<<

Додатки

Додаток А

Анкета

опитування слідчих практичних підрозділів МВС України, прокурорів з метою дослідження питань реалізації прав потерпілого на стадії досудового розслідування

Шановні колеги! На кафедрі кримінального процесу Харківського національного університету внутрішніх справ проводиться дослідження питань реалізації прав потерпілого на стадії досудового розслідування.

З метою вивчення проблемних питань, пов’язаних із реалізації прав потерпілого на стадії досудового розслідування, просимо Вас відповісти на запитання та висловити свою думку з питань, що містяться в анкеті. При цьому важливим є врахування Вашого досвіду і міркувань щодо визначення цих проблем та ефективних шляхів їх вирішення.

Анкетування носить анонімний характер, а отриманні результати будуть використані в якості узагальнення при вирішенні проблемних питань. Вдячні Вам за те, що ви погодилися заповнити дану анкету. У ході анкетування Вам необхідно відповісти на поставленні запитання, підкреслюючи потрібний варіант або надати у вільній формі письмову відповідь на поставлене запитання

1. Ваш стаж роботи слідчим або прокурором:

а) до 3-х рів;

б) до 5-ти років;

в) до 10-ти років;

г) понад 10 років.

2. Вік:

а) 18-25 років;

б) 25-35 років;

в) понад 35 років.

3. Якою мірою, на Вашу думку, чинне кримінальне процесуальне законодавство забезпечує реалізацію прав потерпілого на стадії досудового розслідування?

а) так, повною мірою;

б) частково;

в) важко відповісти;

г) практично не забезпечую.

4. Чи потребує існуючий процесуальний порядок повідомлення прав і обов’язків потерпілого, закріплений у чинному КПК України, вдосконалення?

а) так, існуючий процесуальний порядок повідомлення про процесуальні права і обов’язки потерпілого та вручення письмової пам’ятки з цих питань потребує незначного корегування шляхом внесення змін та доповнень до законодавства;

б) ні, існуючий процесуальний порядок повідомлення про процесуальні права і обов’язки потерпілого та вручення письмової пам’ятки з цих питань повністю відповідає сучасним вимогам;

в) інше (свій варіант відповіді)__________________________________________

5.

На Вашу думку, чи сприятиме повній та ефективній реалізації законодавчо передбачене розширення прав потерпілого?

а) так, але тільки при чіткому дотримання правоохоронними органами чинного кримінального процесуального законодавства;

б) скоріше ні, оскільки зберігається нерівність між законодавчо закріпленими правами потерпілого і підозрюваного, обвинуваченого;

в) інше (свій варіант відповіді)__________________________________________

6. Чи доцільно доповнити КПК України положенням, відповідно до якого юридичну особу також необхідно визнавати за умови завдання шкоди її діловій репутації, а також державу в особі її компетентних органів, яким завдано матеріальну шкоду та приниження її авторитету?

а) так;

б) скоріше за все так , чим ні;

в) важко відповісти;

г) скоріше ні, чим так;

д) інше (свій варіант відповіді)__________________________________________

7. Чи вважаєте Ви, що саме прокурор зобов’язаний ініціювати укладання угоди про визнання винуватості між ним та підозрюваним, обвинуваченим у проваджені щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої та середньої тяжкості, тяжких злочинів, якщо шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам?

а) так, абсолютно;

б) скоріше за все так , чим ні;

в) важко відповісти;

г) скоріше ні, чим так.

д) це доцільно роботи слідчому.

8. Як Ви вважаєте, чи потребує закріплення у КПК України обов’язку прокурору роз’яснити потерпілому не тільки право на укладення угоди про примирення з підозрюваним, обвинуваченим, а й можливе настання правових наслідків такої угоди?

а) так, потребує, оскільки потерпілий може не усвідомлювати подальших правових наслідків укладення такої угоди;

б) ні, не потребує, оскільки це повинен зробити представник потерпілого;

в) інше (свій варіант відповіді)__________________________________________

9. Чи вважаєте Ви за доцільним винесення слідчим або прокурором постанови про початок досудового розслідування або відмови в його початку та направлення копії постанови заінтересованим учасникам кримінального провадження, яка може бути оскаржена слідчому судді?

а) так, оскільки сприятиме більш повній реалізації прав заінтересованих учасників кримінального провадження, зокрема й потерпілого;

б) ні, оскільки це необґрунтовано збільшить навантаження на зазначених посадових осіб;

в) важко відповісти;

г) інше (свій варіант відповіді)__________________________________________

10.

Як Ви ставитесь до ідею про доповнення КПК України положенням щодо обов’язкової участі представника потерпілого?

а) позитивно;

б) не є доцільним, оскільки не сприятиме реалізації прав потерпілого;

в) важко відповісти;

г) інше (свій варіант відповіді)__________________________________________

11. Як на Вашу думку, з якого моменту необхідно допускати представника потерпілого до участі у кримінальному провадженні?

а) після визнання особи потерпілим, але до першого допиту;

б) після визнання особи потерпілою, а також проведення першого допиту;

в) після закінчення проведення досудового слідства для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

г) інше (свій варіант відповіді)__________________________________________

12. Як Ви ставитеся до закріплення у КПК України можливості застосовування практики Європейського суду з прав людини як окремої загальної засади (принципу) кримінального провадження?

а) позитивно, оскільки це відповідає міжнародним правовим принципам у сфері захисту прав людини та практичній діяльності у сфері кримінального судочинства;

б) не буде зайвим, але суттєвих кроків у напрямі вдосконалення національного кримінального процесуального законодавства не надасть;

в) ні, оскільки законодавче закріплення застосовування практики Європейського суду з прав людини як окремої загальної засади (принципу) кримінального провадження не матиме безпосереднього практичного значення;

ДЯКУЄМО ЗА ДОПОМОГУ У ПРОВЕДЕННІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ДОДАТОК Б

Результати анкетного опитування

За спеціально розробленою анкетою, яка містить питання, пов’язані з дисертаційним дослідженням, було опитано 357 осіб, з яких: 232 – слідчі, 125 – працівники прокуратури. За підсумками аналізу анкетного опитування були отримані наступні дані.

Питання Результати в %
Загальна кількість опитаних: 357
з них за видами діяльності слідчі працівники прокуратури
264 93
1.
Ваш стаж роботи слідчим або прокурором:

а) до 3-х рів;

б) до 5-ти років;

в) до 10-ти років;

г) понад 10 років.

91 особа ( 34,5% )

116 осіб (43,9%)

44 особи (16,7% )

13 осіб (4,9% )

19 осіб (20,4% )

55 осіб ( 59,2%)

12 осіб (12,9% )

7 осіб (7,5%)

2. Вік:

а) 18-25 років;

б) 25-35 років;

в) понад 35 років.

89 осіб (33,7%)

149 осіб (56,4% )

26 осіб (9,9% )

22 особи (23,7%)

59 осіб (63,4% )

12 осіб (12,9%)

3. Якою мірою, на Вашу думку, чинне кримінальне процесуальне законодавство забезпечує реалізацію прав потерпілого на стадії досудового розслідування?

а) так, повною мірою;

б) частково;

в) важко відповісти;

г) практично не забезпечую.

98 осіб (37,1%)

61 особа (23,1%)

24 особи (9,1%)

81 особа (30,7%)

37 осіб (39,8% )

19 осіб ( 20,4%)

11 осіб (11,8% )

26 осіб (28%)

4. Чи потребує існуючий процесуальний порядок повідомлення прав і обов’язків потерпілого, закріплений у чинному КПК України, вдосконалення?

а) так, існуючий процесуальний порядок повідомлення про процесуальні права і обов’язки потерпілого та вручення письмової пам’ятки потребує незначного корегування шляхом внесення змін та доповнень до законодавства;

б) ні, існуючий процесуальний порядок повідомлення про процесуальні права і обов’язки потерпілого та вручення письмової пам’ятки повністю відповідає сучасним вимогам;

в) інші (свій варіант) - зазначили, що необхідно отримати від потерпілого інформацію про їх розуміння

107 осіб (40,5%)

122 особи (46,2%)

35 осіб (13,3%)

28 осіб (30,1% )

46 осіб (49,5% )

19 осіб (20,4%)

5. На Вашу думку, чи сприятиме повній та ефективній реалізації законодавчо передбачене розширення прав потерпілого?

а) так, але тільки при чіткому дотримання правоохоронними органами чинного кримінального процесуального законодавства;

б) скоріше ні, оскільки зберігається нерівність між законодавчо закріпленими правами потерпілого і підозрюваного, обвинуваченого;

в) інші

155 осіб (58,7%)

109 осіб (41,3%)

0 осіб (0%)

62 особи (66,7%)

31 особа (33,3%)

0 осіб (0 %)

6.
Чи доцільно доповнити КПК України положенням, відповідно до якого юридичну особу також необхідно визнавати за умови завдання шкоди її діловій репутації, а також державу в особі її компетентних органів, яким завдано матеріальну шкоду та приниження її авторитету?

а) так;

б) скоріше за все так , чим ні;

в) важко відповісти;

г) скоріше ні, чим так;

д) інші – зазначили, що необхідно визнавати всіх осіб, чиї права перебувають під охороною закону про кримінальну відповідальність

129 особи (48,9%)

53 особи (20%)

39 осіб (14,8% )

43 осіб (16,3% )

0 осіб (0%)

47 осіб (50,6% )

11 осіб (11,8% )

4 особи (4,3%)

19 осіб (20,4% )

12 осіб (12,9%)

7. Чи вважаєте Ви, що саме прокурор зобов’язаний ініціювати укладання угоди про визнання винуватості між ним та підозрюваним, обвинуваченим у проваджені щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої та середньої тяжкості, тяжких злочинів, якщо шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам?

а) так, абсолютно;

б) скоріше за все так , чим ні;

в) важко відповісти;

г) скоріше ні, чим так.

д) це доцільно роботи слідчому

71 особа (26,9%)

49 осіб (18,6%)

39 осіб (14,8%)

83 особи (31,4%)

22 особи (8,3%)

57 осіб (61,3%)

13 осіб (14%)

7 осіб (7,5%)

9 осіб (9,7%)

7 осіб (7,5%)

8. Як Ви вважаєте, чи потребує закріплення у КПК України обов’язку прокурору роз’яснити потерпілому не тільки право на укладення угоди про примирення з підозрюваним, обвинуваченим, а й можливе настання правових наслідків такої угоди?

а) так, потребує, оскільки потерпілий може не усвідомлювати подальших правових наслідків укладення такої угоди;

б) ні, не потребує, оскільки це повинен зробити представник потерпілого;

в) інші – вважають, що це доцільно зробити на прохання потерпілого

117 осіб (44,3%)

98 осіб (37,1% )

49 осіб (18,6 %)

52 особи (55,9%)

36 осіб (38,7%)

5 осіб (5,4%)

9.
Чи вважаєте Ви за доцільним винесення слідчим або прокурором постанови про початок досудового розслідування або відмови в його початку та направлення копії постанови заінтересованим учасникам кримінального провадження, яка може бути оскаржена слідчому судді?

а) так, оскільки сприятиме більш повній реалізації прав заінтересованих учасників кримінального провадження, зокрема й потерпілого;

б) ні, оскільки це необґрунтовано збільшить навантаження на зазначених посадових осіб;

в) важко відповісти;

г) інші – вважають за необхідне винесення постанови про визнання особи потерпілою

92 особи (34,9%)

121 особа (45,8%)

37 осіб (14%)

14 осіб (5,3%)

42 особи (45,2%)

39 осіб (41,9% )

7 осіб (7,5%)

5 осіб (5,4%)

10. Як Ви ставитесь до ідею про доповнення КПК України положенням щодо обов’язкової участі представника потерпілого?

а) позитивно;

б) не є доцільним, оскільки не сприятиме реалізації прав потерпілого;

в) важко відповісти;

г) інше:

1) тільки щодо малолітніх і неповнолітніх осіб;

2) якщо потерпілий має психічні та фізичні вади;

3) щодо малозабезпечених осіб.

59 осіб ( 22,4%)

83 особи (31,4%)

43 особи (16,3 %)

32 особи (12,1%)

11 осіб (4,2%)

36 осіб (13,6 %)

19 осіб ( 20,4%)

27 осіб (29,1 %)

11 осіб ( 11,8%)

16 осіб (17,2%)

9 осіб (9,7 %)

11 осіб (11,8%)

11. Як на Вашу думку, з якого моменту необхідно допускати представника потерпілого до участі у кримінальному провадженні?

а) після визнання особи потерпілим, але до першого допиту;

б) після закінчення проведення досудового слідства для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування;

г) інші – зазначили, що це необхідно роботи за бажанням потерпілого.

87 осіб (32,9 %)

115 осіб (43,6%)

62 особи (23,5%)

34 особи (36,6%)

52 особи (55,9%)

7 осіб (7,5%)

12. Як Ви ставитеся до закріплення у КПК України можливості застосовування практики Європейського суду з прав людини як окремої загальної засади (принципу) кримінального провадження?

а) позитивно, оскільки це відповідає міжнародним правовим принципам у сфері захисту прав людини та практичній діяльності у сфері кримінального судочинства;

б) не буде зайвим, але суттєвих кроків у напрямі вдосконалення національного кримінального процесуального законодавства не надасть;

в) ні, оскільки законодавче закріплення застосовування практики Європейського суду з прав людини як окремої загальної засади (принципу) кримінального провадження не матиме безпосереднього практичного значення;

176 осіб (66,7 %)

69 осіб (26,1%)

19 осіб (7,2%)

58 осіб (62,4%)

27 осіб (29 %)

8 осіб (8,6%)

<< |
Источник: АБЛАМСЬКИЙ СЕРГІЙ ЄВГЕНОВИЧ. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ПОТЕРПІЛОГО НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. ХАРКІВ 2014. 2014

Скачать оригинал источника

Еще по теме Додатки:

 1. Стаття 10. Додаткові гарантії безпеки суддів Вищого антикорупційного суду
 2. Глава 27. Додаткові гарантії соціального захисту
 3. Стаття 122. Додаткові гарантії соціального захисту осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників органів управління та сил цивільного захисту
 4. Глава 30. Додаткові функції суб’єктів забезпечення цивільного захисту
 5. Стаття 105. Додатки до протоколів
 6. Стаття 106. Підготовка протоколу та додатка
 7. Стаття 462. Основні та додаткові адміністративні стягнення
 8. Стаття 52. Основні та додаткові покарання
 9. Стаття 25. Основні і додаткові адміністративні стягнення
 10. Додатки
 11. Додатки
 12. Додатки
 13. ДОДАТКИ
 14. Додатки
 15. Додатки