<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Актуальні проблеми кримінального права: навч. посіб. / В. М. Попович, П. А. Трачук, А. В. Андрушко, С. В. Логін. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 256 с.

2. Андрушко П.П. Коментар до ст.

205 Кримінального кодексу України // Юридичний вісник України. - 29 грудня 2001р. - 4 січня 2002р. - №52.

3. Андрушко П. Фіктивне підприємництво: проблеми кваліфікації та вдосконалення законодавства / Андрушко П. // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1998. - № 11. - С. 27-32.

4. Андрушко П.П. Коментар до статті 205 Кримінального кодексу України / Андрушко П.П. // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. - 2002. - №1. - С. 42-54.

5. Антонова Е.Ю. Юридическое лицо как субъект преступления: опыт зарубежных стран и перспективы применения в России: автореф. дис. на соискание научной степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / Е.Ю. Антонова. - Владивосток, 1998. - 24 с.

6. Архів Апеляційного суду міста Києва. Справа № 11-а-1798 за 2003 рік.

7. Архів Вишгородського районного суду Київської області. Справа № 1-КП- 4/2013 за 2013 рік.

8. Архів Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області. Справа № 0907/1-1037/2011 за 2013 рік.

9. Архів Києво-Святошинського районного суду Київської області. Справа 1 - 232/12 за 2012 рік.

10. Архів Кіровоградського районного суду Кіровоградської області. Справа № 1108/1595/12 за 2013 рік.

11. Архів Комсомольського районного суду міста Херсона. Справа

№ 2114/10417/12 за 2013 рік.

12. Архів Куйбишевського районного суду міста Донецька. Справа

№ 259/4618/13-к за 2013 рік.

13. Архів Печерського районного суду міста Києва. Справа № 1-493/11 за 2011 рік.

14. Архів Подільського районного суду міста Києва. Справа № 2607/232/2012 за 2012 рік.

15. Архів Рівненського міського суду. Справа № 1715/16295/12 за 2013 рік.

16. Архів Рівненського міського суду. Справа № 1715/4848/12 за 2013 рік.

17. Архів Солом’яського районного суду міста Києва. Справа № 1 - 166/2012 за

2012 рік.

18. Архів Шевченківського районного суду міста Києва. Справа № 1-1166/11 за 2011 рік.

19. Архів Шевченківського районного суду міста Києва. Справа № 1-1486/11 за

2013 рік.

20. Архів Шевченківського районного суду міста Києва. Справа № 1п-329/11 за 2011 рік.

21. Баймурзин Г.И. Ответственность за прикосновенность к преступлению / Баймурзин Г.И. - Алма-Ата, 1968. - С. 37-38.

22. Балобанова Д.О. Теорія криміналізації: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Балобанова Дар’я Олександрівна. - Одеська національна юридична академія. - О., 2007. - 208 с.

23. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності: Монографія. - К.: Атіка, 2004. - 296 с.

24. Беларева О.А. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ): дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ольга Александровна Беларева. - Томск: Томский государственный университет, 2005. - 227 с.

25. Белецкий В. Псевдопредприниматели или преступники? // Закон и бизнес. - 6 ноября 1996 г. - № 45.

26. Беляев Н.А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации / Николай Александрович Беляев. - Ленинград, изд-во ЛГУ : 1986. - 176 с.

27. Беляева Н.В., Орешкина Т.Ю., Устинова Т.Д. Судебная практика применения закона об уголовной ответственности за частнопредпринимательскую деятельность / Н.В. Беляева, Т.Ю. Орешкина, Т.Д. Устинова // Уголовноправовая охрана экономической системы СССР. Сборник научных трудов. - М., 1987. - С. 73-77.

28. Беніцький А.С. Історія розвитку кримінального законодавства щодо причетності до злочину на території України: монографія / А.С. Беніцький. - Луганськ: СПД Резников В.С., 2013. - 340 с.

29. Берднік І.В. Кримінальна відповідальність за фальсифікацію виборчих документів та документів референдуму (ч.ч. 1 - 3 ст. 158 КК України): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Інна Володимирівна Берднік.

- Академія адвокатури України. - К., 2012. - 249 с. с. 15,

30. Берзін П.С. Злочинні наслідки: поняття, основні різновиди, кримінально- правове значення: монографія / П.С. Берзін. - К.: Дакор, 2009. - 736 с.

31. Бигич О.Л. Порівняльне правознавство: природа та методологічне значення: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Олена Леонідівна Бигич. - Інститут держави і права НАН України імені В.М. Корецького. - К., 2002. - 208 с.

32. Бігняк О.В. Підприємництво як предмет правового регулювання в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Олександр Валентинович Бігняк. - Одеса: Одеська національна юридична академія, 2007. - 204 с.

33. Білецький В. Фіктивне підприємництво і економічна злочинність // Право України. - 1997. - N2 5. - С. 36.

34. Білоус В.В. Проблеми методики розслідування фіктивного підприємництва: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Василь Васильович Білоус. - Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. - Х., 2004. - 211 с.

35. Білоус В.В. Проблеми розслідування фіктивного підприємництва: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. - Х., 2004. - 20 с.

36. Блага А.Б., Мартиненко О.А. Законодавче забезпечення боротьби зі злочинністю в паливно-енергетичному комплексі: історичний аспект / Алла

Володимирівна Блага; Олег Анатолійович Мартиненко // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології: матеріали всеукраїнської науково- практичної конференції (м. Донецьк, 24 квітня 2009 р.) / Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка - Донецьк, «Норд Комп’ютер», 2009. - С. 66 - 69.

37. Богачова О.В. Зарубіжний досвід законотворення та вдосконалення вітчизняної практики створення законів // Наше право. - 2012. - №2, ч. 3. - С. 93 - 101.

38. Богачова О.В. Роль законодавчої техніки у забезпеченні стабільності майбутнього закону / Олена Вікторівна Богачова // Наше право. - 2012. - №4, ч. 2. - С. 5 - 10.

39. Боева О.Ю. Множественность пре ступлений, совершаемых в сфере экономики (понятие, виды, типичные ситуации, квалификация, ответственность): дисс ...канд.

юрид. наук: 12.00.08 / Ольга Юрьевна Боева. - Нижегородская академія МВД России. - Нижний Новгород, 2005. - 237 с.

40. Борисов В.І. Проблеми запровадження у законодавство України інституту кримінального проступку / Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 жовтня 2012р. / Редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. гол. Ред.) та ін. - Х.: Право, 2012. С. 178-182.

41. Брич Л.П. Значення ознак суб’єкта для розмежування складів злоичинів / Л.П. Брич // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць / головний редактор В.Л. Ординський. - Львів, 2006. - Вип.. 3. - С. 213-217.

42. Бурбело О.А., Щеглов Д.С. Господарсько-правове визначення фіктивного господарювання // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - 2008. - Випуск 1. - С. 16 - 18.

43. Бусыгин А.В. Предпринимательство. Основной курс: Учебник для вузов. - М.: Инфра-М, 1998. - 608 с.

44. Важинський В.М. Процес доказування при розслідуванні фіктивного підприємництва та пов’язаних з ним злочинів в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Володимир Михайлович Важинський. - Національний університет державної податкової служби в Україні. - Ірпінь., 2009. - 202 с.

45. Василевич В.В. Боротьба з озброєними формами організованої злочинності корисливо-насильницького спрямування: Автореф. дис... канд. юрид. наук:

12.0. 08 / Національна академія внутрішніх справ України. - К., 1998. - 20 с.

46. Василенко В.П., Модогоев А.О. Особенности организации и методика расследования преступлений в сфере экономики, совершенных нетрадиционными способами // Актуальные проблемы расследования преступлений: Труды Академии МВД РФ. - М., 1995. - С. 48 - 56.

47. Великий тлумачний словник сучасної української мови [уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел]. - К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.

- 1440 с.

48. Вересов В.М. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів (на матеріалах Автономної Республіки Крим): Автореф. дис... канд. юрид. наук. - Харків, 1999. - 20 с.

49. Волинець Р.А. Кримінальна відповідальність за порушення бюджетного законодавства України (ст. 210 КК України) : моногр. - К. : ВД Дакор, 2012. - 184 с.

50. Волобуєв А.Ф. Розслідування і попередження розкрадань майна у сфері підприємництва. Навч. посібник. За ред. О.М. Бандурки. - Х.: Рубікон, 2000. - 272 с.

51. Волох О.В. Історія кримінально-правової боротьби з посяганнями на власність в Україні (1917 - 1921 роки.): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Олена Василівна Волох. - Національна академія внутрішніх справ. - К., 2001. - 209 с.

52. Волошкевич Г.А. .Розвиток споживчої кооперації на землях наддніпрянської України у другій половині XIX - на початку XX ст. (історико-правове дослідження): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Геннадій Андрійович Волошкевич. - Одеська національна юридична академія. - О., 2007. - 266 с.

53. Воронин А.С. Словарь терминов по общей и социальной педагогике / Александр Сергеевич Воронин. - Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ - УПИ, 2006. - 135 с.

54. Галахова А.В. Уголовная ответственность за хозяйственные преступления: вопросы квалификации. - М.: Юридическая литература, 1987. - 160 с.

55. Гальперин И.М. Уголовная политика и уголовное законодательство : основные направления борьбы с преступностью / И. М. Гальперин. - М. : Юридическая литература, 1975. - 176 с.

56. Ганцевич С.В. Историко-правовой анализ законодательства об ответственности об ответственности за лжепредпринимательство в России / С.В. Ганцевич // Юрист-Правовед. - 2001 - № 2. - С. 66-68.

57. Гаухман Л.Д. Преступления в сфере экономической деятельности / Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов. - М.: Учебно-консульт. центр «ЮрИнфоР», 1998. - 296 с.

58. Гацелюк В.О. Криміналізація «на вимогу» та проблема оціночних ознак складу злочину в контексті відповідальності за незаконні дії зі спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації / Гацелюк В.О.

// Наше право. - 2011. - №1. - Ч.2. - С. 160 - 169.

59. Гацелюк В.О. Рекомендації FATF як фактор криміналізації Гацелюк В.О. // Наше право. - 2011. - №3. - С. 109 - 114.

60. Гетьман О.М. Теоретико-методологічні проблеми історико-правової науки в працях українських вчених XIX - початку XX сторіччя: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Олександр Миколайович Гетьман. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - К., 2009. - 325 с.

61. Гнєтнєв М.К. Кримінальна відповідальність за сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності: монографія / М.К. Гнєтнєв. - Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», 2009. - 310 с.

62. Голованов Н.М. Теневая экономика и легализация преступных доходов / Н.М. Голованов, В.Е. Перекислов, В.А. Фадеев. - Спб: Питер, 2003. - 303 с.

63. Горелов А.П. Уголовно-правовая охрана сферы предпринимательской деятельности как направление обеспечения єкономической безопасности России: дисс. ... докт. юрид. наук: 12.00.08 / Александр Петрович Горелов - Г осударственное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский інститут МВД России». - Москва, 2004. - 340 с.

64. Г осподарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18. - Ст. 144.

65. Григор’єв Є.М. Деякі аспекти розвитку підприємництва в Україні / Є.М. Григор’єв // Видання ЧДУ імені Петра Могили. - Політичні науки. Том 40. - С. 108.

66. Грищук В.К. Проблеми кодифікації кримінального законодавства / В.К. Грищук. - Львів: Львівський університет, 1993. - 137 с.

67. Гуторова Н. Податкові відносини: проблеми кримінально-правової охорони / Гуторова Н. // Науковий вісник Академії державної податкової служби України. - 2002.- Вип. 4. - С. 58-64.

68. Гуторова Н.О. Злочини в сфері економіки (проблеми кримінологічної і кримінально-правової класифікації) / Гуторова Н.О., Романов С.Ю. // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2001. - № 14. - С. 3-8.

69. Гуторова Н.О. Кримінально-правова охорона державних фінансів України: Монографія / Н.О. Гуторова. - X.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2001. - 384 с.

70. Гуторова Н.А. Преступления в сфере хозяйственной деятельности: Раздел VII Особенной части Уголовного кодекса Украины с научно-практическим комментарием / Гуторова Н.А. - Х.: Одиссей, 2003. - 256 с.

71. Гуторова Н.О. Злочини проти державних фінансів: механізм побудови кримінально-правових санкцій / Гуторова Н.О. // Вісник НУВС, 2003. - Вип. 23. - С. 11-14.

72. Гуторова Н.О. Щодо гуманізації відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності / Гуторова Н.О. // Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Луганськ, 19-20 квіт. 2012 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка ; [уклад.: Є.О. Письменський, Ю.Г. Старовойтова]. - Луганськ : ЛДУВС, 2012. - С. 141-145.

73. Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре- Спинози; пер. с фр. В. А. Туманова. - М. : Международные отношения, 1999. - 400 с.

74. Давиденко Л.М. Кримінологічна класифікація економічних злочинів та її практичне значення // Проблеми боротьби зі злочинністю в сфері економічної діяльності: Збірник матеріалів Міжн. наук.-практ. конф. (15-16 листопада 1998 р.) / Національна юридична академія ім. Я. Мудрого. - Харків: Харківський центр вивчення організованої злочинності. - 1999. - С. 130-133.

75. Давиденко М.Л. Незаконне підприємництво: кримінологічне дослідження: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Михайло Леонідович Давиденко. - Національний університет внутрішніх справ. - Х., 2004. -183 с.

76. Даньшин И.Н. Преступность в сфере экономики: некоторые уголовно- правовые и криминологические вопросы / И.Н. Даньшин // Актуальные проблемы формирования правового государства. - Харьков, 1990. - С. 237240.

77. Даньшин І.М. До питання про кримінологічне поняття економічної злочинності / Даньшин І.М. // Проблеми боротьби зі злочинністю в сфері економічної діяльності: Збірник матеріалів Міжн. наук.-практ. конф. (15-16 листопада 1998 р.) / Національна юридична академія ім. Я. Мудрого. - Харків: Харківський центр вивчення організованої злочинності. - 1999. - С. 66-71.

78. Дарнопих Г.Ю. Економічний фактор у системі детермінант фіктивного підприємництва / Г.Ю. Дарнопих // Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. Випуск восьмий. - Х.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2004. - 348 с.

79. Деуленко Н.А. Лжепредпринимательство: понятие, формы и уголовноправовое значение: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / Деуленко Наталья Анатольевна. - М.: Академия управления МВД России, 2002. - 21 с.

80. Дмитрієв А.І. Порівняльне правознавство / А.І. Дмитрієв, А.О. Шепель // Навчальний посібник / Відп. Редактор В.Н. Денисов. - К., 2003. - 184 с.

81. Досюкова Т.В. Уголовная ответственность за лжепредпринимательство: дис. ... кандидата юрид. Наук: 12.00.08 / Досюкова Татьяна Викторовна. - М.: Московский юридический институт МВД России, 1997. - 194 с.

82. Досюкова Т.В. Уголовная ответственность за лжепредпринимательство: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / Т.В. Досюкова. - М., 1997. - 26 с.

83. Дудник Л.М. Адміністративно-правове забезпечення діяльності податкової міліції щодо протидіяї фіктивному підприємництву: дис. ... канд. юрид. наук:

12.0. 07 / Леонід Миколайович Дудник. - Ірпінь: Національний університет державної податкової служби України, 2008. - 209 с.

84. Дудник Л.М. Протидія фіктивному підприємництву підрозділами податкової міліції в сфері паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) України (Адміністративно-правовий аналіз) / Л.М. Дудник // Монографія. - Київ: Політехніка, 2007. - 114 с.

85. Дудоров О.О. Вибрані праці з кримінального права / Дудоров О.О. - Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. - 952 с.

86. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: монографія / Дудоров О.О. - К.: Юридична практика, 2003. - 924 с.

87. Дудоров О.О. Кримінально-правова характеристика фіктивного підприємництва як злочинного посягання на систему оподаткування // Законодавство України. Науково-практичний коментар. - 2005. - № 4. - С. 4391.

88. Емельянов В.П. К вопросу об объекте преступлений против собственности / В.П. Емельянов // Теневая экономика, проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией в сфере экономики: Сб. материалов «круглого стола». - Луганск, 1997. - С. 145 - 147.

89. Есипов В.М. Теоретико - методологические проблемы нейтрализации экономической преступности Есипов В.М. // Преступность: стратегия борьбы /Под ред. А.И. Долговой. - М.: Криминологическая Ассоциация, 1997. - С. 100

116.

90. Єсаков Г.А. Основы сравнительного уголовного права: [монография] / Г.А. Єсаков. - М.: Изд-во «Элит», 2007. - 152 с.

91. Жовнир С.А. Уголовная ответственность за лжепредпринимательство: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.08 / Жовнир Сергей Александрович. - М.: Московская государственная юридическая академия, 2002. - 201 с.

92. Жовнир С.А. Уголовная ответственность за лжепредпринимательство: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / Сергей Александрович Жовнир. - М.: Московская государственная юридическая академия, 2002. - 26 с.

93.Загнітко О.П. Попередження створення фіктивного підприємництва / Загнітко О.П., Марков B.I. // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 2004. - № 3 (Ч.1). - С. 66-70.

94. Закон об исламских уголовных наказаниях Исламской Республики Иран / Научное редактирование А.И. Ахани. Предисловие заместителя Председателя Государственной Думы РФ Ю.Н. Волкова. Перевод с персидского М.С. Пелевина. - СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. - 343 с.

95. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України» // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 23. - Ст. 160.

96. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу до документу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15.

97.Закон України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 р. № 1906 - IV // Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу до документу: hhp://zakon4.rada.gov.uaЛaws/show/про%20міжнародні%20договор и%20україни.

98.Закон України «Про підприємництво» від 07.02.1991 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу до документу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/про%20підприємництво.

99.Закон України №4025-VI від 15 листопада 2011р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» // Голос України 17 грудня 2011. - №4025-VI.

100. Закон України від 06.03.1996 р. № 79/96-ВР «Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України» // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №12. - Ст. 57.

101. Закон України від 07.07.1992 р. № 2547-XII «Про внесення доповнень і змін до Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу Української РСР і Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради України. - 1992 р. - № 39. - Ст. 570.

102. Закон України від 28.01.1994 р. № 3888-XII «Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України та Кодексу України про адміністративні правопорушення» // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №19. - Ст. 111.

103. Залялова І.М. До питання щодо конструювання кваліфікованих складів злочинів // Ірина Миколаївна Залялова // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк, 24 квітня 2009 р.) / Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім.. Е.О. Дідоренка - Донецьк, «Норд Комп’ютер», 2009. - С. 114-116.

104. Заріцька І.М. Історичний досвід розвитку земельного законодавства в Україні (1917 - 1921 рр.): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ірина Михайлііна Заріцька. - Інститут держави і права НАН України імені В.М. Корецького. - К., 2009. - 226 с.

105. Зейкан І. Кваліфікація дій службової особи фіктивного підприємства // Право України. - 2004. - № 7. - С. 78-79.

106. Зеленкевич В.А. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво: деякі питання розвитку тс становлення / В.А. Зеленкевич / / Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 20 - 21 травня 2011р., / редкол.: Г.Є.Болдарь, А.О. Данилевський, О.О. Дудоров та ін.; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. - Луганськ: РВВ ЛДУВС ум. Е.О. Дідоренка, 2011. - С. 185 - 188.

107. Зелінський А.Ф. Корислива злочинна діяльність [Текст] /

А.Ф. Зелінський, М. Й. Коржанський. - К. : Генеза, 1998. - 139 с.

108. Злочини у сфері підприємництва: Навч. посіб. / О.О. Дудоров, М.І. Мельник, М.І. Хавронюк; ред.: М.І. Хавронюк. - К. : Атіка, 2001. - 605 с.

109. Илюхин В.В. Преступления, совершаемые в сфере предпринимательской деятельности: квалификация, ответственность и предупреждение / В.В. Илюхин: автореф. дис... канд. юрид. наук. - Нижний Новгород, 2001. - 29 с.

110. Інформація Генеральної прокуратури України про стан законності в державі [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.gp .gov.ua/ua/vlada. html

111. Казанцева К.В. Кримінальна відповідальність за порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння: дис. ... канд. юрид. наук:

12.0. 08 / Катерина Валентинівна Казанцева. - Національна академія внутрішніх справ. - К., 2011. - 272 с.

112. Калашник М.В. Правові засади охорони громадського порядку у Київській Русі / Марина Володимирівна Калашник // Європейські перспективи. - 2010. - №4. - С. 94 - 100.

113. Кальман О.Г. Злочинність у сфері економіки України: теоретичні та прикладні проблеми попередження: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2004. - 40 с.

114. Каменський Д.В. Кримінальна відповідальність за податкові злочини за федеральним законодавством США: монографія / Д.В. Каменський. - Луганськ, 2011. - 424 с.

115. Карчевський М.В. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки України: монограф. / М.В. Карчевський; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. - Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. - 528 с.

116. Книженко О.О. Урахування диференціації та індивідуалізації відповідальності під час встановлення кримінально-правових санкцій / Оксана Олександрівна Книженко // Наше право. - 2011. - №2, ч. 2. - С. 81-86.

117. Ковяров М.Ю. Уголовно-правовая характеристика

лжепредпринимательства: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право» / Михаил Юрьевич Ковяров. - М.: Московский государственный лингвистический университет, 2008. - 28 с.

118. Коган В.М. Уровни анализа эффективности уголовно норм / В. М. Коган // Вопросы борьбы с преступностью. - Вып. 30. - М. : Юридическая литература, 1979. - С. 50-51.

119. Козирєва Т.П. Кримінальні покарання майнового характеру за законодавством України: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право» / В. П. Козирєва. - К., 2007. - 22 с.

120. Комментарий к Уголовному кодексу Белорусской ССР / Под общей редакцией председателя Верховного Суда БССР С.Т. Шардыко. - Минск, Издательство «БЕЛАРУСЬ», 1966. - 460 с.

121. Комментарий к Уголовному кодексу РК / Отв. редакторы: член- корреспондент Академии естественных наук Республики Казахстан, доктор юридических наук, профессор Борчашвили И.Ш.; кандидат юридических наук, доцент Рахимжанова Г.К. - Караганда, РГК ПО «Полиграфия», 1999. - 951 с.

122. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної

організованої злочинності від 15.11.2000 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу до документу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/995_789.

123. Конвенція про кіберзлочинність від 23.11.2001 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу до документу: http: //zakon4. rada. gov. ua/laws/show/994_575.

124. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

125. Корж В.П. Методика расследования экономических преступлений, совершаемых организованными группами, преступными организациями. Руководство для следователей. Научно-практическое пособие / Корж В.П. - Х.: «Лицей», 2002. - 280 с.

126. Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны / Коржанский Н.И. - М.: Академия МВД СССР, 1980. - 76 с.

127. Користін О.Є. Відмивання коштів: теоретико-правові засади протидії та запобігання в Україні. Монографія. Київ. нац. ун-т внутр. справ. - К., 2007. - 448 с.

128. Коробеев А.И. Советская уголовно-правовая политика. Проблемы криминализации и пенализации / А.И. Коробеев. - Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 1987. - 267 с.

129. Красноголовець С.В. Кримінальна відповідальність за порушення виборчих та референтних прав громадян в Україні та державах Центральної Європи (порівняльний аналіз на прикладі Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Сергій Васильович Красноголовець. - Ужгородський національний університет. - Ужгород., 2009. - 226 с.

130. Кригер Г. А. Проблемы социальной обусловленности уголовного закона / Г. А. Кригер, Н. Ф. Кузнецова - М. : 1977. - 181 с.

131. Кримінальне право (Особлива частина): підручник / [за ред.

О.О. Дудорова, Є.О. Письменського]. - Луганськ: Видавництво «Елтон-2», 2012. - Том І. - 2012. - 779 с.

132. Кримінальне право (Особлива частина): підручник / [за ред.

О.О. Дудорова, Є.О. Письменського]. - Луганськ: Видавництво «Елтон-2», 2012. - Том ІІ. - 2012. - 703 с.

133. Кримінальне право України. Загальна частина: навчальний посібник / [М.М. Агеїв, О.О. Батуринська, Д.П. Альошин та ін.]. - Сімферополь: Кримнавчпеддержвидав, 2010. - 364 с.

134. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. [за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка]. - К.: Юридична думка, 2004. - 352 с.

135. Кримінальне право України: Загальна частина. / [М.І. Бажанов,

Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін.]. - Київ - Харків: Юрінком-Інтер - Право,

2002. - 416 с.

136. Кримінальне право. Загальна частина: підручник / [А.С. Беніцький,

В.О. Гацелюк, М.К. Гнєтнєв та ін.]. - К.: Істина, 2011. - 1112 с.

137. Кримінальне право. Особлива частина: Підручник / Ю.В. Александров, B.I. Антипов, М.В. Володько та ін. Відп. ред. Шакун B.I. - К.: НАВСУ - «Правові джерела», 1999. - 896 с.

138. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. - 5-те вид., допов. - Х.: Право, 2013. - Т. 1 : Загальна частина / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін. - 2013. - 376 с.

139. Крылов В.В. Расследование финансовых преступлений // Криминалистика: Учебник для вузов по специальности «Юриспруденция» / Т.С. Волчецкая, В.Я. Колдин, Н.П. Яблоков и др. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2002. - 573 с.

140. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. - 2-е изд., перераб. и дополн. / В.Н. Кудрявцев - М.: Юрист, 2001. - 268 с.

141. Кузнецов В.В. Реформування та удосконалення кримінального кодексу України: історія та перспективи / В.В. Кузнецов // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 20 - 21 травня 2011р., / редкол.: Г.Є.Болдарь, А.О. Данилевський, О.О. Дудоров та ін.; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. - Луганськ: РВВ ЛДУВС ум. Е.О. Дідоренка, 2011. - С. 265 - 270.

142. Кузьмін Р.Р. Господарсько-правова інтерпретація процесу декриміналізації економіки / Ренат Равелійович Кузьмін // Європейські перспективи. - 2011. - №2, ч. 1. - С. 140 - 145.

143. Кундурушкин И.С. Частный капитал перед советским судом. Пути и методы накопления по судебным и ревизионным делам / И.С. Кундурушкин. - М.-Л.: Госиздат, 1927. - 240 с.

144. Куркин Н.В. Факторы, обуславливающие преступность в сфере экономической деятельности / Куркин Н.В. // Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності: Матеріали Міжнародої науково- практичної конференції (15-16 грудня 1998 р., м. Харків) / Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого. - Х., 1999. - С. 38-48.

145. Курлов В.Ф. Социальная норма и возможности её измерения / Курлов В.Ф., Матюшкина М.Д., Смирнова Е.Э. // Социологические исследования. - 1999. - № 1. - С. 97-101.

146. Курс советского уголовного права. В шести томах. Часть Особенная. Т. V. Преступления против личности, её прав. Хозяйственные преступления. - М.: Издательство «НАУКА», 1971. - 571 с.

147. Курс советского уголовного права. Особенная часть. Том 2. /

A. А. Пионтковский, В.Д. Меньшагин, В.М. Чхиквадзе. - М.: Государственное издательство Юридической литературы, 1959. - 811 с.

148. Курс уголовного права. Общая часть. В 2-х томах. Т. 2. Учение о наказании - М.: Зерцало-М, 2002. - 464 с.

149. Кучеров И.И. Налоги и криминал. Историко-правовой анализ / И.И. Кучеров. - М.: Первая Образцовая типография, 2000. - 349 с.

150. Ларьков А.Н. Изучение личности расхитителя в процессе расследования, его роль в групповых хищениях / Методика расследования хищений социального имущества / Ларьков А.Н., Оривенко М.Я., Куранова Э.Д.// Расследование новых видов экономических преступлений. - М., 1995. - Вып. 3. - М., 1979. - С. 133-150.

151. Лесной С.К. Насильственные преступления, совершаемые против предпринимателей (криминологический и уголовно-правовой анализ): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / С.К. Лесной. - М.: Юридический институт МВД России, 1996. - 23 с.

152. Лизогуб Я.Г. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини: Монографія / Лизогуб Я.Г. - Луганськ: РВВ ЛАВС, 2003. - 204 с.

153. Лисенко В.В. Криміналістичне забезпечення діяльності податкової міліції (Теорія та практика): Монографія / В.В. Лисенко. - К.: Логос, 2004. - 324 с.

154. Лисенко В.В. Фиктивные фирмы: Криминалистический анализ /

B. В. Лисенко // Монография. - К.: Парламентское издательство, 2002. - 112 с.

155. Лисенко В.В. Фіктивні суб’єкти підприємництва у злочинному механізмі переведення безготівкових грошових коштів у готівку / Лисенко В.В. // Актуальні проблеми криміналістики: матеріали Міжнародної науково- практичної конференції (Харків, 25-26 вересня 2003 року) / Редкол.: М.І. Панов (голов. ред.), В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін. - Х.: Гриф. - 2003. -

C. 106-108.

156. Лисоконь Д.М. Шляхи детінізації економіки України / Дарина Михайлівна Лисоконь // Європейські перспективи. - 2011. - №3. - С. 157-161.

157. Лисько Т.Д. Кримінальна відповідальність за зґвалтування (порівняльно- правовий аналіз): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Тетяна Давидівна Лисько. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007. - 282 с.

158. Литвак О.М. Поняття та структура економічної злочинності / Литвак О.М. // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2001. - № 14. - С. 8-12.

159. Лопашенко Н.А. О некоторых проблемах законодательной регламентации и квалификации преступлений в сфере экономической деятельности / Лопашенко Н.А. // Прокурорская и следственная практика. -

2003. - №1-2. - С. 55-67.

160. Луць Л.А. Сучасні правові системи світу: [навчальний посібник] / Людмила Андріївна Луць. - Львів : юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. - 258 с.

161. Лысенко В.В. Криминалистическая характеристика отдельных способов преступной деятельности с использованием фиктивных предприятий / Лысенко В.В. // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №3. - С. 6670.

162. Лысенко В.В. Криминалистическая характеристика преступной деятельности лиц, совершающих налоговые преступления с использованием фиктивных субъектов предпринимательства / Лысенко В.В. // Збірник наукових праць Харківського центру вивчення організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. — 2003. - Вип.5. - С. 233-266.

163. Лысенко В.В. Фиктивные фирмы (криминалистический анализ) / В.В. Лысенко - К.: Парламент. вид-во, 2002. - 112 с.

164. Лысов М.Д. Ответственность за частнопредпринимательскую

деятельность по советскому уголовному праву / М.Д. Лысов. - Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1969. - 140 с.

165. Магомедова А.М. развитие принудительных мер воспитательного воздействия в уголовном праве: дисс ...канд. юрид. наук: 12.00.08 / Аминат Мустафаевна Магомедова. - Дагестанский государственный университет. - Махачкала, 2006. - 178 с.

166. Мазур С.Ф. Уголовно-правовая охрана экономических отношений в сфере частного предпринимательства: дисс. ... докт. юрид. наук: 12.00.08 / Сергей Филиппович Мазур - Академия управления МВД России. - Москва,

2004. - 725 с.

167. Майкл Готтфредсон. Загальна теорія злочину / Майкл Готтфредсон, Тревіс Герші ; переклад з англійської Н. Бердукової. - Х. : Атіка, 2000. - 323 с.

168. Майкут Х.В. Цивільне право на українських землях за литовськими статутами: історико-правове дослідження: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Христина Василівна Майкут. - Львівський державний університет внутрішніх справ. - Львів., 2009. - 218 с.

169. Макаров Д.Г. Теневая экономика и уголовный закон / Д.Г. Макаров. - М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2003. - 216 с.

170. Макаров Д.Г. Уголовный кодекс в борьбе с теневой экономикой. Проблемы и перспективы // Налоговый вестник. - 2000. - № 1. - С. 152-159.

171. Макаров Д.Г. Экономические и правовые аспекты теневой экономики в России / Макаров Д.Г. // Вопросы экономики. - 1998. - № 3. - С. 50-59.

172. Маликов М.М. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконной предпринимательской деятельности (по материалам Республики Дагестан): дисс ...канд. юрид. наук: 12.00.08 / Мавлидин Магомедбегович Маликов. - Дагестанский государственный университет . - Махачкала, 2005. - 192 с.

173. Марченко М.Н. Курс сравнительного правоведения / М.Н. Марченко. - М.: Городец-изд., 2002. - 1068 с.

174. Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ / Г.А. Матусовский. - Харьков: Консум, 1999. - 480 с.

175. Матусовський Г.А. Формування комплексних методик розслідуваня економічних і суміжних з ними злочинів / Матусовський Г.А. // Проблеми боротьби зі злочинністю в сфері економічної діяльності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 15-16 грудня 1998р. - Х.: Національна юридична академія ім. Я. Мудрого. - 1999. - С. 78-89.

176. Мельник М.І. Вступне слово до видання: Швець В.Д., Грицак В.М., Василькевич Я.І., Гацелюк В.О. Законодавча реалізація кримінально-правової політики: аналіз законопроектної діяльності Верховної Ради України V скликання з питань кримінального права / Вступне слово проф. Мельника М.І. - К.: Атіка, 2008. - 244 с.

177. Митрофанов А.А. Основні напрямки кримінально-правової політики в Україні : формування та реалізації / А.А. Митрофанов. - Одеса : Вид-во Одеського юридичного інституту НУВС, 2004. - 132 с.

178. Михалев И.Ю. Криминальное банкротство / И.Ю. Михалев. - Спб: Юридический центр Пресс, 2001. - 216 с.

179. Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму від 9.12.1999 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу до документу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_518.

180. Міщенко С.М. Деякі питання призначення покарання за злочини у сфері господарської діяльності в аспекті нещодавніх законодавчих змін / Міщенко С.М. // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 19-20 квітн. 2012р. / Упорядники: Є.О.Письменський, Ю.Г. Старовойтова; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О.Дідоренка. - Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2012. - С. 321 (С. 321-324).

181. Мойсик В.Р. Кримінальна відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами в Україні: аналіз правотворчості та правозастосування: Монографія / В.Р. Мойсик. - К.: Атіка, 2010. - 244 с.

182. Музика А.А. Покарання та його застосування за злочини проти здоров’я населення: монографія / А.А. Музика, О.П. Горох. - К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. - 404 с.

183. Музика А.А. Порівняльні кримінально-правові дослідження в Україні (сучасний стан) / Музика А.А. // Юридичний вісник України. - 2008. - 26 квітня - 2 травня.

184. Мусаев Ф.А. Преступления против общего порядка осуществления

экономиечской деятельности (ст.ст. 171, 172-1741 УК РФ): вопросы

законодательной техники и дифференциации ответственности: дисс ...канд. юрид. наук: 12.00.08 / Фарид Агарза оглы Мусаев. - Ярославль: Ярославский государственный університет имени П.Г. Демидова, 2005. - 191 с.

185. Навроцький В.О. Кримінальне право. Особлива частина. Курс лекцій / В.О. Навроцький. - К.: Знання, 2000. - 771 с.

186. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації. Навчальний посібник / В.О. Навроцький. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 704 с.

187. Назимко Є.С. Встановлення основних етапів розвитку інституту покарання за допомогою використання історично-ретроспективного методу пізнання / Єгор Сергійович Назимко // Наше право. - 2011. - №2, ч. 1. - С. 3034.

188. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України (3-е вид., перероб та доп.) / За заг. ред. П.П. Андрушко, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. - К.: Дакор, 2008. - 1428 с.

189. Наумов А.В. Российское уголовное прав. Курс лекций: в 3 т. Т. 1. Общая часть / А.В. Наумов. - М.: Волтерс Клувер, 2007. - 736 с.

190. Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций: в 2 т. / А.В. Наумов. - [3-е изд., перераб. и доп. ] - М.: Юр. лит-ра, 2004. Т.1.: Общая часть. - 2004. - 496 с.

191. Недотко Ю.В. Тенденции российской уголовно-правовой политики постсоветского периода: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Юлия

Владимировна Недотко - Челябинск: Южно-Уральский государственный университет, 2005. - 170 с.

192. Никифоров Б.С. Борьба с мошенническими посягательствами на социалистическую и личную собственность по советскому уголовному праву / Б.С. Никифоров. - М.: Изд-во АН СССР, 1952. - 180 с.

193. Никуленко В.А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия / В.А. Никуленко. - М.: ООО Изд-во «Юрлитинформ», 2001. - 160 с.

194. Новий Тлумачний словник Української мови / Уклад.: Яременко В.В., Сліпушко О.М., - 2-ге вид., виправл. - К. - Т.2: К-П. - 2005. - 928 с.

195. Новікова В.С. Економічна злочинність в умовах становлення та розвитку промислового комплексу Донбасу у 20-ті рр. ХХ ст. (історико-правовий аспект) / Вікторія Сергіївна Новікова // Наше право. - 2011. -№1, ч. 1. - С. 15 - 20.

196. Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления / Новоселов Г.П. - М.: Норма, 2001. - 208 с.

197. Образцов В.А. О комплексном подходе к проблемам борьбы с преступлениями, совершаемыми в народном хозяйстве / В.А. Образцов, В.Б. Ястребов // Вопросы борьбы с преступностью. - 1978. - Вып. ч. 9. - С. 5666.

198. Опалінський Ю.В. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво: автореф. дис. на здобуття вчен. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Ю.В. Опалінський. - К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1998. - 21 с.

199. Основания уголовно-правового запрета: Криминализация и

декриминализация / Под ред. В. Н. Кудрявцева, А. М. Яковлева. - М. : Наука, 1982. - 304 с.

200. Павленко В.Г. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика громадських робіт, як виду покарання: автореф. дис. на здобуття вчен. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / В.Г. Павленко. - К., 2007. - 20 с.

201. Памятники русского права: Соборное Уложение царя Алексея Михайловича 1649 года. Вып. 6 / под ред. К.А. Софроненко. - М. : Юрид. лит., 1957. - 503 с.

202. Перепелица А.И. Уголовная ответственность за хозяйственные преступления в сфере предпринимательской деятельности: комментарий к действующему законодательству / Перепелица А.И. - Харьков: Рубикон, 1997.

- 105 с.

203. Петросян О.Ш. Уголовно-правовые и криминологические аспекты обеспечения финансовой безопасности государства: монография / Олег Шагенович Петросян. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010. - 279 с.

204. Пинкевич Т.В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической преступностью: дисс. ... докт. юрид. наук: 12.00.08 / Татьяна Валентиновна Пинкевич - Краснодар: Краснодарский юридический інститут МВД РФ, 2002. - 417 с.

205. Піяк К. Проблеми визначення змісту бланкетних ознак, використаних в Кримінальному кодексі України. / К. Піяк // Актуальні питання державотворення в Україні. Збірник наукових праць міжнародної науково - практичної конференції (24-25 квітня 2008 року). - К.: ВГЛ «Обрії», 2008. - Ч. 4. - с. 40-42.

206. Полный курс уголовного права / [под ред. А.И. Коробеева]. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. - Том ІІІ: Преступления в сфере экономики.

- 2008. - 784 с.

207. Полтавець В.В. Загальні засади призначення покарання та їх кримінально-правове значення: автореф. дис. на здобуття вчен. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право» / В.В. Полтавець. - К., 2005. - 20 с.

208. Попович В.М. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки / В.М. Попович. - Ірпінь: Акад. держ. податк. служби України, 2001. - 524 с.

209. Попович В.М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології. - К.: Правові джерела, 1998. - 447 с.

210. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності» від 25.04.2003 р. № 3 // Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу до документу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/va003700-03.

211. Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах. / упоряд. В.В. Рожнова. А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. - К.: ПАЛИВОДА А.В., 2011. - 456 с.

212. Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. д-ра юр. наук, проф. А.И. Чучаева. - М.: ИНФРА-М: КРНТРАКТ, 2004. - 819 с.

213. Правові основи підприємницької діяльності / [під редакцією Шакуна В.І., Мельника П.В., Поповича В.М.]. - К.: Правові джерела, 1997. - 768 с.

214. Предпринимательское право в вопросах и ответах: Учебное пособие / под ред. Н.А. Саниахметовой. - Х.: Одиссей, 2001. - 560 с.

215. Предпринимательское право Украины: Учебник / Р.Б. Шишка,

А.М. Самыгин, В.Н. Левков и др. - Х.: Эспада, 2001. - 624 с.

216. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році : Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. - К. : НІСД, 2013. - 576 с.

217. Про ознаки фіктивної фірми: Лист ДПА від 21 травня 1999 р., № 229/4/25-1210 // Юрид. вісн. України. - 1999. — № 27. - С. 5.

218. Проблеми протидії злочинності: підруч. / за ред. проф. О.Г. Кальмана. - Харків: Вид-во ТОВ фірма «Новасофт», 2010. - 352 с.

219. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо запровадження інституту кримінальних проступків // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_ 1?pf3511=42706.

220. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо введення інституту кримінальних проступків // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_Hpf3511=42733

221. Проект Закону України від 21.12.2009 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення відповідальності за фіктивне підприємництво)» // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //w 1.c1. rada. gov.ua/pl s/zweb2/webpro c4_1?pf3511=36782

222. Проект Кримінального кодексу України, реєстр. №1029-1 від 15.05.1998 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://w 1.c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=3885

223. Пушкаренко П. Генезис і соціально-економічні наслідки тіньової економіки / Пушкаренко П., Логвиненко М. // Економіка України. - 2004. - № 10 (515). - С. 43-49.

224. Рамкова Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти організованої злочинності від 21.07.1997 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу до документу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_786.

225. Ривман Д.В. Виктимологический аспект экономической преступности / Ривман Д.В. // Криминология: вчера, сегодня, завтра: Труды Санкт- Петербурского криминологического клуба. - 2001. - №1 (1). - СПб: Изд-во СПУ, 2001. - С. 134-144.

226. Романов А.Г. Криминологический анализ и предупрежение преступности в сфере незаконного предпринимательства: дисс ...канд. юрид. наук: 12.00.08 / Андрей Геннадьевич Романов. - Санкт-Петербургский університет МВД России. - Санкт-Петербург, 2005. - 180 с.

227. Российское законодательство Х-ХХ веков: в 9 т. Законодательство Древней Руси. - М. : Юрид. лит., 1984. - Т. 1. - 560 с.

228. Российское законодательство Х-ХХ веков: в 9 т. Законодательство периода становления абсолютизма. - М. : Юрид. лит., 1986. - Т. 4. - 512 с.

229. Сабадаш В.П. Методика розслідування злочинів, вчинених у сфері реалізації корпоративних прав: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / К.: Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2003. - 18 с.

230. Савкина М.А. Уголовно-правовая охрана экономических интересов: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Марина Анатольевна Савкина - Государственный университет - Высшая школа экономики. Нижегородский филиал. - Нижний Новгород, 2006. - 182 с.

231. Савушкин В.В. Проблемы борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности: дисс ...канд. юрид. наук: 12.00.08 / Владислав Владимирович Савушкин. - Современная гуманитарная академия. - Москва, 2005. - 172 с.

232. Савченко А.В. Кримінальна відповідальність за шахрайство в Україні та за кордоном: порівняльно-правове дослідження: [монографія] / А.В. Савченко, Ю.Л. Шуляк. - К.: Вид-во ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. - 216 с.

233. Савченко А.В. Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та федерального кримінального законодавства Сполучених Штатів Америки: дис... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Савченко Андрій Володимирович ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. - К., 2007. - 616 с.

234. Саниахметова Н.А. Предпринимательское (хозяйственное) право

Украины: Учебное пособие. - Х.: Одиссей, 2004. - 800 с.

235. Сатуев Р.С. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе / Р.С. Сатуев, Д.А. Шраер, Н.Ю. Яськова. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. - 272 с.

236. Светлов А.Я. Борьба с должностными злоупотреблениями / А.Я. Светлов. - К.: Наук. думка, 1970. - 187 с.

237. Семина Л.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты мошенничесвт, совершаемых в сфере экономической деятельности: дисс ...канд. юрид. наук: 12.00.08 / Людмила Васильевна Семина. - Краснодар: Краснодарская академия МВД России, 2003. - 215 с.

238. Сенаторов М.В. Потерпілий від злочину в кримінальному праві: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.08 / Сенаторов Микита Валерійович. - Х.: Інститут вивчення проблем злочинності Академії правових наук України, 2004. - 215 с.

239. Сенаторов Н.В. К вопросу о соотношении понятий «потерпевший от преступления» и «потерпевший как субъект уголовного процесса» / Сенаторов Н.В. // Вісник ЛАВС імені 10-річчя незалежності України. Спеціальний випуск у двох частинах. - Луганск: РВВ ЛАВС, 2002. - ч. 2. - С. 56-59.

240. Середа И.М. Преступления против налоговой системы: характеристика, ответственность, стратегии борьбы: дисс ...докт. юрид. наук: 12.00.08 / Ирина Михайловна Середа. - Иркутск: Байкальский государственный университет экономики и права, 2006. - 472 с.

241. Сидоркин А.И. Наказания, связанные с лишением и ограничением свободы в русском уголовном законодательстве IX - XVII вв.: проблемы правового регулирования, систематизации и применения: дисс ...докт. юрид. наук: 12.00.08; 12.00.01 / Александр Иванович Сидоркин. - Казань: Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина, 2005. - 451 с.

242. Синюков В.Н. Российская правовая система : Введение в общую теорию /

В.Н. Синюков. - Саратов : ГП «Полиграфист». - 1999. - 494 с.

243. Скакун О.Ф. Теория государства и права: учебник / О.Ф. Скакун. - Харьков: Консум, Ун-т внутр. дел., 2000. - 704 с.

244. Скора Л.М. Кримінально-правова характеристика протидії законній господарській діяльності: автореф. дис. на здобуття вчен. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально - виконавче право» / Л.М. Скора. - К., 2012. - 20 с.

245. Словник української мови:[в 11 т] / АН УРСР, Ін-т мовознавства. - К.: Наукова думка. Т.6.: П-Поїти. - 1975. - 832 с.

246. Смелік В.Б. Кореляційні зв’язки між окремими видами злочинів у сфері підприємництва (проблеми методики розслідування): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Володимир Борисович Смелік. - Х.: Національний університет внутрішніх справ, 2005. - 244 с.

247. Соловйов Е.П. Деякі питання відмежування фіктивних дій в підприємництві від шахрайства ( ст. 190 КК України) / Едуард Петрович Соловйов // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк, 24 квітня 2009 р.) / Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка - Донецьк: «Норд Комп’ютер», 2009. - С. 117 - 119.

248. Соловйов Е.П. Теоретичні та практичні питання кримінальної відповідальності за фіктивні дії в підприємництві: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.08 / Соловйов Едуард Петрович. - Донецьк: Донецький юридичний інститут МВС при Донецькому національному університеті, 2005. - 251 с.

249. Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас: (Очерки по истории философии и культуры) / Э.Ю. Соловьев. - М.: Политиздат, 1991. — 432 с.

250. Солошкіна І.В. Адміністративно-правові засади дозвільної діяльності

щодо підприємництва: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Ірина

Володимирівна Солошкіна. - Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2006. - 195 с.

251. Социальная психология. Словарь / [под ред. М.Ю. Кондратьева]. - М.: ПЕР СЭ, 2006. - 176 с.

252. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь / за заг ред. В.М. Гейця [та ін.]. - К.: НВЦ НБУВ, 2009. - 687 с.

253. Стан та структура злочинності в Україні. Статистичні дані МВС України

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/788120

254. Сташис В.В. Хозяйственные преступления по советскому уголовному праву [Текст] : учеб. пособие / В.В. Сташис. - Х.: Вища шк., 1971. - 58 с.

255. Стрельцов Е.Л. Экономическая преступность в Украине: Курс лекций / Е.Л. Стрельцов. - Одесса, 1997. - 570 с.

256. Стрельцов Є.Л. Економічні злочини: внутрідержавні та міжнародні аспекти / Є.Л. Стрельцов. - Одеса: Астропринт. - 2000. - 476 с.

257. Стрижевська А. Сукупність злочинів за кримінальним правом України: моногр. // А. Стрижевська. - Одеса: Фенікс, 2011. - 248 с.

258. Стурова Т.С. Соціальна обумовленість криміналізації порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) / Стурова Т.С. // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 20 - 21 травня 2011р., / редкол.: Г.Є.Болдарь, А.О. Данилевський, О.О. Дудоров та ін.; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. - Луганськ: РВВ ЛДУВС ум. Е.О. Дідоренка, 2011. - С. 475 - 479.

259. Таганцев Н.С. Лекции по русскому уголовному праву. Часть общая. Выпуск I-IV / Таганцев Н.С. - СПб.: Государственная Типография, 1887-90. - 1928 с.

260. Танасевич В.Г. Борьба с должностными преступлениями /

Танасевич В.Г. // Вопросы советской криминологии. - М., 1976. - 454 с.

261. Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в судебной и следственной практике / С.А. Тарарухин. - К.: Юринком, 1995. - 132 с.

262. Тарарухін С.А. Вибрані твори. Частина ІІІ: Кримінальне право. Теорія кваліфікації злочинів / С.А. Тарарухін. - К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2004. - 248 с.

263. Таций В.Я. Ответственность за хозяйственные преступления. Объект и система / В.Я. Таций. - Х.: Издательство при Харьковском госуниверситете «Вища школа», 1984. - 231 с.

264. Таций В.Я. Проблемы ответственности за хозяйственные преступления: объект и система: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Киевский Государственный университет им. Г.Г. Шевченко. - Киев, 1984. - 26 с.

265. Тацій В.Я. Десять років чинності кримінального кодексу України: здобутки та шляхи вдосконалення / В.Я. Тацій // 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн: матеріали між нар. Наук.-практ. конф., 13-14 жовт. 2011р. / редкол. В.Я. Тацій, В.І. Борисов та ін. - Х.: Право, 2011. - 456 с.

266. Телесніцький Г.Н. Кримінальна відповідальність за катування:

порівняльно-правове дослідження: автореф. дис....к.ю.н. / Геннадій Никонович Телесніцький. - Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2012. - 20 с.

267. Теория государства и права : Учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. «Юриспруденция» / [С.С. Алексеев, С И. Архипов, Г.В. Игнатенко и др.; Отв. ред. В.Д.Перевалов] - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 2004. - 484 с.

268. Терентьев В.И. Ответственность специального субъекта преступления по уголовному праву Украины: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.08 / Терентьев Виктор Иванович. - Одесса, 2003. - 195 с.

269. Тихомиров О.Д. Юридична компаративістика: філософсько-

методологічні засади: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.12 / Олександр Деонисович Тихомиров. - Київський національний університет внутрішніх справ. - К., 2006. - 461 с.

270. Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрямки подолання. - К.: НІСД, 2011. - 31 с.

271. Тростюк З.А. Понятійний апарат Особливої частини Кримінального кодексу України: Монографія. - К.: Атіка, 2003. - 144 с.

272. Тютюгин В.И. Совершенствование норм УК Украины о применении наказания Тютюгин В.И. // Проблеми законності: Респ. міжвідомч. наук. зб.

Вип. 77. / Відп. ред. В. Я. Тацій. - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2006. -

С. 108-109.

273. Уголовное право / Под ред. проф. Утевского Б.С. Кн. 2. - М.: Гос. Издат. юр.лит., 1949 - 212 с.

274. Уголовное право: учебник для бакалавров: в 2 т. Т. 1. Общая часть / отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. - М.: Изд-во Юрайт, 2012. - 549 с.

275. Уголовный и Военно-уголовный кодексы Народной Республики Болгарии / Перевод с болгарского Ш.С. Грингаус и М.И. Якубовича. Вступительная статья проф. И.Т. Голякова. Редактор З.И. Луковникова. - М.: Издательство Иностранной литературы, 1951. - 121 с.

276. Уголовный кодекс Австралии 1995 г. / Под ред. и с предисл. канд. юрид.

наук, проф. И.Д. Козочкина, Е.Н. Трикоз; Пер. с англ. Е.Н. Трикоз. СПб.:

Юридический центр Пресс, 2002. - 388 с.

277. Уголовный кодекс Австралии. 1995г. / Научное редактирование и предисловие канд. юрид. наук, проф. И.Д. Козочкина, Е.Н. Трикоз; перевод с англ. Е.Н. Трикоз. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. - 388 с.

278. Уголовный кодекс Австрии / Перевод с нем. - М.: ИКД «Зерцало - М», 2001. - 144 с.

279. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. - Баку: Издат.

«Юридическая литература», 2002. - 215 с.

280. Уголовный кодекс Голландии / Науч. ред. докт. юрид. наук,

заслуженный деятель науки РФ, проф. Б.В. Волженкин, перевод с англ. И.В.Мироновой. 2-е изд. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. - 510 с.

281. Уголовный кодекс Грузии. - СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. - 409с.

282. Уголовный кодекс Дании / Научное редактирование и предисловие С.С. Беляева, канд. юрид. наук (МГУ им. М.В. Ломоносова). Перевод с датского и английского канд.юрид. наук С.С. Беляева, А.Н. Рычевой.- СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. - 230 с.

283. Уголовный кодекс Латвийской Республики / науч. ред. А.И. Лукашов, Э.А. Саркисова. - СПб.: «Юридический центр Пресс», 2001. - 313 с.

284. Уголовный кодекс Литовской республики / Науч. ред. докт. юрид. наук, проф. В. Павилониса. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. - 470 с.

285. Уголовный кодекс Республики Беларусь / Принят Палатой Представителей 2 июня 1999 года. Одобрен советом Республики 24 июня 1999 года. / Предисловие проф. Б.В. Волженкина; Обзорная статья А.В. Баркова. - СПб., Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. - 474 с.

286. Уголовный кодекс Республики Болгария / Науч. ред. к.ю.н., проф. А.И. Лукашова. Пер. с болг. Д.В. Милушева, А.И. Лукашова; вступ. статья Й.И. Айдарова. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. - 298 с.

287. Уголовный кодекс Республики Корея / Под ред. и с предисл. д-ра юрид. наук, проф. А.И. Коробеева; Пер. с кор. канд. филол. наук В.В. Верхоляка. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. - 240 с.

288. Уголовный кодекс Республики Молдова. - СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. - 408 с.

289. Уголовный кодекс Республики Польша / Науч. ред. канд. юрид. наук, доц. А.И. Лукашов, докт. юрид. наук, проф. Н.Ф. Кузнецова; вступ. статья канд. юрид. наук, доц. А.И. Лукашова, канд. юрид. наук, проф. Е.А. Саркисовой; перевод с польского Д.А. Барилович. — СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс «, 2001. — 234 с.

290. Уголовный кодекс Республики Сан-Марино / Под ред. и с вступ. статьей вице-президента Восточно-Европейского отделения Международной академии наук Республики Сан-Марино, проф. Московского института МВД России, д-ра юрид. наук С.В. Максимова; Пер. с итал. В.Г. Максимова. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. - 253 с.

291. Уголовный кодекс Республики Таджикистан / предисловие А.В. Федорова. — СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. - 410 с.

292. Уголовный кодекс Республики Узбекистан / вступит. статья М.Х. Рустамбаева, А.С. Якубова, З.Х. Гулямова. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. - 338 с.

293. Уголовный кодекс Российской Федерации. - М.: Издательство «Омега- Л», 2012. - 175 с.

294. Уголовный кодекс РСФСР. Комментарий / Под редакцией и с предисловием председателя Верховного суда СССР И.Т. Голякова. 2-е издание. - М.: Юридическое издательство НКЮ СССР, 1944 - 340 с.

295. Уголовный кодекс РСФСР: официальный текст с изменениями на 1 июля 1950 г. и с приложением постатейно-систематизированных материалов / [редактор Титова Т.А.]; Министерство юстиции РСФСР. - М.: Гос. изд-во юрид. лит., 1950. - 231 с.

296. Уголовный кодекс Турции. - СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. - 374 с.

297. Уголовный кодекс Украинской ССР: Научно-практический

комментарий / Н.Ф. Антонов, М.И. Бажанов, Ф.Г. Бурчак и др. - К.: Политиздат, 1987. - 880 с.

298. Уголовный кодекс Франции. Науч. редактирование канд.юрид.наук, доц Л.В. Головко, канд.юрид.наук, доц. Н.Е. Криловой; перевод с французского и предисловие канд.юрид.наук, доц. Н.Е. Крыловой. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. - 650 с.

299. Уголовный кодекс Швейцарии / науч. ред. А.В. Серебренникова. - СПб.: «Юридический центр Пресс», 2002. - 290 с.

300. Уголовный кодекс Швейцарии / Перевод с нем. - М.: ИКД «Зерцало - М», 2001. - 138 с.

301. Уголовный кодекс Швеции / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецова и канд. юрид. наук С.С. Беляева; Пер. на рус. С.С. Беляева. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. - 320 с.

302. Уголовный кодекс Эстонской республики. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2001 . - 262 с.

303. Уголовный кодекс Японии / Науч. редактирование и предисловие докт. юрид. наук, проф. А.И.Коробеева. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс» 2002. - 226 с.

304. Ужва Л.О. Кримінально-правова охорона економічної системи України і деяких країн зарубіжжя (порівняльне дослідження): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Лілія Олександрівна Ужва. - Одеса: Одеський національний морський університет, 2004. - 205 с.

305. Україна в 2005 - 2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За заг ред. Ю.Г. Рубана. - К.: НІСД, 2009. - 655 с.

306. Уложение о Наказаниях Уголовных и Исправительных. - СПб.: Типография Второго Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1845. - 915 с.

307. Устинова Т.Д. Актуальные проблемы уголовной ответственности за преступления, посягающие на предпринимательскую деятельность: автореф. дис .... д-ра юрид. наук. - Москва, 2005 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sartraccc.sgap. ru.

308. Устинова Т.Д. Актуальные проблемы уголовной ответственности за преступления, посягающие на предпринимательскую деятельность: дисс ...докт. юрид. наук: 12.00.08 / Тамара Дмитриевна Устинова. - М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, 2005. - 494 с.

309. Фесенко Є.В. Злочини проти здоров’я населення та системи заходів з його охорони: автореф. дисс... доктора юрид. наук: 12.00.08 / Є.В. Фесенко. - К., 2004. - 301 с.

310. Фесенко Є.В. Злочини проти здоров’я населення та системи заходів з його охорони: дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.08 / Фесенко Євгеній Володимирович. - К.: Академія адвокатури України, 2004. - 444 с.

311. Философская энциклопедия. В 5-ти томах / Гл. ред. Ф.В. Константинов. - Москва: Советская энциклопедия. Т.4: Наука-логики-сигети. - 1967. - 591 с.

312. Философский словарь. - К.: А.С.К. - 2006. - 1056 с.

313. Філей Ю.В. Побудова кримінально-правових санкцій з урахуванням повторності злочинів / Філей Ю.В. // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 20-21 травня 2011р. / редкол.: Г.Є. Бондарь, А.О. Данилевський, О.О. Дудоров та ін.; МВС України, Луган. Держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О.Дідоренка. - Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2011. - С. 512-515.

314. Фріс П.Л. Кримінально-правова політика України : дис... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / П.Л. Фріс. - К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2005. - 440 с.

315. Хавронюк М.І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації: дис... д- ра юрид. наук: 12.00.08 / Хавронюк Микола Іванович. - К., 2007. - 557 с.

316. Хавронюк М.І. Настав час розмежовувати / Хавронюк М.І. // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 жовтня 2012р. / Редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. гол. Ред.) та ін. - Х.: Право, 2012. - С. 182-186.

317. Хавронюк М.І. Сучасне загальноєвропейське кримінальне законодавство: проблеми гармонізації / Микола Іванович Хавронюк // Монографія. - К.: Істина, 2005. - 264 с.

318. Хавронюк М.І. Історія кримінального права європейських країн / Микола Іванович Хавронюк. - К.: Істина, 2006. - 192 с.

319. Цвайгерт К. Введение в сравнительное правоведенье в сфере частного права / К. Цвайгерт, Х. Кетц. - в 2 томах - М. : Международные отношения, 2000. - Т. 1. - Основы. - 2000. - 480 с.

320. Цесарський М.О. Про необхідність визначення понять «фіктивний суб’єкт підприємництва» та «конвертаційний центр» / Михайло Олександрович Цесарський // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м.

Донецьк, 24 квітня 2009 р.) / Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім.. Е.О. Дідоренка - Донецьк: «Норд Комп’ютер», 2009. - С. 129-132.

321. Чернявський С.С. Методика розслідування злочинів у сфері банківського кредитування: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / С.С. Чернявський. - К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002. - 20 с.

322. Чич М. Охрана социалистической экономики: Уголовно-правовые аспекты: Пер. со словац / Чич М., Матэрн В. - М.: Юрид. лит., 1987. - С. 73 - 74.

323. Чулінда Л.І. Юридико-лінгвістичне тлумачення текстів нормативно- правових актів: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.01 / Чулінда Людмила Іванівна. - К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. - 228 с.

324. Чупрова Е.В. Ответственность за экономические преступления по

уголовному праву Англии: дисс ...канд. юрид. наук: 12.00.08 / Елена Вадимовна Чупрова - М.: Институт государства и права РАН, 2005. - 239 с.

325. Чупрова Е.В. Ответственность за экономические преступления по

уголовному праву Англии / Е.В. Чупрова. - М.: Волтерс Клувер, 2007. - 208 с.

326. Шабуніна В.В. Еволюція західноєвропейського приватного права

(історико-правовий аспект): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Вікторія Віталіївна Шабуніна. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2009. - 325 с.

327. Шапченко С.Д. Зроби краще, щоб не вийшло як завжди / Шапченко С.Д.

// Дзеркало тижня. - 22 жовтня 2011р.

328. Шапченко С.Д. Кваліфікація злочинів, як соціально-правове

явище:основні юридичні аспекти / Шапченко С.Д. // Альманах кримінального права: зб. статей. Вип. І / Відповід. ред. П.П.Андрушко, П.С. Берзін. - К.: Правова єдність, 2009. - С. 415-423.

329. Швець В.Д. Практика внесення змін і доповнень до КК України: здобутки та прорахунки / Швець В.Д. // 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн : матеріали міжнар. наук. - прак. конф., 13-14 жовт. 2011 р. / редкол.: В. Я. Тацій, В. І. Борисов та ін. - Х.

: Право, 2011. - С. 35-40.

330. Шевченко Є.В. Злочини з похідними наслідками в кримінальному праві: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.08 / Шевченко Євген Валерійович. - Х.: Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, 2001. - 200 с.

331. Шехавцов Р.М. Форми та способи протидії розслідуванню злочинів і засоби їх подолання (за матеріалами кримінальних справ про вимагання, вчинені організованими групами, злочинними організаціями): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Р.М. Шехавцов. - К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. - 20 с.

332. Шишко И.В. Взаимосвязь уголовно-правовых и регулятивных норм в сфере экономической деятельности: дисс. ... докт. юрид. наук: 12.00.08 / Ирина Викторовна Шишко. - Екатеринбург, 2004. - 402 с.

333. Яблоков Н.П. Основы методики расследования финансовых преступлений / Яблоков Н.П. // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. - 1999. - № 2. - С. 3-17.

334. Ярыгин В.Г. Экономическая преступность в современных условиях: теоретико-прикладыне аспекты: дисс ...канд. юрид. наук: 12.00.08 / Владимир Г аврилович Ярыгин. - Нижний Новгород, 2006. - 214 с.

335. Яценко С.С. Основні питання загальної частини кримінального права іноземних держав: Навчальний посібник / С.С. Яценко. - К.: ВД «Дакор», 2013. - 168 с.

<< |
Источник: Бондарчук Віталій Вікторович. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ФІКТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО (ст. 205 КК України). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2013. 2013

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. Список використаних джерел:
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. Список використаних джерел:
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. Список використаних джерел:
 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ