<<

Література

нормативно-правові акти

Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Право, 1996. – 128 с.

1. Загальна декларація прав людини.

Прийнята і проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. в Парижі // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю.К. Качуренко. – 2-е вид. – К.: Юрінформ, 1992. – 200 с.

2. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. в Парижі // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю.К. Качуренко. – 2-е вид. – К.: Юрінформ, 1992. – 200 с.

3. Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів і зловживання владою (прийнята 29 листопада 1986 р. резолюцією 48/34 Генеральної Асамблеї ООН) // Дос. A/CONF. 144/ INF.2.1990, 11 may.

4. Конвенция о правах ребенка // Сборник международных стандартов и норм в области правосудия в отношении несовершеннолетних.– М.:ЮНИСЕФ,1998.– С.23-50.

5. Конвенція про захист прав людини та основних свобод // Бюлетень Центру інформації та документації Ради Європи в Україні. – 1998. – №2. – С. 7-25.

6. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, 1985 г. (Пекинские правила) // Сборник международных стандартов и норм ООН в области правосудия в отношении несовершеннолетних. – М., 1998. – С. 51-85.

7. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. – К.: Атіка, 2001. – 160 с.

8. Кримінально-процесуальний кодекс України. – К.: Атіка, 2001. – 208 с.

9. Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних справах. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 717 с.

10. Виправно-трудовий кодекс України // Кодекси України: У 3 кн.

– 2-ге вид. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 1.

11. Кодекс про шлюб та сім’ю України // Кодекси України: У 3 кн. – 2-ге вид. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 2.

12. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року. – К.: Атіка, 2002. – 80 с.

13. Закон України “Про адвокатуру” // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №9. – ст. 62.

14. Закон України "Про державну таємницю" // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №16. – ст. 93 (В редакції Закону від 21.09.99 // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 49. – ст. 428).

15. Закон України “Про підприємства в Україні”// Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 24. – ст. 272 (В редакції Закону від 29.05.2001).

16. Закон України “Про державну податкову службу в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 6. – ст. 37 (В редакції Закону від 21.12.2000).

17. Закон України “Про державну службу” // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – ст. 490.

18. Закон України “Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 11. – ст. 152. (Із наступними змінами).

19. Закон України “Про міліцію” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4. – ст. 20 (В редакції Закону від 21.06.2001).

20. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – ст. 303 (В редакції Закону від 18.01.2001).

21. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – ст. 358 (В редакції Закону від 23.03.2000).

22. Закон України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства і суду” // Голос України. – 17 січня 1995. –№ 9. – С. 4.

23. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №53. – ст. 793. Із змінами та доповненнями, внесеними Законами України від 22 квітня 1993 р.

// ВВРУ. – 1993. – № 22. – ст. 229; 26 листопада 1993 р. // ВВРУ. – 1993. – № 50. – ст. 474; 21 березня 1995 р. // ВВРУ. – 1995. – №11. – ст. 71; 5 жовтня 1995 р. // ВВРУ. – 1995. – № 34. – ст. 268.

24. Закон України “Про Службу безпеки України” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – ст. 382 (В редакції Закону від 21.12.2000).

25. Закон України “Про страхування” // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 18. – ст. 78 (В редакції Закону від 15.11.2001).

26. Закон України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – ст. 50.

27. Закон України “Про зв’язок” // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 20. – ст. 143.

28. Закон України “Про нотаріат” // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – ст. 383 (В редакції Закону від 19.10.2000).

29. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації” // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1991. – № 25. – ст. 283.

30. Закон України “Про статус суддів” // Відомості Верховної Ради України.– 1993.– №8.– ст. 56; із змінами та доповненнями ВВРУ. – 1993. – № 24. – ст.265; 1994. – №22. – ст. 142; 1994. – № 26. – ст. 203; 1995. – № 34. – ст. 268; Голос України. – 5 липня 2001р. – С.13.

31. Закон України “Про інформацію” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №48. – ст. 650.

32. Закон України від 22 лютого 2000 р. “Про психіатричну допомогу” // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 19. – ст. 143.

33. Закон України від 23 грудня 1993 року “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – ст. 51.

34. Закон України від 5 червня 1981 року “Про судоустрій” // Додаток до "Відомостей Верховної Ради Української РСР"- 1981. – № 24. – ст. 357.; Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 35. – ст. 508.; 1994. – № 26. – ст. 204; 1999. – № 4. – ст. 35; 2000. – № 50. – ст. 436; 2001. – № 9.

– ст. 38; 2001. – № 40. – ст. 191.

35. Закон України від 7 грудня 2000 року “Про банки і банківську діяльність” // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – ст.30.

36. Закон України від 7 лютого 2002 року “Про судоустрій України”.

37. Звід відомостей, які становлять державну таємницю, затверджений наказом Державного комітету України з питань державних секретів від 31 липня 1995 року №47, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 3 серпня 1995 р. під № 278/814.

38. Інструкція про порядок оброблення телеграм на підприємствах Державного комітету зв’язку України. – К.,1997. – 60 с.

39. Наказ МВС України № 467 від 23 липня 1997 року “Про створення спеціальних підрозділів міліції для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їхніх сімей та близьких родичів” // Офіційний вісник України. – 1997. – № 35. – С. 155.

40. Основи законодавства України про охорону здоров’я // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4 – ст. 19.

41. Положення про Державну службу боротьби з економічною злочинністю, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.1993 р. № 510.

42. Положення про психологічну службу в системі освіти України. Затверджене Наказом Міністерства освіти України від 01.07.1993 р. № 230 // Збірник законодавчих та нормативних актів про освіту. Вип. 2. – К., 1994. – 312 с.

43. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 р. № 611 “Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці” // ЗП України. – 1993. – №12. – ст.269.

44. Правила адвокатської етики // Адвокатура в Україні: Правові основи. Організаційні засади. Адвокат у судочинстві. Оплата праці. Оподаткування. Міжнар. засади : Зб. офіц. норм. актів / Упоряд. С.В. Гончаренко. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – C.50-85.

45. Правила користування міжміським та міжнародним телефонним зв’язком. – К., 1997. – 32 с.

46. Правила користування телеграфним зв’язком. – К., 1997.

– 32 с.

47. Правила надання банками на письмову вимогу керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю інформації і документів, затверджені постановою правління Національного банку України від 16 листопада 2000 р. № 451 // Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні: Станом на 1 січня 2001 р. / Упоряд. С.Е.Демський; Відп. ред. С.П.Павлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – C. 368-369.

АКТИ ТЛУМАЧЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

48. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 грудня 1985 р. "Про додержання судами України процесуального законодавства, яке регламентує судовий розгляд кримінальних справ” // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах (1973-1998) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1998. – № 11. – С. 6.

49. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) від 16 листопада 2000 р.

50. Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України “Про інформацію” та статті 12 Закону України “Про прокуратуру” (справа К.Г.Устименка) від 30 жовтня 1997 р. № 5-зп, справа № 18/203-97 (Витяг) // Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні: Станом на 1 січня 2001 р. / Упоряд. С.Е.Демський; Відп. ред. С.П.Павлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 21-24.

ЛІТЕРАТУРА

51. Алексеев Н.С., Лукашевич В.З. Претворение ленинских идей в советском уголовном судопроизводстве. – Л., 1979. – С. 192.

52. Алкіна Н.В., Біленчук П.Д., Зубань М.А., Ромашко А.В. Психологічна експертиза в слідчій практиці. – К.: Українська академія внутрішніх справ, 1993. – 56 с.

53. Андрощук Г.О. Правове регулювання захисту комерційної таємниці в Україні // Адвокат.

– 1997. – № 4(7). – С. 49-53.

54. Балабанова Л.М. Судебная патопсихология (вопросы определения нормы и отклонений). – Д.: Сталкер, 1998. – 432 с.

55. Банківське право України: Навч. посібник. Кол. авт.: Жуков А.М., Іоффе А.Ю., Кротюк В.Л., Пасічник В.В., Селіванов А.О. та ін. / За заг. ред. А.О. Селіванова. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2000. – 384 с.

56. Баршев С. Об устности и гласности уголовного судопроизводства // Русский вестник. – 1857. – Кн. 2, июнь. – С. 177, 206.

57. Барщевский М.Ю. Адвокатская этика. 2-е изд., испр. – М.: Профобразование, 2000. – 312 с.

58. Батышева Л., Конах Е., Леви А., Пичкалева Г. Гласность предварительного следствия // Соц. законность. – 1989. – № 1. – С. 60.

59. Бедь В.В. Судово-психологічна експертиза в кримінальному процесі // Адвокат. – № 4. – 1998. – С.22.

60. Бибило В.Н. Конституционные принципы правосудия и их реализация в стадии исполнения приговора. – Мн.: изд-во «Университетское», 1986. – 160 с.

61. Білоусенко В.Г., Пилипчук П.П. Суд присяжних: яким йому бути? // Вісник Верховного Суду України. – 1998. – №2. С. 15-16.

62. Бойков А.Д. Гласность и правосудие // Советское государство и право. – 1989. – №8. – С. 14.

63. Бородчук В. Яким бути Кримінальному кодексу України // Урядовий кур’єр. – № 62-63. – 21 квітня 1994 року. – С. 7.

64. Бохан В.Ф. Формирование убеждений суда. – Минск.: Изд-во БГУ, 1973. – 160 с.

65. Брелик В. Обеспечение безопасности военнослужащих – жертв преступлений, свидетелей и других лиц // Законность. – 1999. – № 10. – С. 27-28.

66. Бруннер Д. Психология познания: За пределами непосредственной информации. – М., 1974. – С. 26.

67. Брусницын Л.В. Международно-правовые и конституционные основы обеспечения безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию // Государство и право. – 1996. – № 3. – С. 100-109.

68. Брусницын Л.В. Меры безопасности для содействующих уголовному правосудию: отечественный, зарубежный и международный опыт // Государство и право. – 1998. – № 9. – С. 45-56.

69. Брусницын Л.В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: российский, зарубежный и международный опыт ХХ века (процессуальное исследование). – М.: ООО Изд-во «Юрлитинформ», 2001. – 400 с.

70. Брусницын Л.В. Правовое обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: временной и субъектный аспекты // Государство и право. – 1996. – № 9. – С. 76-83.

71. Булатов М.А. Логические категории и понятия. – К.: Наукова думка, 1981. – 235 с.

72. Бэрнем У. Суд присяжных заседателей. – М.: МНИМП, 1995. – С. 19-27.

73. Бюллетень Верховного Суда СССР. – 1987. – № 1. – С. 10-11.

74. Бюллетень Верховного Суда СССР. – 1987. – №3. – С. 6.

75. Васильев В.Л. Юридическая психология. – 3-е изд. – СПб.: Издательство "Питер", 2000. – 624 с. – (Серия "Учебник нового века").

76. Ватман Д.П. Адвокатская этика. – М.: Юрид. лит., 1977. – 96 с.

77. Ведомости Верховного Совета СССР. – 1979. – № 25. – ст. 438.

78. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001. – 1440 с.

79. Викторов Б.А. Общие условия предварительного расследования в советском уголовном процессе. Учебное пособие. – М., 1971. – 60 с.

80. Викулин А.Ю. Банковская тайна как объект правового регулирования // Государство и право. – 1998. – № 7. – С. 66-72.

81. Виленский Б.В. Судебная реформа и контрреформа в России. – Саратов,1969. – 400с.

82. Виттенберг Г.Б. Человек совершил преступление… (О применении мер общественного воздействия за малозначительные преступления). – Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1966. – 134 с.

83. Вольтер Ф.М. Избранные произведения по уголовному праву и процессу. – М., 1956. – С. 92-97.

84. Воронцов Б. С позиции народного заседателя// Соц. законность. – 1986. – № 9. – С.53.

85. Воспитательная роль социалистического правосудия / Под ред. А.Д.Бойкова, И.Нескусила. – М. : Юрид. лит., 1982. – 184 с.

86. Геник Л. Святі тайни // Голос Краю. – Число 2. – 19 квітня 2000. – С.1-2.

87. Геник Л. Святі тайни (продовження) // Голос Краю. – Число 2. – 18 жовтня 2000. – С.1-2.

88. Гласность судебной деятельности по уголовным делам / Отв. ред. В.В.Леоненко. – К.: Наук. думка, 1993. – 188 с.

89. Гласность: мнения, поиски, политика: Сборник / Сост. и отв. ред. Ю.М.Батурин. – М.: Юрид.лит., 1989. – 366 с.

90. Гом’єн Донна. Короткий путівник Європейською Конвенцією з прав людини / Пер. з англ. Т.Іваненко та О.Павличенка. – Львів:Кальварія, 2000. – 182 с.

91. Гончаров Д. О банковской и комерческой тайне // Законность. – 2000. – № 1. – С.51-52.

92. Гражданское право. Учебник. В 2-х т. / Под ред. Е.А Суханова. – М.: Бек, 1994. – С.363.

93. Гражданское право. Учебник. Ч. 1. Изд.2-е / Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. – М., 1997. – С. 307.

94. Грищук В.К. Кодифікація кримінального законодавства України: проблеми історії і методології. – Львів: Світ, 1992. – 168 с.

95. Громадська довіра: неупереджене правосуддя та юстиція / матеріали українсько-канадської конференції 1-3 жовтня 1997 року. – К.: Українська Правнича Фундація, 1999. – 116 с.

96. Грошевой Ю.М. Общественное мнение и приговор советского суда: Конспект лекции. – X., 1972. – 40 с.

97. Грошевой Ю.М. Проблемы формирования судейского убеждения в уголовном судопроизводстве. – Харьков, 1975. – 144 с.

98. Грошевой Ю.М. Сущность судебных решений в советском уголовном процессе. – Х.: Вища школа, 1979. – С. 49-60.

99. Гусєв В. Г. Гапон – секретний співробітник охранки чи борець за народну справу? // Історія України. – 1999. – № 34. – С. 3-6.

100. Дане доповнення було внесено в КПК УРСР Указом від 16 квітня 1984 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 18. – ст. 351.

101. Демократия и правовой статус личности в социалистическом обществе. – М., 1987. – С. 157.

102. Добровольская Т.Н. Гласность судопроизводства в СССР // Советское государство и право. – 1983. – № 9. – С. 76.

103. Добровольская Т.Н. Принципы советского уголовного процесса. Вопросы теории и практики. – М., 1971. – 200 с.

104. Еникеев 3. Гласность и состязательность - гарантии правосудности приговора // Советская юстиция. – 1989. – № 10. – С. 25.

105. Еникеев З.Д. Проблемы эффективности мер уголовно-процессуального пресечения.– Казань: Издательство Казанского университета, 1982. – 104 с.

106. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии: Учебник для вузов. – М.: Юристъ, 1996. – 631 с.

107. Євдокимов В. Розвиток ідеї правової держави в умовах тоталітаризму та переходу суспільства до демократії // Право України. – 1997. – № 7. – С. 3.

108. Зайцев О.А. Теория и практика участия свидетеля в уголовном процессе. Дисс. на соискание уч. ст. канд. юрид. наук. – М., 1993. – С. 58.

109. Зайчук В.И. Самый демократический в мире. – К., 1981. – 88 с.

110. Замбровский Б.Я. К вопросу о формировании гражданского общества и правового государства // Социально-политические науки. – 1991. – №6. – С. 30.

111. Захаренко С.Е., Корсун В.И. Защита абонентской телефонной линии от несанкционированного доступа // Зв’язок. – № 2. – 1998. – С. 40-42.

112. Звягинцев В. Как узаконили беззаконие // Человек и закон. – 1990. – № 1. – С.20-31.

113. Землянский П.Т. Уголовно-процессуальное законодательство в первые годы советской власти (на материалах УССР). – К.,1972. – 306 с.

114. Иллеш А., Руднев В. Цензура отменена, цензоры остаются // Известия. – 1990. – 10октября. – С. 3.

115. Історія української Конституції / Упоряд. А.Г. Слюсаренко, М.В. Томенко. – К.: Право, 1997. – С. 110.

116. Казакова В.А. Новый закон об обеспечении социальной правовой и защиты свидетелей в ФРГ // Государство и право. – 2000. – № 9. – С. 74-76.

117. Катехизм християнської віри. – Каунас: Zaltvyksle, 1990. – 238 с.

118. Козюбра Н.И. Общеметодологические проблемы государственно-правовых явлений // Методологические проблемы юридической науки: Сб. науч. тр. / АН УССР, Ин-т государства и права, отв. ред. Н.И.Козюбра. – К.: Наукова думка, 1990. – 134 с.

119. Кокорев Л.Д. Конституция СССР – основа развития и совершенствования уголовно-процесуальной формы. – Воронеж, 1979. – С. 13.

120. Комиссаров В. Предьявление для опознания живых лиц // Законность. – 1994. – №9. – С. 33.

121. Кони А.Ф. Избранные произведения. – М., 1956. – С. 20.

122. Кони А.Ф. Нравственное начало в уголовном процессе // Собр. соч. Т.4.– М., 1967.– С.54.

123. Кононович В.Г. Критерії класифікації систем зв’язку щодо вимог технічного захисту інформації // Зв’язок. – № 4. – 200. – С. 27-30.

124. Конституции Союза ССР и союзных республик. – М.: Изд-во “Власть советов”, 1937.

125. Конституция Российской Федерации. Комментарий // Под. общ. Ред. Б.Н.Топорнина, Ю.М.Батурина, Р.Г.Орехова. – М.: Юрид.лит., 1994. – 623 с.

126. Корнуков В.М. Конституционные основы положения личности в уголовном судопроизводстве / Под ред. проф. В.А.Познанского. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1987. – 180 с.

127. Корнуков В.М. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве.– Саратов: Издательство Саратовского университета, 1978. – 136 с.

128. Король В.В. Виїзні судові засідання як форма реалізації засади гласності кримінального судочинства // Матеріали міжнародної наукової конференції «Проблеми права на зламі тисячоліть». – Дніпропетровськ, 2001. – С. 222-226.

129. Костицкий М.В. Судебно-психологическая экспертиза. – Львов: Выща школа,1987. – 141 с.

130. Костюченко О. Ревізійні засади перегляду кримінальних справ у апеляційному і касаційному порядку // Право Україні, 1996. – №9. – С. 53.

131. Костюченко О.А. Банківське право: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 168 с.

132. Крапива П. Гапон: революция 1905 г. // Правда Украины. – 1992. – 27 мая. – С. 4.

133. Красавчикова Л.О. Личная жизнь граждан под охраной закона. – М., 1983. – 160 с.

134. Краткий политический словарь / Абаренков В.П. Аверкин А.Г., Агешин Ю.А. и др.; Сост. и общ. ред. Н.В.Шишлина. – 5-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1988. – 477 с.

135. Крейг С. Досанто, Ненсі С. Стюарт. Федеральне переслідування порушень виборчого законодавства / Переклад українською мовою: Міжнародна Фундація Виборчих Систем (IFES). – К., 1996. – 224 с.

136. Кримінальний процес України: Підручник / М.М.Михеєнко, В.Т.Нор, В.П.Шибіко. – К.: Либідь, 1992. – 431 с.

137. Крыленко Н.В. Суд и право в СССР. – М.: Госиздат, 1928. – С. 76.

138. КС № 1-238 / 1998 р. Архів Івано-Франківського міського суду, 1998.

139. КС № 1-383 / 2001 р. Архів Івано-Франківського міського суду, 2001.

140. КС № 1-48 / 1998 р. Архів Надвірнянського районного суду, 1998.

141. КС № 1-73 / 2000 р. Архів Надвірнянського районного суду, 2000.

142. КС 143637. Архів УМВС в Івано-Франківській обл., 1996.

143. Кудрявцев В., Трусов А. Политическая юстиция в СССР. – М.:Наука, 2000. – 365 с.

144. Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. Історія держави і права України. – Львів: Світ, 1996. – С. 168.

145. Кущ Л. Плями: на східцях, у слідстві, на репутації // Голос України. – 4 грудня 2001 року. – № 229. – С. 12.

146. Леви А.А., Горинов Ю.А. Звукозапись и видеозапись в уголовном судопроизводстве. – М.: Юрид. лит., 1983. – 110 с.

147. Лившиц В.Я. Принцип непосредственности в советском уголовном процессе. – Москва-Ленинград: Изд-во Академии наук СССР, 1949. – 208 с.

148. Лившиц Ю.Д. Воспитательная функция советского уголовного судопроизводства (общетеоретические вопросы). – Караганда, 1974. – С. 42.

149. Лісогор В. Збереження таємниці досудового слідства: правове регулювання // Право України. – 2000. – № 8. – С. 75-77.

150. Логвінова М. Усиновлення (удочеріння): національно- та міжнародно-правові аспекти. – Івано-Франківськ: Плай, 2000. – 90 с.

151. Лопатин В.Н. Правовая охрана и защита служебной тайны // Государство и право. – № 6. – 2000. – С. 85-91.

152. Лопушанский Ф.А., Леоненко В.В., Чангули Г.И. и др. Совершенствование уголовно-процесуального законодательства и охрана прав личности. – К.: Наукова думка, 1983. – 224 с.

153. Лурье Ф. Гапон и Зубатов (к истории политического сыска в России) // Нева. – 1990. – № 4. – С. 161-175.

154. Лысый В.П. Единство теории и практики в материалистической диалектике. – Львов, 1986. – С. 96.

155. Любимов Д.И. Гапон и 9 января // Вопросы истории. – 1965. – № 8. – С. 123-130.

156. Макарова З.В. Гласность уголовного процесса: Монография / Под ред. З.З.Зинатуллина. – Челябинск: ЧГТУ, 1993. – 178 с.

157. Макарова Н.П., Москвин С.С. Организация работы народного суда. – М.: Юрид. лит., 1974. – 168 с.

158. Маляренко В.Т. Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами як одна з основних конституційних засад кримінального судочинства // Вісник Верховного Суду України. – 1998. – № 4. – С. 26-33.

159. Мартинович И.И. Гласность в советском уголовном судопроизводстве. – Минск, 1968. – 76 с.

160. Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии: Учеб. пособие. – М.: Дело, 2000. – 272с. – (Сер. «Российское право: теория и практика»).

161. Миньковский Г.М. Особенности расследования и судебного разбирательства дел о несовершеннолетних. – М.: Госюриздат, 1959. – 207 с.

162. Михеєнко М.М. Реформа стадії виконання вироку в кримінальному процесі / Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні: Вибрані твори. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 240 с.

163. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України: Підручник.– 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 1999. – 536 с.

164. Міхеєнко М., Шишкін В. Апеляційне провадження як резерв змагальності в судах другої інстанції // Право України. – 1995. – №1. – С. 20-24.

165. Морозова Л.А. Государство и церковь: особенности их взаимоотношений // Государство и право. – 1995. – № 3. – С. 86-95.

166. Морщакова Т.Г. и Петрухин И.Л. Социологические аспекты изучения эффективности правосудия // Право и социология. – М., 1973. – С. 254.

167. Москалькова Т.Н. Честь и достоинство: как их защитить? (Уголовно-процесуальный аспект): Пособие для слушателей народных университетов. – М.: Знание, 1992. – 128 с. – (Нар. Ун-т. Фак. правовых знаний).

168. Москалькова Т.Н. Этика уголовно-процессуального доказывания (стадия предварительного расследования). – М.: Издательство «Спарк», 1996. – 125 с.

169. Наводворкис А. Размышления народного заседателя // Соц. законность. – 1969. – №2. – С. 25-28.

170. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За редакцією М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104с.

171. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України: за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 січня 1997 р. / За редакцією В.Ф. Бойка, Я.Ю. Кондратьєва, С.С. Яценка. – К.: Юрінком, 1997. – 960 с.

172. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України // Бюллетень законодавства і юридичної практики України, № 4-5, 1995 р. – 640 с.

173. Николюк В.В. Уголовно-исполнительное судопроизводство в СССР. – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1989. – 256 с.

174. Новий тлумачний словник Української мови. – У 3 томах. – Т.2. – К.: Аконіт, 1998. – 714 с.

175. Общая теория госудаства и права. Академический курс в 2-х томах. Под ред. проф. М.Н.Марченко. Том 2. Теория права. – М.: Издательство «Зерцало», 1998. – 640 с.

176. Овчинникова А.П. Народный заседатель – равноправный судья // Актуальные проблемы суда, арбитража и прокурорского надзора в свете Конституции СССР. 1997г. – М., 1979.

177. Ожегов С. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / Под ред. чл. –корр. АН СССР Н.Ю.Шведовой. – 19-е изд., испр. – М.: Рус. яз., 1987. – 748 с.

178. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик: проект // Соц. законность. – 1990. – № 3.

179. Падох Я. Давнє українське судове право (конспект викладів). – Мюнхен, 1949. – С. 6-23.

180. Перлов И.Д. Подготовительная часть судебного розбирательства в советском уголовнм процессе. – М., 1956. – С. 22.

181. Петрухин И.Л. Гласность судопроизводства – гарантия социалистического правосудия // Гарантии прав личности в социалистическом уголовном праве и процессе. – Ярославль: ЯрГУ, 1981. – 145 с.

182. Петрухин И.Л. Гласность судопроизводства // Коституционные основы правосудия в СССР. – М., 1981. – С. 170-185.

183. Петрухин И.Л. Личная жизнь: пределы вмешательства. – М.: Юрид. лит., 1989. – 192 с. – (Сер. «Право для всех»).

184. Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности // Конституционные основы правосудия в СССР. – М.: Наука, 1981. – 360 с.

185. Петрухин И.Л. Правовое государство и правосудие // Советское государство и право. – 1991. – №1. – С. 19.

186. Петрухин И.Л. Правосудие: время реформ. – М., 1991. – 87 с.

187. Петрухин И.Л. Сущность и система конституционных принципов правосудия // Конституционные основы правосудия в СССР. – М.: Наука, 1981. – С. 32-51.

188. Плаксін В., Макогон Ю. Правові проблеми охорони комерційної таємниці // Право України. – 1992. – № 4. – С. 18-20.

189. Погорілко В.Ф., Головченко В.В., Сірий М.І. Права та свободи людини і громадянина в Україні. – К.: Ін Юре, 1997. – 52 с. – (Б-чка «Нова Конституція України»).

190. Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия. Свод законов, 1892, т. ХIV, прилож. к ст.ст. 1, 17.

191. Полоцкий Е., Шейн Э. Порядок расследования преступлений несовершеннолетних и рассмотрения дел о них // Социалистическая законность. – 1957. – № 9. – С. 24.

192. Понеделков М.И. Участие народных заседателей в рассмотрении уголовных дел. – М.: Юрид. лит., 1978. – 96 с.

193. Портнов В.П., Славин М.М. Становление правосудия Советской России (1917-1922гг.). – М.: Наука, 1990. – 165 с.

194. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О внесении изменений и дополнений в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994г. «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» от 17 января 1997 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1997. – № 3.

195. Похмелкин В. О путях повышения активности народных заседателей // Соц. юстиция. – 1969. – №4. – С. 11-13.

196. Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю.К. Качуренко. – 2-е вид. – К.: Юрінформ, 1992. – 200 с.

197. Правові основи підприємницької діяльності (під ред. Шакуна В.І., Мельника П.В., Поповича В.М.). – К.: Правові джерела, 1997. – 780 с.

198. Правосудие в отношении несовершеннолетних. – Флоренция-Москва: ЮНИСЕФ, 1998. – 24 с.

199. Проблемы судебного права / Под ред. В.М.Савицкого. – М.: Наука, 1983. – 224 с.

200. Проект Кримінального кодексу України (внесений на розгляд Верховної Ради України Комісією з питань правопорядку та боротьби із злочинністю) // Іменем Закону. – № 43. – 28 жовтня 1994 року. – С. 1-16.

201. Проект Кримінально-процесуального кодексу України. Підготовлений робочою групою Кабінету Міністрів України (за станом на 1 березня 2000 року). – К., 2000. – 178 с.

202. Проект Податкового кодексу України. Підготовлений робочою групою Кабінету Міністрів України (в редакції, прийнятій у другому читанні від 19.12.2001р.) та доопрацьований членами комітету з питань фінансів і банківської діяльності Верховної Ради України.

203. Процессы: Гласность и мафия: противостояние. / Сост. Е.Одолев. Предисл. А.Натусева. – М.:Молодая гвардия, 1989. – 192 с.

204. Психологический словарь / Под ред. В.П.Зинченко, Б.Г.Мещерякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Педагогика-Пресс, 1997. – 440 с.

205. Психотерапевтическая энциклопедия. Под общей редакцией Б.Д.Карвасарского. – СПб.: Питер Ком, 1998. – 752 с.

206. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. – К., 1994. – 236 с.

207. Радутная Н.В. Народный заседатель. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 12.

208. Радутная Н.В. Престиж народного судьи // Сов. государство и право. – 1976. – №7.– С. 94.

209. Рашков П. В Молдове свидетели будут защищены // Прокурорская и следственная практика. – 1998. – № 3. – С. 99.

210. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: Проблемы становления личности: Пер. с нем. – М.: Мир, 1994. – 320 с.

211. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. – М.: Юрид.лит., 1993. – 254 с.

212. Розин Н.Н. Уголовное судопроизводство: Пособие к лекциям. – Петроград, 1916. – С. 350.

213. Рябов Г. Сколько лиц у милиции? // Юристъ. – 1998. – № 3. – С. 70.

214. Савонюк Р. Суд присяжних: яким йому бути // Право України. – 1997. – № 2. – с.70-71.

215. Садовский В.Н. Основание общей теории систем. – М., 1974. – С. 98.

216. СЗ. – 1924. – № 24. – ст. 206.

217. Сливка С.С. Професійна культура працівника міліції. – Львів, 1995. – 96 с.

218. Словник іншомовних слів / За ред. О.С.Мельничука. – К.: Головна редакція УРЕ, 1974. – С. 547.

219. Случевский В.С. Учебник русского уголовного процесса (судопроизводство – судоустройство). – Спб., 1913. – 617 с.

220. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української Конституції. – К.: Т-во “Знання” України, 1993. – С. 64.

221. Смолькова И. «Свидетельский иммунитет» судей // Российская юстиция. – № 5. – 1998. – С. 4-5.

222. Смыслов В.И. Свидетель в советском уголовном процессе. – М., 1973. – С. 35.

223. Старосольський Ю. Нарис карного процесу. – Мюнхен, 1947. – 133 с.

224. Стецовский Ю.И. Охрана личной жизни граждан и адвокатская тайна // Сов. государство и право. – 1987. – № 3. – С. 64.

225. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. – М.: изд-во АН СССР, 1958. – С. 73.

226. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса: В 2 т - М.: Наука, 1968. – Т.1. – 470 с.

227. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса: В 2 т. – М.: Наука, 1970. – Т.2. – 516 с.

228. СУ РСФСР. – 1922. – № 20-21. – ст. 230.

229. CУ УССР. – 1919. – № 1. – ст. 7.

230. СУ УССР. – 1922. – № 41. – ст. 593.

231. Теория государства и права / Под ред. А.И.Королева, Л.С.Явича. – Л., 1982. – С. 212-215.

232. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И.Матузова и А.В.Малько. – М.: Юристъ, 1997. – 672 с.

233. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. Под ред. В.М.Корельского и В.Д.Перевалова. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1998. – С. 276.

234. Тищик Б.Й., Вівчаренко О.А. Українська народна республіка (1917-1920). – Коломия: Вік, 1994. – 62 с.

235. Тыричев И.В. Принципы советского уголовного процесса. – М.: ВЮЗИ,1983. – 80с.

236. У Червонограді розікрали… // Експрес. – 30 червня 2001 року. – С. 4.

237. Уголовная полиция: проблемы международного сотрудничества. – М.,1995. – С.14.

238. Уголовно-процессуальный кодекс ФРГ. – М., 1994.

239. Уголовный процесс. Общая часть. Учебник для учащихся вузов. – М.: Издательство «Спарк», 1997. – 193 с.

240. Уголовный процесс. Учебник для студентов юридических вузов и факультетов / Под ред. Гуценко К.Ф. Издание второе, переработанное и дополненное. – М.: Зерцало, 1997. – 510 с.

241. Уголовный процесс. Учебник / Под редакцией И.Л.Петрухина. – М.:ПБОЮЛ Грачев С.М., 2001. – 520 с.

242. Україна: інформація і свобода слова: збірник законодавчих актів, нормативних документів та статей фахівців / Упоряд. А.М.Задворний. – К.: Молодь, 1997. – 832 с.

243. Уолкер Р. Английская судебная система. – М.: Юрид.лит., 1980. – 631 с.

244. УПК. Официальное издание в редакции 1927 года. – Харьков: Юрид. изд-во НКЮ УССР, 1927.

245. Усенко І.Б. Позасудова репресія. Як це починалося // Комуніст України. – 1990. – № 2. – С. 48-53.

246. Устименко С.Ф. Межличностные отношения трудных подростков // Вопросы психологии. – 1984. – № 1. – С. 27.

247. Ушанов И.А. Создание первого народного суда в Петрограде // Советское государство и право. – 1957. – № 1. – С. 4-7.

248. Фатьянов А.А. Проблемы формирования института служебной тайны в отечественном праве // Государство и право. – № 4. – 1999. – С. 14-22.

249. Философский энциклопедический словарь. – М., 1989. – 814 с.

250. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: В 2т. – Спб., 1896. Т.1. – 594 с.

251. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: В 2т. – Спб., 1902. Т.1. – 516 с.

252. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Нотаріат в Україні: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі, 1999. – 208 с.

253. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебное пособие для высших учебных заведений / Под ред. профессора В.Г.Стрекозова. – М., 1998. – С. 234.

254. Цинцадзе Р.В. Суд и общественность / Конституционные основы правосудия в СССР. Под ред. В.М. Савицкого. – М.: Наука, 1981. – С. 202-221.

255. Цыпкин А.Л. Адвокатская тайна. – Саратов, 1947. – С. 26.

256. Чангулі Г.І. Деякі проблеми реалізації конституційного принципу гласності судового розгляду кримінальних справ у світлі судової реформи // Правова держава. – 1991. – Вип. 7. – С.101.

257. Чангули Г.И. Конституционные принципы уголовного судопроизводства зарубежных социалистических государств. – К.: Наукова думка, 1981. – 211 с.

258. Чельцов М.А. Советский уголовный процес. – М., 1969. – С. 51-59.

259. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. – М.: Высш.шк., 1983. – 656 с.

260. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі, 1995. – С. 70.

261. Шевчук П.І. До питання створення та дії апеляційних судів у судовій системі України // Вісник Верховного Суду України. – 1998. – №2. – С. 5-10.

262. Шундиков В.Д. Принцип непосредственности при расследовании и рассмотрении уголовного дела. – Саратов, 1974. – 160 с.

263. Шушанашвили А.А. Гласность в советском уголовном процессе. – Тбилиси: Мецниереба, 1969. – 106 с.

264. Эрделевский А. Банковский вклад и права потребителя // Законность. – 1998. – №4. – С. 12-16.

265. Юридический энциклопедический словарь / Гл. ред. А.Я.Сухарев. – М.: Советская энциклопедия, 1984. – 415 с.

266. Юридична психологія / За заг. ред. Я.Ю. Кондратьєва. – К.: "Ін Юре", 1999. – 352 с.

267. Явич Л.С. Право развитого социалистического общества: сущность и принципы. – М.: Юрид. лит., 1978. – С. 11.

268. Яновська О. Адвокатська таємниця як правова гарантія адвокатської діяльності // Право України. – 1997. – № 2. – С. 33-37.

<< |
Источник: Король Володимир Володимирович. ЗАСАДА ГЛАСНОСТІ ТА ЇЇ ОБМЕЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ. Львів-2002. 2002

Еще по теме Література:

 1. Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
 2. Стаття 109. Придбання засудженими до позбавлення волі літератури і письмового приладдя
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. ВСТУП
 7. 2.2. Структура єдиної системи підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників.
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. Методологія дослідження інституту адвокатури в процесі реалізації конституційного права на правову допомогу
 10. Література
 11. 3.1. Основні джерела ісламського деліктного права в ісламських державах
 12. 1.1. Поняття санкцій у праві: підходи до визначення