<<
>>

ІІ. СУБ'ЄКТИ І ОБ'ЄКТИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ

Надання землі на законодавчому рівні статусу основного національного багатства, що перебуває під особливою охороною держави покладає на органи державної влади, а також на органи місцевого самоврядування загальний обов'язок забезпечити раціональне використання та охорону земельних ресурсів країни.

Виконання цього обов'язку забезпечується здійсненням органами державної влади та органами місцевого самоврядування низки функцій управління землями, які спрямовані на охорону земельних ресурсів.

Важливу роль у сфері правової охорони земель країни відіграє Верховна Рада України, яка визначає засади державної політики в галузі використання та охорони земель, приймає закони у галузі регулювання земельних відносин та затверджує загальнодержавні програми щодо використання та охорони земель (ст. 6 ЗК).

Прийняті Верховною Радою закони України «Про охорону земель» і «Про державний контроль за використанням та охороною земель» від 19 червня 2003 р. та інші документи у сфері охорони земель реалізуються через діяльність органів державної виконавчої влади, яку очолює Кабінет Міністрів України. Згідно зі ст. 13 ЗК України з метою забезпечення охорони земель цей орган здійснює: 1) реалізацію державної політики у галузі використання та охорони земель; 2) розробку і забезпечення виконання загальнодержавних програм використання та охорони земель; 3) організацію ведення державного земельного кадастру, державного контролю за використанням і охороною земель та здійснення землеустрою; 4) встановлення порядку проведення моніторингу земель та деякі інші функції.

Суб'єктами правової охорони земель є також місцеві державні адміністрації. Так, відповідно до ст. 17 ЗК України до їх повноважень належать: участь у розробці та забезпеченні виконання загальнодержавних і регіональних (республіканських) програм з питань використання та охорони земель; координація здійснення землеустрою та державного контролю за використанням та охороною земель; координація діяльності державних органів з питань земельних ресурсів та деякі інші.

До суб'єктів правової охорони земель належать органи місцевого самоврядування. Так, обласні та районні ради здійснюють: забезпечення реалізації державної політики в галузі використання та охорони земель; погодження загальнодержавних програм використання та охорони земель, беруть участь у їх реалізації на відповідній території; затверджують та беруть участь у реалізації регіональних програм використання земель, підвищення родючості ґрунтів, охорони земель; координацію діяльності місцевих органів земельних ресурсів; організацію землеустрою; розпорядження землями, що перебувають у спільній власності територіальних громад тощо (статті 8 і 10 ЗК).

До повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі охорони земельних ресурсів на відповідній території належать: розпорядження землями територіальних громад; організація землеустрою; координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів; здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства; викуп земельних ділянок для суспільних потреб, пов'язаних з

охороною земель та інших природних ресурсів, з земель приватної власності у межах сіл, селищ, міст; обмеження, тимчасова заборона (зупинення) використання земель громадянами і юридичними особами у разі порушення ними вимог земельного законодавства (ст. 12 ЗК).

Крім органів державної влади загальної компетенції та органів місцевого самоврядування, важливу роль у забезпеченні правової охорони земель відіграють галузеві органи державної виконавчої влади. Серед них слід виділити Держземагенство України, Міністерство екології та природних ресурсів України, Мінагрополітики та продовольства, Держсільгоспінспекція України, які є центральним органом виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин, у тому числі й у сфері охорони земель. Їх повноваження щодо охорони земель визначені у статтях 14, 15, 15 , 15 ЗК України, а також у Законі України «Про охорону земель».

До повноважень Держсільгоспінспекції України віднесене здійснення державного контролю за використанням та охороною земель. До повноважень Держземагентства України у галузі охорони земель належать: розробка та забезпечення реалізації загальнодержавних регіональних програм використання та охорони земель; ведення державного земельного кадастру; здійснення землеустрою, моніторинг земель; забезпечення проведення державної експертизи програм і проектів з питань землеустрою, ведення та адміністрування Державного земельного кадастру, охорони земель, реформування земельних відносин, а також техніко-економічних обґрунтувань таких програм і проектів; розроблення економічного механізму регулювання земельних відносин тощо (ст. 15 ЗК України).

Мінекології та природоресурсів України як суб'єкт правової охорони земель бере участь у розробленні загальнодержавних і регіональних програм використання та охорони земель та у формуванні державної політики у галузі охорони та раціонального використання земель, а також здійснює організацію моніторингу земель та вирішує інші питання у галузі земельних відносин відповідно до закону (ст. 14 ЗК України).

Обов'язок забезпечення охорони земель у процесі їх використання закон покладає і на власників, і на користувачів земельних ділянок. Тому до суб'єктів правової охорони земель відносять громадян та юридичних осіб, яким земельні ділянки належать на праві власності, праві постійного користування чи праві оренди. Так, згідно зі статтями 91 і 90 ЗК України власники та користувачі земельних ділянок зобов'язані: додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля; підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі; дотримуватися обмежень, пов'язаних із встановленням охоронних зон зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошуваних і осушувальних систем; своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан та використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому законом; забезпечувати використання земельних ділянок за їх цільовим призначенням. А згідно зі ст.

14 Закону України «Про оренду землі» в договорах оренди земельних ділянок як їх обов'язкова умова повинні визначатися цільове призначення орендованої земельної ділянки, умови її використання та збереження якості землі. Законом також встановлено, що орендодавець має право вимагати від орендаря земельної ділянки

додержання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, державних стандартів, норм і правил, проектних рішень, а також додержання режиму використання водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони територій, які особливо охороняються.

Згідно з законодавством України охороні підлягають усі землі в межах території держави. Отже, об'єктом правової охорони земель є всі землі, на які поширюється суверенітет України. Однак суб'єкти правової охорони земель мають різний правовий статус і, відповідно, різну компетенцію у сфері охорони земель. Крім того, землі України поділяються на дев'ять категорій, кожна з яких має особливий правовий режим і потребує вжиття різних за змістом заходів щодо їх охорони. Тому землі як об'єкт правової охорони за суб'єктами та специфікою їх охорони можна поділити на дві групи.

За суб'єктами правової охорони можна виділити землі, охорона яких є обов'язком того чи іншого суб'єкта. Так, власники та користувачі земельних ділянок охороняють ділянки, що перебувають у їх власності чи користуванні. Об'єктом охорони земель, яку здійснюють сільські, селищні та міські ради, є землі в межах відповідних населених пунктів. Об'єктом охорони земель, здійснення якої покладено на районні та обласні органи влади (районні ради, районні державні адміністрації, обласні ради, обласні державні адміністрації), є землі, відповідно, в межах району чи області. Нарешті, об'єктом охорони земель, яку здійснюють Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Мінагрополітики України, Мінприроди України, Держсільгоспінспекція України, Держземагентство України, є весь земельний фонд нашої держави. Однак компетенція органу влади щодо охорони земель не завжди поширюється на весь земельний фонд країни чи землі в межах тієї чи іншої адмістративно-територіальної одиниці.

Так, наприклад, об'єм охорони земель, яку здійснює Державне агентство лісового господарства України, є землі лісогосподарського призначення, межі якої збігаються з адміністративно- територіальним устроєм країни.

За специфікою охорони об'єкти охорони землі класифікую і за їх категорійною приналежністю та цільовим призначенням. Так, відповідно до ст. 19 ЗК України у складі земель нашої держави виділяю такі категорії земель: а) землі сільськогосподарського призначення; б) землі житлової та громадської забудови; в) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; г) землі оздоровчою призначення; ґ) землі рекреаційного призначення; д) землі історії і культурного призначення; е) землі лісогосподарського призначених; є) землі водного фонду; ж) землі промисловості, транспорту, зв'язку та енергетики, оборони та іншого призначення. Використання та охорона кожної із зазначених категорій земель регулюються як загальними, так і спеціальними нормами земельного права, які враховують соціальну, економічну та екологічну специфіку земель кожної категорії. Причому питома вага спеціальних норм земельного права в регулюванні цих відносин щодо використання земель різних категорій є досить великою. Це, у свою чергу, зумовлює необхідність здійснення охорони різних категорій земель з урахуванням їх специфіки. Таким чином, об'єктами охорони земель слід вважати землі, що віднесені до кожної з передбачених ЗК України категорій земель. Разом з тим слід зазначити, що в межах кожної з категорій земель можуть бути землі, вимоги щодо використання та охорони яких істотно відрізняються від вимог, що поширюються на всі землі відповідної категорії. Так, наприклад, у складі

земель сільськогосподарською призначення виділяються меліоровані сільськогосподарські угіддя, угіддя, на яких штучно регулюється водний режим (шляхом зони посушливих земель, осушення перезволожених земель та ін.). Із необхідністю проведення на таких землях штучного регулювання водного режиму меліоровані землі виділяються як окремий елемент правової охорони у складі земель сільськогосподарського призначення.

Аналогічно можна виділити землі, що охороняються за особливими правилами, і в складі інших категорій земель.

За специфікою об'єкта охорони землі класифікують за їх категорійною належністю та цільовим призначенням. Так, відповідно до ст. 19 ЗК у складі земель України виділяють дев'ять категорій земель. Використання та охорона кожної з них регулюються як загальними, так і спеціальними нормами земельного права, які враховують соціально-економічну та екологічну специфіку земель кожної категорії. Окремими об'єктами охорони земель слід вважати землі, віднесені до кожної з передбачених Земельним кодексом України категорій земель.

Висновки з другого питання

Отже, важливу роль у сфері правової охорони земель країни відіграє Верховна Рада України, яка визначає засади державної політики в галузі використання та охорони земель, приймає закони у галузі регулювання земельних відносин та затверджує загальнодержавні програми щодо використання та охорони земель (ст. 6 ЗК). Суб'єктами правової охорони земель є також місцеві державні адміністрації. До суб'єктів правової охорони земель належать органи місцевого самоврядування. Крім органів державної влади загальної компетенції та органів місцевого самоврядування, важливу роль у забезпеченні правової охорони земель відіграють галузеві органи державної виконавчої влади.

<< | >>
Источник: Мудрецька Г.В.. ЛЕКЦІЯ з дисципліни « Земельне право». Дніпро - 2016. 2016

Еще по теме ІІ. СУБ'ЄКТИ І ОБ'ЄКТИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ:

 1. Історичний розвиток кримінально-правової заборони фіктивного підприємництва
 2. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 3. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
 4. 2.2. Система суб’єктів адміністративної юрисдикції у сільському господарстві України
 5. 3.3. Адміністративна відповідальність посадових та службових осіб органів державної влади як засіб забезпечення паритетності суб’єктів адміністративних правовідносин в аграрному секторі економіки
 6. 1.1. Ґенеза й сутність правового регулювання форм захисту трудових прав працівників
 7. Формування списків присяжних у різних правових системах та Україні: критерії та суб’єкти відбору.
 8. І. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ ТА МЕТОДИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА
 9. ІІІ. ДЖЕРЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА ТА ЙОГО МІСЦЕ В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
 10. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО ЯК НАУКА ТА УЧБОВА ДИСЦИПЛІНА.
 11. ІІ. СУБ'ЄКТИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ
 12. ІІ. СУБ'ЄКТИ І ОБ'ЄКТИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ
 13. І. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ, СУБ'ЄКТИ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ.
 14. ІУ. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ. МОНІТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ.
 15. ІІ. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності
 16. ІІІ. Види юридичної відповідальності за земельні правопорушення