<<
>>

Список використаних джерел:

1. Абросимова Е.Б., Владимирова Л.Д. Конституционные модели судебной власти. Сравнительное конституционное право. Редакционная коллегия: Ковлер А.И., Чиркин В.Е., Юдин Ю.А.

– М., 2001. 2. Адоніс Е. Чи виростають судді зі своїх суддівських мантій? [Судові системи і судді в сучас. епоху]. // Юрид. вісн.України. – 29.08. – 4.09. 1996. 3. Алексеев В.Б., Кашепов В.П. и др. Научная организация труда в аппарате судов и учреждений юстиции. – М.: Юр. лит., 1984. 4. Аналіз діяльності місцевих судів області за 2003 рік. Територіальне управління державної судової адміністрації в Рівненській області. – Р., 2004. 5. Андрусяк T.I. Теорія держави i права. – Львів, 1997. 6. Анушкин Ю.С. Дисциплинарное производство в СССР. – Саратов: Изд-во Саратовского Университета, 1986. 7. Апостол Д. Інструкція судам. // Праці по вивченню історії українського права. – 1928. – №11. 8. Аристотель. Політика. – М., 1893. 9. Барак А. Судейское усмотрение. / Пер. с англ. – М., 1999. 10. Бартоле С. Организация судебной власти в Центральной и Восточной Европе. // Конституционное Право: Восточноевропейское Обозрение. – 1998. – № 3 (24). 11. Безнасюк А.С., Рустамов Х.У. Судебная власть: Учебник для ВУЗов. – М., 2002. 12. Біла книга. Інформаційний звіт Міністерства Юстиції України про діяльність у 1996 році. – К., 1997. 13. Білова О.В. Проблеми устрою судової влади. Кандидатська дисертація – Х., 1997. 14. Білоус В.Т., Молдован В.В. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України.
– К.: Юрінком Інтер, 2002. 15. Богданов Л. Точка зору. // Юридичний вісник України. – 2004. – №10. 16. Богдановская И.Ю. Судейское право и его современная роль. // Право и демократия: Межвуз. сб. науч. тр. – Минск, 1995. – Вып. 7. 17. Бойко В. Ф. Нова Конституція i судова влада. // Право України. – 1997. – №1. 18. Бойко П. Пани б’ються, а в судді – чуб тріщить. // Юридичний вісник України. – 2004. – №11. 19. Бойко В.Ф., Євдокимов В.О., Юлдашев О.Х. Право людини на правосуддя. Судове право України. Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2003. 20. Бойко В.Ф. Проблеми правосуддя в Україні i шляхи їх вирішення. // Право України. – 2002. – №3. 21. Бойко В.Ф. Становлення незалежного високопрофесійного суду – нагальна потреба сьогодення. // Вісник Верховного Суду України. – 1996. – №1. 22. Бойко В.Ф. Судова система: проблеми реформування та розвитку. // Вісник Верховного Суду України. – 2000. – № 6(22). 23. Ботыр К.И. Всеобщая история государства и права. – Москва: Юрист, 1998. 24. Бринцев В.Д. Конституційний шлях коригування курсу судово-правової реформи. // Право України. – 2003. – №2. 25. Бринцев В.Д. Організаційне забезпечення діяльності судів на регіональному рівні. – К.: Юстиніан, 2003. 26. Бульба О. До питання поділу влади в Україні: пошук оптимальних вapiaнтів. // Право України. – 2003. – №4. 27. Варфоломєєва Т. Судово-правова реформа в Україні. Думка адвокатів. // Адвокат. – 1996. 28. Васильев Г.А. Конституційний Суд України: деякі проблемні питання захисту прав i свобод людини i громадянина. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. – №l. 29.
Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. – М., 1913. – Т.l. 30. Венгеров А.Б. Теория государства и права. – Москва: Юрист, 1995. 31. Вислобоков К.А. Права, по которым судится малороссийский народ (1743г.). Історико-юридичний аналіз. – К., 1994. 32. Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №30. 33. Вісник Верховного Суду України. – 2003. – №2(36). 34. Вісник Верховного Суду України. – 2004. – №4(44). 35. Воробьев Г.А. Планирование судебного следствия. – М., 1978. 36. Гогусь О.В. Процесуальні та організаційні питання забезпечення осіб, які беруть участь в кримінальному судочинстві. Кандидатська дисертація. – К., 1996. 37. Голос України. – 18.05.2004 р. 38. Гончаренко В.Д. Хрестоматія з історії держави і права України. У 2т. – К., 2000. 39. Городовенко В. Принцип незалежності суддів i підкорення їх лише законові як один з основних принципів судочинства в Україні. // Право України. – 2002. – № 4. 40. Государственное право буржуазных и освободившихся стран: Учебник. – К., 1988. 41. Григор’єва Л.І. Принцип незалежності судової влади та гарантії судового захисту прав і свобод людини і громадянина. // Вісн. Верховного Суду України. – 1999. – № 4. 42. Гришковец А.А. Правовое регулирование дисциплинарной ответственности государственных служащих. // Право и политика. – 2001. – № 9. 43. Громадська довіра: неупереджене правосуддя та юстиція: Матеріали українсько-канадської конференції 1-3.10.1997р. – К.: Українська Правнича Фундація, 1999. 44. Грушевський М.К. Ілюстрована історія України. – К-Л, 1913. 45.
Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. – М., 1998. 46. Даль В. И. Толковый словарь. – М.: Гос. Издательство иностранных и национальных словарей, 1939. 47. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М.: Русский язык, 1981. – Т. ІІ. 48. Даффи П. Европейская конвенция о правах человека и эффективность судебной защиты. // Судебный контроль и права человека: Материалы рос.-брит. семинара, Москва, 12-13 сент. 1994 г.: [Сборник]. – М., 1996. 49. Декларація Про державний суверенітет України. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. 50. Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито” від 21.01.1993 року. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. 51. Деякі проблеми зміцнення судової гілки влади. // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – №2(36). 52. Дикий Є. Правосуддя в Україні. // Соц. політика і соц. робота. – 1999. – № 2. 53. Димитров Ю. Навіщо нам потрібен апеляційний суд? // Право України. – 1994. – №3. 54. Дмитриев Ю.А., Черемных Г.Г. Судебная власть в механизмах разделения властей и защите прав и свобод человека. // Государство и право. – 1997. – № 8. 55. Дрыга М.М. Отчет о исполнении решений ІІ и ІІІ внеочередного съезда судьей Украины. // Вестник Верховного Суда Украины. – 2000. – № 1. 56. Дудник А. Система правосудия в Российской Федерации. // Юрид. практика. – 1997. – № 10. 57. Електронно-технічне забезпечення діяльності судової влади. // Право України. – 2001. – № 6. 58. Європейська конвенція „Про захист прав людини і основних свобод” від 4 листопада 1950 року.
Збірка договорів Ради Європи. – К.: Парламентське видавництво., 2000. 59. Европейская хартия о статусе судьей. Постатейный комментарий. // Российская юстиция. – 1999. – №№ 8-9. 60. Европейская хартия о статусе судьей. // Российская юстиция. – 1999. – № 7. 61. Ємельянова В. Судді потребують захисту. // Юридичний вісник. – 2004. – №22. 62. Жилин Г.А. Гражданское дело в суде первой инстанции. – М.: Городец, 2000. 63. Заєць А.П. Територіальна організація влади в Україні. – К.: Видавничий дім ІнЮРЕ, 2002. 64. Зайчук В. Демократичні принципи діяльності радянського суду. – К., 1965. 65. Закон України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів.” Збірник законодавчих та нормативних актів. МВС України. – К., 2003. 66. Законодавство України, що регулює діяльність судів та визначає статус суддів судів України. – К.: Українська правнича фундація, 1994. 67. Закон України “Про органи суддівського самоврядування” від 02.02.1994 року. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 22. 68. Закон України “Про порядок обрання на посаду і звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України” від 18 березня 2004р. // Голос України. – 18.05.2004р. 69. Закон України “Про статус суддів”. Збірник законодавчих та нормативних актів. МВС України. – К., 2003. 70. Закон України “Про судоустрій України” від 5 червня 1981 року із змінами i доповненнями, внесеними згідно із Законами № 2464-12 від 5.06.1992p. № 4017-12 від 24.02.1994р. 71. Закон України “Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 року. // Вісник Верховної Ради України. – 2002. – № 27-28. 72. Закони України спрямовані на реалізацію судово-правової реформи.
Офіційне видання. – К.: Ін Юре, 2001. 73. Законодавство України, що регулює діяльність судів та визначає статус суддів судів України. – К.: Українська правнича фундація, 1994. 74. Игнатов В.Г., Белолипецкий В.К. Профессиональная культура и профессионализм государственной службы: контекст истории и современность. – Ростов н/Д.: Изд. центр «Март», 2000. 75. Изварина А.Ф. Судебная власть в Российской Федерации. – Ростов н/Д.: Изд. Центр «Март», 2001. 76. Інструкція з діловодства. Затверджено наказом Міністра юстиції України від 13.03.1997 р. №22/5. – К.: Право, 1997. 77. Історія держави i права України: Курс лекцій. / Шевченко 0.0., Самохвалов В.О. та iн. / За ред. В.Г. Гончаренко. – К.: Beнтypi, 1996. 78. История советской Конституции. В документах. 1917-1956. – М.: Госиздат юридической литературы, 1957. 79. Каленов Ю.А., Перлов И.Д. Организация работы народного суда. – М.: Юр. лит., 1964. 80. Карпечкiн П. Судова влада на сучасному етапі. // Вісник прокуратури. – 2003. – №3 (23). 81. Касинюк Л. Основи Конституційного права України. – Xapкiв: Одiсей, 1997. 82. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы российского права. – М.: Норма, 2001. 83. Ківалов С.В. Деякі питання судової реформи. // Вісник прокуратури. – 2000. – №1. 84. Ківалов С.В. Об’єднати зусилля в ім’я якісного проведення судової реформи. // Право України. – 2003. – №3. 85. Ківалов С.В. Правничий довідник для професійних суддів. – О.: Юридична література, 2003. 86. Клеандров М.И. Судебные системы государств участников СНГ. – Москва: Юристь, 2002. 87. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К.: Юрiнком Інтep, 2002. 88. Коваль В. Актуальні проблеми функціонування судової системи України. // Право України. – 2003. – №10. 89. Кожевников М.В. История советского суда. – М.,1957. 90. Коліушко І., Куйбіда Р. “Мала судова реформа” – перший крок до побудови нової системи правосуддя”. // Адвокат. – 2001 – №3. 91. Комаров С.А. Общая теория государства и права в схемах и определениях. – М.: Юрист, 1998. 92. Кондратьев Я. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. – К.: Юрiнком Iнтep, 2002. 93. Конституція України. – К.: Право, 1996. 94. Конституція України. Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина. – К.: А.С.К., 2003р. 95. Конституція України. Науково-практичний коментар. Тацій В.Я., Грошевой Ю.М. та інші. – Х.: Право, 2003. 96. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Держава i право України 1917-1920. – К., 1997. 97. Короткий путівник по європейській Конвенції з прав людини. – Л.: Кальварія, 1998. 98. Костицький В.В., Медведчук В.В. Суди в Україні. Збірник матеріалів та нормативно-правових актів. – К., 1999р. 99. Концепція судово-правової реформи в Україні. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30. 100. Кривенко Л. Інституціоналізація конституційно-правової відповідальності – необхідна складова розширення та оновлення судової системи. // Право України. – 2003. – №1. 101. Кримiнальний Кодекс України. – К.: Юрiнком Iнтep, 2001. 102. Кримінально-процесуальний кодекс України. – К.: Атіка, 2001. 103. Кузнецов О.А., Хромов Л.Н. Техника быстрого чтения. – М., 1983. 104. Кузьминець О., Калиновський В. Історія держави і права України. – К.: Україна, 2002. 105. Кульчицький В.В., Сидорчук О. Суд присяжних і наукова думка про нього в Україні після судової реформи 1864р. // Право України. – 2003. – № 6. 106. Кульчицький В.В. Суспільно-політична активність. Конституційні аспекти. Докторська дисертація. – Х., 1987. 107. Кучма Л.Д. Перспективи судової гілки влади. // Урядовий кур’єр. – 2003. – №108. 108. Лазарев В.В. Общая теория государства и права. – М.: Юрист, 1996. 109. Ленін В.І. Первісний варіант статті “Чергові завдання Радянської влади”. Повне зібрання творів. – Т.36. 110. Лебедев В.М. Судебная власть в современной России: проблемы становления и развития. – С-Пб.: Лань, 2001. 111. Леоненко В.В. Профессиональная этика участников уголовного судопроизводства. – К.: Наукова думка, 1981. 112. Лисенков С.Л. Конституція України: матеріали до вивчення. – К.: Либідь, 1997. 113. Лукашова Н.П., Малеев. А.Ю. Про деякі питання організації діяльності суду першої інстанції. // Вісник Верховного Суду України. – 2001. – № 1(23). 114. Макаренко Г. Розвиток системи правосуддя у контексті судової реформи. // Юридичний вісник України. – 2004. – №10. 115. Макарова Н.П., Москвин С.С. Организация работы народного суда. – М.: Юр. лит., 1974. 116. Малышев К. Курс гражданского судопроизводства. – С-пб., 1874. – Т.l. 117. Маляренко В.Т. Довідник судді. – К.: Воля, 2003. 118. Маляренко В.Т. Коментар до Закону “Про судоустрій України”. – К.: Юрінком Інтер, 2003. 119. Маляренко В.Т. Новий етап в історії Верховного Суду України. // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – №1. 120. Маляренко В.Т. Розвантаження судді – потреба часу. / Голос України – 2003. – N1112. 121. Маркс К., Енгельс Ф. Маніфест Комуністичної партії. Твори. – Т. 4. 122. Марочкін І.Є. та ін. Організація роботи в органах прокуратури. Навчальний посібник. – Харків, 2002. 123. Марочкін І.Є., Сибільова Н.В., Толочко О.М. Організація судових та правоохороних органів. – Х.: Право, 1996. 124. Матеріали семінару: Застосування у захисті прав людини законодавства України і міжнародних конвенцій. У 2 т. – К., 2001. – Т.2. 125. Мельник М.Ю., Хавронюк М.І. Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність. Закони і коментарі. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2001. 126. Мельник П.В., Цимбал П.В. Судова система України: навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. 127. Мельник В.М. Искусство быстрого и интенсивного чтения. – К., 1990. 128. Мироненко О.М. Суд i судочинство В УНР (березень 1917 – квiтень1918). // Вісник Академії правових наук України. – 1994. – №2 129. Мишецький А.А. Історія про запорозьких козаків. – К., 1927. 130. Мишин А.А. Конституционное (государственное право) зарубежных стран. – М., 1998. 131. Молдован В.В. Судоустрій України. Опорні конспекти. – К.: Юмана, 1997. 132. Монтеск’є Ш. Про дух законів. – К.: Наукова думка, 1989. 133. Москвич Л.М. Організаційно правові проблеми статусу суддів. Кандидатська дисертація. – Х., 1999. 134. Москвич Л.М. Статус суддів: теоретично та порівняльно-правовий аналіз. – Х., 2004. 135. Мульченко В. Розвиток законодавства України, що забезпечує охорону правосуддя. // Право України. – 2003. – №l. 136. Народный судья. Основные направления деятельности. – М., 1988. 137. Огляд практики з Європейського суду з прав людини. Норми та стандарти Конвенції про захист прав і основних свобод людини. Мінюст України. – К., 2002. 138. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Русский язык, 1991. 139. Омельяненко Г.М. Концептуальні питання судово-правової реформи в Україні. // Проблеми державно-правової реформи в Україні. – К., 1997. 140. Омельяненко Г.М. Нова Конституція України i питання судової влади та судочинства. // Право України. – 1996. – №10. 141. Омельяненко Г.М. Правове регулювання та законодавче забезпечення судово-правової реформи в Україні. // Право України. – 1998. – № l. 142. Онiщук М. Судово-правова реформа: чи буде дано відповіді на виклики часу? // Право України. – 2003. – № 5. 143. Онопенко В. Закон – один, проектів – шість: [Проекти Закону про судоустрій: Бесіда з депутатом України В. Онопенком]. // Юрид. вісн. України. – 1998. – №. 43. 144. Онопенко В. Захищати права і свободи: [Судово-правова реформа: Ст. нар. депутата України.]. – 16.06.1998. 145. Онопенко В. Конституція й судочинство: розбіжності та парадокси. // Закон i бізнес. – 1997. – № 42. 146. Онопенко В. Конституція України і судочинство: розбіжності та парадокси: [Ст. нар. депутата України]. / Голос України. – 14.04.1999. 147. Онопенко В. Менше парадоксів, більше справедливості: [Судово-правова реформа: Ст. нар. депутата України]. / Голос України. – 27.11.2003р. 148. Онопенко В. Рамки для прокурора, або ще раз про судово-правову реформу: [Ст. нар. депутата України]. / Голос України. – 28.07.1998. 149. Онопенко В. Судово-правова реформа: мета і засоби: [Ст. нар. депутата України]. / Голос України. – 27.10.1998. 150. Онопенко В. Час приймати рішення: [Проведення судово-правової реформи: Ст. нар. депутата України]. // Юрид. вісн. України. – 21-27.05.1998. 151. Организация судебной деятельности. / Под ред. Алексеева В.Б. – М.: Юр. лит., 1977. 152. Організація судової влади в Україні. – К.: Юрiнком Iнтep, 2002. 153. Організація судочинства в Україні. / За ред. Лавриновича О.В. – К., 2000. 154. Орехов Р. Судебная реформа требует радикального подхода: [РФ]. // Рос. Юстиция. – 1998. 155. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик. – М.: Юридическая литература, 1983. 156. Основи судоустрою Союзу i союзних республік. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1938. – №11. 157. Основні принципи незалежності судових органів. // Права людини і професійні стандарти для юристів. – Амстердам-Київ: Українско-Американське бюро захисту прав людини, 1996. 158. Педько Ю.С. Становлення адміністративної юстиції в Україні. Монографія. – К., 2003. 159. Петрухин И.Л. Правосудие: время реформ. – М.: Наука, 1991. 160. Пiвненко П. Щодо завдань, функцій та незалежності органів судової влади. // Вісник прокуратури. – 2002. – № 2 (14). 161. Підсумки V з’їзду суддів України. // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 5. 162. Плахотный А.Ф. Проблема социальной ответственности. – Х.: Вища школа, 1981. 163. Погорiлко В.Ф. Конституційне право України. – К.: Наукова думка, 2000. 164. Погорілко В.Ф., Кривенко Л.Т., Авер’янов В.Б., Мурашин Г.О. та ін. Проблеми реалізації конституції України. Теорія і практика. – К.: А.С.К., 2003. 165. Подкопаєв С.В. Дисциплінарна відповідальність суддів. Кандидатська дисертація. – Х., 2003. 166. Подкопаєв С.В. Дисциплінарна відповідальність суддів: сутність, механізм реалізації. – Х.: ВД Інжек, 2003. 167. Попелюшко В.О. “Мала” судова реформа в Україні та захист прав громадян. – Острог., 2003. 168. Постанова спільного засідання Президії Верховного Суду України, президії Ради суддів України та колегії Державної судової адміністрації України від 12 березня 2003 року №17. // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – №2(36). 169. Постанова спільного засідання Президії Верховного Суду України та президії Ради суддів України від 20 лютого 2004 року №45 “Про стан здійснення судочинства у 2003 році і завдання на 2004 р.”. // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – №4(44). 170. Прилуцький С. Формування корпусу професійних суддів України в аспекті реалізації поділу влади. // Право України. – 2003. – № 2. 171. Проблеми конституційного та адміністративного правосуддя при застосуванні норм Конституції України та інших законів. // Право України. – 2002. – №2. 172. Проблеми розвитку прокуратури України в умовах становлення демократичної правової держави. Матеріали республіканської науково-практичної конференції 26 грудня 1995 року. – Київ., 1996. 173. Проміжна резолюція ResDH(2004)14 щодо рішення Європейського суду з прав людини від 25.07.2002р. у справі “Совтрансавто-Холдинг” проти України”. // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – №3(43). 174. Радутная Н.В. Этика судьи. – М.: Российская академия правосудия, 2001. 175. Райз Ч. // Вісник програми сприяння парламентові України. – 12.09.1995. 176. Рекомендації № R (94) 12 Комітету міністрів державам-членам щодо незалежності, дієвості та ролі суддів. // Вісник Верховного Суду України. – 1997. – № 4. 177. Ржевский В.А., Чепурнова Н.М. Судебная власть в Российской Федерации: конституционные основы организации и деятельности. – М.: Юристъ, 1998. 178. Рішення Конституційного Суду України від 19 травня 1999 року N 4-рп/99. // Урядовий кур’єр. – 28.05.1999. 179. Рішення Конституційного Суду України від 11 грудня 2003 року № 20-рп/2003. // Урядовий кур’єр. – 20.12.2003. 180. Розвиток системи правосуддя у контексті судової реформи. // Юридичний вісник. – 2004. – № 10. 181. Розин М.М. Уголовное судопроизводство: Пособие к лекциям. – Петроград, 1916 182. Розпорядження Президента України “Про утворення комісії з розробки Концепції судово-правової реформи”. № 182/94-рп., від l0.12.1994 року. 183. Розпорядження Президента України “Про утворення комісії для доопрацювання проекту Концепцiї судово-правової реформи”. № 417/95-рп., від 22.11.1995 року. 184. Ромашкин П.С. Теория государства и права. Учебное пособие. – М.: Изд. Академии Наук СССР, 1962. 185. Руденко М. Новий судоустрій України. // Вісник прокуратури. – 2002. – № 4(16). 186. Селіванов А.О. Організація судової влади в Україні. – К.: Юрінком Інтер, 2002. 187. Селіванов А., Марчук Є. Мета правосуддя і права людини: [Діалог голови Комітету з питань соціальної політики та праці Верховної Ради України, канд. юрид. наук Є.Марчука з доктором юрид. наук, проф. А.Селівановим]. / Голос України. – 15.12.1998. 188. Сибільова Н.В., Хотенець В. Перший закон діалектики або скільки необхідно проектів для прийняття закону про судоустрій: [Аналіз законопроектів майбутнього судоустрою України]. // Закон і бізнес. – 09.12.1998. 189. Сибільова Н.В. Роль судебной власти в борьбе с организованной преступностью. // Правові проблеми боротьби зі злочинністю. – Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітних ініціатив, 2002. – Книга 2. 190. Сирый Н. Основные направления преобразования судебной системы Украины. // Юрид. практика. – 1996. – № 17-18. 191. Система судов общей юрисдикции: настоящее и будущее: [Рос. Федерация]. // Рос. юстиция. – 1998. – № 10. 192. Скорченко Ю.А. Деякі проблеми зміцнення судової влади в Україні. // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 2 (36). 193. Словник іншомовних слів. – К., 1975. 194. Смородинський В.С. Судова влада в Україні. (Загальнотеоретичні проблеми). Кандидатська дисертація. – Х., 2001. 195. Старилов Ю.Н. Административное право. – Воронеж: ВГУ, 1988. 196. Сташис В.В., Тацій В.Я. Судова реформа в Україні. – К-Х.: Юрінком Інтер, 2002. 197. Стефанюк В.С. Закон “Про судоустрій України” у контексті судово-правової реформи. // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 3 (31). 198. Стефанюк В.С. Проблеми конституційного та адміністративного правосуддя при застосуванні норм Конституції України та інших законів. // Право України. – 2002. – №2. 199. Стефанюк В.С. Судова система в Україні та судова реформа. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 200. Стефанюк В.С. Судовий контроль за діяльністю органів державної влади. // Право України. – 1998. – № 3. 201. Стецовский Ю.И. Судебная власть. Учебное пособие. – М.: Дело, 2000. 202. Стрижак А.А. Судове управління в Україні. – Ужгород: Патент, 2004. 203. Судові та правоохоронні органи України. Збірник законодавчих та нормативних актів. – К., 2003. 204. Сусло Д.С. Історія суду Радянської України. 1917-1967. – К., 1968. 205. Тарасенко Ф.Г. Вопросы организации и деятельности советских судов. – М.: Юр. лит., 1958. 206. Тесленко М.В. Конституційна юрисдикція в Україні. Навчальний посібник. – К.: Школа, 2003. 207. Ткаченко Ю.В. Проблеми конституційної законності в Україні. Докторська дисертація. – Х., 1995. 208. Тлумачний словник української мови. / За ред. проф. Калашника В.С. – Харків: Прапор, 2002. 209. Тодика Ю.М. Основи Конституційного права. Навчальний посібник. – Х.: Консум, 1998. 210. Толочко О.М. Актуальні проблеми правосуддя і його рішень у кримінальних справах. Докторська дисертація. – Х., 1992. 211. Указ Президента України “Про координаційну Раду з питань судово-правової реформи” № 1128/97 від 08.10 1997. 212. Українська Центральна рада. Документи і матеріали. – К., 1996. 213. Урядовий кур’єр. – 12.01.1995 р. 214. Урядовий кур’єр. – 30.11.1995 р. 215. Урядовий кур’єр. – 28.05.1999 р. 216. Француз Т. Судова влада i захист прав людини. // Наукові записки із серії “Право”. – Острог, 2001. 217. Халдеев Л.С. Судья в уголовном процессе. Практическое пособие. – М.: Юрайт, 2000. 218. Хандурiн М. Великий Судовий Кодекс: запрошуємо суддів до обговорення. // Закон і бізнес. – 2003. – № 38. 219. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – Москва, 1993. 220. Цивільний процесуальний кодекс України. – К.: Атіка, 2002. 221. IV з’їзд суддів України. Документи i матеріали. – К., 1999. 222. Шевчук П.I. Інститут повторної касації в цивільному судочинстві. // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 5(33). 223. Шемчушенко Ю.С., Мурашин Г.О. Конституційний суд України. – К.: Юрiнком Iнтер, 1997. 224. Шестопалов К. Бессрочное избрание судьей по закону. // Юридическая практика. – 2004. – №16(330). 225. Шинд В.И., Михайлов В.Т. Организация труда в районной (городской) прокуратуре. – М., 1975. 226. Шишкiн В.І. Організація i повноваження адміністративного суду Німеччини. // Право України. – 1995. – № 11. 227. Шишкiн B.I. Судові системи країн світу. – К.: Юрiнком Iнтep, 2001. 228. Штефан М.Й., Кочарянц Р.Г. Конституційні Основи правосуддя в СРСР. – К.: Наукова думка, 1982. 229. Штатний розпис Острозького районного суду Рівненської області. 230. Штогун С.Г. Військові суди: за і проти. // Урядовий кур’єр. – 2004. – №121. 231. Штогун С.Г. Военные суды – за и против. // Юридическая практика. – 2004. – №20(334). 232. Штогун С.Г. На шальках адміністративного суду. // Урядовий кур’єр. – 2004. – №27. 233. Штогун С.Г. Ностальгія по нагляду за судами. // Урядовий кур’єр. – 2004. – №156 (2490). 234. Штогун С.Г. Оскарження дій прокурора в суді: проблемні питання. // Право України. – 2003. – № 6. 235. Штогун С.Г. Оскарження дій прокурора в суді. // Вісник прокуратури. – 2003. – № 9. 236. Штогун С.Г. Оскарження дій прокурора в суді, як гарантія незалежності суду в Україні. Наукові записки. Серія “Право”. – Острог: НУ “Острозька Академія”, 2003. 237. Штогун С.Г. Правові проблеми діяльності органів суддівського самоврядування в Україні. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статтей. Випуск ХІІ. – Ів.-Франківськ: Плай, 2004. 238. Штогун С.Г. Правові проблеми реформування місцевих загальних судів. Наукові записки. Серія “Право”. – Острог: НУ “Острозька Академія”, 2004. 239. Штогун С.Г. Проблеми правових гарантій незалежності суддів в Україні. // Право України. – 2003. – № 3. 240. Штогун С.Г. Становлення суду присяжних. // Прокуратура Людина Держава. – 2004. – №3. 241. Штогун С.Г. Суддівське самоврядування як конституційна гарантія незалежності та недоторканості суддів. // Право України. – 2004. – № 6. 242. Штогун С.Г. Судова влада в контексті перемін. // Урядовий кур’єр. – 2003. – №75 (2490). 243. Штогун С.Г. Судова влада в Україні. Навчальний посібник. – Острог: НУ “Острозька академія”, 2004. 244. Штогун С.Г. Судова реформа наполовину. // Урядовий кур’єр. – 2001. – №156 (2083). 245. Штогун С.Г. Судова реформа чи криза судової системи? // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №1. 246. Штогун С.Г. Судова реформа – шлях до вдосконалення захисту прав i свобод людини та громадянина. // Право України. – 2002. – № 8. 247. Юридичний словник. / Скл. Бабiй Б.М., Корецький В.М., Цвєтков В.В.. – К.: Академiя Наук УРСР, 1974. 248. Ющик О. Друге оновлення третьої влади: [Розмова з першим заст. голови Комітету з питань правової реформи про новий проект Концепції судово-правової реформи. Розмову вів М. Хоцький]. / Голос України. – 07.12.1999.

<< | >>
Источник: Штогун Сергій Григорович. Правові проблеми організації і функціонування місцевих загальних судів в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків –2004. 2004

Скачать оригинал источника

Еще по теме Список використаних джерел::

 1. Список використаних джерел:
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. Список використаних джерел:
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ