<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность / Братусь С. Н. – М. : Юрид. лит., 1976. – 216 с.

1. Алексеев С. С. Общая теория права: учебн. / Алексеев С. С. – М. : ТК Велби ; Изд-во Проспект, 2008.

– 360 с.

2. Трудовое право России : учебн. / [под ред. С. П. Маврина, Е. Б. Хохлова]. – М. : Юристъ, 2002. – 560 c.

3. Лагутіна І. В. Форми захисту трудових прав працівників / Лагутіна І. В. – Одеса : Фенікс, 2008. – 160 с.

4. Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав / Грибанов В. П. – М. : Статут, 2000. – 399 с.

5. Чечот Д. М. Субъективное право и формы его защиты / Чечот Д. М. – Л. : Изд. ЛГУ, 1968. – 72 с.

6. Алексеев С. С. Функции применения права / С. С. Алексеев, И. Я. Дюрягин // Правоведение. – 1972. – №2. – С. 25 – 33.

7. Бутнев В. В. Понятие механизма защиты субъективных гражданских прав / В. В. Бутнев // Механизм защиты субъективных гражданских прав : сб. науч. тр. – Ярославль : Изд-во Ярославского ун-та, 1990. – 517 с.

8. Нестерова Т. А. Защита трудовых прав в России: юридическая сущность и приоритетная роль государственных органов: дис. ... д-ра юрид. наук : спец. 12.00.05 / Нестерова Т. А. – Пермь, 2005. – 511 c.

9. Горшенев В. М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе / Горшенев В. М. – М. : Юрид. лит., 1972. – 256 с.

10. Треушников М. К. Гражданский процесс : учебн. / Треушников М. К. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 512 с.

11. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: пост. Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 р. №9 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //www.rada.gov.ua.

12. Кодекс законів про працю України // Відомості Верховної Ради України. – 1971. – Ст. 375.

13. Ярошенко О. М. Щодо проблеми створення спеціалізованих трудових судів: практичний аспект та законодавче забезпечення / О.М. Ярошенко // Трудове право України в контексті європейської інтеграції : матер.

наук.-практ. конф., м. Харків, 25-27 трав. 2006 р. / за ред. В. С. Венедиктова. – Х. : УАФТП ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2006. – С. 175 – 180.

14. Про практику розгляду судами трудових спорів: пост. Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 р. №9 // Бюл. зак-ва i юрид. практики України. – 1997. – №11-12. – С. 935 – 950.

15. Цивільний процесуальний кодекс України: затв. Законом України від 18.03.2004 р. №1618-IV // Офіц. вісник України. – 2004. – №16. – Ст. 11.

16. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №53. – Ст. 14.

17. Загальна декларація прав людини // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій : 3-є вид., доп. і переробл. – К. : Сфера, 2002. – С. 9 – 12.

18. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права // Інформ.-аналіт. бюлетень Українсько-Американського Бюро захисту прав людини. – Вип. 21. – К., 1998. – С. 59 – 68.

19. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій : 3-є вид., доп. і переробл. – К. : Сфера, 2002. – С. 13 – 23.

20. Конвенція МОП №87 про свободу асоціації та захист права на організацію від 04.07.1950 р. // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon.rada.gov.ua

21. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. №254/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

22. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397.

23. Киселев И. Я. Трудовое право в условиях рыночной экономики: опыт стран Запада / Киселев И. Я. – М. : ИНИОН, 1992. – 245 с.

24. Polaniy M. The Logic of Liberty / Polaniy M. – London, 1951. – 590 p.

25. Циганчук А. Н. Професійні спілки як суб’єкти трудового права : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / А. Н. Циганчук. – Х. : 2004.

– 22 с.

26. Васильева В. А. Какими быть функциям профсоюзов? / В. А. Васильева // Труд. право. – 2005. – № 10. – С. 17 – 19.

27. Прокопенко В. І. Трудове право України : [підручн.] / Прокопенко В. І. – Х. : Консум, 2000. – 480 с.

28. Міжнародний досвід вирішення трудових спорів / [упоряд. С. П. Савчук]. – К. : Юрінком, 2003. – 238 с.

29. Шевчук В. Проблема незадовільного стану виплати заробітної платні / В. Шевчук // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http: // www.nspp.gov.ua.

30. Бугров Л. Ю. Спорные вопросы реализации российскими судами Трудового кодекса Российской Федерации / Л. Ю. Бугров // Проблемы защиты трудовых прав граждан : матер. научн.-практ. конф. / под ред. А. С. Леонова. – М. : Права человека, 2004, – С. 62 – 67.

31. Маркіна Т. І. Щодо способів захисту прав за законодавством України про працю / Т. І. Маркіна // Право України. – 2002.– № 2. – С. 53 – 57.

32. Чанишева Г. І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект / Чанишева Г. І. – Одеса : Юрид. літ., 2001 – 328 с.

33. Троценко Т. Самозащита как способ защиты гражданских прав / Т. Троценко // Закон и право. – 2000. – № 5. – С. 13 – 15.

34. Щеглов В. П. Предмет и метод гражданского процессуального права / В. П. Щеглов // Сов. гос-во и право. – 1974. – № 11. – С. 34 – 41.

35. Свердлык Г. А. Защита и самозащита гражданских прав : [учеб. пособ.] / Г. А. Свердлык, Э. Л. Страунинг. – М. : Лекс-Книга, 2002. – 208 с.

36. Цивільний кодекс України : наук.-практ. коментар : 3-тє вид., перероб. та доп. / [за заг. ред. Є. О. Харитонова]. –– Х. : ТОВ «Одіссей», 2007. – 1200 с.

37. Лушникова М. В. Очерки теории трудового права / М. В. Лушникова, А. М. Лушников. – М. : Юрид. центр «Пресс», 2006. – 940 с.

38. Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав / Грибанов В. П. – М. : Статут, 2000. – 399 с.

39. Свердлык Г. А. Самозащита / Г. А. Свердлык, Э. Л. Страунинг // Хоз-во и право. – 1999. – № 1. – С. 27 – 31.

40. Богданова Е. Е. Формы и способы защиты гражданских прав и интересов / Е.

Е. Богданова // Журнал рос. права. – 2003. – № 6. – С. 39 – 45.

41. Киселев И. Я. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / И. Я. Киселев, А. С. Леонов. – М. : Дело, 2003. – 896 с.

42. Кеник К. И. Трудовой кодекс Российской Федерации: защита трудовых прав работников / К. И. Кеник // Отд. Кадров. – 2002. – № 7. – С. 37 – 45.

43. Синайский В. И. Русское гражданское право: Общая часть. Вещное право. Авторское право : [вып. 1; изд. 2-е, испр. и доп.] / Синайский В. И. –– К. : Типо-Литография «Прогресс», 1917. – 256 с.

44. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / [отв. ред. Ю. П. Орловский]. – М. : КОНТРАКТ ; ИНФРА-М, 2004. – 567 с.

45. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / [отв. ред. Е. Н. Сидоренко]. – М. : Юрайт-Издат, 2003. – 826 с.

46. Трудовой кодекс Российской Федерации. – СПб. : Изд. дом «НЕВА», 2009. – 224 с.

47. Новак Д. Соотношение самозащиты гражданских прав и права удержания / Д. Новак // Хоз-во и право. – 2002. – № 10. – С. 102 – 105.

48. Ершова Е. А. Теоретические и практические вопросы применения международного и российского трудового права / Е. А. Ершова // Трудовое право. – 2004. – № 2. – С. 26 – 29.

49. Сошникова Т. А. Право на индивидуальные и коллективные трудовые споры / Т. А. Сошникова // Зак-во и эконом. – 2004. – № 8. – С. 58-59.

50. Марченко С. В. Правовые аспекты трудового законодательства во взаимоотношениях с работниками при увольнении / С. В. Марченко, Н. В. Лазарева-Пацкая // Юрист. – 2004. – № 8. – С. 58 – 62.

51. Толкунова В. Н. Трудовое право: курс лекций / Толкунова В. Н. – М. : ООО «ТК Велби», 2003. – 320 с.

52. Ершова Е. А. Юридическая природа правовых позиций Конституционного Суда РФ / Е. А. Ершова // Росс. судья. – 2005. – №2. – С. 9 – 15.

53. Азімов Ч. Здійснення самозахисту в цивільному праві / Ч. Азімов // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2002. – №25. – С. 135 – 141.

54. Грицишина Л. В. Реалії та перспективи закріплення юридичних гарантій захисту права на працю в умовах ринкової економіки / Л.

В. Грицишина // Університ. наук. записки. – 2006. – № 3-4(19-20). – С. 282 – 286.

55. Гражданское право : учебн. / [под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого]. – Ч. 1. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ТЕИС, 1996. – 552 с.

56. Проект Трудового кодексу України (реєстр. №1108, текст законопроекту до другого читання від 10 груд. 2009 р.) // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //www.rada.gov.ua.

57. Жернаков В. В. Теоретичні та практичні питання інституту захисту прав людини у сфері праці / В. В. Жернаков // Держава і право : зб. наук. праць : юрид. і політ. науки. – К. : ІДП НАН України, 2006. – Вип. 32. – С. 278 – 283.

58. Лазор Л. И. Влияние современных условий на рассмотрение отдельных проблем кодификации нового Трудового кодекса / Л. И. Лазор // Кодифікація трудового законодавства України: стан та перспективи : матер. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 25-26 черв. 2004 р. / за заг. ред. В.С. Венедиктова. – Х., 2004. – 246 с.

59. Щербина В. І. Теоретичні проблеми охоронної функції трудового права в умовах ринкових відносин / Щербина В. І. – Дніпропетровськ : Академія митної служби, 2004. – 211 с.

60. Болотіна Н. Б. Трудове право України : [підручн.] / Болотіна Н. Б. – К. : Вікар, 2003. – 725 с.

61. Повзун С. Л. Зміст трудового договору як сукупність умов, що визначають взаємні права й обов’язки сторін / С. Л. Повзун // Університ. наук. записки. – 2006. –№ 2(18). – С. 165 – 170.

62. Трудове право України : [підручн.] / [П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак та ін.]; за ред. П. Д. Пилипенка. – К. : Ін Юре, 2003. – 638 с.

63. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 03.03.1998 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 227.

64. Ершова Е. А. Теоретические и практические проблемы трудового права / Ершова Е. А. – М. : Проспект, 2005. – 278 с.

65. Карташкин В. А. Международная защита прав человека / Карташкин В. А. – М. : Юрид. лит., 1976. – 223 с. - (Основные проблемы сотрудничества государств).

66. Международное право : учебн. / [под ред. Ю. М. Колосова, Э. С. Кривчиковой]. – М. : Междун. отн., 2000. – 480 c.

67. Мовчан А. П. Права человека и международные отношения / Мовчан А. П. – М. : Юрид. лит., 1982. – 98 с.

68. Тункин Г. И. Теория международного права. / Тункин Г. И. – М. : Междун. отн., 1970. – 511 с.

69. Ануфриева Л. П. Соотношение международного публичного и международного частного права: правовые категории / Ануфриева Л. П. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 415 с.

70. Экштайн К. Основные права и свободы по российской Конституции и Европейской Конвенции : [учебн. пособ.] / Экштайн К. – М. : Nota Bene, 2004. – 496 c.

71. Лукашук И. И. Международное право. Общая часть : учебн. / Лукашук И. И. – М. : БЕК, 1996. – 456 с.

72. Ушаков Н. А. Международное право : учебн. / Ушаков Н. А. – М. : Юристъ, 2000. – 304 с.

73. Черниченко С. В. Теория международного права : [в 2-х т.] / Черниченко С. В. – М. : Проспект, 1999. – Том 1. – 383 с.

74. Гусов К. Н. Международно-правовое регулирование труда: в конвенциях и рекомендация МОТ / К. Н. Гусов, М. Н Курилин. – М. : Юрид. лит., 1992. – 122 c.

75. Mahaim E. International labor law / E. Mahaim // ILR. Vol. 135. – №3-4. – 1996. – P. 283 – 294.

76. Трудовое право России : учебн. пособ. / [под ред. В. Н. Толкуновой, К. Н. Гусова]. – М. : Юристь, 1996. – 417 c.

77. Valticos N. International Labour Law / N. Valticos, G. Potobsky. – 1994. – 440 p.

78. Радойнов П. Международно-правни проблеми на социаалистическата икономическа интеграция / Радойнов П. – София, 1984. – 216 с.

79. Курс международного права : в 7-ми т. / [отв. ред. Р. А. Мюллерсон, Г. И. Тункин]. – М. : Междун. отн., 1989. – Т. 1. – 320 c.

80. Лукашук И. И. Функционирование международного права / Лукашук И. И. – М. : Юрид. лит., 1992. – 221 с.

81. Алексеев С. С. Общая теория права : [в 2-х т.] / Алексеев С. С. – М. : Юрид. лит., 1981. – Т. 1. – 360 с.

82. Лукашук И. И. Международно-правовое регулирование международных отношений (системный подход) / Лукашук И. И. – М. : Междун. отн., 1975. – 175 с.

83. Гавердовский А. С. Имплементация норм международного права. / Гавердовский А. С. – Киев : Вища школа, 1980. – 320 с.

84. Черниченко С. В. ООН и права человека (итоги и проблемы полувекового пути) / С. В. Черниченко // Междунар. право. – 1998. – № 3(3). – С. 6 – 15.

85. Тимченко Л. Д. Международное право / Тимченко Л. Д. – Х. : Консум, 1999. – 525 с.

86. Шулік А. А. Міжнародна організація праці як основний світовий орган соціального партнерства / А. А. Шулік // Грані. – 2010. – № 1(69). – С. 99 – 103.

87. Трехсторонние консультации: международные нормы труда. – МБТ : Женева, 2007. – 110 с.

88. Ткаченко А. А. Международной организации труда 90 лет / А. А. Ткаченко // Власть. – 2009. – № 4. – С. 7 – 13.

89. Продвижение достойного труда в Восточной Европе и Центральной Азии: направления работы Субрегионального бюро МОТ. – М., 2010. – 26 с.

90. Нурумов Д. И. Становление и развитие международной системы защиты прав человека : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 / Д. И. Нурумов. – М., 2000. – 40 c.

91. Vincent-Daviss. Human Rights Law: A Research Guide to the Literature : Part III / Vincent-Daviss // NYUJ Int'l L. 1982. – Р. 211 – 287.

92. Карташкин В. А. Права человека в международном и внутригосударственном праве / Карташкин В. А. – М. : ИНФРА, 1995. – 191 c.

93. Манов Б. Г. ООН и содействие осуществлению соглашений о правах человека / Манов Б. Г. – М. : Междун. отн., 1986. – 110 c.

94. Николайко И. В. Права человека и система ООН (проблемы многостороннего сотрудничества) / Николайко И. В. – К. : Парлам. вид-во, 1991. – 167 c.

95. The United Nations and Human Rights. A critical appraisal. Edited by Philip Alston. Clarendon Press. Oxford, 1992. – 520 p.

96. International human rights monitoring mechanisms: essays in honour of Jakob Th. Moller. Edited by Alfredsson G., Grimheden J., Ramcharan B.G., Zayas A., 2000. – 727 p.

97. Guide to International Human Rights Practice. Ed. by H. Hannum H. Third Edition, 1999. – 47 p.

98. The ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ilo.org

99. Черткова Ю. В. Галузева належність норм, які формулюються в конвенціях та рекомендаціях міжнародної організації праці / Ю. В. Черткова // Учен. запис. Таврического нац. ун-та им. В. И. Вернадского. – Т. 21(60). – 2008. – № 2. – С. 204 – 210.

100. Проблемы общей теории права и государства : учебн. / [под общ. ред. В. С. Нерсесянца]. – М. : НОРМА, 2002. – 832 c.

101. Аметистов Э. М. Международное право и труд. / Аметистов Э. М. – М. : Междун. отн., 1982. – 272 c.

102. Тейджман Д. Свобода объединения: руководство пользователя / Д. Тейджман, К. Кертис; [пер. с англ.]. – МОТ : Женева, 2009. – 89 с.

103. Доклад Комитета экспертов по применению конвенций и рекомендаций: (статьи 19, 22 и 35 Устава). // Междунар. конферен. труда, 99-я сессия, 2010 год : пункт 3 повестки дня : информация и доклады о применении конвенций и рекомендаций. – МБТ: Женева, 2010 – 43 с.

104. Иванов С. А. МОТ: контроль за применением международных норм о труде и его проблемы / С. А. Иванов // Гос-во и право. – 1997. – № 7. – С. 20 – 25.

105. Свобода объединения // Сб. решений, принятых Комитетом по свободе объединения Административного совета МОТ, и выработанных им принципов. – 4-е изд. (пересмотр.). – Женева : Международное Бюро Труда. –1997. – С. 101.

106. Сандевуар П. Введение в право / Сандевуар П. – М. : Изд. группа «Интратэк-Р», 1994. – 205 с.

107. Доклад Генерального директора МБТ // Международная конференция труда : 86-я сессия, 1998. – Женева, 1998. – 38 с.

108. European Social Charter, 1961 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //conventions.coe.int.

109. European Social Charter, 1996 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //conventions.coe.int.

110. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by Protocols №11 and №14 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //conventions.coe.int.

111. Charter of Fundamental Rights // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // http: //www.europarl.europa.eu.

112. African Charter on Human and Peoples' Rights // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //www.hrcr.org.

113. Дженіс М. Європейське право в галузі прав людини: джерела та практика застосування / М. Дженіс, Р. Кей, Е. Бредлі; [пер. з англ.]. – К. : АртЕк, 1997. – 624 c.

114. Манукян В. И. Европейский суд по правам человека: право, прецеденты, комментарии : научно-практ. пособ. / Манукян В. И. – К. : Истина, 2007. – 368 с.

115. Киселев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право / Киселев И. Я. – М. : Дело, 1999. – 726 с.

116. Морган С. Європейська соціальна хартія як інструмент забезпечення прав людини / С. Морган // Соц. політика і соц. робота. – 1998. – № 3. – C. 6 – 10.

117. Economic Growth and Decent Work: Recent Trends in Eastern Europe and Central Asia / International Labour Office. – Moscow : ILO, 2008. – 36 p.

118. Human Trafficking and Forced Labour Exploitation – Guidance for Legislation and Low Enforcement. – Geneva, International Labour Office, First published, 2005. – 79 р.

119. Termination of Employment Convention №158 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //www.ilo.org.

120. Protection of Workers' Claims (Employer's Insolvency) Convention №173 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //www.ilo.org.

121. Нормотворческая деятельность МОТ в эпоху глобализации: доклад Генерального директора МБТ 85-й сессии МКТ. – Женева, 1997. – 82 с.

122. Ершов В. В. Международные трудовые стандарты и Российское трудовое право / В. В. Ершов, Е. А. Ершова // Труд. право. – 2001. – №1. – C. 9 – 14.

123. Зайцева О. Б. Международно-правовые стандарты правового регулирования труда моряков (рыбаков) и их значение в трудовом праве России / О. Б. Зайцева // Транспорт. право. – 2008. – № 2. – C. 12 – 17.

124. Трудовое право России : учебн. пособ. / [под ред. К. Н. Гусова, В. Н. Толкуновой]. – М. : Проспект, 2003. – 380 c.

125. Канунников А. Б. Особенности современного понимания трудового права и основных начал трудового законодательства / А. Б. Канунников, А. А. Пастухов // Труд. право. – 2004. – № 7. – C. 9 – 15.

126. International labour standards: a global approach. ILO, Malta. 2001. –180 p.

127. Sengenberger. W., Campbell D. International labour standards and economic interdependence: Essays in commemoration of the 75th anniversary of the International Labour Organization and the 50th anniversary of the Declaration of Philadelphia / W. Sengenberger, D. Campbell. – Geneva, ILO, 1994. – 157 р.

128. Неверова А. С. К вопросу о терминологической сущности понятия «Междунодный трудовой кодекс» / А. С. Неверова // Современ. пробл. науки и образов. – 2010. – № 1. – С. 132 – 136.

129. Перевощикова Д. А. Разработка международных трудовых норм – главная форма работы Международной организации труда / Д. А. Перевощикова // Вестн. Удмуртского ун-та. – 2010. – Вып. 1. – С. 30 - 31.

130. Equality at work: Tackling the challenges. Global Report under the follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. ILO: Geneva. 2007. – 127 p.

131. Forced Labour Convention №29 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //www.ilo.org

132. Beate A. Forced labour and human trafficking: a handbook for labour inspectors / Beate Andrees; International Labour Office. – Geneva: ILO, 2008. – VIII. – 63 p.

133. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, UN: 2000. – 11 p.

134. United Nations Convention against Transnational Organized Crime. UN: New York, 2004. – 30 p.

135. A/55/383/Аdd.1, 3 November 2000, Report of the Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention against Transnational Organized Crime on the work of its first to eleventh sessions (Report of the Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention against Transnational Organized Crime on the work of its twelfth session).

136. Cadre multilateral de l’OIT pour les migrations de main-d’oeuvre. Principes et lignes directrices non-contraignants pour une approche des migrations de main-d’oeuvre fondee sur les droits. Geneve, 2006. – 85 р.

137. Convention concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //www.ilo.org.

138. Right to Organise and Collective Bargaining Convention // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //www.ilocarib.org.

139. Forced Labour Convention // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //www.ilo.org.

140. Abolition of Forced Labour Convention // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.ilo.org.

141. Equal Remuneration Convention // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //www.ilo.org.

142. Discrimination (Employment and Occupation) Convention // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //www.ilo.org.

143. Minimum Age Convention // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //www.ilo.org.

144. Worst Forms of Child Labour Convention // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //www.ilo.org.

145. Towards a fair deal for migrant workers in the global economy, Report VI. International Labour Conference, 92nd Session, Geneva: International Labour Office, 2004. – 210 p.

146. Labour Inspection Convention №81 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //www.ilo.org.

147. Labour Inspection (Agriculture) Convention 1969 р. №129 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //www.ilo.org.

148. За справедливый подход к трудящимся-мигрантам в глобальной экономике // Междунар. конферен. труда, 92-я сессия : доклад VI : МБТ. – Женева., 2004. – 214 с.

149. Global report «Equality at work: tackling the challenges» // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //www.ilo.org.

150. Equal Remuneration Convention, 1951, №100 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //www.ilo.org.

151. Maternity Protection Convention 2000, №183 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //www.ilo.org.

152. Termination of Employment Convention 1982, №158 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //www.ilo.org.

153. Employment Policy Convention 1964, №122 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //www.ilo.org.

154. Workers with Family Responsibilities Convention 1981, №156 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //www.ilo.org.

155. Worst Forms of Child Labour Convention №182 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //www.ilo.org.

156. Part-Time Work Convention 1994, №175 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.ilo.org.

157. Home Work Convention 1996, №177 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //www.ilo.org.

158. ABC of women workers’ rights and gender equalityю. ILO, Geneva. 2008. – 210 p.

159. Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, №182 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //www.ilo.org.

160. Свод практических правил МОТ по вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера труда». – 2-е изд. исправл. –Женева : Международное Бюро Труда, 2005. – 38 с.

161. Сравнительное исследование по проблемам дискриминации в отношении ВИЧ- инфицированных лиц и больных СПИДом / [Совет Европы; пер. с англ.]. – М. : Центр информ. и документации Совета Европы в Рос. Федерации, 1996. – 200 с.

162. Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention №155 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //www.ilo.org.

163. Виклик та подолання: ВІД/СНІД та права людини в Україні. – К. : UNDP Ukraine, 2008. – 191 c.

164. UNAIDS/02/31R, Report on the global HIV/AIDS epidemic, 2002. – 237 р.

165. Международная организация труда : конвенции, документы, материалы / [сост. З. С. Богатыренко]. – М. : ИНФРА, 2007. – 752 с.

166. Чанишева Г. МОП: соціальні ініціативи у відповідь на глобалізацію / Г. Чанишева // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //pravoznavec.com.ua.

167. Report of the Director-General, The ILO, standard setting and globalization. International Labour Office Geneva, 1997. – 49 р.

168. Case Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain), 1 July 1994 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //www.icj-cij.org.

169. Устав Международной организации труда и Регламент Международной конференции труда. – Женева : МБТ, 2002. – 102 с.

170. ILO: Democratization and the ILO. Report of the Director-General (Part 1), International Labour Conference, 79th Session, Geneva, 1992. – 213 р.

171. Пілотне дослідження МОП «Профілактика ВІЛ/СНІДу на робочому місці у галузі охорони здоров’я» // GTZ : Вісник з питань ВІЛ/СНІДу в Україні. – 2009. – № 5. – 6 с.

172. Україна: сприяння реалізації основних принципів та прав у світі праці // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //www.civicua.org.

173. Учасники Проекту МОП про соціальний діалог підвели підсумки етапу реалізації // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //www.fru.net.ua/topnews.

174. Міжнародна організація праці // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //www.dcz.gov.ua.

175. Міжнародна програма з викоренення найгірших форм дитячої праці і торгівлі дітьми // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //www.dcz.gov.ua.

176. Гідна праця: Міжнародна організація праці // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http: //www.un.org.ua.

177. Скобелкин В. Н. Обеспечение трудових прав в СССР / Скобелкин В. Н. – М. : Юрид. лит., 1987. – 207 с.

178. Решетников Ф. М. Правовые системы стран мира: справочн. / Решетников Ф. М. – М. : Проспек, 1993. – 256 с.

179. Ленин В. И. О трудовом законодательстве : [сборн.] / Ленин В. И. – М. : Госполитиздат, 1959. – 519 с.

180. Войтинский И. С. Трудовое право / Войтинский И. С. – М., 1928. – 160 с.

181. Оробец В. М. Трудовая юстиция европейских стран. Осуществление трудовой специализации в судебной системе России / Оробец В. М. – М. : НИИ ТРУДА, 1999. – 80 с.

182. US Supreme Court, Case Glidden Co. V. Zdanok, 370 U. S. 530, June 25, 1962 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //supreme.justia.com.

183. Никеров Г. И. Административно-процессуальное право США / Г. И. Никеров // Гос-во и право. – 1997. – № 12. – С. 102 – 106.

184. Хаманева Н. Ю. Административная юстиция США / Н. Ю. Хаманева // Гос-во и право. – 1993. – № 3. – С. 141 – 145.

185. Безнасюк А. С. Судебная власть : учебн. / А. С. Безнасюк, Х. У. Рустамов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 455 c.

186. Киселев И. Я. Зарубежное трудовое право / Киселев И. Я. – М. : НОРМА, 1998. – 263 с.

187. חוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי"ז-1957 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //www.moital.gov.il.

188. . תקציר החוק למניעת הטרדה מינית // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //www.moital.gov.il.

189. חוק הגנה על עובדים בזיהוי שחיתות // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //www.berenzon-law.co.il.

190. Arbeitsgerichtsgesetz, ARBGG // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //www.gesetze-im-internet.de.

191. Александров И. Международный коммерческий арбитраж в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) и Европейского Союза (ЕС). Актуальные вопросы / И. Александров // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //arbitrage.ru.

192. Алексеев С. С. Структура советского права / Алексеев С. С. – М. : Юрид. лит., 1975. – 258 с.

193. Горшенев В. М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе / Горшенев В. М. – М. : Юрид. лит., 1976. – 180 с.

194. Иванов С. А. Советское трудовое право: вопросы теории / Иванов С. А., Лившиц Р. З., Орловский Ю. П. – М. : Юрид. лит., 1978. – 382 с.

195. Пашерстник А. Е. Теоретические вопросы кодификации общесоюзного законодательства о труде / Пашерстник А. Е. – М. : Юрид. лит., 1955. – 231 с.

196. Процевский А. И. Предмет советского трудового права. / Процевский А. И. – М. : Юрид. лит., 1979. – 268 с.

197. Смолярчук В. И. Законодательство о трудовых спорах / Смолярчук В. И. – М. : Юрид. лит., 1966. – 228 с.

198. СЗ РФ. – 1997. – № 10. – Ст. 2085.

199. Клеандров М. И. Прошлое третейских судов по разрешению экономических споров / М. И. Клеандров // Третейский суд. – 2000. – № 5. – С. 64 – 77.

200. Фурсов Д. А. Процессуальный режим деятельности арбитражного суда первой инстанции / Фурсов Д. А. – М. : Юрид. лит., 1997. – 511 с.

201. Скобелкин В. Н. Обеспечение трудовых прав рабочих и служащих. Нормы и правоотношения / Скобелкин В. Н. – М. : Юрид. лит., 1982. – 168 с.

202. Третейські суди в Україні / [за ред. В. П. Самохвалова, А. Ф. Ткачука]. – К. : Ін-т громадян. сусп-ва ; ТОВ «ІКЦ Леста», 2007. – 184 с.

203. Про третейські суди: Закон України від 11.05.2004 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 35. – Ст. 412.

204. Куфтирєв П. В. Науково-практичний коментар Закону України «Про третейські суди» / Куфтирєв П. В. – К. : Правова єдність, 2008. – 432 с.

205. Про третейські суди: проект Закону України від 10.07.2002 р. // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // http: //gska2.rada.gov.ua.

206. Довганчук С. М. Про останні законодавчі зміни щодо підвідомчості справ третейським судам / С. М. Довганчук // Вісн. Академ. адвокат. України. – 2009. – № 3(16). – С. 96 – 109.

207. Скворцов О. Ю. Третейское разбирательство предпринимательских споров в России: проблемы, тенденции, перспективы / Скворцов О. Ю. – М. : Волтерс Клувер, 2005. – 704 с.

208. Нефедова О. Ю. Практика применения статьи 58 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации / О. Ю. Нефедова // Арбитражн. споры. – 2001. – №1(13). – С. 34 – 46.

209. Тихомиров Ю. А. Курс сравнительного правоведения / Тихомиров Ю. А. – М. : НОРМА, 1996. – 432 с.

210. Пилипенко П. Реформування трудового законодавства України / П. Пилипенко // Юрид. газета. – 2006. – № 17(77). – С. 5.

211. Пшеничнов М. А. Юридико-технические средства обеспечения соответствия российского законодательства международному праву. Проблемы юридической техники : сб. науч. статей / Пшеничнов М. А.; [под ред. В. М. Баранова]. – Н. Новгород, 2000. - С. 179 – 194.

212. Defending values, promoting change: social justice in a global economy. ILO agenda: Report of the Director-General. 81’st session. Geneva: International Labour Office, 1994. – 106 p.

213. Венедіктов В. С. Про концепцію нового трудового договору України / В. С. Венедіктов // Право України. – 1992. – № 8. – C. 3 – 7.

214. Процевський О. І. Яким бути новому Кодексу про працю України? / О. І. Процевський // Право України. – 1991. – № 9-10. – С. 31 – 35.

215. Хуторян H. M. Новий Кодекс України про працю / Н. М. Хуторян // Концепція розвитку законодавства України : матер. наук.-практ. конф. – К., 1996. – С. 35 – 37.

216. Про концепцію реформування законодавства про працю України: пост. Верхов. Ради України // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 30. – Ст. 426.

217. Право Европейского Союза: правовое регулирование торгового оборота : учебн. пособ. / [под ред. В. В. Безбаха, А. Я. Капустина, В. К. Пучинского]. – М. : ЗЕРЦАЛО, 1999. – 400 с.

218. Права людини в повсякденному житті: значущість діяльності Ради Європи в царині прав людини. – К. : Центр інформації та документації Ради Європи в Україні, 1998. – 128 с.

219. Болотіна Н. Б. Трудове право України : навч. посіб. / Болотіна Н. Б. – К. : Знання, 2008. – 375 с.

220. Глинська С. Реалізація захисної функції трудового законодавства в сучасних умовах / С. Глинська // Вісн. Львів. ун-ту. – 2009. – Вип. 48. – С. 183 – 188.

221. Киселев И. Я. Новый облик трудового права стран Запада (прорыв в постиндустриальное общество) / Киселев И. Я. – М. : ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез»», 2003. – 160 с.

222. Киселев И. Новый облик трудового права в странах Запада: прорыв в постиндустриальное общество / И. Киселев // Труд. право. – 2002. – № 4. – С. 48 – 55.

223. Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права / В. Жернаков // Право України. – 2000. – № 7. – С. 49 – 52.

224. Трудовий кодекс – шлях у рабство чи до Європи? // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //kvpu.org.ua.

225. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / [за заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка]. - 2-е вид., перероб. та доп. – К. : Дакор. – 1428 с.

226. Пилипенко П. Кодифікація вітчизняного трудового законодавства: проблеми та перспективи / П. Пилипенко // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //www.svoboda.org.ua.

227. Ходос Л. Новий трудовий кодекс та перспективи правового захисту найманого працівника / Л. Ходос // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //krayani.net.

228. Костян И. О специализированных судах по трудовым делам и трудовом процессуальном кодексе РФ / И. Костян // Хоз-во и право. – 2003. –№ 8. – С. 27 – 41.

229. Передерин С. В. Правовая защита трудовых прав работников / С. В. Передерин // Вестн. Омского ун-та. – 1997. – Вып. 4. – С. 90 – 93.

230. Передерин С. В. Процедурно-процессуальные правовые средства и способы обеспечения трудовых прав работников: дис. ... д-ра юрид. наук : спец. 12.00.05 / Передерин С. В. – Воронеж, 2001. – 404 c.

231. Ставцева А. И. Порядок рассмотрения трудовых споров / Ставцева А. И. – М. : Госюриздат, 1960. – 126 с.

232. Трудовое право и научно-технический прогресс (в СССР и капиталистических странах) / [под ред. С. А. Иванова]. – М. : Наука, 1974. – 563 с.

233. Николаева Л. А. Защита трудовых прав советских граждан. / Николаева Л. А. – Алма-Ата, 1977. – 84 с.

234. Акопова Е. М. О понятии трудового процесса / Е. М. Акопова // Проблемы труд. права и права соц. обеспечения. – М., 1975. – С. 160 – 168.

235. Лушникова М. В. Трудовые споры в СССР : [учеб. пособ.] / Лушникова М. В. – Ярославль : Изд-во Яросл. ун-та, 1991. – 83 с.

236. Кляшторний О. Збірний аналіз негативних положень проекту Трудового кодексу України від 20.04.2010 р. / О. Кляшторний, Ю. Лєбедєв, В. Дудін // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //samozahist.org.ua.

237. Прокопенко В. І. Правове становище професійних спілок: сьогодення і перспективи / В. І. Прокопенко // Право України. – 1999. – № 6. – С. 106 – 109.

238. Гончарова Г. Плюралізм профспілок і трудові відносини: вирішення питань на практиці / Г. Гончарова // Право України. – 1999. – № 10. – С. 30 – 34.

239. Костюк В. Л. Особливості вдосконалення джерел трудового права в сучасних умовах / В. Л. Костюк // Наук. записки. – Юрид. науки, 2004. – Т. 26. - С. 50 – 55.

240. Костюк В. Л. Професійні спілки як суб’єкти трудового права: проблемні аспекти / В. Л. Костюк // Наук. записки. – Юрид. науки, 2007. – Том 64. - С. 38 – 41.

241. Болотіна Н. Б. Трудове право України : [підручн.; 3-тє вид., стер.] / Болотіна Н. Б. – К. : Вікар, 2005. – 725 с.

242. Бугров Л. Ю. Спорные вопросы реализации российскими судами Трудового кодекса Российской Федерации / Л. Ю. Бугров // Проблемы защиты трудовых прав граждан : матер. научно-практ. конф. / под ред. А. С. Леонова. – М. : Права человека, 2004. – С. 62 – 67.

243. Лагутіна І. В. Форми захисту трудових прав працівників: дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / Лагутіна І. В. – Одеса, 2007. – 205 с.

244. Лазор В. В. Проблеми правового регулювання трудових спорів і конфліктів за умов формування ринкових відносин в Україні : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : спец. 12.00.05 / В. В. Лазор. – К., 2005. – 40 с.

245. Костян И. А. О концепции Трудового процессуального кодекса / И. А. Костян // Проблемы защиты трудовых прав граждан : матер. научно-практ. конф. – М. : Права человека, 2004. – С. 31 – 39.

246. Лазор В. В. Проблемы востребованности комиссии по трудовым спорам при разрешении индивидуальных трудовых разногласий / В. В. Лазор // Держава і право : зб. наук. праць : юрид. і політ. науки. – К. : ІДП НАН України, 2003. – Вип. 21. - С. 252 – 259.

247. Мельников А. А. Правовое положение личности в советском гражданском процессе / Мельников А. А. – М. : Наука, 1969. – 248 с.

248. Вороненков Д. Н. Судебная реформа в Российской Федерации: вопросы теории и практики / Д. Н. Вороненков, В. М. Оробец // Представительная власть – 21 век : зак-тво, коммент., проблемы. – 2006. – № 2. – С. 31 – 34.

249. Шютте Г. Г. Практика разрешения трудовых споров и конфликтов в ФРГ / Г. Г. Шютте // Труд за рубежом. – 1993. – № 1. – С. 78 – 88.

250. Силин А. А. Современные тенденции в регулировании коллективных трудовых отношений в мире / А. А. Силин, Д. С. Некипелов // Труд за рубежом. – 2000. – № 2. – С. 17 – 23.

251. Черемных Г. Г. Судебная власть в Российской Федерации / Черемных Г. Г. – М. : Манускрипт, 1998. – 155 с.

252. Носенко Л. И. К вопросу о способах защиты гражданских прав / Л. И. Носенко // Вестник ОГУ. – 2009. – № 3. – С. 96 – 98.

253. Оробец В. М. Трудовая юстиция в зарубежных странах и проблемы ее становления в Российской Федерации: дис. ... д-ра юрид. наук : спец. 12.00.11 / Оробец В. М. – М., 2006. – 458 с.

254. Дашутін І. В. Правове регулювання судового захисту трудових прав громадян: дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / Дашутін І. В. – Х., 2008. – 178 с.

255. Силин А. А. Формы и методы разрешения трудовых споров и конфликтов в зарубежных странах / А. А. Силин, Д. С. Некипелов // Труд за рубежом. – 1993. – № 1. – С. 43 – 58.

256. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. № 2453-17 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //zakon.rada.gov.ua.

257. Fellon P. The Economics of Labour / P. Fellon, D. Verry. – Markets. Oxford, 1988. – 172 р.

258. Углик Д. Трудовые суды Германии / Д. Углик // Рос. судья. – 1999. – № 4. – С. 45 - 46.

<< |
Источник: МЕЛЬНИК Катерина Володимирівна. ГАРМОНІЗАЦІЯ НОРМ НАЦІОНАЛЬНОГО ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА МІЖНАРОДНИХ НОРМ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Луганськ–2011. 2011

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. Список використаних джерел:
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. Список використаних джерел:
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. Список використаних джерел:
 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ