<<
>>

Концептуальні засади розробки оптимальної моделі системи безперервного професійного навчання прокурорів.

Підвищення якості та ефективності діяльності органів прокуратури України до рівня європейських стандартів на основі зміцнення демократичних, правових та морально-етичних цінностей, а також формування у прокурора професійної компетентності.

Створення правового забезпечення ефективного підвищення професійної компетентності в системі безперервного професійного навчання прокурорів потребує розробки концептуальних засад оптимальної моделі системи безперервного професійного навчання прокурорів.

Сьогодні у зарубіжних країнах прийняті національні стратегії розвитку безперервної освіти, які підтримуються розробкою ефективного та гнучкого законодавства; створенню відповідної і необхідної інфраструктури; розширенню доступу до безперервного навчання. Найважливішу роль у даному процесі покликані і грають сучасні європейські університети. Досвід європейських університетів вказує, що процес розвитку через ефективне використання можливостей безперервного навчання являє собою процес багатосторонньої взаємодії і співпраці різних учасників.

Відповідно до сучасної концепції неперервної професійної освіти «навчання довжиною в життя» (Lifelong Learning) та «навчання шириною в життя» (lifewide learning) впродовж професійної діяльності прокурора головною складовою має бути виховання гармонійної освіченої особистості [192].

Слід звернути увагу, що останнім часом Генеральною прокуратурою було вжито низку заходів з метою осучаснення органів прокуратури України поетапним внесенням змін до чинного законодавства України, яке регулює її діяльність. Такі зміни стали важливими кроками на шляху підвищення статусу прокурорів, оптимізації їх повноважень, разом з цим удосконалення правового регулювання не завершено. Подальші кроки у цьому напрямі є приоритетним завданням, які повинні забезпечувати впровадження інновацій у чинній системі підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури України, яке полягає у визначенні мети, цілі та завдань розробки концептуальних засад оптимальної системи безперервного професійного навчання прокурорів.

Мета розробки оптимальної системи безперервного професійного навчання прокурорів - досягнення найефективнішої системи безперервного професійного навчання прокурорів в органах прокуратури України, яка буде забезпечувати підвищення професійної компетентності прокурорів. Розвиток та впровадження зазначеної системи необхідний для задоволення потреб практичної діяльності органів прокуратури України при виконання покладених на прокуратуру конституційних функцій та визначених законодавцем завдань.

Цілі розробки оптимальної системи безперервного професійного навчання прокурорів - підвищення якості та ефективності навчання, розвиток безперервності професійного навчання, перегляд існуючих та визначення нових правових форм навчання, планування та контролю, системи заходів дисциплінарного впливу. Модернізувати та оптимізувати єдину систему підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників, яка буде відповідати потребам сучасних умов інтелектуальної реформи, впровадженні новітніх технологій та форм навчання.

Прокуратура потребує удосконалення правового забезпечення, що регулює процес безперервного професійного навчання прокурорів. Визначення та впровадження нових форм планування, заохочення до навчання, оцінки ділових та моральних якостей, відбору кваліфікованих кадрів, створення умов для службового росту і професійного розвитку; впровадження розширеного формату виховної роботи в органах прокуратури України; створення умов для розробки оптимального організаційно-правового забезпечення підвищення професійної компетентності в системі безперервного професійного навчання прокурорів в органах прокуратури України.

Головних фактор, який зумовлює становлення оптимальної моделі безперервного професійного навчання прокурорів - це необхідність всебічного розвитку професійної компетентності прокурора.

У оптимальній моделі системи безперервного професійного навчання прокурорів повинно бути встановлено наступні цільові орієнтири розвитку безперервного професійного навчання прокурорів:

- формування організації безперервного професійного навчання прокурорів з передовими науковими дослідженнями та освітніми програмами, які вирішуватимуть завдання прокуратури з кадрового забезпечення;

- розвиток інтегрованих інноваційних спеціальних програм для навчання за окремими категоріями працівників з урахуванням стажу роботи в органах прокуратури;

- становлення системи залучення керівників, тьюторів, наставників і консультантів до організації підвищення професійної компетентності в системі безперервного професійного навчання прокурорів;

- формування кваліфікаційної структури з урахуванням перспективних вимог випереджаючого розвитку професійної компетентності прокурорів, оновлення державних освітніх стандартів і модернізація програм навчання всіх рівнів на основі кваліфікаційних вимог.

Правове забезпечення органів прокуратури України, яке повинно регламентувати основні правові, організаційні засади функціонування системи безперервного професійного навчання прокурорів та передбачати її чітко визначену структуру це:

- підготовка магістрів права;

- спеціальна підготовка на посаду прокурора;

- підготовка науково-педагогічних кадрів;

- підвищення професійної компетентності прокурорів;

- підвищення професійної компетентності наукових науково- педагогічних працівників НАПУ;

- підвищення професійної компетентності керівного складу органів прокуратури України.

Підготовка магістрів права (фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр права») відповідно до Закону України «Про вищу освіту» як другий (магістерський) рівень вищої освіти, що відповідає сьомому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності [49].

Спеціальна підготовка на посаду прокурора, яке буде відповідати положенням п. 6 ст. 6 «Організація професійного навчання працівників» Закону України «Про професійний розвиток працівників» [142] як формальне професійне навчання працівників, первинну професійну підготовку працівників, що може здійснюватися безпосередньо у НАПУ.

За результатами підготовки на посаду прокурора в системі безперервного професійного навчання працівникові повинен видаватися документ про освіту встановленого зразка .

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів НАПУ як другий третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, що відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Науковий рівень вищої освіти відповідає дев’ятому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає набуття компетентностей з розроблення і впровадження методології та методики дослідницької роботи, створення нових системоутворюючих знань та/або прогресивних технологій, розв’язання важливої наукової або прикладної проблеми, яка має загальнонаціональне або світове значення [49].

Підвищення професійної компетентності прокурорів повинно мати розширений формат і містити теоретично-практичну та наукову складові.

Теоретично-практична складова підвищення професійної компетентності прокурорів повинна включати такі правові форми як: самостійне навчання; індивідуальні завдання; навчання в базових прокуратурах; стажування в структурних підрозділах апаратів прокуратур обласного рівня та Генеральної прокуратури України; спільне (колективне) навчання; підготовка працівників, зарахованих до кадрового резерву для висунення на керівні посади; навчання в Інституті підвищення кваліфікації кадрів Національної академії прокуратури України, у тому числі за дистанційною формою; підготовка працівників, зарахованих до кадрового резерву для висунення на керівні посади.

Наукова складова підвищення професійної компетентності прокурорів повинна включати такі правові форми як: галузеві, міжгалузеві, міжвідомчі семінари; проведення наукових конференцій.

Розробка правового забезпечення організації підвищення професійної компетентності наукових та науково-педагогічних працівників НАПУ в системі безперервного професійного навчання прокурорів обумовлюється тим, що посади наукових та науково-педагогічних працівників НАПУ прирівняні до посад прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури України. На них розповсюджується правова основа проходження служби в органах прокуратури, але характер їх діяльності, посадові обов’язки і зміст роботи суттєво відрізняється від обов’язків за посадою прокурора, науково-педагогічні працівники забезпечують своєю діяльністю науковий і навчальний процес в Академії.

Крім того, наукові та науково-педагогічні працівники Національної академії прокуратури України повинні ретельно відбиратися з числа найкращих фахівців в галузі права і прокурорів, з урахуванням досвіду їх практичної діяльності, педагогічної майстерності, зокрема, наявності у них ґрунтовних знань, досвіду роботи в прокуратурі та дидактичних навиків.

Практична складова підвищення професійної компетентності наукових та науково-педагогічних працівників НАПУ повинна складатись з: стажування в вищих навчальних закладах, у тому числі закладах інших відомств; стажування в прокуратурах областей та Г енеральній прокуратурі України.

Становлення підвищення професійної компетентності керівного складу органів прокуратури України в системі безперервного професійного навчання прокурорів обумовлено відсутністю правового забезпечення функціонування підвищення кваліфікації цієї категорії працівників, а також відсутністю спеціальних програм, навчальних планів, планів проходження навчання взагалі. На даному етапі необхідно розробити окремі правові положення, які будуть містити визначені мету, зміст, терміни, форми і методи підвищення професійної компетентності керівного складу органів прокуратури України в системі безперервного професійного навчання прокурорів.

Крім того, система безперервного професійного навчання прокурорів повинна передбачати комплексне впровадження системи дистанційного навчання, впровадження інноваційних форм організації навчального процесу, розроблення вимог до фахового рівня, а саме кваліфікаційні рівні і характеристики тощо. Зближення теоретичного та практичного навчання, зокрема, з використанням теоретичних знань збільшення їх реалізацію у практичну направленість (на робочому місці) повинно забезпечуватись у базових прокуратурах.

Становлення системи безперервного професійного навчання прокурорів - це необхідність всебічного розвитку професійної компетентності прокурора. Тому, очевидною, є необхідність розробки для всіх форм безперервного професійного навчання прокурорів вимог до змісту навчання виходячи із цільового призначення, посадових обов’язків працівників, стажу роботи та досвіду, індивідуальних потреб та інтересів.

Крім того, необхідно комплексно і індивідуально підходити до підвищення професійної компетентності кожного прокурора, це забезпечить більш раціональне використання знань під час виконання посадових обов’язків.

Оптимальна система безперервного професійного навчання прокурорів має містити елементи виховання кадрів, а саме використовувати кращі приклади етичності, професійності, відданості дорученій справі, скромності, честі та гідності працівників прокуратури. Крім того, на нашу думку, необхідно розробити критерії застосування заходів виховного впливу, зокрема, виважене та справедливе застосування заходів заохочення і дисциплінарних стягнень, а також особистий приклад керівника

Концептуальні засади системи безперервного професійного навчання прокурорів в органах прокуратури України мають бути представлені як набір інноваційних проектів, спрямованих на зміну і розвиток конкретних правових форм, тому відносно кожного структурного елементу має бути визначено набір якісних індикаторів, кваліфікаційних характеристик успішності її реалізації.

<< | >>
Источник: УСТИМЕНКО ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОКУРОРІВ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015. 2015

Скачать оригинал источника

Еще по теме Концептуальні засади розробки оптимальної моделі системи безперервного професійного навчання прокурорів.:

  1. ЗМІСТ
  2. ВСТУП
  3. Джерела дослідження підвищення кваліфікації та становлення системи підвищення кваліфікації прокурорів.
  4. Концептуальні засади розробки оптимальної моделі системи безперервного професійного навчання прокурорів.
  5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ