<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абильдин Б. Организация работы базовой военной прокуратуры по профессиональному становлению молодых специалистов / Б. Абильдин [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.

students.ru/gs/49/61/91/52- 1240569436.doc

2. Академічний тлумачний словник української мови [Електронний ресурс].

- Режим доступу : http://sum.in.ua7s/svstema

3. Алексеев С.С. Общая теория права: [учеб.] : в 2 т. / С.С. Алексеев. -

- М. : Юрид. лит., 1982. - Т 2. - 359 с.

4. Ануфрієв М.І. Основні напрямки кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України (організаційно-правовий аспект) / М.І. Ануфрієв. - X. : Видавництво ХНУВС, 2001. - 236 с.

5. Артеменко О.В. Організаційно-правові засади проходження державної служби працівниками ДІЮ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.07 / О.В. Артеменко ; Державна податкова адміністрація України ; Національна академія державної податкової служби України. - Ірпінь, 2004. - 19 с.

6. Артюшин Г. Нормативно-правове регулювання системи перепідготовки та підвищення кваліфікації цивільних та військових кадрів в Україні / Г. Артюшин // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. - 2009. - № 3. - С. 116-122.

7. Архів НАПУ: Спр. №22/7-13. Аналізи, узагальнення, огляди, складені сектором навчально-методичної роботи Академії прокуратури України. -

2004 р. - Т.1.

8. Архів НАПУ: Спр. №22/7-13. Аналізи, узагальнення, огляди складені сектором навчально-методичної роботи Академії прокуратури України. -

2005 р. - Т.1.

9. Архів НАПУ: Спр. №11/1-16. Аналізи, узагальнення, огляди складені сектором навчально-методичної роботи Академії прокуратури України. - 2006 р. - Т.1.

10. Архів НАПУ: Спр. №11-20. Документи (аналізи, узагальнення, довідки) аналітичних вивчень інформаційного характеру відділу навчально-методичної роботи Академії прокуратури України. - 2007 р.

- Т.1.

11. Архів НАПУ: Спр. №11/1-18 Документи (аналізи, узагальнення, довідки) аналітичних вивчень інформаційного характеру відділу навчально-методичної роботи Національної академії прокуратури України. - 2008 р. - Т.1.

12. Архів НАПУ: Спр. №11/1-21. Документи (аналізи, узагальнення, довідки) аналітичних вивчень інформаційного характеру навчально-методичного відділу Національної академії прокуратури України. - 2009 р. - Т.1.

13. Архів НАПУ: Спр. №11/1-21. Документи (аналізи, узагальнення, довідки) аналітичних вивчень інформаційного характеру навчально-методичного відділу Національної академії прокуратури України. - 2010 р. - Т.1.

14. Архів НАПУ: Спр. №08-21. Документи (аналізи, узагальнення, довідки) аналітичних вивчень інформаційного характеру навчально-методичного відділу Національної академії прокуратури України. - 2011 р. - Т.1.

15. Архів НАПУ: Спр. №08-22. Документи (аналізи, узагальнення, довідки) аналітичних вивчень інформаційного характеру навчально-методичного відділу Національної академії прокуратури України. - 2012 р. - Т.1.

16. Архів НАПУ: Спр. №08-22. Документи (аналізи, узагальнення, довідки) аналітичних вивчень інформаційного характеру навчально-методичного відділу Національної академії прокуратури України. - 2013 р. - Т.1.

17. Архів НАПУ: Спр. №. 22-24 Списки слухачів ІПКК, які пройшли навчання, та відомості про них, складені навчально-методичним відділом Національної академії прокуратури України. - 2014 р. - Т.1.

18. Бабкова В.С. Організаційно-правові проблеми контролю в прокурорській діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.10 / В.С. Бабкова. - Х., 1998. - 17 с.

19. Багаутдинов Ф. Подбор кадров: вековые традиции и новые веяния / Ф. Багаутдинов // Законность. - 2012. -№ 5 (931). - С. 3-8.

20. Байкеева С.Е. Теоретико-методологические основы исследования проблем кадрового обеспечения государственной службы / С.Е. Байкеева // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2008.

- № 3 (39). - С. 9-17.

21. Бакеева С. Теоретико-методологические основы исследования проблем кадрового обеспечения государственной службы / С. Бакеева // Вестник Санкт- Петербургского университета МВД России. - 2008. - № 3(39). - С. 9-17.

22. Робота а кадрами в системі ДПС України: довідник / [Барабанова Н.І., Чижик Н.А., Чебану А.Л., Коломійцева Т.В., Сріпна Т.Є.]. - К. : Державна податкова адміністрація України. Управління кадрів, 2001. - 96 с.

23. Бессарабов В.Г. Прокуратура в системе государственного контроля Российской Федерации : автореф. дисс. на соискание ученой степени д-ра юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституционное право; Муниципальное право»; 12.00.11 «Судебная власть; Прокурорский надзор; Организация правоохранительной деятельности; Адвокатура» / В.Г. Бессарабов. - М., 2001. - 46 с.

24. Правовий, соціальний та фізичний захист працівників органів державної податкової служби України : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / [Білоус

B. Т., Корнєєв Ю.В., Саприкіиа Л.А., Усенко В.Ф., Шакірова О.В.]. - Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. - 210 с.

25. Бостан Л.М. Оцінка (оцінювання) успішності та якості навчання в системі КМОРСОНП у вищих закладах освіти системи МВС України: проблеми і перспективи / Л.М. Бостан // Вісник Запорізького юридичного інституту. - 2009. - № 2.- С. 231-239.

26. Бурбика М. Робота з персоналом в органах прокуратури за радянських часів / М/ Бурбика // Прокуратура. Людина. Держава. - 2005.- 6 (48).- № 6. -

C. 100.

27. Бурбика М.М. Робота з персоналом в органах прокуратури України: організаційно-правові питання : дис. кандидата юрид. наук : 12.00.07 / Михайло Михайлович Бурбика ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. - Х., 2007. - 191 с.

28. Бурбика М.М. Робота з персоналом в органах прокуратури України: організаційно-правові питання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / М.М. Бурбика. - Х. : Харківський національний університет внутрішніх справ.

- 2007. - 22 с.

29. Василевич Г. Профессионализм прокурорских работников - важное условие укрепления законности / Г. Василевич // Проблемы управления. - 2009. - № 3(32). - С. 29-34.

30. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред В.Т. Бусел. - К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. - 1728 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ukrainian_explanatory.academic.ru/

31. Венедиктов В.С. Організаційно-правові засади проходження служби в органах внутрішніх справ України : наук.-практ. посіб. / В.С. Венедиктов, М.І. Інтттин ; Національний ун-т внутрішніх справ. - X. : Видавництво НУВС, 2002. - 164 с.

32. Венедиктов В.С. Статус працівників органів внутрішніх справ України як державних службовців : наук.-практ. посіб. / В.С. Венедиктов, М.І. Інтттин ; Національний ун-т внутрішніх справ. - X. : Видавництво НУВС, 2003. - 187 с.

33. Виноградова А.А Институт повышения квалификации как элемент подготовки кадров в сфере правоохранительной деятельности : дисс. кандидата юрид. наук : 12.00.11. / А.А. Виноградова ; Российская академия адвокатуры и нотариата. - М., 2011. - 202 с.

34. Винокуров С.В. Становлення нової моделі прокуратури / С.В. Винокуров // Юридичний вісник України. - 2005. - № 38. - 24-30 вер. - С.1-4.

35. Горбатенко В.П. Модернізація українського суспільства у контексті сучасних цивілізаційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : 23.00.02 / В.П. Горбатенко. - К., 1999.

36. Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе / В.М. Горшенев. - М. : Юрид. лит., 1972. - 256 с.

37. Головань М.С. Компетентнція і компетентність: порівняльний аналіз понять / М. Головань// Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. - 2011. - № 8. - С. 224-234.

38. Грицаєнко Л. Особливості діяльності органів прокуратури Японії / Л. Грицаєнко // Прокуратура. Людина. Держава. - 2005. - № 10 (52). - С. 120-122.

39. Гуцу С.Ф. Правове регулювання підвищення кваліфікації у трудовому праві України / С.В.

Гуцу [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //archive.nbuv. gov.ua/portal/soc_gum/pib/2011_1/PB -1 /PB- 1_46.pdf

40. Давиденко Л. Керівник і керівництво в органах прокуратури / Л. Давиденко, П. Каркач // Вісник прокуратури. - 2004. - № 2 (32) - С. 68-72.

41. Державна національна програма «Освіта»: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.1993 № 896 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF

42. Дистанційне навчання - від теорії до практики: актуальний мережевий семінар // Дистанційна освіта [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.osvita.org.ua/distance/articles/15/

43. Долежан В. Кодекс прокурорської етики: яким йому бути? / В. Долежан // Прокуратура. Людина. Держава. - 2005. - № 12. - С. 63-68.

44. Долежан В. Співвідношення управлінських і процесуальних відносин у діяльності прокуратури [Текст] / В. Долежан // Вісник прокуратури. - 2006. - № 9 (63). - С. 58-64.

45. Дупак О. Базовая прокуратура как одна из эффективных форм повышения квалификации прокурорских работников / О. Дупак // Законность: наук.-практ. журн. - 2012. - № 5(931). - С. 8-11.

46. Дяченко С.А. Державний захист працівників ОВС у процесі правоохоронної діяльності / С.А. Дяченко // Захист прав, свобод і законних інтересів громадян України в процесі правоохоронної діяльності. - 2001. - С. 242-245.

47. Заболотна Л. Роль і завдання кадрових підрозділів з добору, розстановки, навчання та виховання прокурорсько-слідчих працівників в умовах реформування органів прокуратури / Л. Заболотна // Вісник прокуратури. - 2012. - № 10. - С. 7-15.

48. Загальна теорія держави і права / [за ред. В.В. Копєйчикова]. - К. : Юрінком, 1997. - 320 с.

49. Про вищу освіту : Закон України від 17 січня 2002 року № 2984-III

[Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/2984-14

50. Про государственных прокуроров : Закон КНР [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://law.uglc.ru/prosecutor.htm

51.

О правоохранительной службе : Закон Республики Казахстан [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.adilet.gov.kz/ru/node/15899

52. О прокуратуре : Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года № 2709 // Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан. - 1995. - № 24. - Ст. 156 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://prokuror.gov.kz/rus/o- prokurature/normativnye-pravovye-akty/zakon-o-prokurature

53. Про затвердження указу Президією Верховної Ради СРСР у січні 1958 року «Про затвердження Положення про прокурорський нагляд в СРСР» : Закон СРСР від 28 грудня 1955 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

54. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовтня 2014 року [Електронний

ресурс]. - Режим доступу : http://zib.com.ua/ua/print/37035-

zakon_ukraini_pro_prokuraturu_tekst_zakonu_vid_14_zhovtnya_2.html

55. Про професійний розвиток працівників : Закон України від 12 січня

2012 року № 4312-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1146.1128.0

56. Звіт Венеціанської комісії з європейських стандартів щодо незалежності судової системи, ухвалений на 85-му пленарному засіданні. - Ч. ІІ. Служба обвинувачення (Венеція, 17-18 грудня 2010 року) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://pravo.org.ua/fLles/zamb_zakon/zvit_V_2010.pdf

57. Зеленецький В.С. Проблеми забезпечення безпеки працівників правоохоронних органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю у сфері економічної діяльності Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності / В.С. Зеленецький. -X., 1999. - С. 75-76.

58. Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву / О.С. Иоффе. - Л. : Изд-во Ленинградского университета, 1949. - 144 с.

59. Капинус О.С. Академия прокуратуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации в системе прокуратуры страны / О.С. Капинус // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. - 2011. - № 6(26). - С. 37-46.

60. Каркач П.М. Деякі питання оцінки ефективності роботи з кадрами / П.М. Каркач // Питання конституційно-правового статусу прокуратури України та удосконалення її діяльності : зб. наук. праць. - Х. : ІПК Генеральної прокуратури України, 1999. - С. 85-95.

61. Качур А.Г. Организационные и правовые основы деятельности кадровых аппаратов прокуратуры субъектов Российской Федерации : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : 12.00.02 / А.Г. Качур. - М. : Академия прокуратуры России, 1997. - 27 с.

62. Ківалов С. Шляхи зміцнення кадрового потенціалу прокуратури [Текст] / Ківалов С. // Вісник прокуратури. - 2007. - № 3(69). - С. 15-22.

63. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VIII [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=322-08

64. Козелецький В. Про деякі питання внутрішньої безпеки органів прокуратури України / В. Козелецький // Вісник прокуратури. - № 3(69). - 2007. - С. 63-67.

65. Козьяков І. Модель концепції освітньої та наукової діяльності Національної академії прокуратури України / І. Козьяков, Н. Наулік // Правова політика в Україні: питання теорії та практики : зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24 жовтня 2014 року) : в 2 т. - К. : Національна академія прокуратури України, 2014. - Т. 1. - С. 96-100.

66. Конституция (Основной Закон) СССР: утверждена постановлением Чрезвычайного VIII Съезда СССР от 5 декабря 1936 года [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://elib.ngonb.rU/jspui/bitstream/NGONB/9041/2/283.pdf

67. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/

68. Концепція віртуальної інтернаціоналізації вищої освіти України: проект Європейського Союзу «Е-інтернаціоналізація для навчання у співпраці». - С. 13.

69. Копєйчиков В.В. Правознавство: підруч. / В.В. Копєйчиков. - К. : Юрінком Інтер, 2006.

70. Копиленко О. Маловідомі факти з історії прокуратури періоду української революції 1917-1920 років / О. Копиленко // Прокуратура України: історія, сьогодення та перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25 листопада 2011 року) ; [редкол. : Ю.М. Дьомін (відпов.ред.) М.К. Якимчук, І.М. Козьяков та ін.]. - К. : Нац. акад. прокуратури України, 2012. - 152 с.

71. Коломин В.И. Компетентностный подход в профессиональной

подготовке учителя физики / В.И. Коломин // Педагогическое образование [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.nauka-i-

shkola.ru/sites/default/.../pedagogicheskoe_obrazovanie

72. Косюта М. Необхідно змінювати стиль роботи / М. Косюта // Вісник прокуратури. - 2006. - № 2 (56). - С. 58-60.

73. Косюта М.В. Прокурорська система України в умовах демократичного суспільства / М. В. Косюта. - Одеса : Юрид. літ., 2002. - 367 c.

74. Кравченко В. Профілактично-виховна робота з кадрами в органах прокуратури України / В. Кравченко // Вісник прокуратури. - № 8(86). - 2008. - С. 48-54.

75. Кравчук В.М. Інформатизація як засіб підвищення ефективності діяльності прокуратури / Кравчук В.М. // Публічне право. - 2011. - № 1. - С. 103-107.

76. Кравчук В.М. Інституційно-правовий аспект функціонування прокуратури України як органу державної влади : [моногр.] / В.М. Кравчук. - Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2013. - 272 с.

77. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / О.В. Крушельницька. - К. : Кондор, 2006. - 206 с.

78. Куц В.М. Підготовка прокурорських кадрів у контексті реформування правничої освіти: європейської моделі та вітчизняні реалії / В.М. Куц // Юридична думка. - 2011. - № 1(1). - С. 28-33.

79. Лавріненко О.В. Питання систематизації законодавства про службу в органах внутрішніх справ / О.В. Лавріненко // Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, жовтень 1999 року). - К., 1999. - С. 328-331.

80. Максимов В. Принципы планирования в органах прокуратуры / В. Максимов // Законность. - 2004. - № 6. - С.12-15.

81. Малюга В.І. Принципи організації та діяльності прокуратури України : дис. кандидата юрид. наук : 12.00.10 / Малюга В.І. - К., 2002. - 208 с.

82. Медведько О. Європейське майбутнє прокуратури України / О. Медведько // Урядовий кур’єр. - 2006. - № 71. - 14 квіт.

83. Меморандум непрерывного образования Европейского Союза (A Memorandum on Lifelong Learning). - Адукатар. - № 2 (8). - 2006. - С. 24-26.

84. Мироненко Т.Є. Організаційно-правові аспекти управління взаємодією органів прокуратури України з громадськістю : дис. кандидата юрид. наук : 12.00.07 / Т.Є. Мироненко // Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. - Х., 2007

- 190 с.

85. Михальченко М. Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы / М. Михальченко. - К., 2001. - С. 39.

86. Мичко М. Про розмежування компетенції між вищестоящими і нижчестоящими органами прокуратури [Текст] / М. Мичко // Право України. -

2000. - № 10. - С. 71-72.

87. Мичко М. Проблеми функцій і організаційного устрою прокуратури України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 12.00.10 / М.І. Мичко ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2002. - 38 с.

- укр.

88. Мичко М. Прокуратура в країнах Азії / М. Мичко // Вісник прокуратури.

- 2008. - № 12 (90). - С. 84-94.

89. Мичко М.І. Проблеми функцій і організаційного устрою прокуратури : дис. доктора юрид. наук : 12.00.10 / М. Мичко ; Нац. юрид. акад. України. - Х.,

2001. - 378 с.

90. Мичко М.І. Функції та організаційний устрій прокуратури / М.І. Мичко. - Донецьк : Донеччина, 2001. - 272 с.

91. Мірошниченко Ю. Двоступенева підготовка суддів і прокурорів як сучасний стандарт забезпечення якості їх діяльності / Ю. Мірошниченко // Актуальні проблеми професійної підготовки суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів : зб. матеріалів Міжнарод. наук.-прак. конф. - К. : Генеральна прокуратура України, Національна академія прокуратури України, 2009. - 80 с. - С. 12-14.

92. Мурашко М.І. Кадрова політика та основи управлінської діяльності / М.І. Мурашко // Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади. - Чернігів : Чернігівські Обереги, 2004. - 230 с.

93. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / М.І. Мурашко. - К. : Т-во «Знання», КОО, 2008. - 435 с.

94. Про організацію взаємодії органів прокуратури України з Національною академією прокуратури України : наказ Генерального прокурора України від 31 січня 2011 року № 8 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.gp.gov.ua

95. Про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України : наказ

Генерального прокурора України від 15 вересня 2014 року № 2гн [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http: //www. gp.gov.ua/ua/gl. html?_m=publications&_t=rec&id=94102

96. Про організацію роботи і управління в органах прокуратури України : наказ Генерального прокурора України від 26 грудня 2011 року №1-гн [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.gp.gov.ua

97. Наказ ректора Національної академії прокуратури України від 21 листопада 2010 року № 46.

98. Національна доктрина розвитку освіти: Указ Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/347/2002

99. Ніколаєв О.М. Компетентність та компетенція у сучасній педагогіці як педагогічні категорії / О.М. Ніколаєв // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць КПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. - № 15. - 2012. - С. 410-419.

100. Озерський І.В. Професійно-психологічна підготовка прокурорських працівників як складова системи кадрового забезпечення органів прокуратури [Текст] / І.В. Озерський // Кримінальне право та кримінологія. - 2010. - № 1. - С. 232-235.

101. Олейник И. Становление системы подготовки юридических кадров в советской России / И. Олейник // Вестник ИГЭУ. - 2005. - № 2. - С. 1-12.

102. Ольховий В. Підготовка молодих кадрів - обов’язок керівника [Текст] / В. Ольховий // Вісник прокуратури. - 2003. - № 10(28). - С. 34-36.

103. Сухонос В.В. Организационно-правовые проблемы кадрового обеспечения органов прокуратуры / [В.В. Сухонос, И.Е. Марочкин, В.В. Богуцкий]. - Сумы: Слобожанщина, 2000. - 220 с.

104. Організація судових та правоохоронних органів: підруч. для студентів

юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти / [І.Є. Марочкін, В.П. Тихий, Н.В. Сібільова В.В. та ін.]; за ред. І.Є. Марочкіна, Н.В. Сібільова. - Х.: Одіссей, 2007. - 528 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //radnuk. info/pidrychnuku/sydovi-orgonu/502-tuxui.html

105. Організація контролю виконання в органах прокуратури України [Текст] : наук.-практ. посіб. / [І.М. Козьяков та ін. ; відп. ред.: Г.М. Титарчук, І.М. Козьяков] ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - К. : Правова єдність ; Алерта, 2013. - 187 с.

106. Остапчук В. Добір кадрів для органів прокуратури [Текст] / В. Остапчук // Вісник прокуратури. - 2010. - № 1(103). - С. 8-17.

107. Остапчук В. Проблеми підготовки кадрів для органів прокуратури і перспективи їх вирішення [Текст] / В. Остапчук // Вісник прокуратури. - 2003. - № 10(28). - С. 3-6.

108. Остапчук В. Роботу з кадрами органів прокуратури - на рівень вимог дня [Текст] / В. Остапчук // Вісник прокуратури. - 2003. - № 4(22). - С.12-19.

109. Остапчук В. Щодо змісту професіоналізму прокурора / В. Остапчук // Вісник прокуратури. - 2007. - № 3 (69). - С. 57-62.

110. Отчет о результатах самообследования федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования: «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.agprf.org/acad/acad-5.html

111. Пастухов В. Прийняття на роботу прокурорсько-слідчих працівників / В. Пастухов // Вісник прокуратури. - № 10(64). - 2006. - С. 59-63.

112. Пахолко С.А. Стан впровадження дистанційної освіти в Україні / С.А. Пахолко [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.Ua/portal/soc_gum/vchu/N 155/N155p089-095.pdf

113. Пашков А.Н. Оценка кадров в органах прокуратуры // Проблемы кадровой работы и управления в органах прокуратуры : сб. науч. тр. / А.Н. Пашков.- М., 1996. - С. 51-56.

114. Пересыпайло М.М. Опыт исключения ошибок, свойственных молодым следователям / М.М. Пересыпайло // Вестник Следственного комитета при прокуратуре РФ. - 2009. - № 3(5). - С. 22-24.

115. Підвищення кваліфікації працівників органів прокуратури : методичні рекомендації. - М., 1973. - С. 8.

116. Платонов К.К. Профессиография: ее значение и методика работы / К.К. Платонов. - М., 1971. - С. 208-223.

117. Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466.

118. Положення про єдину систему підвищення кваліфікації прокурорсько- слідчих працівників органів прокуратури України: наказ Генерального прокурора України від 30 квітня 2013 року № 57 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.gp.gov.ua

119. Положення про Інститут підвищення кваліфікації Національної академії прокуратури України: затверджене наказом ректора Національної академії прокуратури України від 25 квітня 2013року № 53-од.

120. Положення про організацію навчального процесу в Національній академії прокуратури України: затверджене наказом ректора від 25 квітня 2013 року № 61-од.

121. Положення про організацію наукової діяльності в Національній академії прокуратури України від 25 квітня 2013 року № 57-од.

122. Положення про організацію роботи з кадровим резервом в органах прокуратури України: затверджене наказом Генерального прокурора України від 2 липня 2012 року № 59 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.gp.gov.ua

123. Положення про підготовку науково-педагогічних кадрів в Національній академії прокуратури України від 17 квітня 2014 року № 71-од.

124. Положення про порядок проведення атестації прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури України: затверджене наказом Генерального прокурора України від 12 вересня 2005 року № 2958ц [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.gp.gov.ua

125. Положення про порядок стажування в органах прокуратури України: затверджене наказом Генерального прокурора України від 30 грудня 2009 року №80 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.gp.gov.ua

126. Положення про роботу з кадровим резервом в органах прокуратури України: затверджене наказом Генерального прокурора України від 2 липня 2012 року № 59 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.gp.gov.ua

127. Положення про роботу з молодими спеціалістами: затверджене наказом Генерального прокурора України від 5 липня 2001 року № 452к.

128. Про створення Державного комітету оборони : постанова Президії Верховної Ради СРСР, Ради Народних комісарів СРСР, Центрального комітету Всесоюзної комуністичної партії більшовиків від 30 червня 1941 року.

129. Об основных направлениях работы с кадрами в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации : приказ от 20 февраля 2013 года № 80 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://pressa-lex.ru/doc/2013/20-02- 13.php

130. Про вищу освіту : Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII

[Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/1556-18

131. Про внутрішнє і зовнішнє становище в Україні в 2012 році: Щорічне Послання 1178 Президента України до Верховної Ради України. - К. : НІСД, 2012. - 256 с. - С. 14 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.president.gov.ua/docs/posl.pdf

132. Про затвердження Положення про організацію післядипломної освіти працівників органів внутрішніх справ України : Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 2 липня 2008 року № 319 [Положення, п. 4.1].

133. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021

року : Указ Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/344/2013

134. Про організацію взаємодії органів прокуратури України з Національною академією прокуратури України : наказ Генерального прокурора України від 5 червня 2006 року № 1183ц [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.gp.gov.ua

135. Про організацію взаємодії органів прокуратури України з Національною академією прокуратури України : наказ Генерального прокурора України від 31 січня 2011 року № 8 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.gp.gov.ua

136. Про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України : наказ Генерального прокурора України від 15 вересня 2015 року № 2гн [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.gp.gov.ua

137. Про освіту : Закон України від 23 травня 1991 року

№ 1060-XII Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http: //zakon3 .rada. gov.ua/laws/show/1060-12

138. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 червня 2003 року № 964-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15

139. Про підсумки роботи органів прокуратури України у I півріччі 2013 року та заходи, спрямовані на підвищення ефективності їх діяльності, основні завдання на наступний період : рішення колегії Генеральної прокуратури України від 4 липня 2013 року.

140. Про прокуратуру СССР : Закон СРСР от 30 листопада 1979 року № 1162- X // Відомості Верховної Ради СССР. - 1979. - № 49. - Ст. 843.

141. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовтня 2014 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua

142. Про професійний розвиток працівників : Закон України від 12 січня

2012 року № 4312-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/4312-17

143. Прокуратура України : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / за заг. ред.

В.В. Сухоноса, В.П. Лакизюка, Л.Р. Грицаєнка,

М.В. Руденка. - Суми: Університетська книга, 2005.- 565 с.

144. Прокурорський нагляд в Україні : підруч. / [І.Є. Марочкін. П.М. Каркач.

B. С. Бабкова] ; за ред. проф. І.Є. Марочкіна, П.М. Каркача. - Х. : ТОВ «Одіссей», 2006. - 240 с.

145. Курочка М.Й. Прокурорський нагляд в Україні : підруч. / [М.Й. Курочка, П.М. Каркач] ; за ред. проф. Е.О. Дідоренка. - Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. - 424 с.

146. Протокол оперативної наради за участю керівників структурних підрозділів Генеральної прокуратури України від 16 грудня 2010 року №7 «Про результати вивчення стану організації роботи у Національній академії прокуратури України».

147. Пшонка А. Особливості визначення кадрових потреб та здійснення кадрового планування в органах прокуратури України / А.Пшонка // Право і безпека. - 2013. - № 1(48). - С. 176-181.

148. Пшонка А. Роль керівника у формуванні позитивної мотивації діяльності працівників прокуратури / А. Пшонка // Вісник ХНУВС. - 2013. - № 1(60). -

C. 182-190.

149. Пшонка В.П. Роль прокуратури в забезпеченні національної безпеки України / В.П. Пшонка // Вісник НАПУ. - 2011. - № 2(22). - С. 5-10.

150. Рекомендації Rec(2000)19 щодо ролі прокуратури в системі кримінального судочинства, ухвалені Комітетом міністрів Ради Європи 6 жовтня 2000 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1568277&Site=DC

151. Рибалка Н.О. Управління органами прокуратури України: адміністративно-правове регулювання : [моногр.] / Н.О. Рибалка. - Х. : Золота миля, 2012. - 320 с.

152. Рохлин В. Организация повышения квалификации кадров органов прокуратуры в системе непрерывного обучения: учеб.-метод. пособ. / В. Рохлин, А. Дворянский, Ю. Леканов, Г. Мирошников // Генеральная прокуратура РФ ; Институт повышения квалификации прокурорскоследственных работников. - СПб., 1995. - 36 с.

153. Рябцев В.П. Научные основы организации и управления в органах прокуратуры / В.П. Рябцев // Вопросы теории управления в органах прокуратуры : сб. науч. тр. - М. : НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, 1997. - С. 3-13.

154. Рябцев В.П. О теоретических основах организации повышения квалификации в органах прокуратуры / В.П. Рябцев // Проблемы кадровой работы в органах прокуратуры : сб. науч. тр. НИИ проблем укрепления законности и правопорядка. - М., 1994. - С. 36-37.

155. Рябцев В.П. Актуализация этических основ прокурорской деятельности / В.П. Рябцев, С.Н. Будай // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. - № 1(21). - 2011. - С. 8-14.

156. Сердюкова Е. Повышение квалификации как одно из условий карьерного роста / Е. Сердюкова [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://pravstatprokuror.kz/ms/o-kpsisu/gosudarstvennaya-sluzhba-ideologicheskie-i- kultumye-aspekty/povysheme-kvaHfikacii-kak

157. Середа Г. Єдність фундаментального та прикладного аспектів викладання юридичних дисциплін / Г. Середа, В. Ященко // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2007. - № 2.- С. 5-7.

158. Середа Г.П. Академія прокуратури України на шляху реалізації новітніх освітніх технологій / Г.П. Середа // Прокуратура. Людина. Держава. - 2005. - № 8(50). - С. 126 -128.

159. Середа Г.П. Науково-методичне забезпечення як один із найважливіших чинників ефективної діяльності органів прокуратури / Г.П. Середа // Вісник прокуратури. - 2011. - № 11(125). - С. 7-13.

160. Середа Г.П. Підготовка кадрів для органів прокуратури: сьогодення та перспективи розвитку / Г.П. Середа // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2007. - № 3. - С. 5-9.

161. Скакун О.Ф. Теорія держави і права : підруч. / О.Ф. Скакун ; [пер. з рос.].

- Х. : Консум, 2001. - 656 с.

162. Словарь иностранных слов / сост. Комлев Н.Г. 2006 [Електроний ресурс]:

- Режим доступу :

http://dic.academic.ra/dic.nsf/efremova/280396/%D1%82%D 1%8C%D 1 %8E%D1 % 82%D0%BE%D1%80

163. Смирнов А.Ф. Организационно-управленческие факторы оптимизации управления в органах прокуратуры Российской Федерации : дисс. доктора юрид. наук : 12.00.11. / А.Ф. Смирнов ; Институт повышения квалификации кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации. - М., 1997 - 291 с.

164. Советская прокуратура / [Аринин В.И., Барабадзе А.М., Басков В.И. и др.]. - М. : Юридическая литература, 1982. - С. 36.

165. Совещание в прокуратуре Союза ССР с районными следователями // Социалистическая законность [Далее С.3]. - 1936. - № 7. - С. 83.

166. Статус органів публічного обвинувачення: міжнародні стандарти, зарубіжне законодавство і пропозиції щодо реформування в Україні / за заг. ред. О.А. Банчука. - К. : Атіка, 2012. - 624 с.

167. Семенов В.М. Правоохранительные органы в СССР : учеб. / В.М. Семенов. - М. : Юридическая литература, 1990. - 400 с.

168. Статут Національної академії прокуратури України, погоджений Міністром освіти і науки України та затверджений Генеральним прокурором України 12 лютого 2008 року.

169. Стеничкин Н.Г. Историко-правовые аспекты становлення и развития судебного контроля за реализацией прав и законных интересов осужденных к лишению свободы // Н.Г. Стеничкин // Уголовное, уголовно-процессуальное право, крминология и крминалистика. -Вестник. - 2010. - № 2.- С. 52-57.

170. Сухонос В. Залежність службової кар’єри від оцінки рівня професійної діяльності кадрів органів прокуратури [Текст] / В. Сухонос // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. - № 7(37). - С. 29-34 .

171. Сухонос В. Планування роботи в органах прокуратури [Текст] / В. Сухонос // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. - № 9(39). - С. 8-13.

172. Сухонос В.В. Організаційно-правові проблеми кадрового забезпечення органів прокуратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 / В.В. Сухонос ; Національна юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 1999. - 19 с.

173. Сухонос В.В. Організація і діяльність прокуратури України: історія і сучасність : моногр. / В.В. Сухонос. - Суми : ВДТ «Університетська книга», 2004. - 348 с.

174. Сучасний словник іншомовних слів / [за ред. О. Семотюк]. - Х. : Ранок, 2007. - 467 с.

175. Сущенко В. Безперервна освіта прокурорів і слідчих - запорука зростання їх професійної майстерності / В. Сущенко // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. - № 9. - С. 14-18.

176. Гетьман О.М. Теоретико-методологічні проблеми історико-правової науки в працях українських учених XIX - початку XX сторіччя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / О.М. Гетьман ; Одеська нац. юр. акад. - Одеса, 2006. - 11 с.

177. Типове положення про базову прокуратуру районного рівня: наказ Генерального прокурора України від 25 січня 2014 року № 11.

178. Ожегов С.И. Толковый словарь / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. - 19491992 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/140198

179. Толочко О. Професійна поведінка (етика) прокурорів: проблеми нормативного регулювання / О. Толочко, С. Подкопаєв // Юридичний журнал.

- 2006. - № 4. - С. 115.

180. Толочко О.М. Кодекс професійної поведінки (етики) прокурора / О.М. Толочко, С.В. Подкопаєв // Вісник прокуратури. - 2006. - № 4(58). - С. 58-62.

181. Положение о прохождении службы в органах прокуратуры Республики

Казахстан : Указ Президента Республики Казахстан от 20 мая 2008 года № 595 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://ru.govemment.kz/docs/u080000595_20100912~1.htm

182. Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні : Указ Президента України від 31 липня 2000 року № 928/2000.

183. Учебная программа Национальной школы магистратуры Франции

[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.enm-

justice.fr/_uses/lib/5772/Catalogue_DI_2012_RU_BD.pdf

184. Устименко В. Перспективи модернізації системи постійного навчання прокурорсько-слідчих працівників / В. Устименко // Матеріали науково- практичної конференції. - Донецьк, 2011. - С. 286-288.

185. Устименко В.В. Шляхи оптимізації єдиної системи підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників / В.В.Устименко // Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи : зб. тез доповідей на науковій конференції. - Тернопіль, 2013. - С. 211-213.

186. Устименко В.В. Особливості правового регулювання підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в органах прокуратури України / В.В.Устименко // Світогляд і особистість правоохоронця : матеріали круглого столу (м. Донецьк, 11 жовтня 2013 року). - Донецьк : ДЮІ МВС України, 2013.

- С. 83-86.

187. Устименко В.В. Історичний аспект впровадження системи підвищення кваліфікації кадрів в органах прокуратури / В.Устименко // Правове забезпечення політики держави на сучасному етапі її розвитку : міжнародна науково-практична конференція (м. Донецьк, 4-5 квітня 2014 року). - Донецьк : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2014. - С. 61-65.

188. Устименко В.В. Особливості організації безперервного професійного навчання прокурорсько-слідчих працівників / В.В.Устименко // Актуальні питання теорії і практики застосування сучасного вітчизняного та міжнародного права : міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 11-12 липня 2014 року). - К. : Центр правових наукових досліджень, 2014. - С. 114-117.

189. Устименко В.В. Оптимізація планування та контролю в системі підвищення кваліфікації прокурорів органів прокуратури України / В.В. Устименко // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави : міжнародна науково-практична конференція (м. Запоріжжя, 3-4 жовтня 2014 року) / за заг. ред. Т.О. Коломієць. - Запоріжжя : ЗНУ, 2014. - С. 274-276.

190. Устименко В. Концептуальні засади розробки оптимальної моделі системи безперервного навчання прокурорів / В.Устименко // Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні : Всеукраїнська наук.-практ. конференція (м. Херсон, 10-11 жовтня 2014 року). - Херсон : Видавничій дім «Гельветика», 2014. - С. 231-234.

191. Устименко В. Формування змісту безперервного професійного навчання прокурорів / В.Устименко // Правова політика в Україні: питання теорії та практики : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24 жовтня 2014 року) : в 2 т. - К. : Національна академія прокуратури України, 2014. - Т. 1. - С. 304-307.

192. Устименко В. Європейські стандарти організації безперервного навчання прокурорів / В. Устименко // Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку : Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Херсон, 13-14 лютого 2015 року). - Херсон, 2015. - С.

193. Устименко В. Правові форми підвищення кваліфікації прокурорсько- слідчих працівників / В.Устименко // Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. - 2009.

- № 4. - С. 252-260.

194. Устименко В.В. Дистанційне навчання в структурі системи підвищення кваліфікації прокурорів / В.В. Устименко // Митна справа. - 2013. - № 4(2.2). - С. 261-266.

195. Устименко В.В. Повышение квалификации прокурорско-следственных работников как средство обеспечения эффективности деятельности прокуратуры Украины / В.В. Устименко // Новый университет (Россия, г. Йошкар-Ола). - 2013. - № 10(32). - С. 9-14. - (Серия «Экономика и право»).

196. Устименко В. Актуальні питання самостійного навчання в системі підвищення кваліфікації прокурорів / В. Устименко // Електронний фаховий журнал «Порівняльно-аналітичне право». - 2013. - № 3-2. - С. 345-347.

197. Устименко В.В. Правові основи представництва прокурором інтересів громадян і держави в суді / В. Устименко // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2013. - № 5(33). - С. 65-69. - (Спеціальний випуск «Проблеми представницької діяльності органів прокуратури»).

198. Устименко В. Історичний аспект становлення системи підвищення кваліфікації прокурорів в УРСР / В. Устименко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - 2014. - Вип. № 26. - С. 279-282.

- (Серія «Право»).

199. Фенога Н. Кадрове забезпечення органів прокуратури / Н. Фенога // Прокуратура. Людина. Держава. - 2005. - № 5(47). - С. 34-37.

200. Фулей Т.І. Добір і підготовка суддів та прокурорів у Португалії / Т.І. Фулей // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2012. - № 2. - С. 101-106.

201. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении / Р.О. Халфина. - М. : Юрид. лит., 1974. - 351 с.

202. Хасенов Т.А. Повышение квалификации прокуроров: развитие и перспективы / Т.А. Хасенов // Закон [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //law.vl.ru/analit/show_a. php?id=416&pub

203. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностноориентированной парадигмы образования / А.В. Хуторской // Ученик в общеобразовательной школе. - М. : ИОСО РАО, 2002. - С. 135-157.

204. Шевченко Є. Підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників - запорука майстерності / Є. Шевченко // Вісник прокуратури. - 2002. - № 2(14). - С.115-116.

205. Шевченко Л. Підвищувати ефективність роботи з кадрами / Л. Шевченко // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. - № 3(38). - С. 10-19.

206. Шинальський О. Відмова від застарілих підходів та запровадження сучасних методів добору та розстановки кадрів - неодмінна запорука подальшого розвитку органів прокуратури незалежної демократичної України [Текст] / О. Шинальський // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2008. - № 2. - С. 22-26.

207. Шобухин В.Ю. Правовой статус прокуратуры и прокурорских работников в Российской Федерации : дисс. доктора юрид. наук : 12.00.11. / В.Ю. Шобухін // Уральская государственная юридическая академия. - Е.ЕКАТЕРИНБУРГ, 2005 - 239с.

208. Штомпка П. Социология социальных изменений / П. Штомпка. - М., 1996. - С. 170-171.

209. Шумський П.В. Підготовка юридичних кадрів: проблемні питання / П.В. Шумський // Проблеми організації прокуратури й оптимізації її діяльності в сучасних умовах : зб. наук. праць. - Х., 1998. - С. 249-254.

210. Юрковский А.В. О повышении квалификации и профессиональной подготовке сотрудников органов прокуратуры Китайской Народной Республики / Юрковский А.В., Лю С., Ван Ч. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.juristlib.ru/book_6284.html

211. Якименко С. Оценка профессиональных знаний работников прокуратуры с помощью тестовых заданий [Текст] / С. Якименко // Законность. - 2004. - № 4. - С. 31-32.

212. Якимчук М.К. Наукові засади управління в органах прокуратури України : навч. посіб. / М.К. Якимчук. - 2-ге вид., допов. та перероб. - Чернівці : Рута, 2002. - 391 с.

213. Якимчук М.К. Проблеми управління в органах прокуратури України: теорія і практика [Текст] / М.К. Якимчук. - К. : НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, 2001. - 440 с.

214. Якимчук М.К. Наукові засади управління в органах прокуратури України : навч. посіб. / М.К. Якимчук. - 2-ге вид., допов. та перероб. - Чернівці : Рута, 2002. - 392 с.

215. Якимчук М.К. Організаційно-правові основи управління в органах прокуратури України : дис. доктора юрид. наук: 12.00.07 / Якимчук Микола Костянтинович. - Чернівці, 2002. - 480 с.

216. Якимчук М.К. Організація роботи та управління в органах прокуратури : навч. посіб. у запитаннях і відповідях [Текст] / М.К. Якимчук, І. В. Європіна. - К. : Національна академія прокуратури України, 2009. - 207 с.

217. Якимчук М.К. Особливості управління кадрами органів прокуратури України: проблеми правового регулювання [Текст] / М.К. Якимчук // Вісник Академії прокуратури України. - 2006. - № 1. - С. 9-14.

218. Hutmacher Walo. Key competencies for Europe // Report of theSymposium Berne, Switzerland 27_30 March, 1996. Council for Cultural Co_operation (CDCC) // Secondary Education for Europe Strasburg, 1997 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED407717.pdf

219. Lifelong, life-wide learning: A Commission of Inquiry into an adult learning strategy for economic success, social justice and fulfilment [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.niace.org.uk/Organisation/advocacy/Default.htm

220. Ordonnance No 58-1270 du decmbre 1958. Ordonnance portant loi organique relative au statut de la magistrature [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //legifrance.gouv.fr

221. Raffaele S. Towards a common understanding of the professional competencies of European judges and prosecutors / S. Raffaele [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.scuolamagistratura.it/organi/comitato- direttivo/ 158-raffaele-sabato. html

222. Strategia Institutului National al Magistraturii pentru perioada 2013-2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.inm-lex.ro

223. Conseil consultatif de procureurs Europeens Strasbourg, 20 novembre/ novembre 2012 (CCPE) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www. coe. int/t/dghl/cooperation/ccpe/opinions/travaux/op_7_ref_doc_network_ pros_gen_FR.asp?

ЗАПРОПОНОВАНІ ЗМІНИ В ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ТА ПРАВОВІ АКТИ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ Внести зміни до таких законодавчих актів України.

До Закону України «Про прокуратуру»:

1) у п. 6 статті 11 «Повноваження керівника регіональної прокуратури» та у п. 4 статті 13 «Повноваження керівника місцевої прокуратури» слова «підвищення кваліфікації» замінити словами «підвищення професійної компетентності»

1) у п. 2 статті 19. «Загальні права та обов’язки прокурора» викласти у такій редакції: «Прокурор зобов’язаний підвищувати свою професійну компетентність.

Прокурор періодично проходить навчання в Національній академії прокуратури України, що повинно включати вивчення правил прокурорської етики».

2) статтю 80. Національна академія прокуратури України. Закону України «Про прокуратуру» викласти у такій редакції:

«1. Національна академія прокуратури України є державним вищим навчально-науковим закладом, який забезпечує підготовку фахівців з вищою освітою, спеціальну підготовку кандидатів на посаду прокурора, підвищення професійної компетентності прокурорів та підготовку наукових і науково- педагогічних кадрів в системі безперервного професійного навчання прокурорів.

2. Основні завдання Національної академії прокуратури України це

реалізація кадрової політики щодо кадрового забезпечення органів прокуратури України та здійснення науково-дослідної діяльності і використання отриманих результатів в освітньому процесі та практичній діяльності, забезпечення творчої діяльності прокурорів та наукових,

науково-педагогічних працівників Національної академії прокуратури України.

3. Національна академія прокуратури України є юридичною особою, що діє на підставі законодавства України та статуту.

На наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів і докторантів Національної академії прокуратури України, які мають класні чини, поширюються положення статей 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 81, 82, 83, 84, 85, 86 цього Закону.

4. Національна академія прокуратури України функціонує при Генеральній прокуратурі України.»

3) У Законі України «Про прокуратуру» необхідно передбачити положення щодо заохочень за сумлінне і зразкове професійне навчання, дисциплінарних стягнень за невиконання чи неналежне виконання планів у системі безперервного професійного навчання прокурорів.

<< | >>
Источник: УСТИМЕНКО ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОКУРОРІВ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015. 2015

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. Список використаних джерел:
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. Список використаних джерел:
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. Список використаних джерел:
 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 17. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: