<<
>>

2.5. Висновки до розділу 2.

Важливість, значення і роль місцевих загальних судів в системі судів України не можна недооцінювати, так як ці судові органи становлять її основу, вони фактично забезпечують повноцінне функціонування первинної ланки судової влади в Україні.

1.Проаналізувавши їх структуру, організацію і функціонування важливо відмітити, що поняття та сутність організації роботи місцевих загальних судів виділяються два основних елементи організації роботи місцевих загальних судів:

-раціональний розподіл праці;

-забепечення взаємодії трудового колективу.

Фактично організацію роботи суду слід розглядати в статичному та динамічному аспектах.

Статичний аспект – це комплекс заходів спрямованих на раціональний розподіл праці.

Динамічний аспект – це процесуальна й непроцесуальна діяльність суддів повязана з постановкою перед підлеглими коенкретних задань і еонтроль за їх виконанням.

Разом з тим, слід чітко розрізняти управління діяльності місцевих судів від організаційного керівництва діяльністю місцевого суду, так як перше здійснює державна судова адміністрація і органи суддівського самоврядування, а друге голова суду і його заступники у формі адміністративно-командного впливу та соціально-психологічного впливу.

2.Особливості функціонального розподілу обов”язків між суддями та працівниками суду полягають в тому, що такі обов”язки суддів чітко регламентовані Законами України “Про судоустрій України”, “Про статус суддів”, а розподіл функціональних обов”язків серед працівників суду на жаль не регламентований ні одним нормативним актом і як правило продиться на розсуд голови суду.

Вказане вимагає термінової розробки і прийняття Положення про функціональні обов’язки працівників апарату суду та судових розпорядників тому в дисертаційному дослідженні і пропонується проект такого Положення.

3. Детально розглянувши проблеми організаційного забезпечення вважаємо, що усунення вказаних проблем потребує розроблення і прийняття “Концепції вдосконалення організації та діяльності місцевих загальних судів на 2005-2010 роки” якою слід передбачити ряд заходів по вдосконаленню роботи місцевих загальних судів в напрямку їх незалежності та самостійності в зв’язку чим:

- надати місцевим загальним судам статусу юридичної особи із самостійним балансом та рахунком в установах банку;

- передбачити в штаті місцевого суду заступника голови суду по господарських питаннях з правом підпису на банківських документах та бухгалтера;

- в Законі України „Про державний бюджет України на 2005 рік” та на наступні роки необхідно передбачати належний процес формування бюджету в частині фінансування місцевих загальних судів з тим, щоб виділених коштів було достатньо для здійснення незалежного судочинства.

Видатки на утримання судів повинні передбачити у цьому Законі окремим рядком для кожного суду;

- надати право голові місцевого суду рекомендувати суддів на посади його заступників;

- надати голові місцевого суду право ініціювати дисциплінарне провадження стосовно суддів місцевого суду перед кваліфікаційною комісією суддів;

- законодавчо закріпити обов’язкову спеціалізацію в місцевих загальних судах серед суддів по розгляду кримінальних та цивільних справ;

- розробити диференційований порядок сплати державного мита при зверненні до суду у відповідності від отриманого річного прибутку заявника.

Прийняти Інструкцію про порядок ведення діловодства в місцевих загальних судах та Положення про функціональні обов’язки працівників апарату суду та судових розпорядників де передбачено функціональні обов’язки кожного працівника апарату місцевого загального суду.

4. При реалізації конституційних засад організації і функціонування загальних місцевих судів в ході судової реформи слід добиватися чіткого дотримання міжнародно-правових стандартів в цілому і ст. 6 Конвенції “Про захист прав і основних свобод людини,” прийнятої в м. Римі 4 листопада 1950 року, якою передбачені наступні процесуальні гарантії:

- доступ до суду та право на виконання рішення суду;

- розгляд справи судом, створеним відповідно закону;

- розгляд справи безстороннім і неупередженим судом;

- розгляд справи в розумні терміни;

- відкритість процесу та публічність проголошення суду.

З метою дотримання вказаних гарантій слід процесуально закріпити розгляд всіх категорій справ по першій інстанції за місцевими судами дотримуючись принципу рівності перед законом. Ввести обов’язкову спеціалізацію в місцевих загальних судах серед суддів по розгляду кримінальних та цивільних справ, спростити порядок оформлення процесуальних документів, які виносяться місцевими загальними судами.

Переглянути розміри ставок державного мита і порядок стягнення його при зверненні до суду з врахуванням розміру річного прибутку заявника.

3. Реалізовуючи міжнародно-правові стандарти що до статусу суддів місцевих загальних судів в законодавстві України слід в першу чергу враховувати вимоги Європейської Хартії про закон про статус суддів прийнятої 10 липня 1998 року в м. Лісабоні. Ми вважаємо що основною проблемою реалізації міжнародних правових стандартів що до статусу суддів в законодавстві України є положення хартії, що при прийнятті нових законів або внесенні змін в чинне законодавство не допускається звуження змісту та обсягу передбачених законом гарантій самостійності судів, незалежності та правової захищеності суддів.

З метою усунення порушень даної міжнародно-правової норми ми вважаємо слід:

- визначити п. 2. ст. 13 Закону України “Про статус суддів” в попередній редакції до змін внесених Верховною Радою України 8 жовтня 1999 року;

- внести в КК України статті, якими передбачити кримінальну відповідальність за наклеп та образу судді;

- визначити строк призначення судді на посаду голови районного суду у відповідності до редакції ст.23 Закону України “Про судоустрій” від 5.06.1981 року із внесеними змінами;

- розширити повноваження голови місцевого районного суду у відповідності до ст.26 Закону України “Про судоустрій” від 5.06.1981 року із внесеними змінами.

<< | >>
Источник: Штогун Сергій Григорович. Правові проблеми організації і функціонування місцевих загальних судів в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків –2004. 2004

Скачать оригинал источника

Еще по теме 2.5. Висновки до розділу 2.:

 1. Висновки до розділу 1
 2. Висновки до розділу 2
 3. Висновки до розділу 3
 4. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І
 5. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ
 6. Висновки до Розділу 1
 7. Висновки до Розділу 3
 8. Висновки до розділу 1
 9. Висновки до розділу 2
 10. Висновки до розділу 1.
 11. Висновки до розділу 2.
 12. Висновки до розділу 1.
 13. ВИСНОВКИ ЗА РОЗДІЛОМ