>>

Стаття 1. Визначення основних термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) верифікатор- юридична особа, акредитована відповідно до Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", яка проводить верифікацію;

2) верифікаційний звіт -звіт, що видається верифікатором оператору за результатами верифікації та містить один із таких висновків верифікатора: за результатами верифікації звіт оператора визнано задовільним або за результатами верифікації звіт оператора визнано незадовільним;

3) верифікація - діяльність верифікатора, що полягає у перевірці звіту оператора, підготовці та видачі верифікатором за результатами такої перевірки верифікаційного звіту відповідно до цього Закону;

4) вид діяльності - діяльність, викиди парникових газів від провадження якої підлягають моніторингу, звітності та верифікації та яка входить до переліку видів діяльності, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

5) викиди парникових газів - надходження в атмосферне повітря парникових газів, визначених щодо певного виду діяльності, з джерел викидів парникових газів на установці;

6) внутрішня верифікаційна документація - вся внутрішня документація, підготовлена, складена та отримана верифікатором для фіксації документальних відомостей та обґрунтування діяльності, пов’язаної з верифікацією;

7) Єдиний реєстр з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (далі - Єдиний реєстр) - єдина державна електронна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку та облік відомостей про установки та документів у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів;

8) джерело викидів парникових газів - окрема частина установки, з якої здійснюються викиди парникових газів, або процес у межах установки, який призводить до викидів парникових газів;

9) звіт оператора - звіт про викиди парникових газів, складений оператором за результатами моніторингу за звітний період;

10) звіт про вдосконалення - складений оператором звіт, що містить інформацію про вдосконалення процесу моніторингу та інформацію про усунення невідповідності даних моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів і виконання рекомендацій щодо вдосконалення, наданих верифікатором;

11) звітний період - один календарний рік, протягом якого здійснюється моніторинг та за який складається звіт оператора;

12) моніторинг - збір, обробка, аналіз та зберігання оператором даних для визначення обсягів викидів парникових газів;

13) оператор - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка здійснює технічну експлуатацію установки, що перебуває в її власності або користуванні;

14) парникові гази -гази, а саме: двоокис вуглецю (СО2), метан (CH4), закис азоту (N2O), гідрофторвуглеці (ГФВ), перфторвуглеці (ПФВ), гексафторид сірки (SF6) та інші газоподібні складові атмосфери, які поглинають та випромінюють інфрачервоне випромінювання;

15) план моніторингу - документ, який визначає комплекс заходів з моніторингу, розробляється оператором на підставі типових форм стандартного або спрощеного плану моніторингу і подається оператором до уповноваженого органу для затвердження;

16) реєстраційна дія - державна реєстрація установки в Єдиному реєстрі, внесення змін до записів Єдиного реєстру, скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі;

17) уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів;

18) установка - стаціонарний технічний об’єкт, на якому оператор провадить один або більше видів діяльності, а також іншу діяльність, яка має безпосередній технологічний зв’язок з видами діяльності, що провадяться на такому об’єкті, та може впливати на викиди парникових газів.

2.

Інші терміни у цьому Законі вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України та Законі України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності".

| >>
Источник: Про засади моніторингу, звітності таверифікації викидів парникових газів. Закон України. м. Київ 12 грудня 2019 року № 377-IX. 2019

Еще по теме Стаття 1. Визначення основних термінів:

 1. Стаття 2. Визначення основних термінів
 2. Стаття 3. Визначення основних термінів Кодексу
 3. Стаття 4. Визначення основних термінів і понять
 4. Стаття 1. Визначення термінів
 5. Стаття 14. Визначення понять
 6. Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів
 7. Стаття 208. Оподаткування послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України
 8. Стаття 1. Визначення основних термінів
 9. Стаття 34. Стандартизація в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів
 10. 1.2. Кримінальна процесуальна характеристика потерпілого на стадії досудового розслідування
 11. 2.3. Особливості повноважень прокурора у забезпеченні прав і законних інтересів потерпілого
 12. Теоретичні аспекти визначення поняття і змісту інституту адміністративних правочинів у сільському господарстві України