<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абдуллаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права. – СПб.: Питер, 2003. – 576 с.

2. Авер’янов В. Адміністративне право України: доктринальні аспекти реформування // Право України.

– 1998. – № 8. – С. 8–13.

3. Аверьянов В.Б. Аппарат государственного управления: содержание деятельности и организационные структуры / АН УССР. Ин-т госуд. И права. – К.: Наук. Думка, 1990. – 147 с.

4. Авер’янов В.Б. Державне управління: теорія і практика. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 431 с.

5. Авер’янов В.Б. Зміна домінант у доктринальному тлумачення предмета адміністративного права / Правова держава. Випуск 16. – К.: Ін-т держави та права ім. В.М.Корецького НАН України, 2005. – 672 с., – С. 317–325.

6. Авер’янов В. Нова доктрина українського адміністративного права: концептуальні позиції // Право України. – 2006. – № 5. – С. 11–17.

7. Авер’янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. – К.: Ін Юре, 1997. – 48 с.

8. Авер’янов В. Предмет адміністративного права: нова доктринальна оцінка // Право України. – 2004. – № 10. – С. 25–29.

9. Авер’янов В. Реформування українського адміністративного права: ґрунтовний привід для теоретичної дискусії // Право України. – 2003. – № 5. – С. 117–119.

10. Авер’янов В.Б. Реформування українського адміністративного права: черговий етап // Право України. – 2000. – № 7. – С. 6–8.

11. Авер’янов В.Б. Спрямованість на забезпечення прав громадян – демократична сутність виконавчої влади // Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Вид. дім. „Ін Юре”. – 2002. – 668 с.

12. Авер’янов В.Б. Українське адміністративне право: черговий етап реформування // Українське адміністративне право: актуальні проблеми реформування: Збірник наукових праць. – Суми: ВВП „Мрія – 1” ЛТД: Ініціатива, 2000. – С. 16-18.

13. Авер’янов В. Б. Характер предмета адміністративного права: уточнення доктринальної оцінки / Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг.

ред. В. Б. Авер’янова. – К.: Факт, 2003. – 382 с.

14. Авер’янов В. Ще раз про зміст та співвідношення понять „державне управління” і „виконавча влада”: полемічні нотатки // Право України. – 2004. – № 5. – С. 113–116.

15. Авер’янов В.Б., Бойко В.Ф. та інші. Коментар до Конституції України. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. – 376 с.

16. Аграрне право України / В.З. Янчук, В.І.Андрійцев, С.Ф. Василюк та ін.; За ред. В.З. Янчука. – 2-е вид., ререроб. та допов. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 720 с.

17. Аграрне право України / За ред. академіка АПрН України, професора Янчука В.З. – К.: Юрінком, 1996. – 560 с.

18. Аграрне право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, В.М. Корнієнко та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. – Х.: Право, 2003. – 240 с.

19. Аграрне право України: Підручник / За ред. О.О.Погрібного. – К.: Істина, 2006. – 448 с.

20. Аграрное право: Учебник для юридических ВУЗов / Авт.кол., отв.ред. Г.Е. Быстров, М.И. Козырь. – М.: Юристъ. 1996. – 375 с.

21. Агропромисловий комплекс: правові питання / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, О.О. Погрібний, В.О. Олійник; За ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: Урожай, 1992. – 192 с.

22. Адміністративна відповідальність (загальні положення та правопорушення у сфері обігу наркотиків): Навчальний посібник / За заг. ред. доктора юридичних наук, професора І. П. Голосніченка. – К.: КІВС, 2002. – 141 с.

23. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник В.П. Тимощук. – К.: Факт, 2003. – 496 с.

24. Адміністративна реформа для людини (науково-практичний нарис) // За заг. ред. І.Б. Коліушка. – К.: Факт, 2001. – 72 с.

25. Адміністративне право України / За ред. Битяка Ю. П. – Х.: Право, 2000. – 520 с.

26. Адміністративне право України [Підручник для юрид. вузів і фак./ Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М. Гаращук та ін.]; За ред. Ю.П. Битяка.

– Харків: Право, 2001. – 528 с.

27. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К.: Видавництво „Юридична думка”, 2004. – 584 с.

28. Административное право зарубежных стран: Учебник / Под ред. А.Н.Козырина и М.А.Штатиной. – М.: Спарк, 2003. – 464 с.

29. Административное право России. – М.: БЭК, 1997. – 330 с.

30. Административное право: Учебник / Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. – М.: Юристъ, 1999. – 728 с.

31. Адміністративно-процедурний кодекс України. Пропозиції Центру політико-правових реформ // Матеріали семінару „Стан та перспективи розвитку адміністративного права: законодавство, наука, освіта”. – Львів, 2001. – 1-13 жовтня.

32. Александров В.Т., Гусєв В.О. Послуги системи державного управління // Актуальні проблеми державногоу правління: Зб. наук. пр. – Вип. 3 (18) / Ред. кол.: Г.І. Мостовий, В.Я. Амбросов, О.Ю. Амосов та ін. – Х.: ХРІДУ НАДУ „Магістр”, 2003. – С. 208–213.

33. Алексеев С.В. Концепция административно–хозяйственного правоотношения // Экономика, право, бизнес. – 2005. – № 3, С. 63-68.

34. Алексеев С.С. Право й перестройка: вопросы, раздумья, прогнозы. – М.: Юрид. лит., 1987. – 175 с.

35. Алексеев С.С. Проблемы теории права. Курс лекций. В 2-х т. Т. 2. – 1973. – 401 с.

36. Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Адми­нистративное право Российской Федерации: Учебник. – М.: ЗЕРЦАЛО, ТЕИС, 1996. – 640 с.

37. Андрійко О.Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади. – К.: Наукова думка. 2004. – 230 с.

38. Анохіна Л.С. Суб’єкти адміністративної юрисдикції в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національний ун-т внутрішніх справ. – Х., 2001. – 19 с.

39. Антонов И.П. Полицейское право: быть или не быть? // Юридическое образование и наука. – 2001. – № 3. – С. 34–38.

40. Арістова І.В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти: Монографія. – Х.: Ун-т внутр. справ, 2000.

– 368 с.

41. Армаш Н.О. Адміністративно-правовий статус керівників органів виконавчої влади: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / НАН України; Інс-т держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 2004. – 17 арк.

42. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. – М.: Юрид.лит., 1997. – 315 c.

43. Афанасьєв К.К. Адміністративний договір як форма державного управління (теоретико-правовий аспект): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. Нац. Ун-т внутр. справ. – Х., 2002. – 19 с.

44. Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. – М., 1973. – 125 с.

45. Бабич В.А. Адміністративна відповідальність за зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких не має марок акцизного збору встановленого зразка: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Нац. акад. держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2005. – 22 с.

46. Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков). Изд. 2-е, доп. – М.: ООО ИД „Право и государство”, 2005. – 544 с.

47. Балабанов В.С., Борисенко Е.Н. Экономический механизм отношений в АПК Украины // Продовольственная безопасность (международные и внутренние аспекты). – М.: Экономика, 202. – С. 282–293.

48. Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник. – М.: БЭК, 1996. – 386 с.

49. Бахрах Д.Н. Административное право России. Учебник для вузов, обуч. по спец. „Юриспруденция” – М.: Норма: ИНФРА-М, 2000. – 624 с.

50. Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2002. – 640 с.

51. Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н., Административное право: Учебник для вузов. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2007. – 816 с.

52. Бахрах Д.Н. Советское законодательство об административной ответственности: Учеб. пособие – Пермь: Изд. Пермск. гос. ун-та им. А. М. Горького, 1969. – 344 с.

53. Бейкун А.Л. Державне регулювання діяльності обласного агропромислового комплексу (організаційно-правові питання): автореф. Дис... канд.

юрид. наук: 12.00.06 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 1999. – 14 арк.

54. Бельский К.С. К вопросу о предмете административного права // Государство и право. – 1997. – № 11. – С. 14–21.

55. Берлач А.І. Проблеми протидії злочинності в аграрній сфері економіки України в процесі її реформування // Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні: Монографія / Кол. авторів. За ред. В.І.Семчика. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. – С. 229-257.

56. Біла Л.Р., Ківалов С.В. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. – Вид. друге, перероб. і доп. – Одеса: Юридична література, 2002. – 320 с.

57. Білик Ю.Д. Державний захист вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника та протекціоністська політика в Україні. – К.: Урожай, 2000. – 192 с.

58. Білик Ю.Д. Продовольча безпека України: стан та перспективи використання потенційних резервів // Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої безпеки України у ХХІ столітті. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – С. 139–148.

59. Битяк Ю.П., 3уй В.В., Комзюк А.Т. Переконання і примус у державному управлінні. Адміністративна відповідальність: Конспект лекцій. – Харків: Укр. юрид. академія, 1994. – 44 с.

60. Бобылев А.И. Источники (формы) права // Право и политика. – 2003. – № 8. – С. 19.

61. Бойко В.І. Продовольча безпека держави та перспективи її гарантування // Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. Інформаційно–аналітичний збірник (випуск 5) / За ред. П.Т. Саблука та ін. – К.: ІАЕ, 2002. – С. 183–188.

62. Борисов В.І., Пащенко О.О. Злочини проти безпеки виробництва: поняття та види. Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної або радіаційної безпеки: Монографія. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. – 224 с.

63. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (очерк теории). – М.: Городециздат, 2001. – 208 с.

64. Бренбан Г. Французское административное право.

– М.: 1988.

65. Бурдоль Є. Деякі аспекти реформування адміністративного права // Вісник прокуратури. – 2000. – № 2(4). – С. 43–49.

66. Вакарюк В. Адміністративні послуги повинні бути доступні усім буковинцям // http://www.oda.cv.ua.

67. Вакарюк В. Влада надає адміністративні послуги // http://www.oda.cv.ua.

68. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К., Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2004. – 1440 с.

69. Вельский К.С., Елисеев Б.П., Кучеров И.И. О системе специальных методов полицейской деятельности // Государство и право. – 2003. – № 4. – С. 13–17.

70. Веремеенко И.И. Административно-правовые санкции. – М.: Юрид. лит., 1975. – 192 с.

71. Використання інформаційного ресурсу для прийняття управлінського рішення: Монографія / В.Я. Мацюк, В.М. Бесчастний, В.О. Шамрай, О.В. Артеменко; За заг. ред. проф. В.О. Шамрая. – Донецьк: Донецький юридичний інститут ЛДУВС, 2006. – 208 с.

72. Вознесенский Э.А. Финансовый контроль в СРСР. М.: Юрид. лит., 1973. – 134 с.

73. Володін С.А. Інноваційний розвиток аграрної науки: Монографія. – К.: МАУП, 2006. – 400 с.

74. Вопленко Н.И. Законность и легитимность // Новая правовая мысль. – 2003. – № 1. – С. 12.

75. Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Административное право. – М.: ООО “ТК Велби”, 2003. – 480 с.

76. Гайворонская Я.В. К вопросу о понимании правовых и юридических норм // Правоведение. – 2001. – № 3. – С. 41–42.

77. Гаращук В. Управлінські послуги – новий інститут чи нова помилка? // Вісник академії правовий наук України. – 2001. – № 3 (26). – С. 109–114.

78. Гетьман А.П., Здоровко Л.М. Регіональний екологічний контроль: теорія правового регулювання. Монографія. – К.: УСП МСБ, – 216 с.

79. Гладун З.С. Адміністративне право України: Опорні конспекти лекцій. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 152 с.

80. Гладун З. С. Сучасні проблеми адміністративного права України і шляхи та напрямки їх вирішення. – Тернопіль: Тернопільська академія народного господарства, 2000. – 28 с.

81. Гойчук О.І. Продовольча безпека. Монографія. – Житомир: Полісся, 2004. – 348 с.

82. Гойчук О.І., Курило В.І. Продовольча безпека та необхідність її правового забезпечення // Адвокат. – 2006. – № 3. – С. 3–5.

83. Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття) / Міжр. акад. упр. персоналом. – К., 1998. – 52 с.

84. Голосніченко І. Правове регулювання надання державних управлінських послуг та вирішення адміністративних спорів // Право України. – 2003. – № 10. – С. 86–89.

85. Голосніченко І.П., Стахурський М.Ф. Золотарьова Н.І. Адміністративне право України: основні поняття. Навч. посібник, К.: ГАН, 2005. – 232 с.

86. Гончарук С. Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України: Навчальний посібник. – К.: Українська академія внутрішніх справ, 1995. – 79 с.

87. Гончарук С.Т. Основи адміністративного права України. Навчальний посібник. – К.: 2004. – 200 с.

88. Господарський кодекс України. – Харків: „ФІНН”, 2003. – 204 с.

89. Государственное управление: основы теории и организации. Учебник. В 2 т. Т. 1 / Под ред. В.А.Козбаненко. Изд. 2-е, с изм. и доп. – М.: «Статус», 2002. – 366 с.

90. Государственное управление: основы теории и организации. Учебник. В 2 т. Т.2 / Под ред. В.А.Козбаненко. Изд. 2-е, с изм. и доп. – М.: „Статус”, 2002. – 592 с.

91. Гребьонкіна Л. Порядок стягнення штрафів // Право України, 2001. – № 2. – С. 44–45.

92. Гриценко С.П. Латинська мова й основи римського права: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 336 с.

93. Грянка Г. В., Матвійчик В. К., Нікітін Ю. В. Адміністративне право України: Практикум. – К.: „Азимут Україна”, 2004. – 114 с.

94. Даниленко А.С. Основні напрями удосконалення земельних відносин та їх роль у формуванні стратегії національної продовольчої безпеки України у ХХІ столітті // Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої безпеки України у ХХІ столітті. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – С. 54–64.

95. Державне управління та адміністративне право в сучасній Україні: актуальні проблеми реформування / Українська академія державного управління при Президентові України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України / В.Б. Авер'янов (ред.), В.Б. Авер'янов (підгот.), І.Б. Коліушко (ред.). – К., 1999. – 50 с.

96. Державне управління: проблеми адміністративно–правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б.Авер’янова. – К.: Факт, 2003. – 384 с.

97. Державне управління: теорія і практика. За заг. ред. д.ю.н., проф. Авер’янова. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 432 с.

98. Діхтієвський П.В. Основні риси адміністративно-правового регулювання у сфері виконавчої влади // Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту. За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: НВП „Видавництво „Наукова думка” НАН України”, 2007. – 586 с. – С. 157–163.

99. Довідник з управління сільськогосподарським виробництвом в умовах АПК, Л.Д.Залєвський, Й.С.Завадський, М.О.Кононов та ін.; За ред. Л.Д.Залєвського. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Урожай, 1987. – 240 с.

100. Додин Е. В. Административная деликтология: Курс лекций. – Одесса: БАХВА, 1997. – 116.

101. Додин Е. В. Доказательства. Оценка доказательств // Кодекс Украины об административных правонарушениях: Научно-практический комментарий. – 4-е изд., изм., доп. – Харьков: ООО „Одиссей”, 2003. – С. 728–731.

102. Долечек В.С. Надання управлінських послуг населенню органами виконавчої влади в Україні: організаційно-правовий аспект: Дис.… к.н.д.у.: 25.00.02. / Нац.акад.держ.упр. при Президентові України. – К., 2005. – 222 с.

103. Жалинский А., Рёрихт А. Введение в немецкое право. – М.: Спарк, 2001. – 767 с.

104. Ж. Ведель. Административное право Франции. – М.: Издательство „Прогресс”, 1973. – 512 с.

105. Жуковский А. Г. Административная ответственность в сфере предпринимательских отношений. Вопросы теории и практики. – Х.: Одиссей, 2000. – 232 с.

106. Забарний Г.Г., Калюжний Р.А., Шкарупа В.К. Адміністративне право України: Навчальний посібник. – К.: Вид. Паливода А.В., 2003. – 212 с.

107. Зайченко В.С. Механізм впровадження стратегії розвитку агропромислового комплексу України на регіональному рівні: Автореф. дис. … к.держ.упр.: 25.00.02. – О., 2006. – 20 с.

108. Законы Федеративной республики Германия: Закон об административном производстве: Германский Фонд международного правового сотрудничества. – Бонн, 1995. – 108 с.

109. Залюбовський І.К. Організаційно-правові засади державного контролю в Україні. – О.: Юридична література, 2003. – 102 с.

110. Здир Я. А. Государственные инспекции в СССР. – М.: Госюриздат, 1960. – 134 с.

111. Зеленцов А. Б. Контроль за деятельностью исполнительной власти в зарубежных странах: Учебное пособие. – М.: Издательство Российского университета дружбы народов, 2002. – 190 с.

112. Земельне право України: Підручник / За ред. Погрібного О.О., Каракаша І.І. – К.: Істина, 2003. – 2003. – 448 с.

113. Земельне право України: Підручник / М.В.Шульга, (кер.авт.кол.), Г.В.Анісімова, Н.О.Багай, А.П. Гетьман та ін.; За ред. М.В.Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

114. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В.І. Семчика. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 676 с.

115. Земельное право: учебник / под ред. Г.Е.Быстрова, Р.К. Гусева; А.В. Балабанов [и др.]. – М.: ТК Велби, Изд-во проспект, 2006. – 712 с.

116. Зима О.Т. Адміністративна відповідальність юридичних осіб: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2001. – 17 арк.

117. Зима О. Т. Співвідношення адміністративних стягнень та фінансових санкцій, які застосовуються до юридичних осіб / Українське адміністративне право: актуальні проблеми реформування: Зб. наук. пр. – Суми: ВВП „Мрія-1” ЛТД: Ініціатива, 2000. – 282 с.

118. Зуев А.Е. Фидуциарные правоотношения: международная практика и российское право (вопросы модальности в праве) // Правоведение, 2003. – № 2 (247). – С. 156.

119. Елисеев В.С. Проблемы совершенствования механизма государственно-правового регулирования аграрных отношений в государственном секторе экономики (на примере законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации). – Калуга: Изд-во АКФ „Политоп”, 2001. – 112 с.

120. Еропкин М. И., Клюшниченко А. П. Советское административное право: Ученик. – М.: Юрид. лит., 1979. – 311 с.

121. Європейська хартія місцевого самоврядування // Територіальна організація влади в Україні: статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування / За заг. ред. А.П.Зайця. – К.: Вид. Дім „ІнЮре”, 2002. – С. 225–231.

122. Єрмоленко В.М. Майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств: теорія, законодавчтво, практика: Монографія. – К.: Магістр ХХІ сторіччя, 2005. – 304 с. – Бібліогр.: с. 276–303.

123. Єрмоленко В.М. Про правову природу грошей // Економіка та право. – 2003. - № 3 (7). – С. 16–20.

124. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації: організаційно-правові питання теорії і практики. Монографія / Калюжний Р.А., Шамрай В.О., Павловський В.Д., Гуцалюк М.В., Ковпак Р.Л., Цимбалюк В.С., Яцишин Ю.В., Ластовецький А.С. / За ред. Р.А. Калюжного та В.О. Шамрая. – Київ, 2002. – 296 с.

125. Кампо В. М., Нижник Н.Р., Шльоер Б.П. Становлення нового адміністративного права України. Науково-популярний нарис / За заг. ред. В.М.Кампо. – К.: Видавничий Дім „Юридична книга”, 2000. – 60 с.

126. Кармолицкий А.А. Административно-правовое регулирование надведомственных полномочий государственных инспекций. – М.: Издательство Московского университета. – 1985. – 82 с.

127. Кваша С.М. Зовнішньоекономічна діяльність АПК України: стан, стратегія і тактика розвитку. – К.: ЗАТ „Нічлава”. – 2000. – 252 с.

128. Кечекьян С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. Изд. АН СССР, 1958. – 187 с.

129. Ківалов С. В., Кормич Б. А. Митне право: система та динаміка розвитку // Митна справа. – 2002. – № 1. – С. 3–7.

130. Кізіма Н.В. Адміністративні стягнення за законодавством України: сучасний стан та перспективи розвитку / Українське адміністративне право: актуальні проблеми реформування: Зб. наук. пр. – Суми: ВВП „Мрія-1” ЛТД: Ініціатива, 2000. – 282 с.

131. Кнорринг В.Й. Искусство управлення: Учебник. – М: Издательство БЕК, 1997. – 288 с.

132. Коваленко В.В. Організація профілактики економічної злочинності в Україні / Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Національний ун-т внутрішніх справ. – Х., 2004. – 398арк. – Бібліогр.: арк. 355–389.

133. Коваль М.В. Правові аспекти в діяльності органів ДПС як складової правової системи держави // Організація правової роботи в органах державної податкової служби України: теорія, методологія, практика: Монографія. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – 440 с.

134. Кодекс адміністративного судочинства України: Текст відповідає офіц. станом на 1 січня 2006 р. – К.: Магістр – ХХІ сторіччя, 2006. – 160 с.

135. Кодекс України про адміністративні правопорушення, 7 грудня 1984 р. № 8073 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122.

136. Кодекс Украины об административных правонарушениях: Научно-практический комментарий. Издание четвертое. – Х.: ООО “Одиссей”, –2003. – 880 с.

137. Козлов Ю.М. Административное право: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2004. – 2004. – 318 с.

138. Козлов Ю.М., Попов Л.Л. Административное право: Учебник, М.: Юрист. – 1999. – 728 с.

139. Коліушко І. Пріоритети розвитку українського адміністративного права / Адміністративне право в контексті європейського вибору України. Збірник наукових праць. – К.: Міленіум, 2004. – 196 с.

140. Коліушко І.Б., Тимощук В.П. Адміністративні послуги з боку органів виконавчої влади та їх правове регулювання // Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Вид. дім. „Ін Юре”. – 2002. – 668 с.

141. Коліушко І., Тимощук В. Управлінські послуги – новий інститут адміністративного права // Право України. – 2001. – № 5. – С. 30–34.

142. Коломоєць Т.О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації: Монографія / За заг. Ред. В.К.Шкарупи. – Запоріжжя: „Поліграф”. 2004. – 404 c.

143. Коломоєць Т.О. Адміністративна юрисдикція в Україні: питання теорії та практики / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, – 2000. – 38 с.

144. Коломоєць Т.О. Законодавство України про адміністративні штрафи: деякі пріоритети реформування / Українське адміністративне право: актуальні проблеми реформування: Зб. наук. пр. – Суми: ВВП „Мрія-1” ЛТД: Ініціатива, 2000. – 282 с.

145. Коломоєць Т.О. Штрафи за законодавством про адміністративні правопорушення України: Монографія. – Запоріжжя: „ВЕРЖЕ”, 2000. – 241 с.

146. Коломоєць Т.О. Щодо ефективності адміністративних штрафів // Право України. – 2001. – № 2. – С. 32–36.

147. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. – 3-є вид., стер. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 752 с.

148. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктне право у юридично-галузевій парадигмі // Право України. – 2002. – № 4. – С. 17–21.

149. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 528 с.

150. Колпаков В.К. Адміністративно-правові відносини і юридичні факти // Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б.Авер’янов (голова). – К.: Видавництво „Юридична думка”, 2004. – 584 с., С. 179–182.

151. Колпаков В.К. Адміністративна юрисдикція: сутність поняття // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 19. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. – С. 255–259.

152. Колпаков В.К. Види адміністративно–правових відносин // Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. Колегія: В.Б.Авер’янов (голова). – К.: Видавництво „Юридична думка”, 2004. – 584 с., – С. 182–185.

153. Колпаков В.К. Проблеми детермінації адміністративно–деліктного права як самостійної юридичної галузі // Проблеми права на зламі тисячоліть: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2001. – С. 431–434.

154. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.

155. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: Монографія / За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 336 c.

156. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

157. Концепція адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу: Указ Президента України, 5 березня 2004 р., № 278 //http://idis.guds.gov.ua.

158. Концепція адміністративної реформи в Україні. К.: Центр політико-правових реформ та центр розвитку українського законодавства. – 1998. – 61 с.

159. Концепція економічної безпеки України / Інс-т економ. Прогнозування; керівник проекту В.М.Геєць. – К.: Логос, 1999. – 56 с.

160. Концепція Національної програми відродження села на 1995–2005 роки: затверджена Постановою ВР України від 4 лютого 1994 р., № 3924 // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

161. Концепція поліпшення продовольчого забезпечення та якості харчування населення: затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р., № 332-р // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

162. Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади: Розпорядження Кабінету Міністрів України, 15 лютого 2006 р., № 90-р // http://zakon.rada.gov.ua.

163. Корецький М.Х. Державне регулювання аграрної сфери у ринковій економіці: Монографія. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 260 с.

164. Костилев В.В. Організаційно-правові засади контрольної діяльності державних інспекцій в соціальній сфері: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. наук з держ. упр. 25.00.01 / Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. Харк. регіон. Ін-т держ. упр. – Х., 2003. – 20 с.

165. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: анализ, планирование, внедрение, контроль. – СПб.: Питер, 1998. – 887 c.

166. Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права. Избранные труды: В 2 т. Т. 2. М.: Статут, 2005. – 494 с.

167. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – Ст. 131.

168. Кубко Є. Про предмет адміністративного права // Право України. – 2000. – № 5. – С. 3–7.

169. Кудрявцев В.Н. О правопонимании и законности // Государство и право. – 1994. – № 3. – С. 3–8.

170. Куйбіда В.С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування: Монографія. – К.: МАУП, 2004. – 432 с.

171. Курінний Є. В. Предмет і об’єкт адміністративного права України: Монографія. – Дніпропетровськ: Ліра лтд, 2004. – 340 с.

172. Курило В.І. Деякі проблеми державного управління у галузі сільського господарства // Матеріали VIII Міжнародної науково–практичної конференції „Наука і освіта 2005”. Том 47. Право. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – 70 с. – С. 27–29.

173. Курило В.І. До питання розмежування предметів аграрного та адміністративного права // Юридична Україна. – 2004. – № 5. – С. 45–48.

174. Курило В.І. До поняття адміністративної юрисдикції у сільському господарстві // Вісник прокуратури – 2007. – № 7. – С. 113–118.

175. Курило В.І. До проблеми конституційності повноважень органів адміністративної юрисдикції з накладення штрафу // Адвокат. – 2005. – № 2. – С. 3–6.

176. Курило В.І. Забезпечення продовольчої безпеки як принцип державного управління аграрним сектором економіки // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 7. – С. 77–82.

177. Курило В.І. Загальна правова характеристика стану сільськогосподарського виробництва / Проміжний звіт про науково-дослідну роботу „Правове забезпечення сталого розвитку аграрного виробництва, безпеки та якості сільськогосподарського виробництва” (№ держреєстрації 0106U004241). – К.: Національний аграрний університет. 2006. 78 с. – С. 7–24.

178. Курило В.І. Збереженість сільськогосподарської продукції: організаційно-правові аспекти // Вісник прокуратури. – 2003. – № 12. – С. 102–105.

179. Курило В.І. Курило Л.І. Ефективність державного управління у сфері АПК як елемент національної безпеки // Національна безпека України: стан, кризові явища та шляхи їх подолання. Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 7-8 грудня 2005 р.). Збірник наукових праць / Ред. кол.: С.А.Єрохін, С.І.Пирожков, В.А.Гошовська, В.Ф.Погорілко та ін. – К.: Національна академія управління – Центр перспективних соціальних досліджень, 2005. – 400 с. – С. 4–8.

180. Курило В.І. Організаційно–правові аспекти схоронності майна сільськогосподарських підприємств. Монографія. – К.: НАУУ, 2005. – 92 с.

181. Курило В.І. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів: Методичний посібник. – К.: Держкомзем України – Проект МБРР. 2007. – 78 с.

182. Курило В.І. Поняття адміністративного правочину // Сучасні правові проблеми українського державотворення. Матеріали державної наукової конференції. 29 квітня 2005 р. Біла Церква. – С. 26–28.

183. Курило В.І. Правова характеристика та зміст державного впливу у галузі сільського господарства // Юридична Україна. – 2007. – № 6. – С. 43–47.

184. Курило В.І. Правове становище сільськогосподарських інспекцій: проблеми удосконалення // Право України. – 1999. – № 6. – С. 87–89.

185. Курило В. Шляхи вдосконалення діяльності державних сільськогосподарських інспекцій в умовах формування та зміцнення аграрного ринку в Україні // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції 8 липня 2003 р. – К.: Ін-т держави і права ім. Корецького, – 2004. – С. 88–91.

186. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. – М., 2002. – С. 248–250.

187. Лилак Д. Адміністративна і цивільно-правова відповідальність юридичних осіб у сфері економічних відносин (колізії теорії і проблеми практики) // Право України. – 2000. – № 1. – С. 24–30.

188. Лисецький А.С. Продовольча безпека України: теорія, методологія, емпіричний аналіз. – К.: Оріяни, 2005. – 374 с.

189. Лісовий кодекс України: Закон України від 21 січня 1994 р. № 3852 // Відомості Верховної Ради України. – 1994 р., – № 17. – Ст. 99.

190. Лошицький М. Реабілітація поліцейського права // Право України. – 2002. – № 7. – С. 95–99.

191. Лукiнов I. I. Регулюючi ринковi i державнi механiзми в агробiзнесi в Українi // Соцiально–економiчна ситуацiя та шляхи подолання кризового стану в агропромисловому комплексi України. – К.: IАЕ, 1999. – С. 4–16.

192. Лук’янець Д.М. Зв’язки адміністративного права з іншими галузями українського права // Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б.Авер’янов (голова). – К.: Видавництво „Юридична думка”, 2004. – 584 с., С. 135–138.

193. Луць А.В. Свобода договору в цивільному праві України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. Київський нац. Ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2001. – 13 с.

194. Луць Л.А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти): Монографія. – К., 2003. – 304 c.

195. Майданник О.О. Парламентський контроль в Україні. – К.: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2004. – 320 с.

196. Майовець Є.Й. Теорія аграрних відносин: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 276 с.

197. Макаренко А.В. Державний комітет у системі органів виконавчої влади: Автореф. дис. …к.ю.н.: 12.00.07. – К., 2002. – 16 с.

198. Малишко М.І. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення. – К.: УНА, 2001. – 28 с.

199. Манжула А.А. Державне управління на місцевому рівні: Автореф. дис. …к.ю.н.: 12.00.07. – Х., 2003. – 19 с.

200. Митний кодекс України: Верховна Рада України, 11 липня 2002 р., № 92 // Офіційний вісник України. – 2002 р., – № 31, стор. 1. – Ст. 1444.

201. Мицкевич А.В. Понятие правовых отношений и их основные виды // Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов / Под общ. ред. академика РАН, д.ю.н., проф. В.С. Нерсесянца. – М., 2002. – С. 366.

202. Мостовий Г.І. Щодо визначення механізмів державного управління агропромисловим комплексом регіону // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр – Х., 1998. – Вип. 2. – С. 75–90.

203. Мочерний С. Продовольча криза // Економічна енциклопедія. – Т.3. – К.: Видавничий центр „Академія”, Тернопіль: Академія народногогосподарства. – 2002. – С. 111–112.

204. Мушинский В.О. Соотношение политики и права в регулировании общественных интересов // Советское государство и право. – 1988. – № 2. – С. 6.

205. Нарышкин С. Количество платных государственных услуг будет ограничено // http://www.fin.org.ua.

206. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 2-ге вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С.С.Яценко. – К.: А.С.К., 2002. – 968 с.

207. Научные основы правотворчества. – М., 1981. – 257 с.

208. Національна програма відродження села на 1995 – 2005 роки: Постанова Верховної Ради України, 4 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 23. – Ст. 163.

209. Нижник Н.Р. Государственно-управленческие отношения в демократическом обществе: Монография. – К.: УАДУ, 1995. – 206 с.

210. Нижник Н.Р. Деякі аспекти сучасної концепції державного управління в Україні // Вісник Академії правових наук України. – 1995. – № 4. – С. 17–25.

211. Нижник Н.Р., Машков О.А. Системний підхід в організації державного управління // К., – 1998. – 160 с.

212. Никеров Г.И. Понятие и источники административного права зарубежных стран. – М., Вестник международного университета. Научный журнал. Выпуск ІІ, 1997, С. 37–43.

213. Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: Монографія. – Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.

214. О понимании советского права („Круглый стол” „Советского государства и права”) // Советское государство и право. – 1979. – № 8. – С. 56.

215. Олефір В.І. Державна міграційна політика України (організаційно-правовий аспект) / Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2005. – 443 арк. – Бібліогр.: арк. 464–496.

216. Олійник А.Ю. та ін. Теорія держави і аправа: Навч. посіб. / А.Ю.Олійник, С.Д.Гусарєв, О.Л.Слюсаренко. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 176 с.

217. Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні: Монографія / Кол. авторів. За ред. В.І.Семчика. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. – 280 с.

218. Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні. Наукова доповідь / Кол. авторів. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2005. – 88 с.

219. Остапенко О. І. Адміністративна деліктологія. – Львів: Львівський ін-т внутр. справ при Укр. акад. внутр. справ, 1995. – 312 с.

220. Охотнікова О.М. Адміністративна відповідальність керівника державного підприємства, установи, організації в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Нац. акад. держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2004. – 20 с.

221. Пархоменко Н.М. Сучасні погляди на правовий прецедент як джерело права // Держава і право. Щорічник наук. праць молодих вчених / Редкол.: В.Н.Денисов (гол. ред.) та ін. – К.: Ін Юре. – 1999. – Вип. 2. – 542 с.

222. Пахомов І. Проблеми конституційної організації державної виконавчої влади в Україні // Проблеми реформування державної влади: конституційні та управлінські аспекти. – К., 1995. – С. 60.

223. Пахомов І. Чи потрібна поспішність у реформуванні адміністративного права? // Право України. – 1999. – № 2.

224. Педько Ю. Адміністративна юстиція і адміністративна юрисдикція: деякі теоретичні та практичні питання співвідношення // Право України. – 2001. – № 10. – С. 72–75.

225. Перелік платних послуг, що можуть надаватися митними органами: Постанова Кабінету Міністрів України, 25 грудня 2002 р., № 1952 // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

226. Перелік платних послуг, що надаються підрозділами Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів України, 23 травня 2001 р., № 556 // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

227. Перелік платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів України, 15 травня 2000 р., № 798 // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

228. Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 367 с.

229. Пєтков В.П. Управління виховно-виправним процесом і злочинність (історія та сучасність). Навчальний посібник. – Кіровоград: КірЮІ НУВС, 2005. – 796 с.

230. Писаренко Г.М. Адміністративні послуги в Україні: організаційно-правові аспекти: Автореф. дис. …к.ю.н.: 12.00.07. – О., 2006. – 20 с.

231. Погорілко В., Федоренко В. Джерела права України (загальна теорія джерел конституційного права України / Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 1 (28). – С. 46–59.

232. Подоляк О.В. Механізм надання управлінських послуг органами влади: Автореф. дис. … к.держ.упр.: 25.00.02. – Л., 2006. – 20 с.

233. Поленина С.В. Взаимодействие системы права и системы законодательства в современной России // Государство и право. – 1999. – № 9. – С. 5.

234. Положення про державний племінний реєстр: Наказ Міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук, 20 травня 2002 р., № 134/40 // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

235. Положення про Державну екологічну інспекцію: Постанова Кабінету Міністрів України, 17 листопада 2001 р., № 1520 // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

236. Положення про Державну інспекцію охорони, відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства: Наказ Міністерства аграрної політики України, 12 травня 2005 р., № 198 // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2007.

237. Положення про Міністерство аграрної політики України: затверджено Указом Президента України „Питання Міністерства аграрної політики України” від 7 червня 2000 р., № 772/2000 // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

238. Положення про племінне свідоцтво (сертифікат): Наказ Міністерства аграрної політики України, 29 грудня 2002 р., № 416 // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

239. Положення про присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві: Наказ Міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук, 17 липня 2001 р., № 215/66 // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

240. Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі: Постанова Кабінету Міністрів України, 8 грудня 2000 р., № 1659 // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

241. Попов Л. Л. Убеждение и принуждение в советском государстве. – М.: Московский рабочий, 1968. – 159 с.

242. Попович В.М. Теорія детінізації економіки. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. – 524 с.

243. Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства: Навчальний і науково-практичний посібник / Кол. авт., за ред. А.П. Гетьмана, В.З. Янчука. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 624 с.

244. Порядок виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України, 1 листопада 2000 р., № 1619 // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

245. Правоприменение в советском государстве / Пиголкин А.С., Николаева М.Н., Студенкина М.С. – М.: Юрид. лит., 1985. – 304 с.

246. Предборський В.А. Економічна безпека держави: Монографія. – К.: Кондор, 2005. – 391 с.

247. Проблемы общей теории права и государства. Учебник для вузов. Под общ. ред. В.С.Нерсесянца. – М., – 1999. – С. 565.

248. Про ветеринарну медицину: Закон України вiд 16 листопада 2006 р., № 361-V // Офіційний вісник України. – 2006 р., № 51, стор. 11, Ст. 3382.

249. Про відповідальність підприємств, установ та організацій за порушення законодавства про ветери­нарну медицину: Закон України, 5 грудня 1996 р., № 568/96-ВР (втратив чинність 15.11.2001 р.) // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

250. Про відродження історико-культурних та господарських традицій Українського козацтва: Указ Президента України, 4 січня 1995 р., № 14/95 // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

251. Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України „Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів” та Закону України „Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними”: Закон України, 15 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 10. – Ст. 64.

252. Про внесення змін до деяких законодавчих актів Української РСР: Указ Президії Верховної Ради Української РСР, 21 серпня 1987 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1987. – № 35. – Ст. 674.

253. Про внесення змін до Закону України „Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві”: Закон України, 17 квітня 1997 р., № 216/97-ВР // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

254. Про внесення змін до Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини": Закон України, 6 вересня 2005 р., № 2809-IV // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

255. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення: Закон України, 05 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 27. – Ст. 132.

256. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу: Закон України, 7 лютого 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 14. – Ст. 114.

257. Про внесення змін до класифікації доходів і видатків Державного та місцевих бюджетів України: наказ Міністерства фінансів України від 20 травня 1993 р. № 28 // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

258. Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві": Закон України, 4 лютого 1994 р., № 3927-XII // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

259. Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР „Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві України”: Закон України, 15 травня 1992 р., № 2346–XII // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

260. Про програму інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Президента України, 14 вересня 2000 р., № 1072 // Офіційний вісник України, – 2000 р., – № 39, – стор. 2. – Ст. 1648.

261. Про День Українського козацтва: Указ Президента України, 7 серпня 1999 р., № 966/99 // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

262. Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України, 19 червня 2003 р., № 963-ІV // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007

263. Про державну експертизу землевпорядної документації: Закон України, 17 червня 2004 р., № 1808-ІV // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

264. Про державний кордон України: Закон України, 4 листопада 1991 р., № 1777-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 2. – Ст. 5.

265. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України, 24 червня 2004 р., № 1877-IV // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

266. Про Державну прикордонну службу України: Закон України вiд 3 квітня 2003 р., № 661 // Офіційний вісник України. – 2003 р., № 17, стор. 15, Ст. 740.

267. Про Положення про Державну фармакологічну комісію ветеринарної медицини: Постанова Кабінету Міністрів України, 11 липня 2002 р., № 988 // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

268. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України, 24 лютого 1994 р., № 4004 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218.

269. Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти: Закон України, 22 лютого 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 20. – Ст. 148.

270. Про затвердження загальних вимог до облаштування пунктів пропуску через державний кордон: Постанова Кабінету Міністрів України, 17 липня 2002 р., № 1142 // Офіційний вісник України. – 2002 р., № 34, стор. 62, Ст. 1580.

271. Про затвердження ліцензійних умов з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами: Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва, 22 лютого 2001 р., № 40/70 // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

272. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування та використання рослин, що містять наркотичні засоби, для промислових цілей: Наказ Держпідприємництва України, МінАП України, 21 червня 2001 р., № 92/ 173, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2001 р. за № 684/5875 // Офіційний вісник України. – 2001 р., № 33, стор. 193, Ст. 1573.

273. Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності: Постанови Кабінету Міністрів України, від 4 липня 2001 р., № 756 // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

274. Про затвердження переліку органів ліцензування: Постанова Кабінету Міністрів України, 14 листопада 2000 р., № 1698 // Офіційний вісник України. – 2000 р., № 46, стор. 218, Ст. 2001.

275. Про затвердження Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України, 15 травня 2003 р. № 686 // Офіційний вісник України. – 2003 р., № 21, стор. 341, Ст. 919.

276. Про затвердження Положення про Державну службу з карантину рослин України: Наказ Міністерства аграрної політики України, 11 грудня 2003 р., № 439 // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

277. Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон: Постанова Кабінету Міністрів України, 3 серпня 2000 р., № 1203 // Офіційний вісник України. – 2000 р., № 32, стор. 144, Ст. 1350.

278. Про затвердження Порядку одержання допуску на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами та агрохімікатами: Постанова Кабінету Міністрів України, 18 вересня 1995 р., № 746 // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

279. Про затвердження Порядку проведення атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів суб’єктів господарювання: спільний наказ Мінагрополітики України та Держспоживстандарт України, 21 січня 2005 р., № 23/17 // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

280. Про затвердження Порядку проведення ґрунтового та лабораторного сортового контроль: Наказ Міністерства аграрної політики України, 8 липня 2003 р., № 224, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня 2003 р. за № 631/7952 // Офіційний вісник України. – 2003 р., № 30, стор. 281, ст. 1573.

281. Про затвердження Правил експертного визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядку оформлення заяв: Наказ МінАП України, 8 липня 2003 р., № 223, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня 2003 р. за № 630/7951 // Офіційний вісник України. – 2003 р., № 30, стор. 277, Ст. 1572.

282. Про затвердження Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва, проведення атестації пасік і видачі племінних свідоцтв (сертифікатів): Наказ Міністерства аграрної політики України та Української Академії аграрних наук, 20 вересня 2000 р., № 185/83 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 43. – Ст. 1873.

283. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України, 6 квітня 2000 р., № 1645-III // Офіційний вісник України. – 2000 р., № 17, стор. 5, Ст. 690.

284. Про захист прав споживачів: Закон України, 15 грудня 1993 р., № 3682-ХІІ // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

285. Про захист рослин: Закон України від 14 жовтня 1998 р. № 180-ХІV (у редакції від 4 жовтня 2006 р.) // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

286. Про заходи впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України, 22 липня 1998 р., № 810 // Офіційний вісник України. – 1999 р. – № 21. – Ст. 32.

287. Про звернення громадян: Закон України, від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.

288. Проект Закону України від 26 травня 2004 р. № 5558 „Кодекс України про адміністративні проступки” // http://www.nau.kiev.uа.

289. Про Кабінет Міністрів України: Закон України, від 21 грудня 2006 р., № 514-V // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 11. – Ст. 94.

290. Про карантин рослин: Закон України, від 30 червня 1993 р., № 3348 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 34. – Ст. 352.

291. Про ліцензування господарської діяльності з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами: Розпорядження Волинської облдержадміністрації від 23 березня 2005 р. № 58 // Архів Волинської облдержадміністрації.

292. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України, від 1 червня 2000 р., № 1775-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36. – Ст. 299.

293. Про меліорацію земель: Закон України, від 14 січня 2000 р., № 1389-ХІV // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

294. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

295. Про мови в Українській РСР: Закон України, від 28 жовтня 1989 р., № 8312-11 // ВВР, 1989, № 45, ст. 631 (із змінами, внесеними згідно із Законами України № 75/95–вр від 28 лютого 1995 р. // ВВР 1995, № 13, ст.85 та № 594–IV (594-15) від 06 березня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України, 2003, № 24, Ст.159.

296. Про молоко та молочні продукти: Закон України, 24 червня 2004 р., № 870-ІУ // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

297. Про насіння та садивний матеріал: Закон України, від 26 грудня 2002 р., № 411 // Офіційний вісник України. – 2003 р., № 4, стор. 35, ст. 96.

298. Про Національну Програму відродження та розвитку Українського козацтва на 2002-2005 роки: Указ Президента України, 15 листопада 2001 р., № 1092/2001 // К.: Центр компьютерных технологий. - Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

299. Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів: Закон України, 8 липня 1999 р., № 863–XIV // Офіційний вісник України. – 1999, – № 32, – Ст. 10.

300. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України, 28 грудня 1994 р., № 334/94-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1995. – № 4. – Ст. 28.

301. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: Закон України, 18 жовтня 2005 р., № 2982-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 1. – Ст. 17.

302. Про охорону земель: Закон України, 19 червня 2003 р., № 962-ІV // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

303. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України вiд 25 червня 1991 р., № 1264 // Відомості Верховної Ради України. – 1991, – № 41, – Ст. 546.

304. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України, від 17 січня 2002 р. № 2986 // Відомості Верховної Ради України. – 1993 р., – № 21, – Ст. 218.

305. Про оцінку земель: Закон України, 11 грудня 2003 р., № 1378-ІV // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

306. Про пестициди і агрохімікати: Закон України, 2 березня 1995 р., № 86/95-ВР (у редакції від 12 грудня 2006 р.) // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

307. Про племінну справу у тваринництві: Закон України, 15 грудня 1993 р., № 3691-XII (у редакції від 18 березня 2003 р.) // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

308. Про внесення змін до Закону України „Про племінне тваринництво”: Закон України, 21 грудня 1999 р., № 1328-ХІV // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

309. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України, 22 травня 2003 р., № 889-ІV (у редакції від 1 січня 2007 р.) // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

310. Пропозиції Центру політико-правових реформ. Адміністративно-процедурний кодекс України // Матеріали семінару „Стан та перспективи розвитку адміністративного права: законодавство, наука, освіта”. – Львів, 2001. – 1-13 жовтня.

311. Про Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України: Указ Президента України, 27 грудня 2005 р., № 1842/2005 // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

312. Про положення про структурні підрозділи Мінагрополітики України: Наказ Мінагрополітики від 8 листопада 2000 р. № 222 // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

313. Про Порядок проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України, 4 березня 1996 р. // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

314. Про прийняття за основу проекту Закону України „Про м'ясо та м'ясні продукти»: Постанова Верховної Ради України, 8 червня 2007 р., № 1164–V // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

315. Про прийняття за основу проекту Закону України „Про рибне господарство та промислове рибальство”: Постанова Верховної Ради України, 23 лютого 2006 року, № 3514-IV // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

316. Про прийняття за основу проекту Закону України „Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України”: Постанова Верховної Ради України, 2 листопада 2005 р., № 3043-IV // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

317. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві: Закон України, 17 жовтня 1990 р., № 400-XII (в редакції Закону України від 15 травня 1992 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 32. – Ст. 453.

318. Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування: Закон України, 15 липня 1997 р., № 452/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 38. – Ст. 249.

319. Про реорганізацію Державного комітету України по земельних ресурсах: Постанова Кабінету Міністрів України, 31 січня 2007 р., № 69 // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

320. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року „Про стан агропромислового комплексу та заходи щодо забезпечення продовольчої безпеки”: Указ Президента України від 28 грудня 2005 р., № 1867/2005 // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

321. Про систему оподаткування: Закон України, 2 лютого 1994 р., № 3904-ХХІ // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

322. Про скасування Постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 року № 743: Постанова Кабінету Міністрів України, 28 вересня 2006 р., № 1365 // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

323. Про склад агропромислового комплексу: Лист Міністерства сільського господарства і продовольства України від 23.02.1995 р. № 37–21–1–11/1162 // Архів Міністерства аграрної політики України. 2006.

324. Про склад керівників робочих груп з питань підготовки проектів кодексів України: розпорядження Прем’єр-міністра України від 17 червня 1994 р. № 466-р // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

325. Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України, 15 січня 1999 р. // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

326. Про створення Генеральної сільськогосподарської інспекції: Постанова Кабінету Міністрів України, 25 травня 2006 р., № 743 // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

327. Про створення єдиної системи державних органів земельних ресурсів: Указ Президента України від 6 січня 1996 р. (зі змінами від 19 серпня 2002 р.) // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

328. Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми соціального розвитку села на період до 2011 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України, від 10 серпня 2004 р., № 573-р. // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

329. Про схвалення проекту Концепції реформи адміністративного права: Рішення Державної комісії з проведення в Україні адміністративної реформи від 25 березня 1998 р. № 3/98 // http://www.liga.net.

330. Про термін дії ліцензії, розміри і порядок зарахування плати за її видачу: Постанова Кабінету Міністрів України, 29 листопада 2000 р., № 1755 // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

331. Про формування атестаційної комісії з проведення атестації виробництва молочних продуктів: спільний наказ головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації та управління ветеринарної медицини у Волинській області від 2 березня 2005 року № 15/10 // Архів Волинської облдержадміністрації

332. Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини: Закон України, 23 грудня 1997 р., № 771/97-ВР // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

333. Рабінович П.М. Філософія права: деякі наукознавці аспекти // Вісник Академії правових наук України. – 1997. – № 1 (8). – С. 38.

334. Развадовський В.Й. Державне регулювання транспортної системи України (адміністративно-правові проблеми та шляхи їх розв’язання) / Дис... докт. юрид. наук: 12.00.07 / Національний університет внутрішніх справ України. – Х., 2004. – 508 арк.

335. Реєстр адміністративних послуг, що надають управління/відділи Волинської облдержадміністрації // http://www.oda.lutsk.ua.

336. Реформування сільського господарства в Україні: широке поле / За ред. Штефана фон Крамона-Таубаделя та Людвіга Штріве. – К.: Фенікс, 1999. – 280 с.

337. Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 р. № 10-рп/99 за конституційним поданням 51 народного депутата України про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про застосування української мови) // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

338. Рябченко О.П. Держава і економіка: адміністративно-правові аспекти взаємовідносин. Монографія. Під заг. ред. О.М.Бандурки. Харків: Видавництво університету внутрішніх справ. – 1999. – 304 с.

339. Рябченко О.П. Держава і економіка: адміністративно-правові аспекти взаємовідносин: Монографія / За загальною ред. О.М. Бандурки. – Харків: Вид-во ун-ту внутр. справ, 1999. – 304 с.

340. Саввин М.Я. Административный штраф. – М.: Юрид. лит., 1984. – 112 с.

341. Санфилиппо Чезаре. Курс римского частного права: Учебник / Под ред. Д.В. Дождева. – М., 2002. – С. 5.

342. Семчик В.І. Круглий стіл з питань аграрної реформи в Україні // Право України. – 1994. – № 10. – С. 90–92.

343. Семчик В.І. Юридична сила закону // Вісник Академії правових наук України. – 1998. № 4 (15). – С. 17–18.

344. Сиренко В.Ф. Проблема интереса в государственном управлении. – К., 1980. – 179 с.

345. Ситник В.П. Трансформація АПК України в ринкові умови. – К.: ІАЕ, 2002. – 518 с.

346. Сіренко В.Ф. Інтерес і влада / Академічна юридична думка / Укладачі: І.Б.Усенко, Т.І.Бондарук; За заг.ред.Ю.С.Шемшеченка. – К.: Ін Юре, 1998. – 503 с. – С. 453–465.

347. Сіренко В.Ф., Ющик О.І. Законодавство і закон (методологічні підходи до визначення ефективності законодавства) // Вісник Академії правових наук України. – 1994. – № 2. – С. 18.

348. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. – Харків: Консул, 2001. – 656 с.

349. Скворцов С.С. Адміністративний договір як засіб управлінської діяльності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. Нац. Ун-т внутр. справ. – Х., 2005. – 27 с.

350. Словник аграрно-правових термінів і понять. Навчальне видання / Укладачі О.М.Браніцький, С.І.Марченко, В.В.Шуляк. – К.: НАУ. 2002. –71 с.

351. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М.Прохоров. – 4-е изд. – М.: Сов. Энциклопедия, 1989. – 1632 с., ил.

352. Современная украинская энциклопедия. Т. 13. – Харьков: Книжный клуб „Клуб семейного досуга”, 2005. – 416 с.

353. Сорокин В.Д. Избранные труды / Предисл. докт.юрид.наук, проф., заслуженный деятель науки РФ Д.Н.Бахрах; докт.юрид.наук, проф. В.В. Денисенко. – СПб.: Издательство Р.Асланова „Юридический центр Пресс”, 2005. – 1086 с.

354. Старцев О.В. Адміністративно-правове регулювання відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна академія держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2004. – 22 арк.

355. Статівка А.М. Про протекціонізм сільського господарства України в сучасних умовах (деякі організаційно-правові питання) / Стан та перспективи розвитку аграрного права: Матеріали міжнар. наук.-теорет. конф., присвяченої 80-річчя д.ю.н., проф., акад. АПрН України В.З.Янчука. – Київ, 26-27 травня 2005 р. / Під ред. В.М.Єрмоленка, В.І.Курила. – К.: Магістр ХХІ сторіччя, 2005. – 304 с., – С. 41–44.

356. Статут Державної служби по карантину рослин України: Постанова Кабінету Міністрів України, 28 жовтня 1993 р., № 892 // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

357. Стефанюк В. Адміністративний договір – вимога сьогодення // Право України. – 2003. – № 11. – С. 11–16.

358. Стефанюк Ф. Адміністративний процесуальний кодекс України. Яким йому бути? // Право України. – 1999. – № 12. – С. 15–20.

359. Студеникина М.С. Государственный контроль в сфере управления. Проблемы надведомственного контроля. – М.: Юрид. лит., 1974. – 159 с.

360. Сушинський О.І. Контроль у сфері публічної влади: теоретико-методологічні та організаційно-правові аспекти / Львів. регіон. ін-т держ. упр. при Президентові України. – Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2002. – 468 с.

361. Сущенко В.Д., Колпаков В.К., Столбовий В.П. Адміністративне право: теоретична частина: Навчально-практичний посібник. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2000. – 152 с.

362. Теорія держави і права: Навч. посіб. / А.М. Колодій, В.В.Копейчиков, С.Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С.Л. Лисенкова, В.В. Копейчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 368 с.

363. Тимощук В. Адміністративне право в контексті європейського вибору України (з міжнародної конференції) // Право України. – 2004. – № 3. – С. 25–28.

364. Тимощук В. До проблеми правового регулювання адміністративно-процедурних відносин // Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції. Збірник наукових праць. К.: „АДЕФ – Україна”. – 2003. – С. 282–286.

365. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия / Под ред. М.Ю. Тихомирова. – М.: 1997. – 526 с.

366. Тихомиров С.В. Административное право Российской Федерации. Учебное пособие. М.: Издательство Юрлитинформ, 2003. – 608 с.

367. Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: полный курс. Вторе издание, доп. и перераб. / Ю.А. Тихомиров. – М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 2005. – 697 с.

368. Тихомиров Ю.А. Управленческое решение. – М., “Наука”, 1972. – 288 с.

369. Тихомиров Ю.А. Юридическая коллизия: власть и правопорядок // Государство и право. – 1994. – № 1. – С. 3–11.

370. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х томах. Воспроизведение с изд-ва 1955 г. / В. Даль – М.: Русский язык, 1999. – Т. 3. – 555 с.

371. Трегобчук В.М. Продовольча безпека в контексті національної державної безпеки держави. – К.: Інститут економіки НАН України, 1998. – 56 с.

372. Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. – М., 1917. – 226 с.

373. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) від 15 квітня 1994 р. // Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. – Зб. документів, матеріалів, статей / За заг. ред. О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 368 с. – С. 285–295.

374. Уолкер Р. Английская судебная система. – М., 1980. – С. 159.

375. Уркевич В.Ю. Проблеми теорії аграрних правовідносин: Монографія. – Х.: Харків юридичний, 2007. – 496 с.

376. Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. – М.: Юридическая литература, 1974. – 351 с.

377. Харитонова О.І. Адміністративно-правовий договір як одна з підстав виникнення адміністративних правовідносин // Вісник НУВС. – Випуск 20. – 2002. – С. 155–159.

378. Хоменко О.В. Виконавча влада: соціально-правова природа, особливості: Автореф. дис. … к.ю.н.: 12.00.01. – Х., 2005. – 20 с.

379. Хорощак Н.В. Адміністративні стягнення за законодавством України.: Монографія – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004, – 172 с.

380. Христова Г. Зміст і форма в праві: питання співвідношення і взаємовпливу // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 3 (30). – С. 183–184.

381. Цвєтков В.В. Державне управління: сутність та ефективність / У книзі: Академічна юридична думка / Укладачі: І.Б.Усенко, Т.І.Бондарук; За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: Ін Юре, 1998. – 503 с.: 28 іл. – Бібліогр. в кінці ст. – Укр. і рос. мовами.

382. Цвєтков В.В. Право – політика – управління / Правова держава. Випуск 16. – К.: Ін-т держави та права ім. В.М.Корецького НАН України, 2005. – 672 с., – С. 313–316.

383. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / Д.В.Боброва, О.В.Дзера, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 864 с.

384. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40–44. – Ст. 356.

385. Шаронов А. В России появятся «супермаркеты» по предоставлению госуслуг // http://www.arendator.ru.

386. Шергин А.П. Административная юрисдикция: Монография. – М.: Юрид. литература, 1979. – 144 с.

387. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. – М., 1911. – Вып. ІІ. – 698 с.

388. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). – М.: СПАРК, 1995. – 556 с.

389. Шкарупа В.К. Доказування та докази в адміністра­тивно-примусовій діяльності органів внутрішніх справ (міліції): Монографія – К.: Українська академія внутрішніх справ, 1995. – 163 с.

390. Шкарупа В.К., Курило В.І. Земельні інспекції як органи адміністративної юрисдикції // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. Збірник наукових праць. Донецьк. – 2005. – № 2. – С. 119–124.

391. Школик А.М. Адміністративно-правове забезпечення управлінської діяльності в Україні: Автореф. дис. …к.ю.н.: 12.00.07. – К., 2000. – 17 с.

392. Шорина Е.В. Контроль за деятельностью органов государственного управления в СССР. М.: „Наука”, 1981. – 301 с.

393. Штріве Л., Галушко В., Крамон-Таубель Ш. Забезпечення продовольчої безпеки в Україні / Політика і розвиток сільського господарства в Україні / За ред. Штефана фон Крамона-Таубеля, Сергія Зорі, Людвіга Штіве. – К.: Альфа-принт, 2001. – С. 126-149.

394. Экономический словарь агропромышленного комплекса / Сост. А.В.Крисальный. Под ред. чл.-кор. ВАСХНИЛ, д.э.н. А.А.Сторожука. – К.: Урожай. – 334 с.

395. Юридический справочник предпринимателя / Рук. авт. кол. Ю.С. Шемшученко. – К., Прлит продакшн, ЛТД, 1992. – 636 с.

396. Юридичний словник-довідник: За ред. Ю.С.Шемшученка / Худож.оформ. В.М.Штогрина. – К.: Феміна, 1996. – 696 с.

397. Юридичні терміни. Тлумачний словник / В.Г.Гончаренко, П.П.Андрушко, Т.П.Базова та ін.; за ред. В.Г.Гончаренка. – 2-ге вид., стереотипне. – К.: Либідь, 2004. – 320 с.

398. Явич Л.С. Общая теория права. – Л., 1976. – 287 с.

399. Якісні управлінські послуги – головна умова підвищення довіри населення до органів влади: [Моногр.] / Кол. авторів. За заг. ред. Ю.О. Куца, С.В. Краснопьорової. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2006. – 192 с.

400. Янюк Н. Основи адміністративно-правового статусу посадової особи // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2001. – Випуск 36. – 629 с.

401. Administrative procedure act // http://www.utexas.edu/law/academics/centers/transnational/work_new/german/.

402. E. Iserzon. Uwagi o kryterium stosunku administracyjino-prawnego (Proba rewizji) / Panstwo i prawo. 1965, № 11, s. 657–671.

403. The Public Contracts Regulations 2006 // http://www.adamsmith.org/80ideas/idea/53.htm.

<< |
Источник: КУРИЛО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОВІДНОСИНИ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ. Дисертація на здобуття наукого ступеня доктора юридичних наук. Київ-2007. 2007

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. Список використаних джерел:
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. Список використаних джерел:
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. Список використаних джерел:
 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ