>>

Стаття 1. Визначення основних термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) використання контрольованих речовин - застосування контрольованих речовин у процесі виробництва, обслуговування або ремонту, включаючи заправку, дозаправку товарів та обладнання, або під час інших процесів;

2) виробник контрольованих речовин - фізична особа - підприємець або юридична особа, що здійснює виробництво контрольованих речовин на території України;

3) виробництво контрольованих речовин - діяльність, що включає всі стадії технологічного процесу та пов’язана з випуском контрольованих речовин, проваджена умисно або неумисно, або як побічний продукт, якщо такий побічний продукт не знешкоджується в рамках технологічного процесу.

Рециклінг контрольованих речовин, рекуперація з метою рециклінгу, виготовлення сумішей контрольованих речовин не вважаються виробництвом;

4) витоки та викиди контрольованих речовин - потрапляння контрольованих речовин у навколишнє природне середовище внаслідок умисних або неумисних дій фізичних або юридичних осіб, несправності, пошкодження, неналежної експлуатації товарів та обладнання;

5) герметично замкнена система - система, в якій усі частини, які містять холодоагент, ущільнені шляхом зварювання, пайки або подібним нероз’ємним з’єднанням, яка може мати блоковані клапани і заглушені отвори, що дозволяють проводити належний ремонт або видалення та мають перевірену норму витоку менше трьох грамів контрольованої речовини на рік під тиском принаймні у чверть максимально припустимого тиску;

6) знешкодженняконтрольованих речовин -процес, внаслідок якого вся або більша частина контрольованої речовини перетворюється або розщеплюється на постійній основі на одну або більше стабільних речовин, які не є контрольованими речовинами;

7) зняття з експлуатації - остаточна зупинка та припинення експлуатації або використання товарів чи обладнання;

8) контейнер - тара, призначена для транспортування або зберігання контрольованих речовин;

9) контрольовані речовини - озоноруйнівні речовини та/або фторовані парникові гази;

10) національна квота на імпорт контрольованих речовин - визначений Монреальським протоколомпро речовини, що руйнують озоновий шар, для України щорічний обсяг споживання озоноруйнівних речовин, а також фторованих парникових газів, зазначених у пункті 1 додатка 2 до цього Закону;

11) одноразовий контейнер - тара, яка не призначена для повторного наповнення та використовується для зберігання контрольованих речовин, під час технічного обслуговування, експлуатації або наповнення холодильного обладнання, систем кондиціонування повітря, теплових насосів, систем протипожежного захисту або високовольтних розподільних пристроїв чи призначених для зберігання або транспортування розчинників на основі контрольованих речовин;

12) озоновий шар - шар атмосферного озону, що міститься у стратосфері і поглинає біологічно небезпечне ультрафіолетове сонячне випромінювання;

13) озоноруйнівна речовина - будь-яка речовина, що зазначена в додатку 1 до цього Закону, яка існує самостійно або в суміші, первинна, рекуперована, регенерована або оброблена для рециклінгу чи ізомери такої речовини, та має озоноруйнівний потенціал вище нуля;

14) озоноруйнівний потенціал (далі - ОРП) - показник, визначений для кожної озоноруйнівної речовини в додатку 1 до цього Закону, який визначає потенційний руйнівний (негативний) вплив такої речовини на озоновий шар;

15) оператор контрольованих речовин - суб’єкт господарювання, який виконує операції щодо імпорту, експорту, розміщення на ринку, зберігання, використання або поводження з контрольованими речовинами та/або товарами і обладнанням, а також суб’єкт господарювання, що володіє та/або використовує стаціонарне обладнання або системи, визначені частинами четвертою та п’ятою статті 8 цього Закону, та набув статусу оператора контрольованих речовин відповідно до законодавства України;

16) операції з контрольованими речовинами - імпорт, експорт, розміщення на ринку, зберігання, використання або поводження з контрольованими речовинами та/або товарами та обладнанням;

17) первинна речовина - невикористана, нерегенерована, нерекуперована та така, щодо якої не було здійснено рециклінг, контрольована речовина;

18) поводження з контрольованими речовинами - операції щодо переміщення (транспортування), рекуперації, регенерації, рециклінгу, знешкодження в межах території України контрольованих речовин та/або товарів і обладнання;

19) потенціал глобального потепління - коефіцієнт, визначений для кожного фторованого парникового газу, зазначеного в додатку 2 до цього Закону, що означає ступінь впливу фторованого парникового газу на глобальне потепління відносно двоокису вуглецю;

20) регенерація - переробка контрольованих речовин з метою забезпечення їх відповідності еквівалентним характеристикам первинної речовини з урахуванням її запланованого використання;

21) рекуперація - збирання контрольованих речовин з товарів, обладнання або тари під час обслуговування, ремонту, зберігання та зняття з експлуатації таких речовин або товарів та обладнання;

22) рециклінг - повторне використання рекуперованих контрольованих речовин після базового процесу очищення, такого як фільтрація або сушка;

23) розміщення на ринку - постачання або надання третім особам за плату або безкоштовно контрольованих речовин або товарів та обладнання;

24) розрахунковий обсяг озоноруйнівних речовин - кількість озоноруйнівних речовин, встановлена шляхом множення кількості кожної озоноруйнівної речовини на її озоноруйнівний потенціал і підсумування отриманих показників, яка визначається в тоннах озоноруйнівного потенціалу (ОРП);

25) розрахунковий обсяг фторованих парникових газів - кількість парникових газів, встановлена шляхом множення кількості кожного газу, помноженого на його потенціал глобального потепління, і сумування отриманих показників, яка визначається в тоннах СО2-екв.;

26) сировина - будь-яка контрольована речовина, що була хімічно перетворена в рамках технологічного процесу, в ході якого така речовина повністю змінила свій первісний склад і як результат має озоноруйнівний потенціал або потенціал глобального потепління не вище нуля, і викиди якої є незначними;

27) система виявлення витоку - калібрований механічний, електричний або електронний прилад для виявлення витоку контрольованих речовин, який під час виявлення витоку автоматично повідомляє оператора контрольованих речовин;

28) споживання - загальна кількість імпортованих з інших держав контрольованих речовин, крім контрольованих речовин, експортованих в інші держави;

29) товари та обладнання - товари та обладнання, що містять контрольовані речовини, та/або товари та обладнання, що функціонують із застосовуванням контрольованих речовин, крім контейнерів, що використовуються для транспортування чи зберігання контрольованих речовин;

30) фторовані парникові гази - будь-які речовини, зазначені в додатку 2 до цього Закону, які існують самостійно або в суміші, первинні, рекуперовані, регенеровані або оброблені для рециклінгу чи їх ізомери, та мають потенціал глобального потепління вище нуля.

2.

Інші терміни у цьому Законі вживаються у значеннях, наведених у Віденській конвенції про охорону озонового шару, Монреальському протоколі про речовини, що руйнують озоновий шар, законах України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", "Про охорону атмосферного повітря", "Про карантин рослин", "Про зовнішньоекономічну діяльність".

| >>
Источник: Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівнимиречовинами та фторованими парниковими газами. Закон України. м. Київ 12 грудня 2019 року № 376-IX. 2019

Еще по теме Стаття 1. Визначення основних термінів:

 1. Стаття 2. Визначення основних термінів
 2. Стаття 3. Визначення основних термінів Кодексу
 3. Стаття 4. Визначення основних термінів і понять
 4. Стаття 1. Визначення термінів
 5. Стаття 14. Визначення понять
 6. Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів
 7. Стаття 208. Оподаткування послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України
 8. Стаття 1. Визначення основних термінів
 9. Стаття 34. Стандартизація в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів
 10. 1.2. Кримінальна процесуальна характеристика потерпілого на стадії досудового розслідування
 11. 2.3. Особливості повноважень прокурора у забезпеченні прав і законних інтересів потерпілого
 12. Теоретичні аспекти визначення поняття і змісту інституту адміністративних правочинів у сільському господарстві України
 13. 3.1. Поняття та основні заходи загальносоціального запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності
 14. 1.2. Основні положення чинного законодавства України про інтелектуальну власність
 15. 1.4. Основні вимоги, що висуваються до адміністративних актів органів прокуратури
 16. Незалежність адвокатури як основна гарантія її діяльності
 17. 3.1. Визначення таємниці особистого життя людини як підстави обмеження гласності кримінального процесу
 18. 1.1. Поняття санкцій у праві: підходи до визначення