<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Реалізація і захист прав людини. Васильківський міськрайонний суд Київської області URI: http://vs.ko.court.gov.ua/sud1008/pres-centr/news/74634/

2. Битяк Ю.П., Гаращук В.М., Дьяченко О.В.

та ін. Адміністративне право України: Підручник для юрид. вузів і фак. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2004. 401 с.

3. Архипська О.І. Бєлєнкова С.О.Власенко Р.В. та ін. Доповідь про стан інформатизації та розвиток інформаційного суспільства в Україні за 2013 рік. Київ. 2013. 123 с.

4. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України: навч. посіб. К. : Юрінком Інтер, 2008. 496 с.

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення, Верховна Рада УРСР; Кодекс України, Закон, Кодекс від 07.12.1984 № 8073-X [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

6. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навч. закладів. — Рос. мовою. — К.: Літера ЛТД, 2001.

7. Кузьменко О. В. Курс адміністративного процесу [Текст] : навч. посіб. / О. В. Кузьменко ; Нац. акад. внутр. справ. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 207 с.

8. Ким А.И., Основин В.С. Государственно-правовые процессуальные нормы и их особенности.Правоведение. 1967. № 4. С. 40–47.

9. Гемков Г. «Мы прожили не напрасно…»: Биоргафия Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Пер. с нем. – М.: Политиздат, 1986. – 336с., ил.

10. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 416 с.

11. Шаргородский М.Д., Иоффе О.С. О системе советского права // Советское государство и право. - 1957. – № 6. - С. 108.

12. Петров Г.И. Советское административное право. – Л.: Изд-во Ленинг. ун-та, 1970

13. Школик А.М. Cтановлення адміністративного процесуального права. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХI регіональної науково-практичної конференції.

3-4 лютого 2005 р. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. С. 171-173

14. Тищенко Н. М. Гражданин в административном процессе / Н. М. Тищенко. - X.: Право, 1998. - 192 с.

15. Мельниченко В. Адміністративна квазіюстиція як необхідна складова демократичного урядування / В. Мельниченко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2013. - № 2.

16. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / автор-упорядник В. П. Тимощук. – К.: Факт. 2003. – 496 с.

17. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Авер'янов (голова). — К,: Видавництво «Юридична думка», 2004. — 584 с.

18. Лав М. К. Административное право в Соединенных Штатах// Сборник статей. – М.: Прогресс, 1992. – С. 185-201

19. Кісіль З.Р., Кісіль Р.В., Адміністративне право: навч. посів. 3-те вид. Алерта; ЦУЛ, 2011., 696 с.

20. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник / В. К. Колпаков О. В. Кузьменко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 544 с.

21. Сорокін В.Д.. Адміністративний процес та адміністративно-процесуальне право. - СПб.: Видавництво Юридичного інституту (Санкт-Петербург) .2002. - 474 с., 2002

22. Тихомиров Ю. А. Административное право и процесс: полный курс. – М., - 2001

23. Гуржій Т. О. Галузева парадигма адміністративно-процесуального права // Адміністративне право і процес: шляхи вдосконалення законодавства і практики: Збірник матеріалів науково-практичної конференції. – К., 2006

24. Административное право Украины: Учебник / Под ред. С.В. Кивалова. – Харьков: Одиссей, 2004. – С. 254.

25. Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М., Купін А. П. Адміністративне право. Загальна частина. Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2011. 216 с.

26. Битяк Ю.П. Административное право Украины: 2-е издание, перераб. и доп. Учеб. для студ. высших учебн. завед.

юрид. спец. / Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук. — Харьков: Право, 2003

27. Курінний Є.В. Предмет адміністративного права України: тенденції трансформації в умовах реформування: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Юридична академія МВС України, 2002. – 90 с.

28. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. Юрінком Інтер, 1999. 736 с.

29. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 28.12.1992 № 731 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF

30. Про загальні принципи створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон, Верховна Рада України; Закон від 13.10.1992 №2673-XII [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2673-12

31. Перепелюк В. Г., Адміністративний процес. Заг.частина: Навчпосібник. – Чернівці, - 2003

32. Цивільний кодекс України, Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15

33. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі, Верховна Рада України; Закон від 15.12.1993 № 3687-XII [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3687-12

34. Про охорону прав на промислові зразки, Верховна Рада України; Закон від 15.12.1993 № 3688-XII [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3688-12

35. Макарейко Н.В. Административное право. Конспект лекций. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Высшее образование, 2009. 189 с.

36. Салищева Н. Г.,Административный процесс в СССР. – М., - 1964

37. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 9-е, зі змінами. Навчальний посібник.— Львів: Край.— 2007.— 192 с.

38. Старосьцяк Ежи. Правовые формы административной деятельности. – М: Госюриздат - 1959. - С. 330

39. Масленников М.Я.

Административно-юрисдикционный процесс. Сущность и актуальные вопросы правоприменения по делам об административных правонарушениях, Воронеж, 1990. - 209 с.

40. Додін Є. В. Місце відповідальності за порушення митних правил у структурі юридичної відповідальності / Є. В. Додін // Митна справа. - 2013. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2013_4_8

41. Студеникина М. С. Что такое административная ответственность? - М.: Сов. Россия, 1990. - 128 с.

42. Мицкевич Л.А. Административное право. Хрестоматия. Красноярск: СФУ, 2007. - 214с.

43. Общая теория государства и права. Оксамытный В.В. – М.: 2012. – 511с.

44. Державна виконавча влада в Україні: формування та функціонування: Зб. наук. пр. / кол. авт.; Наук. кер. Н. Р. Нижник. – К.: Вид-во УАДУ, 2000 – 224с.

45. Філософський словник / за ред.. В. І. Шинкарука. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : УРЕ, 1986.

46. Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука. – 2-ге вид., виправлене і доповнене. – К.: Головна редакція української радянської енциклопедії, 1985.

47. Малько А. В. Теория государства и права в ответах: учеб.-метод. пособ. – 2-е изд., перераб. и допол. – М. : Юристь, 1997.

48. Теория государства и права: учебник / Н. И. Матузов, А. В. Малько. – М.: Юристь, 2004.

49. Теория государства и права / отв. ред. М, Н. Марченко. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1987.

50. Колодій А. М. Принципи права України: монографія / А. М. Колодій. _ К. : Юрінком Інтер, 1988.

51. Шагиева Р. В. Процессуально-правовые нормы и их реализация социалистическом обществе. - Казань, 1986.

52. Кузьменко О. В., Гуржій Т. О. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / за ред.. О. В. Кузьменко. _ К.: Атіка, 2007.

53. В. Б. Авер'янов. Реформування українського адміністративного права: ґрунтовний привід для теоретичної дискусії // Право України, 2003. — №5.

54. Про звернення громадян , Верховна Рада України; Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР// Електронний ресурс // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua

55.

Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141)

56. Адміністративне право України / За ред. Ю. П. Битяка. – Х., 2003.

57. Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування / Президент України; Указ від 07.02.2008 № 109/2008 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/109/2008

58. Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації / Кабінет Міністрів України / Постанова, Інструкція, Форма типового документа [...] від 14.04.1997 № 348 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/348-97-п

59. Про безоплатну правову допомогу / Верховна Рада України; Закон від 02.06.2011 №3460-VI [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3460-17

60. Наказ Міністерства юстиції України від 02.07.2012 р. № 967/5 «Про затвердження Положення про центри надання безоплатної вторинної правової допомоги»/ Електронний ресурс / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1091-12/paran15#n15

61. Кодекс адміністративного судочинства України: чинне законодавство із змінами та доповн. на 8 червня 2012 року: (відповідає офіційному текстові) – К.: Алтера, 2012.

62. Стахурський М. Ф. Проблеми реформування адміністративно-юрисдикційного процесу // Право України. _ 2002. – № 3.

63. Бородін І. Л. Адміністративно-юрисдикційний процес: Монографія. – К.: Алерта, 2007

64. Адміністративно-правовий захист прав громадян: навч.метод.пос. / [ К. К. Афанасьєв, В. В. Гостєв, Є. О. Несвіт та ін.]; МВС України, Луганський державний у-т внутр. справ ім.. Е .О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім..

Е. О. Дідоренка, 2011.

65. Рагимов А. Т., Масленников М. Я. Административно юрисдикционный процесс. Сущность и актуальные вопросы правоприменения по делам об административных правонарушениях. Воронеж, Изд-во Воронежского ун-та. 1990. 208 с.

66. Галаган И. А. Административная ответственность в СССР: Процессуальное регулирование. – Воронеж, 1976.

67. Теория юридического процесса / Под ред. В. М, Горшенева. – Х., 1985.

68. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Адміністративний процес. – К., 2002.

69. Сорокин В. Д. Административно-процессуальное право. – М., 1972.

70. Пилипенко А. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів виконавчої влади // Право України – 2004. – №2.

71. Сорокин В. Д. Проблемы административного процесса. _ М., 1986. – 144с.

72. Божьев В. П. Логико-юридическая природа правоприменительных актов // Юридические гарантии применения права и режим социалистической законности. – Ярославль, 1977.

73. Комаров В. В., Бігун В. А., Баранкова В. В. Курс цивільного процесу підручникта ін. X.: ООО «Одиссей», 2001. 704 с.

74. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник / За заг. ред. С. В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2007. – 321 с.

75. Клюшниченко А. П, Меры административного принуждения, применяемые милицией. – К., 1979.

76. Шергин А. П. Административная юстиция. – М., 1979.

77. Титикало Р. С. Захисна функція юридичної допомоги в адміністративно-деліктному процесі: дис. на здобуття наук. ступ. канд. наук: 12.00.07 / Р. С. Титикало; Київський національний університет внутрішніх справ. - К.: Київський національний університет внутрішніх справ, 2009. - 203 с.

78. Бородін І. Адміністративно-процесуальні норми – основа адміністративно-юрисдикційного процесу / І. Бородін // Право України. – 2006. – № 3. – С. 86-90.

79. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів Закон України в редакції Закону України від 05.01.2014 № 1403-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua

80. Про виконавче провадження Закон України в редакції Закону України № 1404-VIII від 17.02.2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua

81. Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник / Д.Н. Бахрах. – М.: Изд. «БЕК», 1996. – 355с.

82. Про затвердження Положення про автоматизовану систему виконавого провадження в редакції Наказу Міністерства юстиції України від від 05.08.2016 № 2432/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua

83. Гук Б. М. Адміністративно-процесуальний характер виконавчого провадження. «Актуальна юриспруденція». Юридичні науково-практичні конференції. 2012. URL: http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=223:120223-11&catid=36:-2&Itemid=53&lang=ru

84. Щербак С.В. Адміністративно-правове регулювання виконавчого провадження в Україні: дис. кандидата юрид. наук: 12.00.07 / С.В. Щербак. – К., 2002. – 204 с.

85. Доповідь про стан інформатизації та розвиток інформаційного суспільства в Україні за 2013 рік URL: http://policy-analysis.org/wp-content/uploads/2014/10/Stan_informatyzacii_20132.pdf

86. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні, Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Стратегія від 15.05.2013 № 386-р [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80

87. Литовченко І.Л., Пилипчук В.П. Інтернет-маркетинг: Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2008. 184 с.

88. Рішення Солом’янської районної у м. Києві ради від 20.12.2006 № 99 «Про створення комунального підприємства «Солом’янка-Сервіс»

89. Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.01.2013 року № 23

90. Наказ Міністерства юстиції України від 02.03.2016 року №592/5

91. Сайт центру адміністративних послуг «Прозорий офіс» Вінницької міської ради URL: http://i.gov.ua/default.aspx

92. Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 10.09.2015 року №2013 про затвердження Положення «Про Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс та порядок взаємодії його учасників» у новій редакції

93. Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» від 20.02.2013 № 118 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/118-2013-%D0%BF

94. 86. Електронний ресурс // Режим доступу:// www.kmu.gov.ua/publish/article

95. Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг; Кабінет Міністрів України, Постанова від 17.07.2013 № 737 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/737-2009-%D0%BF

96. Про адміністративні послуги, Верховна Рада України; Закон від 06.09.2012р.№5203-VI [Електронний ресурс] // Режимдоступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5203-17

97. Паутова Т.О. Механізм надання адміністративних послуг в україні: аналіз і напрямки вдосконалення Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування 2014 № 1 URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2014_1/18.pdf

98. «Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг, Кабінет Міністрів України; Постанова від 30.01.2013 р. № 57 [Електронний ресурс] //Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/57-2013-%D0%BF

99. Кісіль З. Р., Кісіль Р. В. Адміністративне право: навч. посів. 3-те вид. К. Алерта; ЦУЛ, 2011. 696 с.

100. Розпорядження Кабінету міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р про затвердження Переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг

101. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні, Кабінет Міністрів України; Розпорядження від 13 грудня 2010 р.№ 2250-р [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010%D1%80

102. Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні, Кабінет Міністрів України; Розпорядження Кабінету міністрів України від 26.09.2011 року № 1014-р [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1014-2011-%D1%80/paran9#n9

103. Князєв К. Послуга не знайдено: які помилки допущені в онлайн-сервісах мін'юсту URL: http://www.bnwes.info/buhgalteriya/novosti-sayta-2015/posluga-ne-znaydeno-yaki-pomilki-dopuscheni-v-onlayn-servisah-min-yustu-16802.html

104. Сайт Кабінету електронних сервісів. Загальна частина Кабінету https://kap.minjust.gov.ua/about

105. Про електронний цифровий підпис, Верховна Рада України; Закон від 22.05.2003 № 852-IV [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/852-15

106. Мін’юст презентував он-лайн будинок юстиції URL: http://np.pl.ua/2016/04/minyust-prezentuvav-onlajn-budynok-yustytsiji/

107. Сайт Он-лайн будинку юстиції: https://online.minjust.gov.ua

108. У міністерстві юстиції презентували он-лайн будинок юстиції URL: https://minjust.gov.ua/news/ministry/u-ministerstvi-yustitsii-prezentuvali-on-layn-budinok-yustitsii-22599

109. Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг, Кабінет Міністрів України; Постанова від 03.01.2013р. № 13 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/13-2013-%D0%BF

110. Сайт Єдиного державного порталу адміністративних послуг: http://poslugy.gov.uа

111. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Верховна Рада України; Закон від 15.05.2003 №755-VI [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15

112. Кабінет електронних сервісів. Покрокова інструкція: https://kap.minjust.gov.ua/services/rrpinstruction

113. Зайчук О. В., Оніщенко Н. М. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник. К.: Юрінком Інтер, 2006

114. Поляков А. В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный подход. – СПб.: Изд. дом. СПб. ун-та, 2003

115. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності / Верховна Рада України; Закон України від 06.09.2005 № 2806-IV // Електронний ресурс // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2806-15

116. Теорія держави і права: Підручник / С. Л. Лисенков, А. М. Колодій, О. Д. Тихомиров, В. С. Ковальський, За ред. Л. С. Лисенкова. _ К.: Юрінком Інтер, 2005

117. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція), Закон України 12.02.2015 № 191-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua

118. Теорія держави і права: Підручник / С. Л. Лисенков, А. М. Колодій, О. Д. Тихомиров, В. С. Ковальський, За ред. Л. С. Лисенкова. _ К.: Юрінком Інтер, 2005

119. Загальна теорія держави і права: Навч.посібн./ А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков, С. Л. Лисенков та ін..; За ред. В. В. Копєйчикова. _ Стер.вид. – К.: Юрінком Інтер, 2001

120. Протасов В. Н. Основы общеправовой процессуальной теории. – М., 1991

121. Гусарєв С. Д. Теорія держави та права. Альбом схем. – к., 1997

122. Словник української мови: в 11 томах. – Том 3, 1982. – с. 332.

123. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Правознавство, 2009. Правова єдність ВАВ, 792 с.

124. Пилипишин В. П. Поняття та основні риси державного управління / В. П. Пилипишин // Юридична наука і практика. – 2011. – № 2. – с. 10-14.

125. Советское административное право: учебник / [под ред. П. Т. Василенкова]. – М. : Юрид. Лит., 1990. – 576 с.

126. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс лекций / Г. В. Атаманчук. – изд. 2-е, дополн. – М. : Омега-Л, 2004. – 400 с.

127. Державне управління в Україні: навчальний посібник / [за заг. ред. В. Б.Авер’янова]. – К. : Вид-во ТОВ «СОМИ», 1999. – 310 с.

128. Демократія і державне управління: теорія, методологія, практика / В. В. Цвєтков. – К. : Юридична думка, 2007. – 336 с.

129. Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами: Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Перелік [...] від 30.05.2011 № 615 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/615-2011-%D0%BF

130. Безсмертний О. К., Гуменюк В. А. Деякі проблеми удосконалення законодавства, що регулює дозвільну систему // Матеріали науково-практичної конференції . – К., 1996

131. Гуржій Т. О. Вихідні засади формування галузевої парадигми адміністративно-процесуального права // Право України. – 2006 – №3

132. Авер'янов В. Б. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: у двох томах: Том 1. Загальна частина. К.: Видавництво «Юридична думка», 2004. 584 с.

133. Бєлов С., Мартиненко С. Ризикована привабливість. Щотижневий дайджест Інтернет-видань. Випуск шостий. 13 січня 2006 р. URL: http://www.library.vn.ua/publications/2006/print/E-demokrat06/E-dem6_1.html

134. Мотлях О.І. Методика розслідування комп’ютерних злочинів. Монографія. – К. : Освіта України, 2010. – 296 с.

135. Міщенко А.І. Поняття виконавчого провадження, його роль в адміністративному процесі. URL: http://www.rusnauka.com/9_DN_2010/Pravo/61954.doc.htm

136. Ю.В.Білоусов. Виконавче провадження: Навч. посіб. – К.: Прецедент.– 2004. – 192 с.

137. Науково-практичний коментар до законів України «Про державну виконавчу службу», «Про виконавче провадження» / В. Б. Авер’янов, Л. К. Горбунова, В. В. Комаров та ін.; Відп. Ред.. О.В.Лавринович. – К.: Юрінком Інтер, 2006.- 320с.

138. Новели у виконавчому провадженні2 серпня 2016 року URL : http://www.asterslaw.com/upload/medialibrary/newsletters/asters_newsletter_ukr_02_08_16.html

139. Декларація принципів «Побудова інформаційного суспільства – глобальне завдання у новому тисячолітті»/ ООН; Декларація, Міжнародний документ від 12.12.2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_c57

140. Ткаченко А. Теоретичне розуміння та суть поняття «електронного уряду» URL: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1312

141. Ємельяненко О. Традиційний та електронний уряд: концептуальні відмінності [Електронний ресурс] / О. Ємельяненко. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/811/

142. Баранов О. Електронний уряд в Україні? Буде! Коли? [Електронний ресурс] / О. Баранов. – Режим доступу : http://www.dt.ua/3000/3050/33406/

143. Дрожжинов В. И. Электронные правительства и повышение конкурентоспособности стран – членов ЕС / В. И. Дрожжинов, А. А. Штрик // Технологии информационного общества – Интернет и современное общество: Труды VIII Всероссийской объединенной конференции (Санкт-Петербург, 8-11 ноября 2005 г.). – СПб., 2005. – С. 140–143.

144. Доступ до інформації та електронне урядування / Автори-упорядники М. С. Демкова, М. В. Фігель — К., 2004. — 336 с.

145. Оцінка електронної готовності України, презентована у рамках Міжнародного наукового конгресу «Інформаційне суспільство в Україні», 30.10.2013, Національний центр електронного урядування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nc.gov.ua/news/index.php?ID=844

146. 100 міст – крок вперед. Моніторинг впровадження інструментів електронного урядування, як основи надання адміністративних послуг в електронному вигляді [Електронний ресурс]; за. заг. ред. І. С. Куспляк, А. О. Серенок. – Вінниця : ГО «Подільська агенція регіонального розвитку»

147. Павло Петренко прокоментував важливість прийняття проекту Закону України «Про електронні довірчі послуги» http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59139

148. Павло Петренко презентував запуск послуг Мін’юсту на порталі poslugy.gov.ua https://minjust.gov.ua/ua/news/48983

149. Джига Т. В. Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку в Україні електронних адміністративних послуг" Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень. № 16, Серія «Політика». URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1716

150. Михайлюк Я. Б., Адміністративні послуги у країнах Європейського Союзу та Україні (порівняльно-правовий аспект), - Я.Б. Михайлюк ; за заг. ред. к. ю. н., доц. А.А. Пухтецької. – К. : Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, 2016. – 224 с.

151. Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 90-р // Офіційний вісник України. – 2006. – № 7. – С. 168–170.

152. Науково-практичний коментар до Закону України «Про адміністративні послуги» / за заг. ред. В. П. Тимощука. – К. : ФОП Москаленко О. М. – 392 с.

153. Про затвердження Порядку електронної взаємодії Міністерства соціальної політики України та Міністерства юстиції України, Мінсоцполітики України, Мін'юст України; Наказ, Порядок від 21.03.2017 № 441/915/5 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0393-17

154. Пухтецька А. А. Європейські принципи адміністративного права: [моногр.] / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. – 237 с.

155. Про схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 918-р [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/918-2016-р

156. Михайлюк Я. Б. Надання адміністративних послуг в електронній формі: сучасний стан та перспективи розвитку. Підприємництво, господарство і право. Вип. 3. 2017.

157. Буханевич О.М. Проблеми впровадження електронних адміністративних послуг в Україні / О.М. Буханевич // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2015. – Вип. 3. – С. 57–60.

158. Барікова А.А. Електронна держава: нова ефективність урядування : [монографія] / А.А. Барікова. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – 224 с.

159. Концепція «Електронного урядування» у контексті парадигм суспільних змін / В. О. Блінцова // Актуальні проблеми політики. - 2014. - Вип. 51. - с. 226-233.

160. Яковлев Д. В. Політична взаємодія як комунікативний процес: медіатизація, демократизація, раціоналізація / Д. В. Яковлев. – Одеса : Астропринт, 2009. – 288 с.

161. Фукуяма Ф. Великий разрыв / Фукуяма Ф. ; пер. с англ. под общ. ред. А. В. Александровой. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2003. –474 с.

162. Колбеч Г. К. Політика: основні концепції в суспільних науках / Колбеч Г. К. ; пер. з англ. О. Дем’янчука. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 127с.

163. Коліушко І. Б. Електронне урядування – шлях до ефективності та прозорості державного управління / І. Б. Коліушко, М. С. Демкова // Інформаційне суспільство. Шлях України. – К. : Бібліотека інформ. суспільства, 2004. – С. 138–143

164. Шеверда В. А. Електронне урядування як спосіб підвищення ефективності системи державного управління / В. А. Шеверда // Менеджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення : матеріали міжнар. наук. конф., м. Суми, 10-12 травня 2007 р. – Суми : СОІППО, 2007. – Ч-2.

165. Єганов В. В. Проблеми та перспективи впровадження системи електронного урядування в Україні / В. В. Єганов. // Державне будівництво. - 2012. - № 2

166. Лабач В. Проблеми та перспективи впровадження системи електронного урядування в Україні URL: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=71079

167. Максимова О. І. Система державного управління Канади: досвід для України; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. К.: НАДУ, 2010. 60 с.

168. Світовий досвід е-урядування: http://nc.da-gov.adamant.ua/menu/e_gov/

169. Естонський уряд як приклад для наслідування: http://hvylya.net/analytics/tech/estonskiy-elektronniy-uryad-yak-priklad-dlya-nasliduvannya.html

170. Портал електронного урядування Естонії: https://www.eesti.ee/rus/uslugi

171. United Nations E-Government Survey 2012. E-Government for the People [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan048065.pdf

172. Norway.no [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.norge.no/en

173. Андрєєва О.М. Електронне урядування країн скандинавії: становлення та розвиток. Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. К . : КиМУ, 2014. Вип. 9. С. 154-168.

174. Еlectronic Government [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://electronicgovernment.se/

175. www.eesti.ee [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.eesti.ee/rus/uslugi/grazhdanin/oigusabi_2/kodusest_testamendist_teavitamine

176. «The Public Information Act» (РІА): http://www.esis.ee/ist2004/106.html

177. «Тhe Digital Signatures Act» (Закон про електронний цифровий підпис): https://www.tractis.com/contracts/596764341

178. «Тhe Databases Act» (Закон про бази даних): http://www.government.se/search/?query=The+Databases+Act+sweden

179. http://elgov.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_pravitelstvo_v_ehstonii/0-20

180. Бєлік Ю.С. Впрoвадження електрoннoгo урядування у Швеції URL: http://referati.in.ua/ministerstvo-osviti-i-nauki-ukrayini-nacionalenij-tehnichnij-u-v4.html

181. Steven Clift. E-Government and Democracy // http://www.publicus.net/e-government/member.html

182. Verva - http://www.verva.se./

183. http://www.statskontoret.se/InEnglish

184. http://www.riksrevisionen.se/en/Start/About-us/

185. http://www.sambruk.se/ovrigt/inenglish.4.72ebdc8412fd172bb7480001338.html

186. Sweden eGovernment State of Play, 2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/egovernment-benchmark-report- 2015-sweden

187. Ковбасюк Ю. В. Електронне врядування: європейський досвід та українські перспективи. Інвестиції: практика та досвід. № 16/2010. С. 81-83.

188. Демкова М. Електронне урядування – запорука прозорості та ефективності влади. Юридичний журнал. 2007. № 3. URL: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2614

<< | >>
Источник: Куценко станіслав Ігорович. ПРОЦЕСУАЛЬНІ НОРМИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ. Київ –2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. Список використаних джерел:
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. Список використаних джерел:
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. Список використаних джерел:
 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 17. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 18. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 19. Список використаних джерел
 20. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ