<<
>>

Висновки до розділу 1

Дослідження загальноправової характеристики адміністративних актів органів прокуратури уможливило наступні висновки.

1. Публічна адміністрація – це система органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації у випадку делегування ним органам виконавчої влади та місцевого самоврядування частини своїх повноважень та будь-які інші суб’єкти, які здійснюють публічно-владні функції, сукупність організаційних дій та заходів, які виконуються ними у певних рамках, визначених законом, з метою досягнення публічного інтересу та надійного забезпечення прав й свобод людини і громадянина.

2. Адміністративні акти органів публічної адміністрації прийняті у межах Конституції України та законів України, є обов’язковими до виконання всіма суб’єктами – органами, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами в межах території, на яку розповсюджується юрисдикція відповідного органу. Такі адміністративні акти є основною юридичною (адміністративно-правовою) формою реалізації завдань та функцій цих органів. Шляхом видання адміністративного акта органи публічної адміністрації вирішують те чи інше питання (загальне чи індивідуальне), що виникає у процесі їх діяльності, в інтересах реалізації завдань та функцій певних суб’єктів. Адміністративні акти, прийняті органами публічної адміністрації, створюють юридичну основу для виникнення, зміни або припинення адміністративно-правових відносин, або є юридичним фактом, що безпосередньо викликає правові відносини.

3. Обґрунтовано висновок про існування окремого інституту адміністративного права – інституту адміністративних актів органів публічної адміністрації, одним із видів яких є адміністративні акти органів прокуратури.

4. Адміністративний акт органів прокуратури – це підзаконний нормативний, індивідуальний чи договірний акт реалізації повноважень прокурора, який містить адміністративно-правову норму чи індивідуальний припис, має державно-владний характер та прийнятий з дотриманням встановленої процедури, за допомогою якого розв’язується те чи інше питання, вирішення якого спрямоване на реалізацію функцій прокуратури.

5. Зміст адміністративного акта органів прокуратури визначається як прийнятий Генеральним прокурором України або нижчестоящими органами прокуратури в межах своєї компетенції правові акти підзаконного характеру, які містять адміністративно-правову норму чи індивідуальний припис, не суперечать Конституції України і законам та є правовою формою виконання завдань та функцій прокуратури.

6. Систему адміністративних актів органів публічної адміністрації складають: 1) адміністративні акти Президента України; 2) адміністративні акти органів виконавчої влади; 3) адміністративні акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерств та республіканських комітетів; 4) адміністративні акти окремих суб’єктів публічної адміністрації – прокуратури України; 5) адміністративні акти органів місцевого самоврядування; 6) адміністративні акти установ, організацій та підприємств; 7) адміністративні акти суб’єктів делегованих повноважень.

7. Ознаки, притаманні адміністративним актам органів прокуратури: 1) державно-вольовий характер, обумовлений тим, що суб’єктом видання є державний орган, який наділений державно-владними повноваженнями; 2) має підзаконний характер; 3) як і всі підзаконні акти, адміністративні акти прокуратури виникають і діють у строгій відповідності до існуючої ієрархічної системи правових актів; 4) адміністративні акти органів прокуратури є обов’язковими для виконання; 5) по формі можуть бути нормативними, індивідуальними, змішаними, договірними; 6) є процедурні акти-документи; 7) повинні бути законними і обґрунтованими; 8) формальна визначеність, оскільки є документом; 9) адміністративні акти органів прокуратури можуть бути піддані судовому контролю.

8. Виділено вимоги до адміністративних актів органів прокуратури на підставі теоретичних положень щодо вимог, які ставляться до правових актів та сутності документа: загальні, особливі, спеціальні. Загальні – характерні для всіх адміністративних актів органів публічної адміністрації: 1) відповідність Конституції України та законам, а також підзаконним нормативним актам вищої юридичної сили; 2) компетентність; 3) обґрунтованість; 4) обов’язок виконання, (реалізації); 5) своєчасність; 6) наявність відповідних. Особливими визначені вимоги, характерні для адміністративних актів органів прокуратури, які мають юридичне значення: 1) точність і достовірність фактів, що наведені в них; 2) юридична обґрунтованість та вичерпне вмотивування; 3) правильність вибору адресата; 4) конкретність; 5) юридична грамотність. Спеціальними є вимоги, які притаманні кожному окремому виду адміністративних актів органів прокуратури тощо.

<< | >>
Источник: УГРОВЕЦЬКИЙ ПАВЛО ОЛЕГОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНІ АКТИ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків –2011. 2011

Скачать оригинал источника

Еще по теме Висновки до розділу 1:

 1. Розділ XXІ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. РОЗДІЛ 4 ПРАВО ЄС ЩОДО ДЕРЖАВНИХ ЗАМОВЛЕНЬ
 3. РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЙОГО ВІДМЕЖУВАННЯ ВІД СУМІЖНИХ ЗЛОЧИНІВ
 4. 1.3. Реалізація кримінальних процесуальних гарантій прав потерпілого при здійсненні досудового розслідування
 5. ВСТУП
 6. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 7. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
 8. ВСТУП
 9. Висновки до розділу 2
 10. 2.1. Організаційні та правові проблеми проведення дізнання у Збройних Силах України та інших військових формуваннях
 11. ВСТУП
 12. 2.1. Захист трудових прав працівників за допомогою міжнародних норм та інституцій
 13. 2.2. Місце громадських організацій у механізмі захисту трудових прав працівників
 14. 2.5 Юридичні наслідки застосування давності
 15. ВСТУП