<<
>>

Висновки до розділу 3

Дослідження міжнародно-правових форм захисту трудових прав працівників і зарубіжного досвіду дозволило зробити такі висновки:

1. Всі права закріплені в Загальній декларації прав людини, Міжнародному пакті про громадянські і політичні права, Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права, що знайшли відображення у Конституції України, є рівними, неподільними та взаємопов’язаними.

Захист трудових прав, закріплених у цих актах, повинен бути забезпечений державою незалежно від рівня економічного розвитку. Безумовно, реалізувати трудові права у повному обсязі значно складніше, ніж громадянські та політичні права, оскільки для цього потрібні високорозвинена соціально-орієнтована економіка, багатство ресурсів, спеціальна цілеспрямована правотворча й організаційна діяльність держави по їх забезпеченню та захисту, а також розвинений правовий механізм гарантування їх реалізації.

2. Важливе значення для розвитку, забезпечення та захисту трудових прав працівників має діяльність Міжнародної організації праці, особливо її нормотворча діяльність. Ця діяльність виражається, по-перше, в укладенні міжнародних договорів, і, по-друге, у розробці і прийнятті конвенцій і рекомендацій з питань, що входять у компетенцію МОП.

3. Переважна більшість конвенцій і рекомендацій МОП спрямовано на захист трудових прав працівників. Найбільш важливі серед них Конвенції «Про примусову або обов'язкову працю» №29 (1930 р.), «Про свободу асоціації та захист права на організацію» №87 (1948 р.), «Про застосування принципів права на організацію та на ведення колективних переговорів» №98 (1949 р.), «Про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності» №100 (1951 р.), «Про мінімальні норми соціального забезпечення» №102 (1952 р.), «Про скасування примусової праці» №105 (1957 p.), «Про дискримінацію в галузі праці та занять» №111 (1958 р.), «Про мінімальний вік прийняття на роботу» №138 (1973 р.), «Про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої пращ» №182 (1999 р.).

4.

Особливу роль у захисті трудових прав громадян промислово розвинутих країн відіграють суди. В більшості країн діють спеціалізовані трудові суди, а в окремих (наприклад, Німеччина) ще і суди з соціального забезпечення. Акцентовано увагу на необхідності перенесення досвіду функціонування трудової юстиції закордонних країн на національне підґрунтя.

5. Громадський контроль і захист трудових прав працівників в зарубіжних країнах здійснюється переважно профспілковими організаціями. Специфічність і особливість профспілкового захисту виявляється насамперед у тому, що ці громадські організації в своєму арсеналі мають і широко застосовують такі захисні заходи, яких не має жоден державний орган. Це страйк, мітинг, пікет, демонстрація тощо. Вказані заходи, особливо страйк, є потужними знаряддями в руках профспілок, у відстоюванні законних інтересів працівників та захисту їх трудових прав.

6. На фоні загального зниження членства у профспілкових організаціях знижується їх вплив на процеси захисту трудових прав найманих працівників. Така ситуація не може не турбувати, адже завдяки функціонуванню цих громадських організацій наймані працівники мають змогу колективно й організовано відстоювати свої права вирівнюючи тим самим своє становище у соціально-трудових відносинах із роботодавцями. Виходом з такої ситуації є модернізацію діяльності профспілок шляхом інформування суспільства про результати їх захисної діяльності, максимального розширення категорій осіб, що охоплюються профспілковим членством, запровадження нових видів профспілкової матеріальної допомоги та послуг.

<< | >>
Источник: ХАРЧУК РУСЛАНА СЕМЕНІВНА. РОЗВИТОК ФОРМ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ ЗА УМОВ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. ЛУГАНСЬК –2011. 2011

Скачать оригинал источника

Еще по теме Висновки до розділу 3:

 1. Розділ XXІ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. РОЗДІЛ 4 ПРАВО ЄС ЩОДО ДЕРЖАВНИХ ЗАМОВЛЕНЬ
 3. РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЙОГО ВІДМЕЖУВАННЯ ВІД СУМІЖНИХ ЗЛОЧИНІВ
 4. 1.3. Реалізація кримінальних процесуальних гарантій прав потерпілого при здійсненні досудового розслідування
 5. ВСТУП
 6. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 7. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
 8. ВСТУП
 9. Висновки до розділу 2
 10. 2.1. Організаційні та правові проблеми проведення дізнання у Збройних Силах України та інших військових формуваннях
 11. ВСТУП
 12. 2.1. Захист трудових прав працівників за допомогою міжнародних норм та інституцій
 13. 2.2. Місце громадських організацій у механізмі захисту трудових прав працівників
 14. 2.5 Юридичні наслідки застосування давності
 15. ВСТУП
 16. 1.4 Кримінальна відповідальність за незаконну міграцію у законодавстві інших держав