<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Азаров Д. С. Проблеми обгрунтованості та узгодженості кримінально-правових санкцій / Д. С. Азаров // Наука і правоохоронна. – 2008. – № 2. – С. 66–72.

2. Андрушко П. П. Об’єкт кримінально-правової охорони, об’єкт злочину, об’єкт злочинного посягання та об’єкт злочинного впливу: основний зміст понять та їх співвідношення / П.

П. Андрушко // Адвокат. – 2011. – № 12. – С. 3–10.

3. Андрушко П. П. Джерела кримінального права України: поняття, види / П. П. Андрушко // Право України. – 2011. – № 9. – С. 25–41.

4. Антонян Ю. М. Особо опасный преступник / Ю. М. Антонян. – М. : Проспект. – 2011. – 312 с.

5. Антонян Ю. М. Социальная среда и формирование личности преступника (неблагоприятные влияния на личность в микросреде) / Ю. М. Антонян. – М. : Академия МВД СССР, 1975. – 159 с.

6. Архипцев Н. И. Ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства за незаконное пересечение и незаконную переправку лиц через государственную границу по уголовному законодательству Украины и России / Н. И. Архипцев, И. Н. Архипцев // 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн : мат-ли міжн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 13–14 жовт. 2011 р.). – Х. : Право, 2011. – С. 296–301.

7. Асмандиярова Н. Р. Борьба с незаконной миграцией на региональном уровне: уголовно-правовой и криминологический аспекты: по материалам Республики Башкортостан : дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Асмандиярова Наиля Римовна ; Ин-т гос-ва и права Росс.академ. наук. – М., 2008. – 283 с.

8. Бабенко А. М. Регіональна система запобігання злочинності: структурно-функціональний зміст / А. М. Бабенко // Юрид. наук. електр. журнал. – 2014. – № 5. – С. 94–97.

9. Бабін Б. В. Кваліфікація адміністративних правопорушень у сфері правового режиму тимчасово окупованих територій / Б.

В. Бабін // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. – 2015. – Вип. 1. – Том 2. – С. 141–147.

10. Бажанов М. И. Уголовное право Украины: Общая часть / М. И. Бажанов. – Днепропетровск: Пороги, 1992. – 167 с.

11. Балобанова Д. О. Теорія криміналізації : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Балобанова Дар’я Олександрівна ; Одес. нац. юрид. академ. – Одеса, 2007. – 17 с.

12. Бандурка О. О. Адміністративно-правове регулювання міграційного процесу в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Бандурка Олександр Олександрович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2002. – 19 с.

13. Бараненко Д. В. Спеціальний суб’єкт злочину за новим Кримінальним законодавством України / Д. В. Бараненко // Правова держава : збірн. наук.праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. – № 5. – С. 81–88.

14. Батиргареєва В. С. Кримінологічна характеристика та попередження розбоїв, поєднаних з проникненням у житло : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Батиргареєва Владислава Станіславівна ; Нац. юрид. академ. ім. Ярослава Мудрого. –Харків, 2002. – 271 с.

15. Батиргареєва В. С. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток української кримінології / В. С. Батиргареєва // Вісн. Асоціації кримін. права України. – 2014. – № 1 (2). – С. 209–227.

16. Белова М. А. Международно-правовые нормы о противодействии незаконному обороту документов, в том числе паспортов, в сфере миграции / М. А. Белова // Вест. Финанс. ун-та. – 2011. – № 6. – С. 62–65.

17. Берзін П. С. Про співвідношення понять «наслідки» та «шкода» у кримінальному праві: внутрішньосистемні аспекти / П С. Берзін // Наука і правоохоронна. – 2008. – № 2. – С. 73–80.

18. Бышевский Ю. Ю. Миграция как криминологическая проблема и ее специфика на Северном Кавказе : автореф. дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бышевский Юрий Юрьевич ; Ставропольск. гос. ун-т. – Ставрополь, 2005. – 20 с.

19. Блажівський Є. М. Міжнародна міграція – одна з найбільших проблем сучасної України / Є. М.

Блажівський // Вісн. прокуратури. – 2008. – № 6. – С. 3–13.

20. Брич Л. Співвідношення суміжних складів злочинів і складів злочинів, передбачених конкуруючими нормами / Л. Брич // Вісн. Львів. ун-ту. – 2006. – Вип. 42. – С. 263–282.

21. Брич Л. П. Роль складу злочину у розмежуванні в кримінальному праві / Л. П. Брич // Вісн. Академ. адвокатури України. – 2009. – № 1 (14). – С.267–269.

22. Брич Л. П. Теорія розмежування складів злочинів : монограф. / Л. П. Брич. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2013. – 712 с.

23. Брич Л. П. Проблеми розмежування складів злочинів за ознаками суб’єктивної сторони у судовій практиці України / Л. П. Брич // Політика в сфері боротьбі зі злочинністю : мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 1–2 бер. 2013 р.). – Івано-Франківськ : Прикарп. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2013. – С. 86 – 91.

24. Броневицька О. М. Відповідність положень чинного Кримінального кодексу України про відповідальність за посягання на особисту свободу особи вимогам міжнародно-правових актів / О. М. Броневицька // Наук. Вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія юридична. – 2010. – № 3. – С. 319–327.

25. Броневицька О. М. Відповідність норм кримінального законодавства України чиним міжнародним договорам : дис. …канд. юрид. наук : 12.00.08 / Броневицька Оксана Михайлівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2011. – 236 с.

26. Бучаков С. А. Личность незаконного мигранта как объект криминологического исследования (на материалах Сибирского федерального окнруга) / С. А. Бучаков // Психопедагогика в правоохранительніх органах. – 2010. – № 4 (43). – С. 59–62.

27. В Австрії в «машині смерті» задихнулись мігранти із Сирії / Інтернет-сайту podrobnosti.ua. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://podrobnosti.ua/2054988-v-avstr-u-mashin-smert-zadihnulis-mgranti-z-sir.html– Заголовок з екрана.

28. В Австрії знову знайшли машину з мігрантами // Інтеренет-сайт «Єдність. Інфо» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ednist.info/news/22165 – Заголовок з екрана.

29. Василенко І. К. Протидія незаконній міграції населення країн Азії в Європу через територію України (організаційно-правовий аспект) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Василенко Ігор Костянтинович ; Держ. ун-т фіскальн. служби. – Ірпінь, 2006. – 20 с.

30. Веприцький Р. С. Поняття та зміст заходів протидії злочинності / Р. С. Веприцький // Європейські перспективи. – 2014. – № 3. – С. 137–139.

31. Вереша Р. В. Проблеми вини в теорії кримінального права : навч. посібн. / Р. В. Вереша. – К. : Атіка, 2005. – 464 с.

32. Вереша Р. В. Умисел і його види (коментар до ст. 24 КК України) / Р. В. Вереша // Вісн. Академ. адвокатури України. – 2010. – № 3 (19). – С. 73–82.

33. Вечерова Є. М. Системно-структурний аналіз кримінального законодавства України: до постановки питання / Є. М. Вечерова // Юрид. наук. електр. журнал. – 2015. – № 2. – С. 168 – 171.

34. Вирок Дубровицького районного суду Рівнен. обл. від 11 серп. 2014 р. Справа №1-кп/560/96/14) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40694902– Заголовок з екрана.

35. Вирок Марківського районного суду Луган. обл. від 31 лип. 2015 р. Провадж. №1-кп/417/68/15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/48776231/– Заголовок з екрана.

36. Вирок Мостиського районного суду Львів. обл. від 23 лип. 2015 р. Провадж. №1-кп/448/89/15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47229260– Заголовок з екрана.

37. Вирок Миколаївського районного суду Львів. обл. від 22 квіт. 2015 р. Провадж. №1-кп/447/94/15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43956401– Заголовок з екрана.

38. Вирок Тячівського районного суду Закарп. обл. від 28 черв. 2014 р. Провадж. №1/307/34/14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43956401– Заголовок з екрана.

39. Вирок Білокуракинського районного суду Луган. обл. від 5 серп. 2014 р. Справа №1-кп/409/66/14 [Електронний ресурс].

– Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40244236– Заголовок з екрана.

40. Вирок Городнянського районного суду Чернігів.обл. від 15 лют. 2013 р. Справа №732/156/13-к [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/29384603– Заголовок з екрана.

41. Вирок Котовського міськрайонного суду Одес. обл. від 12 серп. 2013 р. Провадж. №1-кп/505/187/2013 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32951879– Заголовок з екрана.

42. Вирок Ужгородського міськрайонного суду Закарп. обл. від 29 серп. 2013 р. Справа №308/15000/13-к [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33236505– Заголовок з екрана.

43. Вирок Ужгородського міськрайонного суду Закарп. обл. від 22 квіт. 2013 р. Провадж. №308/6398/13-к [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30952600– Заголовок з екрана.

44. Вирок Ужгородського міськрайонного суду Закарп. обл. від 4 листоп. 2013 р. Справа №308/19688/13-к [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35335281– Заголовок з екрана.

45. Вирок Котовського міськрайонного суду Одес. обл. від 12 серп. 2013 р. Справа №505/3695/13-к [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32951879– Заголовок з екрана.

46. Вирок Новоселицького районного суду Чернів.обл. від 1 серп. 2014 р. Справа №1 кп–115/2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40036023– Заголовок з екрана.

47. Вирок Свалявського районного суду Закарп. обл. від 20 трав. 2008 р. Справа №1-93/2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1843231– Заголовок з екрана.

48. Вирок Старосамбірського районного суду Львів. обл. від 30 січн. 2012 р. Справа №1-154/11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/21264125– Заголовок з екрана.

49. Вирок Красноармійського міськрайонного суду Донец.

обл. від 29 груд. 2015 р. Справа № 1кп/235/819/15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/54789754– Заголовок з екрана.

50. Вирок Попаснянського районного суду Луган. обл. від 14 січ. 2016 р. Справа №423/1063/15-к [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/55035587– Заголовок з екрана.

51. Вирок Дзержинського міського суду Донец. обл. від 25 верес. 2015 р. Справа №1кп/225/389/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/51687905– Заголовок з екрана.

52. Вирок Перечинського районного суду Закарп. обл. від 20 січ. 2012 р. Справа №708/7/2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/21007181– Заголовок з екрана.

53. Висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради України на пропозиції Президента України до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань міграції» від 3 лют. 2011 р. (реєстр. № 2232) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=32022 – Заголовок з екрана.

54. Високопосадовець ДМС заробляла на легалізації росіян та сирійців з «темним» минулим / Офіційн. Веб-сайт Служби безпеки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=172656&cat_id=39574– Заголовок з екрана.

55. Вишневська О. А. Нелегальна зовнішня трудова міграція як об'єкт державного регулювання / О. А. Вишневська // Статистика України. – 2008. – № 1. – С. 87–92.

56. Відлер О. М. Поняття і сутність державного управління міграційними процесами у сфері протидії нелегальній міграції / О. М. Відлер // Держ. управл.: удосконалення та розвиток. – 2014. – № 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=935 – Заголовок з екрана.

57. Вітко О. Ю. Поняття об’єкта злочину / О. Ю. Вітко // Юридична наука. – 2012. – № 2. – С. 95–100.

58. Волженкин Б. В. Сравнительный анализ положений об уголовном законе по уголовному законодательству государств- участников СНГ / Б. В. Волженкин // Вестн. Моск.ун-та. Сер. 11: Право. – 2003. – № 5. – С. 60–69.

59. Воробей П. А. Теорія і практика кримінально-правового ставлення в вину / П. А. Воробей. – К., 1997. – 182 с.

60. Гамалій О. Л. Адміністративно-правова протидія правопорушенням, які вчиняються іноземцями в Україні / дис. … .канд. юрид. наук : 12.00.07 / Гамалій Олександр Леонідович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків. – 2012. – 195 с.

61. Гацелюк В. О. Реалізація принципу законності кримінального права України (загальні засади концепції) / В. О. Гацелюк. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2006. – 280 с.

62. Гнатів І. М. Принцип «non bis in idem» у кримінальному праві України : автореф. дис. … канд.юрид.наук 12.00.08 / Гнатів Ірина Михайлівна ; Львів. держ.ун-т внутр. справ. – Львів, 2013. – 19 с.

63. Голик Ю. О национальной концепции уголовного права / Ю. Голик,Л. Иногамова-Хегай, В. Комиссаров, В. Номоконов // Уголовное право. – 2006. – № 2. – С. 18–20.

64. Голіна В. В. Можливості загального запобігання злочинності як цілі кримінального законодавства (кримінологічний аспект)/ В. В. Голіна//Кримінальний кодекс України: 10 років очікувань: тези доп. та повідомл. учасників Міжнар.симпозіуму (м. Львів, 23–24 верес. 2011 р.) – Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – С. 113–116.

65. Голіна В. Світова злочинність: сучасні тенденції та стратегії протидії / В. Голіна, М. Колодяжний // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 2 (81). – С. 92–100.

66. Гончаренко Г. С. Криминальниый характер мишграционных процессов / Г. С. Гончаренко, И. В. Айкало // Международный Научный Институт «Educatio». – 2015. – № 2. – С. 6 –9.

67. Горішний О. О. Співвідношення механізмів протидії злочинності та кримінально-правового впливу / О. О. Горішний // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 189 –193.

68. Гуторова Н. О. Проблеми вдосконалення кваліфікуючих ознак злочинів у сфері господарської діяльності // Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності: матер. наук.-практ. конф. / ред. кол.: В. В. Сташис (голов. ред.) та ін. – Х.: «Кроссроуд», 2006. – С. 47–50.

69. Давыденко Л. М. Противодействие преступности: теория, практика, проблемы : монограф. / Л. М. Давыденко, А. А. Бандурка. – Харьков : Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2005. – 302 с.

70. Данилевська Ю. О. Порушення порядку вїзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї: питання обґрунтованості криміналізації/ Ю. О. Данилевська// Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 8. – С. 165–168.

71. Данилюк Т. М. Теоретико-прикладні проблеми встановлення моменту закінчення злочину : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Данилюк Тетяна Миколаївна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2009. – 201 с.

72. Дей М. О. Сучасні міграційні процеси: світові та українські особливості / М. О. Дей // Наукові читання, присвячені памяті В. М. Корецького : Збірн. наук. праць ; Київ. ун-т права НАН України. – К.: Вид-во Європейського університету, 2011. – С. 119–122.

73. Денисова Т. А. Современный вигляд на проблемы адекватности уголовного наказания / Т. А. Денисова // Кримінальний кодекс України: 10 років очікувань: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнар. Симпозіуму (м. Львів, 23–24 верес. 2011 р.). – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – С. 146–150.

74. Директива Ради Європейського Союзу 2002/90/ЄС про встановлення визначення для допомоги незаконному в'їзду, транзиту і перебуванню [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_837–Заголовок з екрана.

75. Дідик С. Є. Кримінально-правова охорона правосуддя від незаконних діянь судді як спеціального суб’єкта злочину : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Дідик Сергій Євгенович ; Ін-т держави і права ім В. М. Корецького. – К., 2009. – 207 с.

76. Дорохіна Ю. А. Генеза дослідження змісту об’єктивної сторони складу злочину / Ю. А. Дороніна // Вісник Запорізького національного університету. – 2013. – № 1 (ІІ). – С. 221–227.

77. Дохийская декларация о включении вопросов преступности и уголовного правосудия в более широкую повестку дня Организации Объединенных Наций вцелях решения социальных и экономических проблем и содействия обеспечению верховенства правана национальном и международном уровнях, а также участию общественности / ТринадцатыйКонгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Доха, 12–19 апреля 2015 г.: Официальное издание. – Нью-Йорк : ООН, 2015. – 18 с.

78. Дудоров О. О. Про місце бланкетної диспозиції норми кримінально-правової заборони у конкретизації змісту складу злочину / О. О. Дудоров // Вісн. Академ. адвокатури України. – 2009. – Число 1 (14). – С. 257–260.

79. Дудоров О. О. Бланкетність і зворотня сила кримінального закону/О. О. Дудоров // Юрид. наук.електр. журнал. – 2015. – № 5. – С. 175–180.

80. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень- грудень 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112173&libid=100820&c=edit&_c=f o – Заголовок з екрану.

81. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі за січень- грудень 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=111482&libid=100820. – Заголовок з екрану.

82. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі за січень- грудень 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=110381&libid=100820. – Заголовок з екрану.

83. Єднак В. М. Кримінальна відповідальність за постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови з корисливих мотивів: дис…канд.юрид.наук: 12.00.08 / Єднак В’ячеслав Михайлович ; Ін-т держави і права ім В. М. Корецького. – Київ. – 2015. – 254 с.

84. Житний О. О. Кримінальне право України у міжнародно-правовому вимірі: порівняльний аналіз: автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Житний Олександр Олександрович ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків. – 2013. – 39 с.

85. Житний О. О. Кримінальне право України у контексті вкликів глобалізації: готовність до виконання соціальних завдань та перспективи розвитку / О. О. Житний // Політика в сфері боротьбі зі злочинністю : мат-ли Всеукр.наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 1–2 бер. 2013 р.). – Івано-Франківськ, Прикарп.нац. ун-т імені Василя Стефаника, 2013. – С. 107–110.

86. Загальна декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 груд. 1948 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi– Заголовок з екрана.

87. Загиней З. Кримінально-правова герменевтика : монограф. / З. Загиней. – К. : Видавничий дім «АртЕк», 2015. – 380 с.

88. Загиней З. А. Кримінологічний портрет злочинця, який вчинив злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян / З. А. Загиней // Наук. вісник Нац. академ. прокуратури України. – 2014. – № 1. – с. 51–57.

89. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика : у 3 кн. – Кн. 3 / А. П. Закалюк. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 317 c.

90. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3 кн. Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки / А. П. Закалюк. – К.: Ін Юре, 2007. – 424 с.

91. Запобігання злочинності (теорія і практика) : навч. посіб. / В. В. Голіна. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2011. – 120 с.

92. Захарченко Л. М. Причини і сутність явища незаконної (нелегальної) міграції / Л. М. Захарченко // «Митна справа». – 2014. – № 2-1. – С. 262–267.

93. Захуцький А. В. Окремі питання кваліфікації злочину, передбаченого ст. 334 КК України / А. В. Захуцький // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : мат-ли пост.діюч. наук.-практ. семінару (м. Харків, 17 жовт. 2014 р.) / редкол. : С. . Кучерина, В. В. Фєдосєєв та ін. – Х.: Право, 2014. – Вип. 6. – С. 133–138.

94. Иллюк А. А. Криминологические аспекты противодействия преступности незаконных мигрантов в Росийской Федерации с учетом международных мигрционных процессов: опыт и проблемы : автореф. дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Иллюк Александр Анатольевич; Академ. эконом.безопасности Мин-ва внутр. дел России. – М., 2007. – 31 с.

95. Йосипів А. О. Загальносоціальна, спеціально-кримінологічна та індивідуальна профілактика злочинності: правові аспекти / А. О. Йосипів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://radnuk.info/statti/558-kruminolog/15105-2011-01-21-07-20-09.html. – Заголовок з екрана.

96. Ігнатов О. М. Роль та місце засобів кримінально-правового впливу в механізмі протидії злочинності / О. М. Ігнатов // Актуальні проблеми держави і права [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apdp.in.ua/v55/93.pdf– Заголовок з екрана.

97. Капітанчук Л. Ю. Особливості розслідування нелегальної міграції : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Капітанчук Людмила Юріївна ; Нац. академ. внутр. справ. – К., 2011. – 250 с.

98. Капітанчук Л. Ю. Роль та місце Державної прикордонної служби України у протидії нелегальній міграції / Л. Ю. Капітанчук // Університет. наук. записки. – 2007. – № 4 (24). – С. 303–309.

99. Капітанчук Л. Ю. Об’єктивізація загрози нелегальної міграції в Україні / Л. Ю. Капітанчук // Наук. вісн. Херсон.держ. ун-ту. Сер. юридичні науки. – 2014. – Вип. 6 – 1. Том 2. – С. 162–166.

100. Карпенко І. М. Особливі ситуації співучасті у злочині за кримінальним правом України : автореф. дис. … канд.юрид.наук:12.00.08 / Карпенко Ірина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2015. – 19 с.

101. Карпец И. И. Преступность: иллюзии и реальность / И. И. Карпец. – М.: Росс. право, 1992. – 432 с.

102. Кахбулаева Э. Х. Уголовно-правовые и криминологические аспекты организации незаконной миграции : автореф. дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / КахбулаеваЭльвира Хасулбеговна ; Ростов.юрид. ин-т МВД России. – 2011. – Ростов-на-Дону. – 222 с.

103. Качурець Ч. І. Теоретичні аспекти впливу міграційних процесів на зовнішню політикута національну безпеку України / Ч. І. Качурець // Вісник Сев. НТУ. Політологія: зб. наук. пр. – 2009. – Вип. 100. – С. 172 –177.

104. Кваша О. О. Виконавець злочину у структурі співучасті : монограф. / О. О. Кваша, Д. М. Харко. – К., 2015. – 224 с.

105. Кваша О. О. Співучасть у злочині: структура та відповідальність : монограф. / О. О. Кваша. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. – 2013. – 560 с.

106. Климко-Оверченко Ю. Політики Європейського Союзу у Чорноморському регіоні: Зусилля по протидії нелегальній міграції/ Ю. Климко-Оверченко/ Фонд Конрада Аденауера. – Київ. – 2009. – 32 с.

107. Книш С. В. Міжнародно-правові аспекти криміналізації нелегальної міграції/ С. В. Книш// Право і суспільство. – 2012. – № 2. – С. 219–222.

108. Козак О. С. Поняття ефективності кримінального закону / О. С. Козак // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України : мат-лиМіжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 20–21 травня 2011 р.). – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. – С. 234–237.

109. Колб О. Г. Кримінологія і соціальна профілактика злочинів у виправних установах: навч. посіб. / О. Г. Колб. – Луцьк: РВВ «Вежа»; Волинський державний університет імені Лесі Українки, 2007. – 400 с.

110. Колодяжний М. Г. Запобігання злочинам у сфері державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації / М. Г. Колодязний // Теорія і практика правознавства. – 2014. – Вип. 1 (5). – С. 1–13.

111. Конвенція Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_004 – Заголовок з екрана.

112. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності: Резолюція№ 55/25 Генеральної Асамблеї ООН від 15 листоп. 2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_789/page – Заголовок з екрана.

113. Конвенція ООН Про статус біженців: прийнята 28 лип. 1951 р. Конференцією повноважних представників з питань біженців та апатридів, скликаної відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 14 груд. 1950 р. № 428 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_011 – Заголовок з екрана.

114. Конвенція Міжнародної організації праці Про зловживання в галузі міграції і про забезпечення працівникам-мігрантам рівних можливостей і рівного ставлення від 24 черв. 1975 р. № 143 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_163 – Заголовок з екрана.

115. Константінов С. Ф. Адміністративно-правовий статус іноземців в Україні та механізм його забезпечення : автореф. дис. . канд. юрид. наук : 12.00.07 / Константінов Сергій Федорович ; Нац. академ. внутр. справ України. – К., 2002. – 18 с.

116. Контрабандисти заробили на мігрантах 6 млрд дол. за рік – Європол/ Сайт «Європейська правда» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/01/17/7043493/– Заголовок з екрана.

117. Коржанський М. Й. Об’єкт і предмет злочину : монограф. / М. Й. Коржанський. – Дніпропетровськ : Юрид. акад. МВС ; Ліра ЛТД, 2005. – 252 с.

118. Корольов В. О. Кримінологічний аналіз злочинної діяльності у сфері нелегальної міграції в Україні / В. О. Корольов // Митна справа. – 2009. – № 5 (65), ч. 2. – С. 184–194.

119. Костенко О. М. Культура і закон – у протидії злу : монограф. / О. М. Костенко. – К. : Атіка, 2008. – 352 с.

120. Костенко О. Злочин і відповідальність за нього у світлі соціального натуралізму (щодо соціально-натуралістичної доктрини кримінального правознавства) / О. Костенко // Право України. – 2010. – № 9. – С. 31– 39.

121. Костенко О. М. Модернізація доктрини сучасної кримінології у парадигмі соціального натуралізму / О. М. Костенко // Вісн. Асоціації кримін. права України. – 2014. – № 1(2). – С. 190–208.

122. Костенко О. М. Концепція «соціопатичної особистості» в кримінології / О. М. Костенко // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : тези доп. наук.-практ.конф. (м. Київ, 26 берез. 2015 р.) / [ред. кол. В. В. Чернєй, О. М. Джужа, В. В. Василевич та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 9–13.

123. Костюк М. Ф. Уголовная политика по правовому регулированию и противодействию организации незаконной миграции / М. Ф. Костюк // Пробелы в росийском законодательстве. Юридический журнал. – 2013. – № 2. – С. 131–135.

124. Кошман Н. А. Вплив багаторівневого системного характеру процесу глобалізації на формування міжнародних міграцій / Н. А. Кошман // Часопис Київ.ун-ту права. – 2012. – № 2. – С. 76–80.

125. Кравченко В. Г. Адміністративно-правове регулювання трудової міграції в Україні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07/ Кравченко Володимир Григорович ; Державн. наук.-дослідн. ін-т МВС України. – К., 2015. – 220 с.

126. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін. ; За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 1196 с.

127. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар :у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – [5-те вид., допов.]. – Х. : Право, 2013. – Т. 2 : Особлива частина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. – Х., 2013. – 1040 с.

128. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар [вид.8-ме, переробл. та допов.] / відп. ред. Є. Л. Стрельцов. – Х. : Одісей, 2011. – 824 с.

129. Кримінологія: Загальна та Особлива частини : підручник / І. М. Даньшин, В. В. Голіна,М. Ю. Валуйська [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Голіни. — 2-ге вид., перероб. і допов. – Х. : Право, 2009. – 286 с.

130. Криминология / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 566 с.

131. Кресіна І. Нелегальна міграція: проблеми протидії та правового регулювання / І. Кресіна // Політичний менеджмент. – 2009. – № 3. – С. 174–180.

132. Кругликов Л. Л. О конструировании квалифицированних составов преступлений / Л. Л. Кругликов // Правоввеление. – 1989. – № 2. – С. 43–49.

133. Кудрявцев В. Н. Криминология: Учебн.. / В. Н. Кудрявцев, В. Е. Эминов – М.: Норма, 2009. – 800 с.

134. Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений : Лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / Н. Ф. Кузнецова / – М., Изд. Дом «Городец», – 2007. – 336 с.

135. Кузнецова Н. Ф. Цели и механизмы реформы Уголовного кодекса / Н. Ф. Кузнецова // Государство и право. – 1992. – № 6. – С. 79–83.

136. Кузьменко Ю. А. Нелегальная трудовая миграция как обьект криминологического: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Кузьменко Юлия Алексеевна ; Ростов. Юрид. ин-т МВД России. – Ростов-на-Дону, 2006. – 234 с.

137. Кулик О. Г. Аналітичні дослідження злочинності в кримінології: короткий історичний огляд / О. Г. Кулик // Наука і правоохоронна. – 2012. – № 4. – С. 141–147.

138. Курилюк Ю. Б. Кримінально-правовий захист від загроз із тимчасово окупованої території України / Ю. Б. Курилюк // Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності : матер. міжнар. наук.практ. конф. , 8-9 жовт. 2015 р. / редкол. В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право. – С. 298 – 302.

139. Кечеруков Р. К. Понятие «незаконная миграция» и «незаконный мигрант» в уголовном праве / Р. К. Кечеруков // Общество и право. – 2011. – № 5 (37). – С. 173–175.

140. Ландіна А. В. Проблема визначення об’єкта злочину в кримінальному праві / А. В. Ландіна // Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права: матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 19 –20 квіт. 2012 р.). – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. – 2012. – С. 276–280.

141. Ларионов И. А. Уголовно-правовые и криминологические основы противодействия преступности в сфере незаконной миграции / И. А. Ларионов // Вестн. Томск.гос.ун-та. – 2012. – № 360. – С. 117–119.

142. Левітан А. Л. Європейський досвід державного управління з протидії незаконній міграції / А. Л. Левітан [Електронний ресурс]. – Режим доступу:file:///C:/Users/YURA/Downloads/Nvamu_upravl_2012_2_32.pdf– Заголовок з екрана.

143. Лесниевски-Костарева Т. А. Дифференциация уголовной ответственности [2-е изд.] / Т. А. Лесниевски-Костарева. – М. : Норма, 2000. – 400 с.

144. Литвак О. М. Державний вплив на злочинність /О. М. Литвак. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 117 с.

145. Литвинов О. М. Поняття і класифікація причин та умов, що сприяють вчиненню злочину / О. М. Литвинов // Форум права. – 2008. – № 2. – С. 323–327.

146. Личность преступника / В. Н. Кудрявцев, Н. Н. Кондрашков, Н. С. Лейкина; под. ред. В. Н. Кудрявцева. – М.: Юридическая литература, 1975. – 270 с.

147. Літвінов Є. В. Кримінологічний портрет особи, яка вчиняє злочин у судовій системі / Є. В. Літвінов // Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2013. – № 3 (64). – С. 70–79.

148. Лопашенко Н. А. Уголовная политика / Н. А. Лопашенко. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – 608 с.

149. Магеррамов М. А. Нелегальня миграция: понятие, общественная опасность, уголовно-правовое и криминологическое противодействие (по материалам России и Азербайджана): дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Магеррамов Мурад Аламдар оглы ; Моск. гос. юрид. академ. – М., 2008. – 196 с.

150. Максимович Р. Л. Спосіб як ознака об’єктивної сторони складу злочину за чинним Кримінальним кодексом України / Р. Л. Максимович // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. – 2009. – № 4. – С. 236–242.

151. Малиновська О. А. Міграційна політика Європейського союзу: виклики та уроки для України / О. А. Малиновська. – К. : НІСД, 2014. – 48 с.

152. Мала енциклопедія кримінального права / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького; З. А. Тростюк; Київ. ун-т права НАН України. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 284 с.

153. Марисюк К. Б. Питання протидії торгівлі людьми та боротьби з незаконною еміграцією у Дохійській декларації 2015 р. / К. Б. Марисюк // Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. – С. 472 – 475 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua – Заголовок з екрану.

154. Марін О. К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм / О. К. Марін. – К. : Атіка, 2003. – 224 с.

155. Марін О. К. Окремі теоретичні основи аналізу системи ознак, що кваліфікують злочин // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матер. ХІІ регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 9–10 лют. 2006 р.). – Львів: Юрид. фак-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 2006. – С. 366–369.

156. Матвійчук В. К. Теоретичні та прикладні проблеми кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища : монограф. / В. К. Матвійчук – К. : Національна академія управління, 2011. – 368 с.

157. Мацкевич И. М. Криминологический портрет преступника (теоретические проблемы составления) / И. М. Мацкевич // LEX RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН). – 2008. – № 6. – C. 1424–1444.

158. Мацко А. С. Співробітництво державщодо встановлення міжнародної відповідальності за найманство / А. С. Мацко, О. О. Демченко // Часопис Київ. ун-ту права. – 2004. – № 3. – С. 114–119.

159. Метелев С. Е. Криминальная миграция: характеристика и предупреждение : дисс. … канд.юрид. наук : 12.00.08/ Метелев Сергей Ефимович ; Омск. гос. ун-т. – Омск, 1996. – 168 с.

160. Мирошниченко Н. А. Конструкція складу злочину та її значення для кваліфікації / Н. А. Мирошниченко // Актуальні проблеми держави і права. – 2004. – С. 841–844 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apdp.in.ua/v22/158.pdf– Заголовок з екрана.

161. Мисливий В. А. Кримінальне право України: деякі тенденції / В. А. Мисливий // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : збірн. Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 трав. 2015 р.). – Х.: ХНУВС, 2015. – С. 46–47.

162. Митрофанов І. І. Кримінальна відповідальність біженців, які вчинили злочини / І. І. Митрофанов, Т. В. Гайкова // Вісн. КДПУ ім. Михайла Остроградського. – 2009. – Вип. 5 (58). – Ч. 1. – С. 148–151.

163. Михайлов О. Є. Кримінологія: навч. посібн. / О. Є. Михайлов, А. В. Горбань, В. В. Міщук. – К.: Знання, 2012. – 565 с.

164. Міграція в Україні факти і цифри, друге видання 2013 р. / Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iom.org.ua/sites/default/files/ ukr_ff_f.pdf – Заголовок з екрана.

165. Міграційний профіль України за 2011 – 2015 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dmsu.gov.ua/images/files/MP2015.pdf. – Заголовок з екрана. – К., 2016. – 74 с.

166. Міжнародна термінологія у сфері міграції: українсько-англійський тлумачний словник /– К.: БЛАНК-ПРЕС, 2015. – 100 с.

167. Міжнародне право : основні галузі : підручник / за ред. В. Г. Буткевича. – К. : Либідь,2004. – 816 с.

168. Міжнародно-правові проблеми протидії нелегальній міграції та торгівлі жінками / В. І. Олефір, Я. Ю. Кондратьєв, Ю. І. Римаренко та ін. ; за ред. Ю. І. Римаренка, Я. Ю. Кондратьєва, Ю. С. Шемшученка. – К.: Ін-т держави та права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – 532 с.

169. Модельный уголовный кодекс для Государств – Участников Содружества Независимых государств :постановл. Межпарламентской ассамблеи Государств – Участников Содружества Независимых государств от 13 мая 1995 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iacis.ru/html/?id=22&pag=30&nid=1– Заголовок з екрана.

170. Мозоль А. П. Кримінологічні проблеми нелегальної міграції : дис….кандидата юридичних наук : 12.00.08 / Мозоль Анатолій Петрович ; Нац. академ. внутр. справ. – К., – 2002. – 212 с.

171. Мозоль А. П. Кримінологічні проблеми нелегальної міграції : автореф. дис….кандидата юридичних наук : 12.00.08 / Мозоль Анатолій Петрович ; Нац. академ. внутр. справ. – К., – 2002. – 16 с.

172. Музика А. А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичнихзасобів / А. А. Музика. – К.: Логос, 1998. – 324 с.

173. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації : навч. посібн. / В. О. Навроцький. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 704 с.

174. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації : навч. посібн. / В. О. Навроцький [2-ге вид.]. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 512 с.

175. Навроцький В. О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації / В. О. Навроцький. – К. : Атіка, 1999. – 418 с.

176. Навроцький В. О. Наскрізні кримінально-правові поняття / В. О. Навроцький // 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 13–14 жовт. 2011 р.). – Х.: Право, 2011. – С. 73–77.

177. Навчальний посібник у сфері протидії торгівлі людьми для суддів і прокурорів: Ознайомчі матеріали для держав-членів ЄС, асоційованих членів і держав-кандидатів на вступ / Міжнародний центр розвитку міграційної політики. – Відень. – 2006. – 217 с.

178. Назимко Є. С. Значення ознак суспільно небезпечного діяння для застосування інституту обставин, що виключають злочинність діяння / Є. С. Назимко // Форум права. – 2010. – № 1. – С. 265–269.

179. Наконечна І. М. Поняття кваліфікуючих (особливо кваліфікуючих) ознак складу злочину / І. М. Наконечна // Часопис Київ. ун-ту права. – 2013. – № 4. – С. 313–317.

180. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка [9-те вид., переробл. та допов.] – К. : Юридична думка, 2012. – 1316 с.

181. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка [4-те вид., переробл. та доповн.]. – К.: Юридична думка, 2007. – 1184 с.

182. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / відп. ред. С. С. Яценко [4-те вид., переробл. та доповн.]. – К.: А.С.К., 2005. – 848 c.

183. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України : У 2 т. – Т. 2 / за заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка [3-тє вид., переробл. та доповн.]. – К.: Алерта ; КНТ ; Центр учбової літератури, 2009. – 624 с.

184. Наумов А. В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий судебной практики и доктринное толкование / А. В. Наумов ; под ред. Г. М. Резника. – М. : Волтерс Клувер, 2005. – 1024 с.

185. Наумов А. В. Влияние норм и принципов международного права на сближение уголовногоправа различных систем / А. В. Наумов // Уголовное право в XXI веке: матер. Междунар.науч.конф. МГУ им. М. В. Ломоносова (г. Москва, 31 мая–1 июня 2001 г.). – М., 2002. – С. 18–23.

186. Небижецкая И. Е. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с преступностью мигрантов в России : автореф. дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Небижецкая Ирина Евгеньевна ; Академ. Управл. МВД России. – М., 2007. – 22 с.

187. Незаконная миграция в СНГ. Проблемы, пути решения: інформаційний матеріал виконавчого комітету СНД. – 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cis.minsk.by/page.php?id=13734 – Заголовок з екрана.

188. Нелегальна міграція: генезис і механізм протидії / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко ; Нац. акад. внутр. справ України. – К. : Наука і освіта, 2002. – 371 c.

189. Нікітін Ю. В. Протидія злочинності в системі забезпечення внутрішньої безпеки українського суспільства: монограф. / Ю. В. Нікітін. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2009. – 373 с.

190. Нікішина М. В. Ставлення до іммігрантів в українському суспільстві: вплив держави на вирішення проблеми / М. В. Нікішина [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-1/doc/5/07.pdf. – Заголовок з екрана.

191. Новий тлумачний словник української мови : в 3 т. / Укл. : В. Яременко, О. Сліпушко[вид. 2-ге, виправл.]. – К. : Вид-во «АКОНІТ», 2008. – Т. 3. – П-Я. – 864 с.

192. Новий тлумачний словник української мови : в 3 т. / Укл. : В. Яременко, О. Сліпушко [вид. 2-ге, виправлене]. – К. : Вид-во «АКОНІТ», 2008. – Т. 1. – А-К – 928 с.

193. Нуфер Г. Ю. Межлународно-правовое регулирование противодействия незаконной миграции / Г. Ю. Нуфер // Юридическая наука. – 2013. – № 4. – С. 150–154.

194. Ображиев К. В. Обеспечение согласованности уголовного законодательства с предписаниями иных отраслей права как направление уголовно-правовой политики / К. В. Ображиев // Современная уголовная политика: поиск оптимальной модели : матер. VІІ Росс. конгресса уголовн. права (г. Москва, 31 мая – 1 июня 2012 года). – М. : Проспект. – 2012. – С. 192–200.

195. Олефір В. Еволюція та сутність поняття нелегальної міграції / В. Олефір, Д. Цвігун // Право України. – 2005. – №4. – С.81–84.

196. ООН: кількість біженців та переселенців зростає / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/06/150619_un_refugees_ukraine_az – Заголовок з екрана.

197. Орешина Н. И. О мерах по координации деятельности государственных органов некоторых зарубежных стран, направленных на противодействие незаконной миграции / Н. И. Орешина // Труды Академ. Управл. МВД России. – 2010. – № 1. – 26 с.

198. Орлеан А. М. Соціальна обумовленість криміналізації та кримінально-правова характеристика торгівлі людьми: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Орлеан Андрій Михайлович ; Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2003. – 226 с.

199. Орлеан А. М. Протидія торгівлі людьми, вчиненої з метою експлуатації праці (науково-практичний посібник) / А. М. Орлеан, О. В. Пустова. – Київ, Фенікс. – 2013. – 152 с.

200. Орлов Ю. В. Ефективність правового регулювання у сфері протидії злочинності: політико-кримінологічний аспект / Ю. В. Орлов, Д. М. Миронюк // Вісник Кримінологічної асоціації України № 8 : збірник наукових праць [редкол. Т. А. Денисова, О. М. Джужа, В. П. Ємельянов та ін.]. – Харків : Золота миля, 2014. – С. 75–93.

201. Осецький Й. П. Запобігання злочинам як завдання КК України: погляд кримінолога / Й. П. Осецький // 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн : матер. міжнар. наук.-практ. конф., (м. Харків, 13–14 жовт. 2011 р.). – Х. : Право, 2011. – С. 439–442.

202. Офіційний веб-портал «Судова влада України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://court.gov.ua/sudova_statystyka– Заголовок з екрана.

203. Оцінка загрози організованої злочинності в Україні за 2015 рік (SOCTA/Україна- 2015) / І. М. Гриненко, Д. М. Прокоф’єва-Янчиленко, Б. В. Сокрут. – К. : ВАІТЕ, 2015. – 60 с.

204. Оцяця А. С. Об’єкт кримінально-правової охорони / А.С. Оцяця // Актуальні проблеми держави і права. – 2007. – С. 203–207.

205. Палій М. В. Деякі питання кримінально-правового статусу спеціальної конфіскації майна / М. В. Палій, Є. С. Назимко // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 20–21 травн. 2011 р.). – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. – С. 377–383.

206. Панов М. Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність / М. Панов, І. Зінченко // Право України. – 2012. – № 11 – 12. – С. 451–462.

207. Панов М. Кваліфікація злочинів при банкетній диспозиції закону про кримінальну відповідальність/ М. Панов, Н. Квасневська // Право України. – 2010. – № 9. – С. 47–55.

208. Панов М. І. Диференціація кримінальної відповідальності як принцип кримінально-правової політики / М. І. Панов // Політика у сфері боротьби зі злочинністю : Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 1–2 бер. 2013 р.). – Івано-Франківськ : Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2012. – С. 69–74.

209. Пищуліна О. Інституційне забезпечення міграційної політики / О. Пищуліна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/Monitor/januar2009/7.htm– Заголовок з екрана.

210. Політика у сфері контролю над нелегальною міграцією / Міжнародний центр перспективних досліджень. – Київ. – 2006. – 56 с.

211. Попкова В. В. Нелегальна міграція і торгівля людьми: співвідношення, причини розвитку і проблеми протидії / В. В. Попкова // Юриспруденція: теорія і практика. – 2009. – № 6. – С.18–21.

212. Постанова судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 23 січ. 2014 р.. Справа № 5-48кс-13[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/8A6104433AFF2087C2257C92003A43EC– Заголовок з екрана.

213. Постанова судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 8 жовт. 2015 р. Справа № 5-109кс 15[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/%28documents%29/8C6DC85F5CC92B51C2257EEB002DA5D5– Заголовок з екрана.

214. Постанова судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 24 груд. 2015 р. Справа № 5-221кс15[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/%28documents%29/61D672F17421A23DC2257F470044BDB0– Заголовок з екрана.

215. Постанова Ірпін. міськ.суду Київ. обл. від 20 жовт. 2014 р. Справа №367/4725/14-к [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cases.legal/lang-uk/act-uk1-41123310.html– Заголовок з екрана.

216. Постанова судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 19 лют. 2015 р. Справа № 5-38кс14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/%28documents%29/88F767B1E30C2FD4C2257E37001D2083– Заголовок з екрана.

217. Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 30 трав. 2013 р. Справа № 5-17 кс 13[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/%28documents%29/8B01F3FD82441E4CC2257B1E00499636?OpenDocument&Type=2013&– Заголовок з екрана.

218. Прикордонники виявили групу нелегальних мігрантів, які прямували до Угорщини/ Інтернет-сайт «Галінфо» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : :http://galinfo.com.ua/news/prykordonnyky_vyyavyly_grupu_nelegalnyh_migrantiv_yaki_pryamuvaly_do_ugorshchyny_217818.html– Заголовок з екрана.

219. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань міграції: Закон України від 5 квіт. 2011 р. № 3186-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3186-17– Заголовок з екрана.

220. Про затвердження Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей : наказ Першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) від 12 черв. 2015 р. №415 ог [Елетронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/8426– Заголовок з екрана.

221. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 26 трав. 2015 р. №287/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/287/2015/paran14#n14 – Заголовок з екрана.

222. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 черв. 2003 р. № 964-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/964-15 – Заголовок з екрана.

223. Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції: Закон України від 2 верес. 2014 р. № 1669-VII [Електронний ресрус]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1669-18– Заголовок з екрана.

224. Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 черв. 2010 р. № 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-10– Заголовок з екрана.

225. Про внесення змін до деяких законів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України: проект Закону України від 5 жовт. 2015 р. № 3224 [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3224&skl=9 – Заголовок з екрана.

226. Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 3квітн. 2003 р. № 661-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/661-15– Заголовок з екрана.

227. Про державний кордон України: Закон України від 4 листоп. 1991 р. №1777-XII (в ред. Закону України від 11 серп. 2013 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1777-12– Заголовок з екрана.

228. Про схвалення Концепції інтегрованого управління кордонами: постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 1149-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1149-2015-%D1%80– Заголовок з екрана.

229. Про внесення змін до Кримінального та Цивільного кодексів України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні : проект Закону України від 28 серп. 2015 р. №2541 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2541%D0%B0&skl=9– Заголовок з екрана.

230. Про додаткові заходи щодо запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом: Рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 липня 2015 року. – Введено в дію Указом Президента від 18 серп. 2015 р. №478/2015[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0012525-15– Заголовок з екрана.

231. Про затвердження Положення про Державну міграційну службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серп. 2014 року № 360-2014-п [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/360-2014-%D0%BF. – Заголовок з екрана.

232. Про приєднання України до Конвенції про статус біженців та Протоколу щодо статусу біженців: Закон України від 10 січ. 2002 р. № 2942-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2942-14– Заголовок з екрана.

233. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перетинання державного кордону України: Закон України від 18 травн. 2004 р. №1723-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 36. – Ст. 430.

234. Про виключну (морську) економічну зону України: Закон України від 16 травн. 1995 р. № 162/95-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/162/95-%D0%B2%D1%80– Заголовок з екрана.

235. Про ратифікацію Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють (Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї і Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю): Закон України від 4 лют. 2004 р. № 1433-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 19. – Ст. 263.

236. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України: Закон України від 15 квіт. 2014 р. № 1207-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1207-18– Заголовок з екрана.

237. Про Концепцію державної міграційної політики: Указ Президента України від 30 травн. 2011 р. № 622 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/622/2011– Заголовок з екрана.

238. Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус: Закон України від 20 листоп. 2012 р. № 5492-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5492-17/page– Заголовок з екрана.

239. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11 груд. 2003 р. № 1382-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1382-15– Заголовок з екрана.

240. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: Закон України від 8 лип. 2011 р. № 3671-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3671-17– Заголовок з екрана.

241. Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України: Закон України від 21 січ. 1994 р. № 3857-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3857-12– Заголовок з екрана.

242. Про прикордонний контроль: Закон України від 5 листоп. 2009 р. № 1710-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1710-17– Заголовок з екрана.

243. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22 верес. 2011 р. № 3773-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3773-17– Заголовок з екрана.

244. Про імміграцію: Закон України від 7 черв. 2001 р. № 2491-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2491-14– Заголовок з екрана.

245. Про зовнішню трудову міграцію: Закон України від 5 листоп. 2015 р. № 761-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/761-19– Заголовок з екрана.

246. Про затвердження Порядку підтвердження достатнього фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства для в’їзду в Україну, перебування на території України, транзитного проїзду через територію України і виїзду за її межі та визначення розміру такого забезпечення : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 груд. 2013 р. № 884 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/884-2013-%D0%BF/paran8#n8– Заголовок з екрана.

247. Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування: Постанова Верховної Ради України від 17 берез. 2015 р. № 252-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/252-19– Заголовок з екрана.

248. Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями: Постанова Верховної Ради України від 17 берез. 2015 р. № 254-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254-19– Заголовок з екрана.

249. Про затвердження Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 черв. 2015 р. № 367 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/367-2015-п/paran8#n8– Заголовок з екрана.

250. Про Заяву Верховної Ради України «Про відступ України від окремих зобов’язань, визначених Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод»: Постанова Верховної Ради України від 21 травн. 2015 р. № 462-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/462-19– Заголовок з екрана.

251. Про затвердження Методики аналізу ризиків з метою протидії нелегальній міграції / Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Служби зовнішньої розвідки України, Служби безпеки України від 29 квітня 2015 року № 494/132/467/497/141/281 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0587-15 – Заголовок з екрана.

252. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення дотримання правил в'їзду в Україну, включаючи тимчасово окуповану територію, та виїзду з неї: проект Закону України від 3 лип. 2015 р. № 2285а [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2285%E0&skl=9 – Заголовок з екрана.

253. Про схвалення Концепції Державної цільової правоохоронної програми «Облаштування та реконструкція державного кордону» на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листоп. 2015 р. № 1179-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248633719 – Заголовок з екрана.

254. Про схвалення Стратегії розвитку Державної прикордонної служби: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листоп. 2015р. №1189-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1189-2015-%D1%80 – Заголовок з екрана.

255. Про судову практику в справах про злочини у сфері обігунаркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: постанова пленуму ВС України від 26 квіт. 2002 р. № 4[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-02 – Заголовок з екрана.

256. Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи : постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лют. 2003 р. № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/07062765C3315954C2256CDA00538ED6?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=07062765C3315954C2256CDA00538ED6.html – Заголовок з екрана.

257. Проблеми протидії транснаціональній організованій злочинності : наук.- практ. посіб. / [М. Г. Вербенський, Р. М. Безхлібник, А. І. Берлач та ін.] ; за заг. ред. канд. юрид. наук, доц., Засл. юриста України М. Г. Вербенського ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2010. – 288 с.

258. Проект «Стіна» або «Європейський Вал» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0%C2%BB – Заголовок з екрана.

259. Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності: Резолюція 55/25 Генеральної Асамблеї ООН від 15 листоп. 2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_790– Заголовок з екрана.

260. Протокол № 4 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який гарантує деякі права і свободи, не передбачені в Конвенції та у Першому протоколі до неї [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_059– Заголовок з екрана.

261. Протокол № 7 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: Міжнародний документ Ради Європи від 22 листоп. 1984 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_804– Заголовок з екрана.

262. Рамкове рішення Ради ЄС про підвищення стандартів кримінальної відповідальності з метою покарання за допомогу незаконному в'їзду, транзиту і перебуванню від 28 листоп. 2002 р. № 2002/946/ПВД [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_836– Заголовок з екрана.

263. Рарог А. И. Настольная книга судьи при квалификации преступлений: практ. пособ. / А. И. Рарог. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 224 с.

264. Расюк А. О. Судимість як соціально-правове явище у контексті кримінальної відповідальності: проблемні аспекти / А. О. Расюк // Наука і правоохоронна. – 2012. – № 4. – С. 153–157.

265. Римаренко Ю. І. Міжнародне міграційне право / Ю. І. Римаренко / Підручник. Університетський курс // КНУВС, Ін–т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Ін–т законодавства при ВР України. Ун–т сучасних знань. Маріупольський держ. гуманіт. ун–т. – Київ : КНТ, 2007. – 639 с.

266. Рішення Конституційного Суду України від 2 листоп. 2004 р. № 15-рп/2004 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м'якого покарання) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04– Заголовок з екрана.

267. Рішення Конституційного Суду України від 8 квіт.1999 р. № 3-рп/99 у справі за конституційними поданнями Вищого арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 2 Арбітражногопроцесуального кодексу України (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-99– Заголовок з екрана.

268. Рішення Конституційного Суду України від 1 груд. 2004 р. № 18-рп/2004 у справі за конституційним поданням50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-04– Заголовок з екрана.

269. Рішення Конституційного Суду України від 9 лип. 1998 р. № 12-рп/98 у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміну «законодавство») [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-98– Заголовок з екрана.

270. Рішення Європейського суду з прав людини від 16 верес. 2004 р. у справі «Бартик проти Росії» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www1.umn.edu/humanrts/russian/euro/Rbartikcase.html– Заголовок з екрана.

271. Рішення Європейського суду з прав людини від 10 січ. 2013 р. у справі «Зароченцев проти України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/34548– Заголовок з екрана.

272. Рішення Європейського суду з прав людини від 7 жовт. 2010 р. у справі «Похальчук проти України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/34548– Заголовок з екрана.

273. Рішення Європейського суду з прав людини від 6 лист. 2008 р. у справі «Ісмаїлов проти Росії» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://advocat-cons.info/engine/print.php?newsid=4870&news_page=1 – Заголовок з екрана.

274. Рішення Європейського суду з прав людини від 24 бер. 2005 р. року у справі «Фрізен проти Росії» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo-suda-na-russkom-yazyke/frizen-protiv-rossii-postanovlenie-evropejskogo-suda– Заголовок з екрана.

275. Рішення про Концепцію співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у протидії незаконній міграції від 16 вер. 2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_750– Заголовок з екрана.

276. Реінкарнація Служби: громадсько-правовий тижневик «Іменем закону»/ 7 лют. 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imzak.org.ua/articles/article/id/3562– Заголовок з екрана.

277. Рощина І. Громадська думка як фактор ефективності нормкримінального права у запобіганні злочинності / І. Рощина // Право України. – 2005. – № 2. – С. 52–55.

278. Сабитов Т. Р. Уголовно-правовые принципы: методы познания, сущность и содержание: монограф. / Т. Р. Сабитов. – М.: Изд-во «Юрлитинформ». – 2012. – 192 с.

279. Савченко А. В. Кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне законодавство Сполучених Штатів Америки: комплексне порівняльно-правове дослідження : монографія / А. В. Савченко. – К. : КНТ, 2007. – 596 с.

280. Самойлова О. С. Кримінально-правова характеристика передачі або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Самойлова Олена Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2006. – 22 с.

281. Сасина Е. Н. К вопросу об уголовно-правовых аспектах организации незаконной миграции / Е. Н. Сасина // Научные ведомости. Сер.:Философия. Социология. Право. – 2010. – № 20 (91). – Вып. 14. – С. 148–154.

282. СБУ перекрила транснаціональний канал нелегальної міграції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=171698&cat_id=39574– Заголовок з екрана.

283. Севрюк В. Г. Основні заходи протидії нелегальній міграції осіб циганської національності / В. Г. Севрюк // Часоп. Академ. адвокатури України. – 2013. – № 1 (18). – С. 1–5.

284. Серватюк Л. В. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів Державної прикордонної служби України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Серватюк Людмила Василівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2009. – 234 с.

285. Сєрова І. Теоретико-концептуальні проблеми міжнародно-правового визначення нелегальної міграції та механізмів протидії даному явищу / Сєрова І. // Юридичний журнал. – 2006. – № 3. – С. 69–73.

286. Сєрова І. І. Міжнародно-правові механізми протидії нелегальній міграції : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Сєрова Ірина Іванівна ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2004. – 17 с.

287. Скрильник О. О. Класифікація злочинів у міжнародному праві: теоретико-правовий аспект / О. О. Скрильник, А. В. Слатвицька // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 839 – 847.

288. Скриннікова Н. С. Кримінологічна характеристика особи неповнолітнього злочинця (жіночої статі), яка вчиняє злочини в України / Н. С. Скриннікова // Вісн. Запорізьк.нац. ун-ту. Сер. Юридичні науки. – 2010. – № 3. – С. 153–158.

289. Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией (г. Москва, 6 марта 1998 г.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://moscow.iom.int/russian/Legislation/CIS_IllegalMigration_ru.pdf– Заголовок з екрана.

290. Созанський Т. І. Про співвідношення сукупності та повторності злочинів/ Т. І. Созанський // Кримінальний кодекс України: 10 років очікувань: тези доп. та повідомл. учасників Міжнар. симпозіуму (м. Львів, 23–24 верес. 2011 р.) – Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – С. 390–395.

291. Соков В. С. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с незаконной миграцией: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Соков Владислав Сергеевич ; Волгогр. Академ. МВД России. – Волгоград, 2015. – 224 с.

292. Соков В. С. О преступности, связанной с незаконной миграцией, как новом виде преступности в криминологии / В. С. Соков // Молодой ученый. –2013. – № 7. – С. 294–296.

293. Соломко Ю. Ю. Окремі проблеми попередження злочинності мігрантів / Ю. Ю. Соломко // Право і суспільство. – 2014. – № 1. – С. 201–206.

294. Сорока А. З. Спосіб вчинення незаконного переправлення осіб через державний кордон України як елемент криміналістичної характеристики / А. З. Сорока // Університетські наукові записки. – 2014. – № 1 (49). – С. 174–180.

295. Стан реалізації Плану дій з лібералізації ЄС візового режиму для України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dmsu.gov.ua/yevropeiska-intehratsiia/3399-stan-realizatsiji-planu-dij-z-liberalizatsiji-es-vizovogo-rezhimu-dlya-ukrajini – Заголовок з екрана.

296. Сташис В. В. Роль і значення покарання в системі запобігання злочинності/ В. В. Сташис // 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн : матер. міжнар. наук.-практ. конф., (м. Харків, 13–14 жовт. 2011 р.). – Х. : Право, 2011. – С. 40–44.

297. Стрелковська Ю. О. Кримінологічна характеристика та протидія етнічній організованій злочинності/ Ю. О. Стрелковська// Актуальні проблеми держави і права. – 2009. – Вип. 47. – С. 148 –154.

298. Стрельцов Є. Л. Незаконне переправлення осіб через державний кордон: конспект лекцій / Є. Л. Стрельцов, А. М. Притула. – Одеса : Вид. Фенікс, 2011. – 25 с.

299. Судово-практичний коментар до Кримінального кодексу України / упоряд. і автор передмови М. І. Хавронюк. – К. : Юрисконсульт, 2006. – 550 с.

300. Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть общая : Лекции : в 2 т. / Н. С. Таганцев. – М. : Наука. – Т. 1. – 1994. – 380 с.

301. Тарарухин С. А. Квалификация пре ступлений в судебной и следственной практике / С. А. Тарарухин. – К. : Юринком, 1995. – 208 с.

302. Тацій М. С. Кримінологічна характеристика особи агресивного злочинця / М. С. Тацій// Форум права. – 2011. – № 1. – С. 1008–1011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11tmcoaz.pdf– Заголовок з екрана.

303. Тацій В. Десять років Кримінального кодексу України: здобутки і проблеми застосування / В. Тацій // Право України. – 2011. – № 9. – С. 5–19.

304. Тацій В. Я. Об’єкт і предмет злочину в кримінальному праві України: навч. посібн. / В. Я. Тацій. – Х. : «УкрЮа». – 1994. – 76 с.

305. Тиндик Н. П. Адміністративно-правовий механізм регулювання міграції в Україні : дис. … докт. юрид. наук : 12.00.07 / Тиндик Надія Петрівна ; Національний ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2009. – 526 с.

306. Тимченко Л. Д. Международное право :учебник / Л. Д. Тимченко. – 3-е изд. стереотип. – Х. : Консум ; Нац. ун-т. внутр. дел. –2004. – 528 с.

307. Тихий В. П. Кримінально-правова охорона прав і свобод людини і громадянина та підстава кримінальної відповідальності / В. П. Тихий // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 20–21 травн. 2011 р.). – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. – С. 489 – 495.

308. Тихонова О. В. Об’єкт кримінально-правової охорони та об’єкт злочину: співвідношення понять / О. В. Тихонова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. – 2014. – Вип. 2. – С. 244 –251.

309. Тростюк З. А. Понятійний апарат Особливої частини Кримінального кодексу України монограф. / З. А. Тростюк. – К. : Атіка, 2003. – 144 с.

310. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторонивід 27 черв. 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_UkraineEU_Association_Agreement_(body).pdf – Заголовок з екрана.

311. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.icnl.org/research/library/files/Azerbaijan/criminal_code_rus.pdf – Заголовок з екрана.

312. Уголовный кодекс Республики Армения [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=ru s– Заголовок з екрана.

313. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://continent-online.com– Заголовок з екрана.

314. Уголовный кодекс Республики Казахстан [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://continent-online.com– Заголовок з екрана.

315. Уголовный кодекс Кыргызской Республики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://online.adviser.kg/Document/?doc_id=30222833&page=1– Заголовок з екрана.

316. Уголовный кодекс Республики Молдова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://continent-online.com– Заголовок з екрана.

317. Уголовный кодекс Российской Федерации [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://continentonline.com– Заголовок з екрана.

318. Уголовный кодекс Республики Таджикистан [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://continent-online.com– Заголовок з екрана.

319. Уголовный кодекс Республики Узбекистан [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fmc.uz/legisl.php?id=k_ug– Заголовок з екрана.

320. Уголовный кодекс Республики Грузия [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241370&subID11– Заголовок з екрана.

321. Уголовный кодекс Туркменистана [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/14380/preview– Заголовок з екрана

322. Уголовный кодекс Литовской Республики. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 470 с.

323. Уголовный кодекс Латвийской Республики / [науч. ред. и вступ. Ст. Л. И. Лукашова и Э. А. Саркисовой.] – СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. – 313 с.

324. Уголовный кодекс Эстонской Республики / [науч. ред и пер. с эстонского В. В. Запевалова]. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. – 262 с.

325. Уголовный кодекс Франции / [науч. ред. Л. В. Головко, Н. Е. Крылова]. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2002. – 650 с.

326. Уголовный кодекс Швейцарии / [науч. ред., предисл. и пер. с немецкого А. В. Серебренниковой]. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2002. – 350 с.

327. Уголовный кодекс Швеции. – СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. – 320 с.

328. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия / [науч. ред. и вступ. статья Д. А. Шестакова]. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. – 524 с.

329. Уголовный кодекс Республики Польша / [науч. ред. А. И. Лукашов, Н. Ф. Кузнецова; вступ. статья А. И. Лукашова, Э. А. Саркисовой]. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. – 234 с.

330. Уголовный кодекс Республики Болгария / [науч. ред. А. И. Лукашов]. – СПб. : Юридический центр Пресс, 20016 – 298 с.

331. Уголовный кодекс Дании / [науч. ред. С. С. Беляева; пер. с датс. и англ. С. С. Беляевой, А. Н. Рычевой]. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. – 230 с.

332. Уголовный кодекс Голландии / [науч. ред. Б. В. Волженкин]. – [2-е изд.]. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. – 510 с.

333. Уголовный кодекс Испании / [под ред. и с предисл. Н. Ф. Кузнецовой и М. Ф. Решетникова]. – М. : ЗЕРЦАЛО. 1998. – 218 с.

334. Уголовный кодекс Турции / предисл. Н Сафарова и X Аджа-ра ; науч ред и перевод с турецкого Н. Сафарова и X. Бабаева — СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. – 374 с.

335. Уголовный кодекс Норвегии / [под ред. Ю. В. Голика; пер. с норв. А. В. Жмени]. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. – 376 с.

336. Уголовное право. Особенная часть / Под ред. Л. Д. Гаухмана, С. В. Максимова [2-е изд.]. – М. : Эксмо, 2005. – 704 с.

337. У Києві СБУ затримала посадовця Державної міграційної служби на хабарі у 100 тис.грн. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=173351&cat_id=39574– Заголовок з екрана.

338. У Львові відбулася зустріч глав прикордонних відомств України та сусідніх країн-членів ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=248673969– Заголовок з екрана.

339. Устрицька Н. І. Кваліфікація повторності злочинів: монографія /

Н. І. Устрицька. – Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2013. – 216 с.

340. Ухвала колегії суддів судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16 квіт. 2013 р. Справа № 5-1320км13 // Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

341. Ухвала судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 26 черв. 2014 р. Справа № 5-10 кс 14 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/%28documents%29/1D6D31B463B138DFC2257D15004D4B44 – Заголовок з екрана.

342. Ухвала слідчого судді Старобільського районного суду Луган.обл. від 24 лип. 2015 р. Справа №1-кс/431/791/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47858001– Заголовок з екрана.

343. Ухвала колегії суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Вінницької обл. від 18 лиcтоп. 2014 р. Справа № 138/2825/13-к [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://scourt.org.ua/doc/ACe6yg– Заголовок з екрана.

344. Ухвала Апеляційного суду м. Києва від 30 січ. 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/28990393– Заголовок з екрана.

345. Ухвала колегії суддів судової палати укримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16 квітня 2013 р. Справа № 5-1320 км 13 // Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

346. Ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 28 січня 2016 р. Провадж. № 1кс /522/1080/16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55273789 – Заголовок з екрана.

347. Федорова М. О. Поняття вини у сучасній юриспруденції / М. О. Федорова // Наука і правоохоронна. – 2013. – № 2. – С. 140–147.

348. Фесенко Є. Цінності як об’єкт злочину / Є. Фесенко // Право України. – 1999. – № 6. – С. 75–78.

349. Фєдосєєв В. В. Проблемні питання застосування ст. 332-1 (Порушення порядку вїзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї) КК України / В. В. Фєдосєєв // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матер.пост. діюч. наук.-практ. семінару (м. Харків, 17 жовт. 2014 р.). – Х.: Право, 2014. – Вип. 6. – С. 162–164.

350. Фєдосєєв В. В. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, як форма об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 332 КК України / В. В. Фєдосєєв // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 970–974 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://arhive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12fvvcku.pdf– Заголовок з екрана.

351. Філіппов С. О. Протидія організації нелегальної транскордонної міграції на зовнішніх кордонах Європейського Союзу / С. О. Філіппов // Молодий вчений. – 2015. – № 9 (24). – Ч. 1. – С. 172–175.

352. Філіппов С. О. Незаконне переправлення осіб через державний кордон способом, небезпечним для жи ття і здоров’я мігранта, за кримінальним законодавством України та зарубіжних країн / С. О. Філіппов // Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності : матеріали міжнар. наук. практ. конф., 8-9 жовт. 2015 р. / редкол. В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право. – С. 352 – 357.

353. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / П. Л. Фріс. – К.: Атака, 2004. – 488 с.

354. Фріс П. Л. Реалізація кримінально-правової політики в діяльності органів внутрішніх справ / П. Л. Фріс // Наука і правоохоронна. – 2008. – № 1. – С. 31–36.

355. Фріс П. Л. Питання кримінального права в контексті кримінально-правової політики / П. Л. Фріс // Право України. – 2010. – № 9. – С. 73–80.

356. Фріс П. Л. Криміналізація і декриміналізація у кримінально-правовій політиці/ П. Л. Фріс // Вісн. Асоціації кримін. права України. – 2014. – № 1 (2). – С. 19–28.

357. Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації : автореф. дис. … доктора юрид. наук : 12.00.08 / Хавронюк Микола Іванович ; Нац. академ. внутр. справ. – К., 2007. – 38 с.

358. Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації : монограф. / М. І. Хавронюк. – К. : Юрисконсульт, 2006. – 1048 с.

359. Хавронюк Н. И. Поводы, причины, условия ы способы криминализации общественно опасных деяний / Н. И. Хавронюк // Уголовное право : стратегия развития в ХХІ веке. – материалы Международной научно-практической конференции 29 – 30 января 2004 года. – Москва. – 2004. – С. 448–453.

360. Хараберюш О. І. Нелегальна міграція: проблеми координації протидії: монографія / О. І. Хараберюш, І. Р. Шинкаренко, І. Ф. Хараберюш; під заг. ред. І. Р. Шинкаренка. – Донецьк : «Ноулідж», 2010. – 335 с.

361. Хилюк С. В. Кримінально-правові аспекти правила non bis idem у практиці Європейського Суду з прав людини / С. В. Хилюк // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. юридична. – 2012. – Вип. 55. – С. 254–265.

362. Хомра О. У. Нелегальна транзитна міграція як загроза національній безпеці України / О. У. Хомра // Стратегічна панорама. – 2003. – № 1. – С. 107–117.

363. Хім’як Ю. Б. Гармонізація кримінального права України з практикою Європейського суду з прав людини : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Хім’як Юрій Богданович ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2011. – 268 с.

364. Хім’як Ю. Б. Спеціальна конфіскація майна та практика Європейського Суду з прав людини / Ю. Б. Хім’як // Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні: зб. матеріалів міжвуз. наук.-практ. конф. у рамках провед.Всеукр. тижня права: до відзначення 90-річчя Нац. академ. внутр. справ (м. Київ, 8 грудня 2010 року). – К.: НАВСУ, 2010. – С. 121–122.

365. Цориева Е. С. Криминологические проблемы, связанные с вынужденой миграцией населения: по материалам Республики Северная Осетия-Алания: дисс. канд. юрид.наук : 12.00.08/ Цориева Елена Святославовна ; Моск. Гос. юрид. академ. – М., 2003. – 177 с.

366. Чибулаева С. А. Сближение правовых систем в части применения мер уголовно-правового характера, не связанных с наказанием (на примере конфискации имущества)/ С. А. Чибулаева// Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 20–21 травн. 2011 р.). – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. – С. 562–567.

367. Чорней С. В. Поняття суб’єкта злочину / С. В. Чорней // Наук. вісн. Чернівец.ун-ту. – 2012. – Вип. 618. Правознавсто. – С. 125–128.

368. Швидченко І. Г. Кримінально-правова протидія незаконній міграції / І. Г. Швидченко // Митна справа. – 2012. – № 2 (80). – С. 27–31.

369. Шевченко О. А. Запобігання злочинам як один із пріорітетних напрямів протидії злочинності / О. А. Шевченко // Право і суспільство. – 2012. – № 3. – С. 194–197.

370. Шкилев А. Н. Миграция: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Шкилев Алексей Николаевич. – Н. Новгород, 2006. – 237 с.

371. Шостко О. Ю. Міжнародне та регіональне співробітництво у сфері протидії організованій злочинності / О. Ю. Шостко // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 4. – С. 366 – 370.

372. Яремко Г.З. Бланкетні диспозиції в статтях Особливої частини Кримінального Кодексу України : дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Яремко Галина Зіновіївна. – Л., 2010. – 408 с.

373. Ярмыш Н. Н. Теоретические проблемы причинно-следственной связи в уголовном праве (философско-правовой анализ): монография / Н. Н. Ярмыш. – Харьков: Право, 2003. – 512 с.

374. Энциклопедия уголовного права [Текст] / отв. ред. В. Б. Малинин. - СПб. : Издание профессора Малинина, 2005 .Т. 4 : Состав преступления / В. Б. Малинин [и др.]. – [Б. м.] : [б.и.], 2005. – 797 с.

375. Fatal Journeys: Tracking Lives Lost During Migration / International Organization for Migration ; еd.by T. B rian, F. Laczko. – Geneva, 2014. – 212 р.

376. Trafficking in persons and smuggling of migrants: successes and challenges in criminalization, inmutual legal assistance and in effective protection of witnesses and trafficking victims : Workshop 2/ Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice (Doha, Qatar, 12–19April 2015). – 19 р.

377. Siddique M. International Migration into 21st Century: Select Issues / M. Siddique, R. Appleyard;ed. By M.A. Siddique // International Migration into 21st Century: Issues in honour of Reginal Appleyard. – Cheltenham, Northampton: Edward Elgar, 2001. – P. 1–14.

378. Worldwide displacement hits all-time high as war and persecution increase / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unhcr.org/558193896.html – Заголовок з екрана.

<< | >>
Источник: ОГНЄВ ТАРАС ЄВГЕНІЙОВИЧ. НЕЗАКОННА МІГРАЦІЯ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. КИЇВ –2016. 2016

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. Список використаних джерел:
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. Список використаних джерел:
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ