<<
>>

Стаття 4. Єдиний державний реєстр операторів контрольованих речовин

1. Провадити операції з контрольованими речовинами мають право лише фізичні особи - підприємці або юридичні особи, які набули статусу оператора контрольованих речовин шляхом внесення до Реєстру.

2. Реєстр - це автоматизована система збирання, зберігання та обліку даних про операторів контрольованих речовин, осіб, які отримали кваліфікаційні документи (сертифікати) згідно із статтею 11 цього Закону.

3. Відповідальним за забезпечення формування та ведення Реєстру є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки.

4. Документи для внесення інформації до Реєстру можуть подаватися у паперовій або електронній формі.

У паперовій формі документи подаються особисто фізичною особою - підприємцем, особою, уповноваженою на це суб’єктом господарювання, або поштовим відправленням.

Документи в електронній формі подаються через інформаційну систему органу, що є відповідальним за ведення Реєстру.

5. Документи, що подаються для внесення інформації до Реєстру, повинні відповідати таким вимогам:

1) документи повинні бути викладені державною мовою;

2) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

3) документи в електронній формі повинні бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством.

6. Для внесення інформації до Реєстру суб’єкти господарювання подають такі документи:

1) відомості про суб’єкта господарювання (найменування та код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця, прізвище, ім’я та по батькові, посаду керівника підприємства, контактні номер телефону та адресу електронної пошти;

2) інформацію про заплановані вид/види операцій з контрольованими речовинами (імпорт, експорт, зберігання, використання, розміщення на ринку, поводження з контрольованими речовинами);

3) відомості про наявність у штаті юридичної особи особи, яка отримала кваліфікаційний документ (сертифікат) згідно із статтею 11 цього Закону (прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала кваліфікаційний документ (сертифікат); номер кваліфікаційного документа (сертифіката); дату видачі кваліфікаційного документа (сертифіката); дату закінчення строку дії кваліфікаційного документа (сертифіката); перелік робіт, які має право виконувати особа), - для суб’єктів господарювання, що планують надавати послуги з обслуговування товарів та обладнання, рециклінгу, регенерації, знешкодження, перевірки наявності витоків контрольованих речовин;

4) відомості про наявність у суб’єкта господарювання контрольованих речовин на момент подання документів для внесення інформації до Реєстру (назва та кількість контрольованих речовин);

5) відомості про наявність стаціонарного обладнання або систем, що містять озоноруйнівні речовини масою 300 кілограмів або більше; стаціонарного холодильного обладнання, систем кондиціонування повітря та теплових насосів, включаючи їх контури, а також систем протипожежного захисту, які містять фторовані парникові гази в кількості не менше 500 тонн у еквіваленті CO2.

7.

Розгляд документів та прийняття рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації у Реєстрі здійснюються центральним органом виконавчої влади, що відповідальний за ведення Реєстру, протягом 14 календарних днів з дня подання суб’єктом господарювання документів для внесення інформації до Реєстру.

8. Реєстрація у Реєстрі здійснюється безоплатно.

9. Підставами для відмови у реєстрації в Реєстрі є:

1) подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів для внесення інформації до Реєстру, визначених частиною шостою цієї статті;

2) виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання для внесення інформації до Реєстру, недостовірних відомостей.

10. Після усунення причин, що були підставою для відмови у реєстрації в Реєстрі, суб’єкт господарювання може повторно подати документи для реєстрації.

<< | >>
Источник: Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівнимиречовинами та фторованими парниковими газами. Закон України. м. Київ 12 грудня 2019 року № 376-IX. 2019

Еще по теме Стаття 4. Єдиний державний реєстр операторів контрольованих речовин:

  1. Стаття 14. Визначення понять