна. Конституція України як основне джерело конституційного права України. - Дис. на здобуття наук. ступеня канд.юрид. наук спец. : 12.00.02 - «конституційне право» / О.В.Оніщенко - Київ, 2005. - 216 с.

158. Организация адвокатури в зарубежных странах. — М , 1972 -

180 с.

159. Орзих М.Ф. Право и личность / М.Ф. Орзих. - Одесса, 1978. -

440 с.

160. Орлов А. В. Конституционные нормы, обеспечивающие право на защиту в российском уголовном процессе : автореф. дис. ... канд. юрид.

наук / А. В. Орлов. — Саратов, 2004. - 205 с.

161. Основні положення про роль адвокатів : ООН; Положення, Міжнародний документ від 01.08.1990 [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_835

162. Основные принципы, касающиеся роли юристов (приняты

восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа - 7 сентября 1990 г.) // Собрание международных документов «Права человека и

судопроизводство». - М., 2002.

163. Очкольда М. Відповідальність за невиконання рішень суду за

новим законом / Микола Очкольда // Закон і бізнес - [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zib.com.ua/ua/52876-

advokat_ociniv_naslidki_posilennya_vidpovidalnosti_za_neviko.html

164. Павлусик І. Особливості участі адвоката в цивільному процесі / І.Павлусик // Право України. - 1999. - № 9. - С. 62-65.

165. Панкратова М. Е. Возникновение института адвокатуры из патроната Древнего Рима / М. Е. Панкратова, С. А. Соловьев // Современное право. - 2012. - № 10. - С. 139-142.

166. Панталієнко Я. П. Загальні правила посвідчення правочинів / Я.П.Панталієнко // Юриспруденція: Теорія і практика. - 2005. - № 12. - С. 5-6.

167. Панченко В. Ю. Юридическая помощь личности

(общетеоретический аспект) [Текст] : дисс.... канд. юрид. наук: 12.00.01 / В.Ю. Панченко. - Красноярск, 2004. - 210 с.

168. Пасичнюк С.Г. Адвокатура в Україні / С.Г. Пасичнюк. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 525 с.

169. Півненко В. Правоохоронна система України: визначення і функціонування / В. Півненко // Вісник прокуратури. - 2003. - № 2. - С. 39-45.

170. Погорілко В.Ф. Конституційне право України. Академічний курс: підруч.: у 2-х т. / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко; за ред. В.Ф.

Погорілка. - К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка». - 2006. - Т. 1. - 2006.

171. Погорілко В.Ф., Головченко В.В., Сірші М.І. Права та свободи людини і громадянина в Україні / В.Ф.Погорілко, В.В.Головченко, М.І.Сірші. - К., 1997 - 280 с.

172. Погребняк С. П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика) / С. П. Погребняк. - Х. : Право, 2008. - 240 с.

173. Подоляка А. М. Захист прав і свобод громадян засобами адвокатури / А. М. Подоляка // Форум права. - 2009. - № 1. - С. 429-433.

174. Полуньєв О.С. Правова природа нотаріату та нотаріальної діяльності як об’єкт державного регулювання в Україні: теоретичний та практичний аспект / О.С.Полуньєв // Влада. Людина. Закон. - 2003. - № 12. - С .101-104

175. Полуяктова Н.Л. Реализация конституционного права на квалифицированную юридическую помощь как основное содержание деятельности нотариата Российской Федерации : дис... канд..юри.наук по спец 12.00.02 - конституционноке право; муниципальное право [Текст] / Наталия Леонидовна Полуяктова - М., 2004 - 215 с.

176. Порівняльне правознавство : підручн. [під заг. ред. проф. Бисаги Ю.М та, проф. Бєлова Д.М.] - Ужгород : «Гельветика», 2013. - 232 с.

177. Поспелов О.В. Право адвоката на выбор формы адвокатского образования / Дела судебные. Адвокаты делятся опытом. Выпуск 2 / Отв.

редактор и составитель Л.Д. Бойков. - М.: Издательство «Юрлитинформ», 2004.- С. 134 - 141.

178. Потанина М.П. Адвокатура как гарант реализации

конституционного права человека и гражданина на юридическую помощь в Российской Федерации : Дисс...канд.юрид. по спец. 12.00.02 -

конституционное право; муниципальное право / Мария Петровна Потанина - Волгоград - 2009. - 248 с.

179. Правила адвокатської етики (17 листопада 2012 р.)

[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://vkdka.org/pravil-

advokatskoji-etiki/

180. Правова культура в органах державної влади та місцевого самоврядування: питання правового регулювання та аналіз статистичних відомостей. - К,. 2014 - 213 с.

181. Правоохранительные органы Российской Федерации / Ю.А. Дмитриев, М.А. Шапкин. М.: Омега-Л. - 2008. - 340 с.

182. Предоставление бесплатной юридической помощи: законодательство и практика. Предварительный доклад / Под общей редакцией Н.М. Кипниса и М.Л. Краснова - М. Фонд «Индем», 2005 г. - 310 с.

183. Прилуцький С. В. Судова влада в умовах формування громадянського суспільства та правової держави в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / С. В. Прилуцький. - К., 2013. - 35 с.

184. Присяжненко А. М. Конституційно-правова регламентація права на правову допомогу в Україні, країнах СНД та Балтії / А.М.Присяжненко // Адвокат - № 4(115) - 2010 - С. 30-38.

185. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI [Електронний ресурс] Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5076-17

186. Про безоплатну правову допомогу : Верховна Рада України; Закон від 02.06.2011 № 3460-VI [Електронний ресурс] Режим доступу: http: / / zakon4.rada. gov.ua/laws/show/3460-17

187. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 12 січня 1999 року № 2/5 : наказ Міністерства юстиції України від 22.03.2013 № 521/5

188. Про затвердження граничної чисельності приватних нотаріусів у нотаріальних округах : наказ Міністерства юстиції України від 12 січня 1999 року № 2/5 (із змінами)

189. Про нотаріат : Верховна Рада України; Закон від 02.09.1993 № 3425-XII // Електронний ресурс [Режим доступу] http: / / zakon3.rada. gov.ua/laws/show/3425-12].

190. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції : Закон України від 17 липня 1997 року № 475/97 // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 40. - Ст. 263

191. Про судоустрій та статус суддів : Верховна Рада України; Закон від 07.07.2010 № 2453-VI / [Електронний ресурс] Режим доступу : http: / / zakon3.rada. gov.ua/laws/show/2453-17

192. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Верховна Рада України; Закон від 23.12.1997 № 776/97-ВР // [Електронний ресурс] Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/776/97- %D0%B2%D 1 %80

193. Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [Орзіх М. П. та ін.] ; за ред. М. П. Орзіха ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 267 с. - (Серія «Проблеми сучасної конституціоналістики» ; вип. 1).

194. Профессиональные правила адвокатуры ЕС с изменениями, принятыми Общим собранием Совета адвокатуры Европейского сообщества 28 ноября 1998 года в Лионе [пер. с нем.]. - Бонн : Германский фонд международного правового сотрудничества, 2005. - 311 с.

195. Прошников М.П. Рожденное Октябрем: Очерки истории становления Сов. Государства / М.П.Прошников. - Л.: 1987 - 255 с.

196. Прядко О. Чи буде адвокат незалежним? / Олена Прядко // Бюлетень Асоціації адвокатів України - № 3(4), стр. 13.

197. Рабінович П.М. Права людини та їх юридичне забезпечення (основи загальної теорії права і держави): Навч. посібник / П.М.Рабінович. - К., 1992. - 330 с.

198. Рабовська С.Я. Правовий порядок нотаріального оформлення здійснення права на спадкування / Світлана Янівна Рабовська // Часопис Київського університету права - № 3 - 2011 - С. 160-161.

199. Рабінович П. Трансформація методології вітчизняного

праводержавознавства: досягнення і проблеми / П.М.Рабінович

//Юридична Україна. - 2003. - № 1. - С. 20-25.

200. Радзієвська Л. К., Пасічник С. Г. Нотаріат в Україні : навч. посіб. / Л.К.Радзієвська, С.Г.Пасічник - К.: Юрінком Інтер, 2000.

201. Резник Г. Закон об адвокатуре как жертва конфликта интересов / Резник // Российская юстиция. - 1998. - № 3. - С. 10-13.

202. Резолюция (78) 8 «О юридической помощи и консультациях», принята Комитетом Министров Совета Европы 2 марта 1978 года // Российская юстиция. - 1997. - № 6. - С. 3.

203. Решетникова О.М. Квалифицированная юридическая помощь в гражданском процессе / О.М. Решетникова // Учен. записки юрид. ин-та Краснояр. гос. ун-та. Вып. 1 / Отв. ред. Т.В. Сахнова. - Красноярск, 2001. - С. 319-322.

204. Рішення ЄСПЛ у справі «Балицький проти України» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/19618

205. Рішення ЄСПЛ у справі «Єрохіна проти України» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/19618.

206. Рішення ЄСПЛ у справі «Яременко проти України» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/19618.

207. Рішення Конституційного Суду України у справі за

конституційним зверненням громадянина Солдатова [...] Конституційний Суд; Рішення від 16.11.2000 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-00/paran54#n54.

208. Рішення Конституційного Суду України у справі за

конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря [...] Конституційний Суд; Рішення від 30.09.2009 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-

09/paran54#n54.

209. Рішення Конституційного Суду України у справі за

конституційним зверненням Приватного малого підприємства [...] Конституційний Суд; Рішення від 11.07.2013 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-13.

210. Романович-Славатинский О.В. Система русского

государственного права в его историко-догматическом развитии / О.В. Романович-Славатинский // Антологія української юридичної думки / за ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. - К.: Видавничий Дім «Юридична книга». - 2004. - Т. 4: Конституційне (державне) право. - 2004.

211. Россоха С.В. Правоохоронні органи держави в механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина / С.В.Россоха // Науковий вісник УжНУ. Серія “Право” - Випуск 35. - 2015 - С. 45-49.

212. Сафулько С. Адвокатура вне пирамиды иерархии / С. Сафулько // Зеркало недели. - 2005. - № 9 (537). - С. 12-15.

213. Святоцька В. О. Всесвітні міжнародно-правові стандарти організації та діяльності адвокатури: український вимір / В. О. Святоцька // Право України. - 2012. - № 7. - С. 250-256.

214. Сердюк В. В. Деякі проблемні питання надання безоплатної правової допомоги / В.В. Сердюк // Адвокат. - 2006. - № 11. - С. 8 - 13.

215. Середюк В. Окремі аспекти методології дослідження проблем юридичної відповідальності в науці права України та Польщі / В.Середюк //Про українське право: Часопис кафедри теорії та історії держави і права Київського нац. ун-туім. Тараса Шевченка / За ред. проф. І. Безклубого. - К.: Грамота, 2009. - Чис. IV. - С. 377-382.

216. Синеокий О. В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты : учебное пособие / О.В.Синеокий. - Х.: Право, 2008. - 496 с.

217. Синеокий О. В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики : учеб. пособие / О. В. Синеокий. -Изд. 2-е, испр. и доп. - Харьков : Право, 2012. - 520 с.

218. Скрипнюк О. В. Інститут адвокатури в контексті сучасного конституційного процесу в Україні / Олександр Васильович Скрипнюк // Адвокатура України: історія та сучасність: матеріали Всеукраїнського круглого столу. - Київ; Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка. 2013. - С. 9-14.

219. Смагин Г. А. Конституционно-правовые вопросы оказания юридической помощи в Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук / Г. А. Смагин. — М., 2003. - 221 с.

220. Смирнов В. Н. Адвокатура и власть: история взаимоотношений / В. Н. Смирнов. - Екатеринбург : Изд- во Урал. ун-та, 2004. - 216 с.

221. Сміх З. Правове становище адвоката під час забезпечення права особи на правову допомогу / З.Сміх // Право України. - 2005. - № 10. - С. 86-89.

222. Стецоиский Ю.И. Советская адвокатура: Учеб. пособ. для вузов / Ю.И.Стецоиский. - М: Высш. шк., 1989. - 304 с.

223. Стремоухов А.В. Человек и его правовая защита. Теоретические проблемы / А.В. Стремоухов. - СПб., 1996. - 410 с.

224. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : навч. посібн. / Шеф-ред. В.Ковальський. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 318 с.

225. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : підручник / О.С. Захарова, В.Я. Карабань, В.С. Ковальський (кер. Авт. Кол.) та ін. Відп. ред. В. Маляренко. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 376 с.

226. Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. П. Гель, Г. С. Семаков, — К.: МАУП, 2004. — 272 с.

227. Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали наук.-практ. конф. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. -Т. 1. - 424 с.

228. Сутурина М.Н. Правоохранительная система государства (теоретико-правовой аспект): Автореф. дис. ...канд. юрид. наук / М.Н.Сутурина. - СПб., 2008. - 19 с.

229. Сычев, О. М. Современные тенденции развития

законодательства о нотариате / Олег Михайлович Сычев // Закон. - Москва. - 2009. - № 10. - С. 169-184.

230. Табарин И. В. Современная теория права: новый науч. курс / И.В.Табарин. - М., 2008. - С. 576.

231. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - М.: Юрист, 1997. - 672 с.

232. Тимошенко В.І. Юридична і фактична рівність: проблеми розмежування. - Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 33. / В.І.Тимошенко - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. - С.2.

233. Третьяк Е.В. Правоохоронні програми як форма державного управління (адміністративно-правове дослідження) : дис... на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Едуард Вадимович Третьяк. - Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Дніпропетровськ, 2009. - 230 с.

234. Трунова Л.К. Привилегии и иммунитеты в отношении адвоката в уголовном судопроизводстве / Дела судебные. Адвокаты делятся опытом. Выпуск 4 / Отв. редактор и составитель А.Д. Бойков. - М.: Издательство «Юрлитинформ», 2005. - 220 с.

235. Удод М.В. Щодо поняття правова допомога [Текст] / М.В. Удод, Ю.Г. Рябчиць. - Вісник Донецького національного університету, сер. В: Економіка і право: вип. 1. - Т. 2. - 2011. - С. 502-506.

236. Український юридичний термінологічний словник

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.marazm.org.ua/document/termin/index.php7file

237. Уолкер Р. Английская судебная система / Уолкер Рональд. - М., 2007 - 312 с.

238. Фадеев П.О. О понятии правовой помощи личности в уголовном процессе [Текст] / П.О. Фадеев // Уголовный процесс. - 2002. - № 1. - С. 73-75.

239. Федоренко В. Л. Система конституційного права України: теоретико-методологічні аспекти: Монографія / В. Л. Федоренко. - К.: Ліра-К, 2009. - 578 с.

240. Федоренко В.Л. Методологія та методи дослідження проблем системи конституційного права України / В.Л.Федоренко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності - №2, 2009. - С. 13-24.

241. Фетюхин М. И. Договор возмездного оказания услуг / М. И.

Фетюхин, Ю. М. Фетюхин, А. Н. Хабаров. — Волгоград, 2001 - 221 с.

242. Фіолевський Д. П. Юридична етика / Д.П.Фіолевський. - К., 2005. - 209 с.

243. Фурса С. Я. Нотаріальний процес: Теоретичні основи / С.Я.Фурса. - К.: Істина, 2002.

244. Фурса С. Я., Фурса Є. І. Адвокат у цивільному процесі: Наук.- прак. посіб. / С.Я.Фурса, Є.І.Фурса - К.: Видавець Фурса С. Я.; КНТ, 2006.

- 212 с.

245. Фурса С. Я., Фурса Є. І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса. - К. : Видавець Фурса С. Я., 2007. - 52 с.

246. Фурса С. Я., Фурса Є. І. Нотаріат в Україні: Теорія і практика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.: А.С.К., 2001.

247. Хартія основоположних принципів діяльності європейських адвокатів (прийнята на пленарній сесії ССВЕ 24.11.2006 р.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.cay.org.ua/ua/104/index.html.

248. Хмелевська Н.В. Розмежування понять «правова допомога» та «юридична допомога» як основа цілісної системи правової допомоги / Н.В. Хмелевська // Вісник Академії адвокатури України - число 3(25) - 2012 - С. 143-149.

249. Хотенець П. В. Правовий статус адвоката в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / П.В.Хотенець. - Х., 2002. - 19 с.

250. Цихоцкий А.В. Теоретичекие проблемы эффективности правосудия по гражданским делам / А.В. Цихоцкий. - Новосибирск, 1997.

- 288 с.

251. Чебаненко А.М. Правова допомога і правові послуги - «дві великі різниці» / А.М.Чабаненко // Закон і Бізнес. - 2001. - № 7 (17-23 лютого). - С. 28.

252. Чепис О.І. Категорія інтересу в цивільному праві : Дис. канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Ужгородський національний університет, 2009. - 215 с.

253. Черемних И. Г. Нотариат и нотариальное право России: учеб.пособ. / И. Г. Черемных; под.ред. Г. Г. Черемных. - М.: Эксмо, 2007.

- 268 с.

254. Черемных И.Г. Российский нотариат: прошлое, настоящее, будуще / И.Г.Черемных. - М., 1999. - 240 с.

255. Чижмарь К.І. Інститут нотаріату в системі захисту прав і свобод людини і громадянина: Дис... наук. ступ. докт. юрид. наук за спеціальністю 12.00.02. - Конституційне право; муніципальне право. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України - К., 2015. - 398 с.

256. Чижмарь К.І. Інститут нотаріату в системі захисту прав і свобод людини і громадянина / К.І.Чижмар // Visegrad journal on human rights. Vedecky casopis fakulty prava Paneuropskej vysokej skoly. - 2014 - № 1- S. 121-125.

257. Чижмарь К.І. Методологічні засади дослідження інституту нотаріату / К.І.Чижмарь // Науковий вісник УжНУ. Серія Право. - 2014 р.

- Випуск № 26. - С. 90-92.

258. Чижмарь К.І. Місце нотаріату серед інших органів державної влади / К.І.Чижмарь // Науковий вісник УжНУ. Серія Право. - 2014 р. - Випуск № 27. Том 1. - С. 125-129.

259. Чижмарь К.І. Нормативно-правові засади взаємовідносин інституту нотаріату та адвокатури / К.І.Чижмарь // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия

«Юридические науки». - 2014 р. - Том 27(66). - № 2. - С. 98-104.

260. Чижмарь К.І. Нотаріат, як інститут попереджувального правосуддя / К.І.Чижмарь // Право і суспільство. Науковий журнал - 2014 р. - № 6-1, Ч. 2 - С. 76-83.

261. Чуприна Ю.Ю., Місце судової гілки влади в системі державної влади України / Ю.Ю.Чуприна // Підприємництво, господарство та право. - 2004. - №1. - С. 20-24.

262. Шнягін О. Г. Реалізація функції захисту в кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно- розшукова діяльність» / О. Г. Шнягін. - К., 2010. - 19 с.

263. Шрамко Ю. Т. Конституційне регулювання інституту безоплатної правової допомоги в країнах СНД та Балтії (порівняльний аналіз) / Ю.Т.Шрамко // Віче. - 2009. - № 3. - С. 41—43.

264. Шульгач Н.М. Поняття та сутність принципу незалежності суддів / Н.М.Шульгач // Науковий вісник Хмельницького національного університету. Серія “Юридичні науки” - 2011 - № 5 - С. 227-230.

265. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в України. - K., 2015. - 552 с.

266. Юшкевич Г. Надання правової допомоги як вид соціальних послуг [Текст] / Г. Юшкевич // Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 89-91.

267. Byelov D., Kovach Ju., Lenger Ya., The Paradigm оГ Constitutionalism / D.Byelov, Ju. Kovach, Ya. Lenger // Ponatie a character prava. Zbornik prispevkov z medznnarodnej vedeckej konferencie (27 februara 2014). - Bratislava, 2014 - s. 55-60.

268. Dmytry Byelov, Paradigma konstitucionalizmu, ako dolezita kategoria sdcasneho dstavneho prav // Zbormk prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie “PRAVNA VEDA A PRAX V TRETOM TmCROCF (Bratislava, 27. - 28. februar 2015) - S. 36-38.

269. Byelov D., Constitutional system: some theoretical and legal aspects // Zbormk prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie “Principy v prave” (Bratislava, 14. maja 2015). - S. 74-79.

270. Byelov D. Constitutionalism and constitutional law science: modern theoretical concepts / D.Byelov // Visegrad Journal on Human Rights: Vedecky casopis Fakulty prava Paneuropskej vysokej skoly. - 2015. - № 4. - С. 42-45.

271. Keck, M.E.; Sikkink, K. (1998). Activists beyond borders: advocacy networks in international politics. Baltimore, MD: Cornell University Press.

272. Obar, J.A.; Zube, P.; Lampe, C. (2012). "Advocacy 2.0: An analysis of how advocacy groups in the United States perceive and use social media as tools for facilitating civic engagement and collective action" // Journal of Information Policy 2: 1-25. doi:10.2139/ssrn.1956352.

273. Obar, Jonathan. "Canadian Advocacy 2.0: A Study of Social Media Use by Social Movement Groups and Activists in Canada". Retrieved 27 April

2013.

<< |
Источник: Калинюк Степан Степанович. ІНСТИТУТ АДВОКАТУРИ В МЕХАНІЗМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Ужгород - 2015. 2015

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ::

 1. Список використаних джерел:
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. Список використаних джерел:
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. Список використаних джерел:
 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ