<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Адвокатура в системі запобігання злочинам в Україні : Монографія / О. М. Джужа, О. І. Колб, В. П. Захаров, А. В. Баб’як та ін.; за заг. ред. Коваленка В. В. - Львів: Галицька видавнича спілка, 2013.

- 214 с.

2. Алексеев А. И. Криминология. Курс лекцій / А. И. Алексеев. - М.: Изд-во «Щит», 1999. - 323 с.

3. Алексеев С. С. Общие дозволения и запреты в советском праве / С. С. Алексеев. - М.: Юрид. лит., 1989. - 288 с.

4. Аллиулов Р. Р. Механизм соціального управления : Монография / Р.Р. Аллиулов. - Москва-Чебоксары: Изд-во Чув. Госуниверситета, 2002. - 225с.

5. Альманах кримінального права: збірник статей. Вип. 1 / Відповід. ред. П. П. Андрушко, П. С. Берзін. - К.: Правова єдність, 2009. - 424 с.

6. Альманах цивілістики: Збірник статей. Вип. 3 / За ред. Р. А. Майданика - К. : Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2010. - 332 с.

7. Андрухів З. С. Злочини суддів і нотаріусів у Львові // Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://sites.google.com/site/crimesmlvi/pidstavi-dla- pravovoie-revoluciie/zlocini-suddiv-i-notariusiv-u-lvovi

8. Андрушко П. П. Реформа українського антикорупційного законодавства у світлі міжнародно-правових зобов’язань України / П. П. Андрушко. - К. : Атіка, 2012. - 332 с.

9. Андрушко П. П., Стрижевська А. А. Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу України): кримінально-правова характеристика / Вісник Верховного Суду України. - 2005. - № 2 (54), С. 29-35.

10. Андрушко П. П., Стрижевська А. А. Злочини у сфері службової діяльності: кримінально-правова характеристика. Навчальний посібник / П. П. Андрушко, А. А. Стрижевська. - К.: «Юрисконсульт», 2006. — 342 с.

11. Анісімов Г. М. Зловживання довірою як спосіб вчинення злочину: поняття і кримінально-правове значення: дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого.

- Харків, 2003. - 233с.

12. Анісімов Г. М. Особливості кваліфікації злочинів, що вчиняються

шляхом зловживання службовим становищем / Вісник Асоціації кримінального права України: Електронне наукове видання. - 2014. - № 2 // Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nauka.jur-

academy.kharkov.ua/download/visnik_yg/3/21 .pdf.

13. Архипцев И. Н. Личность иностранца как жертвы преступления / Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 жовт. 2012 р. / редкол.: В. Я. Тацій, В. І. Борисов та ін. - Х. : Право, 2012. - С. 604-609.

14. Ахромеева О. В., Звонок С. О. Гражданско-правовые и нравственно-религиозные аспекты исторического становления и развития нотариата как института государства и права // Нотариальный Вестникъ. - 2007. - № 2. - С. 52.

15. Бабанли Р. Ш., Оніщук О. М. Суб’єктивні ознаки злочину, який полягає у зловживання нотаріусом своїми повноваженнями (ст. 365-2 КК) // Часопис цивільного і кримінального судочинства. - 2013. - № 2. - С. 118-127.

16. Бабенко А. М. Запобігання злочинності в регіонах України: концептуально-методологічний та праксеологічний вимір: монографія / А. М. Бабенко - Одеса: ОДУВС, 2014. - 416 c.

17. Бабенко А. М. Запобігання і протидія злочинності в регіонах: питання теорії, законодавства і практики / А. М. Бабенко // Південноукраїнський правничий часопис. - 2014. - № 4. - С.26-28.

18. Бабенко А. М. Кримінологічна класифікація регіонів України та її значення для протидії злочинності / А. М. Бабенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. - № 3 (137). - С.116-123.

19. Бабенко А. М. Регіональний підхід в кримінології як метод вивчення злочинності / А. М. Бабенко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - 2013. - № 1 (52). - С.151-159.

20. Бабенко А. М. Кримінологічне прогнозування як основа для планування запобігання злочинності в регіонах / А. М. Бабенко // Право та державне управління.

- 2014. - № 3 (16). - С. 60-63.

21. Бабий Н. А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: ученик / Н. А. Бабий. - Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. - 663 с.

22. Балобанова Д. О. Теорія криміналізації: дис... канд. юрид. наук:

12.0. 08 / Одеська національна юридична академія. - Одеса, 2007. - 200 с.

23. Баранкова В. В. Проблеми нотаріальної форми охорони та захисту прав: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. - Харків, 1997. - 24 с.

24. Баранкова В. В. Сприяння фізичним та юридичним особам в реалізації їх прав як функція нотаріальної діяльності // Проблеми законності. - Х., 1999. - Вип. 38. - С. 132-138.

25. Бевзенко В. М. Особливості правового статусу суб’єкта владних

повноважень в адміністративному процесі //Вісник господарського

судочинства / Вищий господарський суд України. - Київ, 2007. - №4. - С. 99105.

26. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях / Сост. и предисл. В. С. Овчинского. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 184 с.

27. Бизнесмен и нотариусы пошли под суд за обман банков на 100

млн. гривен // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.dsnews.ua/politics/biznesmen-i-notariusy-poshli-pod-sud-za-obman- bankov-na- 100-mln-griven.

28. Бовсуновский В. Как не попастьстя на крючок «черного нотариуса»

// [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //finance.bigmir. net/useful_articles/realty/100372

29. Бовсуновський В. Як «чорні нотаріуси» забирають будинки і заводи

// Рівне вечірнє. - 2009. - № 72. - С. 5-6.

30. Бойко А. Детермінація злочинності як вид соціальної детермінації // Право України. - 2009. - № 7. - С. 39-45.

31. Бойко А. И. Нравственно-религиозные основы уголовного права: монографія / А. И. Бойко. - 2-е изд. - М.: Юрлитинформ, 2010. - 248 с.

32. Бондарєва М. В, Василина, Н. В. Актуальні проблеми юридичної відповідальності нотаріуса // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://p- a.in.ua/ua/announces/1645/

33. Бондарєва М.

В. Протидія криміналізації економіки засобами нотаріату // Судова апеляція. - 2011. - № 4. - С. 118-122.

34. Борков В. Н. О сфере служебного поведения должностного лица, за которое может быть получена взятка // Известия вузов. Правоведение. - Санкт-Петербург, 2007. - № 4. - С. 93-101.

35. Бугаев В. А. Социально-правовая обусловленность уголовной ответственности за причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». - 2013. - Т. 26. - № 1. - С. 140-146.

36. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. - К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2009. - 1736 с.

37. Вирок Брянківського міського суду Луганської області від 27

червня 2014 року по справі № 410/2023/13-к / Єдиний державний реєстр судових рішень // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39513527.

38. Вирок Жовтневого районного суду м. Луганськ від 05 грудня 2013 року по справі № 435/4691/13-к / Єдиний державний реєстр судових рішень

// [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua /Review/35808591.

39. Вирок Монастириського районного суду Тернопільської області від 18.04.2013 р. по справі № 1911-709/2012 / Єдиний державний реєстр судових рішень // Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.Ua/Review/31179375.

40. Вирок Снятинського районного суду Івано-Франковської області від 20 травня 2013 року по справі № 1-3/11 / Єдиний державний реєстр судових рішень // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31405188.

41. Вирок Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22 травня 2013 року по справі № 727/3504/13-к / Єдиний державний реєстр судових рішень // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court.gov.ua/Review/31378734.

42. Висєканцев А. А. Адміністративна відповідальність державного нотаріуса / А.

А. Висєканцев // Актуальні проблеми права: теорія і практика. - 2012. - № 25. - С. 190-197

43. Висновок Головного науково-консультативного управління аппарату Верховної Ради України // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //w1 .c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1 ?pf3511=46289.

44. Відділ з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Полтавській області інформує про проведену роботу органами нотаріату // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.just.gov.ua/news/5683/

45. Відшкодування моральної та матеріальної шкоди: навч. посіб. / М. К. Галянтич, А. Б. Гриняк, А. І. Дрішлюк, Т. С. Ківалова [та ін.]; за ред. М. К. Галянтича. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 624 с.

46. Всеволодов В. М. Індивідуальна кримінологічна профілактика відносно організованих злочинних груп : Автореф. дис... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.08 / В.М. Всеволодов. - К., 1998. - 20 с.

47. Гальперин И. М. Наказание: социальные функции, практика применения / И. М. Гальперин. - М.: Юридическая литература, 1983. - 208 с.

48. Гальченко С., Носков Я. «Чорні нотаріуси» запросто перепродають чужі авто та квартири без відома власників // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pravdaua.com/2013/06/747000.

49. Г енеральний прокурор виступив перед Верховною Радою України // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/news.html7_ m=publications&_c=view&_t=rec&id=150439

50. Герцензон А. А. Уголовное право и социология (Проблемы социологии уголовного права и уголовной политики) / А. А. Герцензон. - М.: Изд-во «Юридическая литература, 1970. - 286 с.

51. Голина В. В. Криминологическая профилактика, предотвращение и пресечение преступлений [Текст] / В. В. Голина. - К. : УМК ВО при Минвузе УССР, 1989. - 72 с.

52. Голіна В. В. Кримінальне законодавство у системі заходів запобігання злочинності / Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : мат.

міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 жовт. 2012 р. / редкол.: В. Я. Тацій, В. І. Борисов та ін. - Х. : Право, 2012. - С. 475-478.

53. Голіна В. В. Єдність загальносоціального і спеціально- кримінологічного попередження економічної злочинності / В. В. Голіна // Проблеми боротьби зі злочинністю в сфері економічної діяльності : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 15-16 грудня 1998 р.) - Х. : Харк. Центр вивчення організов. злочинності при Нац. юрид. акад. України, 1999. - С. 124130.

54. Голіна В. В. Запобігання злочинності (теорія і практика) : навч. посібник / В. В. Голіна.- Х. : Нац. юрид. акад. України, 2011. - 120 с.

55. Голіна В. В. Попередження злочинності правоохоронними органами / В. В. Голіна. - К. : УМК ВО, 1991. - 92 с.

56. Голіна В. В. Попередження злочинності: Конспект лекцій. - Х.: Укр. юрид. акад., 1994. - 40 с.

57. Головкін Б. М. Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання : монографія / Б. М. Головкін — Х. : Право,

2011. - 440 с.

58. Грибанова О. Нотариус в судебном процессе // Нотаріат для вас. -

2012. - № 3. - С. 50-54.

59. Гулєвська Г. Ю. Організаційно-правові основи державного

регулювання нотаріальної діяльності : автореф. дис. канд. юрид. наук. : спец.

12.0. 07 / Г.Ю. Гулєвська. - Ірпінь, 2004. - 21 с.

60. Гуторова Н. О. Методологічні проблеми пеналізації злочинів / Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 жовт. 2012 р. / редкол.: В. Я. Тацій , В. І. Борисов та ін. - Х. : Право, 2012. - С. 217-221.

61. Давыденко Л. М., Бандурка А. А. Противодействие преступности: теория, практика, проблемы. - Харьков, 2005. - С. 3, 8.

62. Далгатова О. А. Уголовно-правовые и криминологические

проблемы злоупотребления полномочиями в коммерческой или иной

организации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. : спец. 12.00.08 / О. А. Далгатова. - Махачкала, 2011. - 24 с.

63. Данюк Л. Нотаріально-правові відносини: сутність, історія

формування, перспективи розвитку / Л. Данюк // Право України. - 2011. - № 11-12. - С. 218-221.

64. Денисяк Н.М. Нотаріальна таємниця як одна з важливих складових діяльності нотаріуса / Н. М. Денисяк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юріспруденція. - 2014. - № 7. - С. 136-138.

65. Дмитрієнко Ю. М. Фонові явища в корупції та економічній злочинності як актуальні джерела девіантної правосвідомості / Криминогенная ситуация на юге Украины: особенности и проблемы сдерживания: Сб. науч. Статей / Подред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дремина. - Библиотека журнала «Юридический вестник». - Одесса: Фенікс, 2003. - С. 82-88.

66. Долгов М. А. Краткая история нотариата : монографія / М. А. Долгов // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //mimot.narod.ru/krist.html

67. Дремин В. Н. Общественное мнение о коррупции в судебных и правоохранительных органах / Криминогенная ситуация на юге Украины: особенности и проблемы сдерживания: Сб. науч. Статей / Подред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дремина. - Библиотека журнала «Юридический вестник». - Одесса: Фенікс, 2003. - С. 108-114.

68. Дрьомін В. М. Злочинність як соціальна практика:

інституціональна теорія криміналізації суспільства: Монографія. - О.: Юридична література, 2009. - 616 с.

69. Дрьомін В. М. Праксеологічний підхід до пізнання злочинності: Шлях до кримінології / Національна академія правових наук України. Координаційне бюро з проблем кримінології та кримінологічних досліджень. - К.: Запоріжжя: КПУ, 2010. - С. 104-126.

70. Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: Монографія. - К.: Юридична практика, 2003. - 924 с.

71. Дунаєва Т. Є. Кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання службовій недбалості : автореф. дис. ... юрид. наук. : спец.

12.0. 08 / Т. Є. Дунаєва. - Х., 2012. - 216 с.

72. Дунаєва Т. Є. Службова недбалість як один із факторів дисфункцій у системі профілактики правопорушень і злочинності неповнолітніх/ Т. Є. Дунаєва // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Вип. 8. - Х. : Право, 2003. - С. 135-137.

73. Егорова Н. Субъект преступлений против интересов службы // Законность. - 1998. - № 4. - С. 11

74. Емельянов С.А. Предупреждение правонарушений средствами общего надзора прокуратуры. - М. Юрид. лит., 1980. - С. 30.

75. Есипов В.В. Очерк русскаго уголовнаго права. Часть общая: Преступленіе и преступники. Наказаніе и наказуемые. - С. - Петербург, 1898. - 204 с.

76. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://court.gov.ua/sudova_statystyka.

77. Єдиний реєстр нотаріусів // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ern. informj ust.ua/pages/default.aspx?

78. Єфименко Л.В. Розвиток нотаріату України. Стан та проблеми // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/31160.

79. З 1 січня 2005 року кількість державних нотаріусів в Україні буде збільшено на 10 відсотків // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article7art_id= 10241013.

80. Загальна статистична звітність органів нотаріату за 12 місяців 2014 року // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://just- mykolaiv.gov.ua/statistichna_informatsija_organiv_notariatu_za_2014_rik_v_poriv njanni_z_2013]

81. Задорожний А. А. Злочини у сфері службової діяльності як об’єкт кримінологічного дослідження / А. А. Задорожний // Вісник Вищої Ради юстиції. - 2011. - № 3. - С. 111-121.

82. Задоя К. П. Техніко-юридичні недоліки законодавчої характеристики суб’єкта злочинів, юридичні склади яких передбачені частинами 2 і 3 ст. 358, ст. 365-2 та частинами 3 і 4 ст. 368-4 КК України / Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 жовт. 2012 р. / редкол.: В. Я. Тацій, В. І. Борисов та ін. - Х. : Право, 2012. - С. 336-339.

83. Зайцев А., Марченко В. Нотариус не может быть субъектом преступлений в сфере служебной деятельности // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.yurpractika.com/ article.php?id= 100095165.

84. Зайцев А., Марченко В. У нотариуса (не) должностное лицо // Юридическая практика. - 2008. - № 32. - С. 2-3.

85. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 3 кн. - К: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. - Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. - 424 с.

86. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і

практика: У 3 кн. - К: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. - Кн. 2:

Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів. - 712 с.

87. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 3 кн. - К: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. Кн. 3: Практична кримінологія. - 320 с.

88. Зацепина С.А. «Обратив в бумажную массу...» // Нотариальній вестник. - 1999. - № 5. - С. 61-66.

89. Звіт судів першої інстанції про розгляд матеріалів кримінального провадження за перше півріччя 2014 року // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://court. gov.ua/sudova_statystyka/fdhfgh/.

90. Звіт судів першої інстанції про розгляд матеріалів кримінального

провадження за 2013 рік // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http ://court.gov. ua/sudova_statystyka/5533iopoiopo/.

91. Звіт судів першої інстанції про розгляд матеріалів кримінального

провадження за 2012 рік // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://court.gov.ua/sudova_statystyka/52013/.

92. Звіт судів першої інстанції про розгляд матеріалів кримінального

провадження за 2011 рік // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://court.gov.ua/sudova_statystyka/42013/.

93. Зелінський А. Ф. Кримінологія. Навчальний посібник / А. Ф. Зелінський. - Х.: Рубікон, 2000. - 240 с.

94. Золотарьова О. Приватні нотаріуси. Ні хвилини спокою // Юр. Газета. - 2007. - № 51 (134). - С. 5.

95. Изосимов С. В. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях (уголовно-правовой анализ): дисс... канд. юрид. наук: 12.00.08 / МВД России Санкт-Петербургская академия. - Санкт- Петербург, 1997. - 187 с.

96. Итальянские нотариусы наказаны за халатность //

http://www.studiolegalegrasso.net/ru/2012-03-notai-italiani-sanzionati-per- egligenza/

97. Іванов Ю. Ф. Кримінологія: посіб. для підготов. до іспитів / Ю. Ф. Іванов. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2008. - 164 с.

98. Ільковець Л., Крючкова О. Спеціальний суб’єкт злочину у сфері службової діяльності // Вісник прокуратури. - 2003. - № 7. - С. 63-67.

99. Інформаційно-аналітичні матеріали щодо сучасного стану нотаріату в Україні. - К.: Міністерство юстиції України, 2008. - С. 17-18.

100. Кальман О. Г. Злочинність у сфері економіки: теоретичні та прикладні проблеми попередження: автореф. докт. юрид. наук за спец.

12.0. 08 / О.Г. Кальман. - Харків, 2004. - 41 с.

101. Кальман О. Г. Деякі проблеми реформування правоохоронних та контролюючих органів України [Текст] / О. Г. Кальман // Вісник прокуратури. - 2002. - № 4 (16). - С. 88-91.

102. Карнарук Н.В. Державний контроль за нотаріальною діяльністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. юрид. наук. : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Н.В. Карнарук. - Ірпінь, 2007. - 24 с.

103. Киричко В. М. Кримінальна відповідальність за корупцію / В. М. Киричко. - Х. : Право, 2013. - 424 с.

104. Киричко В. М. Поняття осіб, які здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг (статті 365-2 та 368-4 КК України) / Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар.

наук.-практ. конф., 11-12 жовт. 2012 р. /редкол.: В. Я. Тацій, В. І. Борисов та ін. - Х. : Право, 2012. - С. 294-298.

105. Кицюк В.П. Кримінологічні засади діяльності суду у сфері протидії злочинності: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / В.П. Кицюк. - Харків, 2013. - 188 с.

106. Киянський Д. Куди там Бендеру до наших аферистів! Почеркознавці проти шахраїв, які наживають статки на купівлі-продажу квартир // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://gazeta.dtua/LAW

/kudi_tam_benderu_ do_nashih_aferistivpocherkoznavtsi_proti_shahrayiv,_yaki_na

zhivayut_statki_na_kupi .html.

107. Кількість приватних нотаріусів в Україні збільшується // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/news/6051

108. Клюєв О. М. Взаємодія підрозділів органів внутрішніх справ на регіональному рівні : Монографія / О. М. Клюєв. - Харків : Основа, 2005. - С. 76 - 78.

109. Ковбас І. В. Деякі аспекти сучасного стану надання публічних послуг // Моральні основи права. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 452-454.

110. Коган В. М. Социальный механизм уголовно-правового воздействия / В. М. Коган. - М. : Изд. «Наука» , 1983. - 184 с.

111. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 року № 2747-IV // Голос України. - 2005. - № 158.

112. Кодекс законів про працю України від 01.06.1972 року // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1971. - Ст. 375.

113. Кодекс Республики Беларусь об административных

правонарушениях от 21.04.2003 года № 194-З // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

ttp: //www.pravo.by/main.aspx?guid=3871 &p0=Hk0300194&p2={NRPA}.

114. Кодекс Республики Узбекистан об административных

правонарушениях, утвержден Законом Республики Узбекистан от 22.09.1994 г.

№ 2015-XII // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //www.fmc.uz/legisl. php?id=k_adm.

115. Кодекс Российской Федерации об административных

правонарушениях. - М. : ООО «Рид Групп», 2011. - 384 с.

116. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 року №8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1984. - Ст. 1122.

117. Кодинцев А. Я. История и природа советского нотариата в трудах советских и российских учёных // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://xn--j 1 afgf8a.xn--p1ai/mtariat/istoriya-mtariata/223-2013-03-14-07-11 -49.

118. Козин І. В. Політика в сфері протидії злочинності і системний підхід / Актуальні проблеми кримінальної відповідальності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2013 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. - Х. : Право, 2013. - С. 619-621.

119. Коломоєць Т. О. Адміністративно-правове регулювання приватної нотаріальної діяльності в Україні: монографія / Т. О. Коломоєць, К. І. Федорова; ДВНЗ «Запорізький національний ун-т» Мін-ва освіти і науки України. - Київ: Істина, 2008. - 184 с.

120. Коляда О. П. Нотаріус як сторона в адміністративному судочинстві України / О. П. Коляда // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pib/2009_5/PB-5/PB-5_20.pdf

121. Комаров В. В. Нотаріат в Україні: підручник / В. В. Комаров, В. В. Баранкова. - Х.: Право, 2011. - 384 с.

122. Конвенція ООН проти корупції від 31.10.2003 року, ратифікована Законом України від 18.10.2006 року № 251-V // Офіційний вісник України. - 2010. - № 10. - Ст. 506.

123. Конституція України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР // Урядовий кур’єр. - 1996. - № 129 - Ст. 130.

124. Концепція реформування органів нотаріату в Україні, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3290/5 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/33251.

125. Коробеев А. И. Советская уголовно-правовая политика: проблемы криминализацииии и пенализациии: Монография / А. И. Коробеев. - Владивосток: Изд во Дальневосточного университета, 1987. - 267 с.

126. Коробеев А. И. Уголовная наказуемость общественно опасных деяний (основания установления, характер и реализация в деятельности органов внутренних дел): Учебное пособие. - Хабаровск: Хабаровская высшая школа МВД СССР, 1986. - 80 с.

127. Коротюк О. В. Кримінально-правова характеристика нотаріуса як спеціального суб’єкта злочину // Вісник Академії адвокатури України. - Київ, 2012. - №2 (24) - С. 114-118.

128. Коротюк О. В. Науково-практичний коментар Закону України «Про нотаріат» / О. В. Коротюк. - Х.: Видавництво «Право», 2012. - 648 с.

129. Коротюк О. В. Науково-практичний коментар Закону України «Про нотаріат» / Видання друге, перероблене та доповнене / О. В. Коротюк. - К. : ОВК, 2013. - 776 с.

130. Коротюк О. До питання про спеціальний суб’єкт злочину // Юридична Україна. - Київ, 2011. - №7 (103) - С. 74-78.

131. Коротюк О.В. До питання про визнання нотаріуса службовою особою // Адвокат. - 2013. - № 3. - С. 43-45.

132. Коротюк О.В. Нотаріус як спеціальний суб’єкт злочину : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / О. В. Коротюк . - Київ : Б.в., 2014 . - 17 с.

133. Криминология и профилактика преступлений: Учебник / Под. ред.

А.И. Алексеева. - М.: МВШ МВД СССР, 1989. - 431 с.

134. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією від 27.01.1999 року, ратифікована Законом України від 18.10.2006 року №252-V // Офіційний вісник України. - 2010. - №15. - Ст. 717.

135. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - 4-те вид., переробл. і допов. - Х. : Право, 2010. - 456 с.

136. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - 4-те вид., переробл. і допов. - Х. : Право, 2010. - 608 с.

137. Кримінальне право. Загальна частина: Підручник / За ред. А. С. Беніцького, В. С. Гуславсъкого, О. О. Дудорова, Б. Г. Розовського. - К. : Істина, 2011. - 1112 с.

138. Кримінальне право. Особлива частина : мультимедійний навчальний посібник // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.naiau.kiev.Ua/books/mnp_krum_pravo_osob/F iles/Lekc/T 18/T18_P 1.ht m1.

139. Кримінальний кодекс України : науково-практичний коментар. Видання дев’яте, перероблене та доповнене / Відп. ред. Є. Л. Стрельцов. - Х. : Одіссей, 2013. - 912 с.

140. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 року №2341-Ш // Офіційний вісник України. - 2001. - № 21. - Ст. 920.

141. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. - 5-те вид., допов. Т. 1: Загальна частина. - Х. : Право, 2013. - 376 с.

142. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. - 5-те вид., допов. Т. 2: Особлива частина. - Х. : Право, 2013. - 1040 с.

143. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.

В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін. За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. Вид. четверте, доповн. - Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. - 1208 с.

144. Кримінальний кодекс УРСР від 28.12.1960 року // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1961. - № 2. - Ст. 14.

145. Кримінологічний аналіз механізму протидії наркозлочинності : монографія / Я. В. Ступник, О. М. Литвинов. - Харків : НікаНова, 2012. - 193 с.

146. Кримінологія : Навчальний посібник / Відп. ред. Я.Ю. Кондратьєв; за заг. О.М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 414 с.; Кримінологія і профілактика злочинів. Курс лекцій у 2-х кн. Особлива частина / Ю.В. Александров, А.П. Гаврилишин, О.М. Джужа та ін. - К.: НАВСУ, 2000. - 293 с.

147. Кримінологія : Навчальний посібник / О.М. Джужа, В.В. Василевич, О.Г. Колб та ін., за заг. ред. О.М. Джужи. - К.: Атіка, 2010. - 312 с.

148. Криминология / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. - М., 1998. - 384 с.

149. Кримінологія. Загальна частина: Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / М. Даньшин, В. В. Голіна, О. Г. Кальман; За редакцією І. М. Даньшина. - Харків: Право, 1999. - 232 с.

150. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник/ В.В. Голіна, Б.М. Головкін, М.Ю. Валуйська, О.В. Лисодєд та ін..; за ред. В.В. Голіни і Б.М. Головкіна. - Х.: Право, 2014. -440 с.

151. Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна та Особлива частини). Навчальний посібник. - Київ: Атіка, 2001. - 368 с.

152. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: [Підручник для студентів юрид. спец. вищ. навч. закладів] / І. М. Даньшин, В. В. Голіна, О. Г. Кальман, О. В. Лисодєд; За ред. проф. І. М. Даньшина. - Харків: Право, 2003. - 352 с.

153. Кримінологія: Навч. посіб. / О. М. Джужа, В. В. Василевич, Ю. Ф. Іванов, П. М. Опанасенко, В. Г. Пшеничний, В. Г. Сюравчик; За заг. ред. О. М. Джужи. - К.: Прецедент, 2004. - 208 с.

154. Кримінологія: Підручник / За заг. ред. Л. С. Сміяна, Ю. В. Нікітіна. - К.: Національна академія управління, 2010. - 496 с.

155. Кримінологія: Підручник для студентів вищих навч. закладів / О. М. Джужа, Я. Ю. Кондратьев, О. Г. Кулик, П. П. Михайленко та ін.; За заг. ред. О. М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с.

156. Кулик О. Г. Злочинність в Україні: теорія і практика кримінологічного дослідження: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: спец. 12.00.08 - / О. Г. Кулик. - Київ, 2013. - 43 с.

157. Литвак О. М. Злочинність в Україні: стан, тенденції, заходи протидії (1992-1995 роки) : автореф. дис. ... докт. юрид. наук: спец. 12.00.08 / О.М. Литвак. - К., 1997. - 26 с.

158. Литвинов А. Н., Гавриш Т. С. Профилактика преступлений : от теории к практике. Научно-практическое пособие. - М.: ИКФ «ЭКМОС», 2003. - 160 с.

159. Литвинов О., Ступник Я. Механізм протидії злочинності // Публічне право. - 2011. - № 1. - С. 59-63.

160. Литвинов О.М. Соціально-правовий механізм протидії злочинності в Україні: Монографія. - Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ., 2008. -

С. 84-85.

161. Литвинова Г.П. Профілактика злочинів: управлінський аспект. Нормативно-правові акти та коментарі [Текст] / Г. П. Литвинова, О. М. Литвинов. - Херсон : Айлант, 2001. - C. 19-22.

162. Лиюров Б. О. Знов про правовий статус нотаріуса та нотаріату // Юриспруденція: теорія і практика: науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. - Київ, 2008. - № 9 (47). - С. 50 - 60.

163. Літвінов Є. В. Запобігання злочинності судовими органами України (за матеріалами діяльності судів загальної юрисдикції): дис... канд. юрид. каук: спец. 12.00.08 / Є. В. Літвінов. - Луганськ, 2014. - 260 с.

164. Лук’янець С. Деякі проблемні питання забезпечення нотаріальної таємниці в аспекті Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»// Юриспруденція: теорія і практика: науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. - Київ, 2010. - №12 (74). - С. 4445.

165. Ляпидевский Н.П. История нотариата : монография / Н. П. Ляпидевский. - Т. 1. - М., 1875. - 310 // [Електрониий ресурс]. - Режим доступу: http://mirnot.narod.ru/lpd.html.

166. Максимович Р. Чи є нотаріус службовою особою? // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — С. 162-163.

167. Маляренко С. М. Наслідки кримінальної відповідальності для приватного нотаріуса / Актуальні проблеми кримінальної відповідальності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2013 р. / редкол.: В. Я. Тацій, В. І. Борисов та ін. - Х. : Право, 2013. - С. 723-726.

168. Марченко В. Таємниця здійснення нотаріальних дій.

Відповідальність за її порушення // Юридичний журнал. - 2002. - № 1. - С. 4554.

169. Медицький І. Б. Вплив соціальних факторів на злочинність в умовах становлення незалежної Української держави : автореф. дис. ... докт. юрид. наук: спец. 12.00.08 / І. Б. Медицький. - К., 2007. - 20 с.

170. Мезенцева І. Кримінологічна характеристика особи корупційного

злочинця / І. Мезенцева // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. - 2014. - № 3. - С. 65 -71 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/pdf/3-

2015/mezenceva.pdf

171. Мельник М.І. Кримінологічні проблеми протидії корупції: автореф. дис. ... докт. юрид. наук : спец. 12.00.08 / М.І. Мельник. - К., 2002. - 25 с.

172. Молчанова О.О. Уголовная ответственность нотариусов за

злоупотребление полномочиями : автореф. дис. ... канд.. юрид. наук. : спец. 12.00.08 / О.О. Молчанова. - Рязань, 2010. - 24 с.

173. Население Украины сократилось до 42,9 млн // http:

//www.2000.ua/novosti/ukrama_novosti/chislennost-naselemja-ukramy-sokratilas- do-42 9-mln-chelovek.htm

174. Настюк В. Я., Добряк Ю. Г. Професійна деформація як детермінанта корупційних правопорушень / Актуальні проблеми кримінальної відповідальності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2013 р. / редкол.: В. Я. Тацій, В. І. Борисов та ін. - Х. : Право, 2013. - С. 561-564.

175. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: У 2 т. - Т. 1 / За заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. - 3- тє вид., перероб. та доп. - К. : Алерта ; КНТ ; Центр учбової літератури. - 2009.

- 964 с.

176. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України.

- 4-те вид., переробл. та доповн./ Відп. ред. С. С. Яценко. - К.: А.С.К., 2006. - 848 с.

177. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України.

- 4-те вид., перероб. та доп. / Відп. ред. Яценко С.С. - К.: «А.С.К.», 2005.

178. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Під загальною редакцією Потебенька М. О., Гончаренка В. Г. - К., - «ФОРУМ», 2001., у 2-х ч. - Особлива частина. - 942 с.

179. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: У 2 т. - Т. 2 / За заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. - 3- тє вид., перероб. та доп. - К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2009. - 624 с.

180. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. - 9-те вид., переробл. та допов. - К. : Юридична думка, 2012. - 1316 с.

181. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Під заг. ред. Потебенька М. О., Гончаренка В.Г. - К.: «Форум», 2001. - У 2-х ч. - Особлива частина. - 721 с.

182. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / Н. Ф. Ахраменка [и др.]; под ред. А. В. Баркова, В. М. Хомича. - 2-е изд., с изм. и доп. - Минск. : ГИУСТ БГУ, 2010. - 1064 с.

183. Невмержицький Є. В. Корупція в Україні : причини, наслідки, механізми протидії : Монографія / Є. В. Невмержицький. - К. : КНТ, 2008. - 368 с.

184. Нелін О. Становлення і розвиток інституту нотаріату в Україні (історично-правовий аспект) // Юридична Україна. - 2012. - № 7. - С. 11-15.

185. Нечипорук С.В. Нотаріуси як суб’єкти первинного фінансового моніторингу: роз’яснення // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/n0033323-12.

186. Нікітенко В. Забезпечення охорони нотаріальної таємниці у проекті Кримінального процесуального кодексу України // Мала енциклопедія нотаріуса. - 2012. - № 2. - С. 23-27.

187. Ніколаєнко К. В. Адміністративні послуги як різновид публічних послуг // Держава і право. - К., 2010. - Вип.47: Юридичні і політичні науки. - С. 269-274.

188. Новиков А. М. Методология научного исследования / А. Новиков, Д. Новиков. - М. : Либроком, 2009. - 149 с.

189. Номоконов В. А. Определение и классификация причин конкретных преступлений / В. А. Номоконов // Правоведение. - 1985. - № 6. - C. 39-46.

190. Нотариат Японии // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //mirnot.narod.ru/j apan.html

191. Нотариуса судят за 15 преступлений в составе группировки "черных риелторов" // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //pravo .ru/news/view/863 55/

192. Нотаріат в Україні: Навч. посіб. / За ред. В. М. Бесчастного. - К.: Знання, 2008. - 494 с.

193. Образцов Н. Д. Коррупция и организованная преступность / Криминогенная ситуация на юге Украины: особенности и проблемы сдерживания: Сб. науч. статей / Подред. М. Ф. Орзиха, В. Н. Дремина. -

Библиотека журнала «Юридический вестник». - Одесса: Фенікс, 2003. - С. 128-137.

194. Обухов О. А. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами: основания криминализации, проблемы квалификации и дифференциации ответственности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. : спец. 12.00.08 / О. А. Обухов. - Нижний Новгород, 2004. - 24 с.

195. Обухов О. А. Криминологическая характеристика злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.alldocs.ru/zakons/index.php?from=n066.

196. Орловская Н. А. Уголовно-правовое противодействие коррупции (зарубежный опыт криминализации и пенализации коррупционных действий) / Криминогенная ситуация на юге Украины: особенности и проблемы сдерживания: Сб. науч. статей / Подред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дремина. - Библиотека журнала «Юридический вестник». - Одесса: Фенікс, 2003. - С. 179-186.

197. Осадча А. С. Пеналізація суспільно небезпечних діянь з

урахуванням спеціального суб'єкта злочину Вісник Асоціації кримінального права України: Електронне наукове видання. - 2014. - № 2 // Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nauka.jur-

academy.kharkov.ua/download/visnik_yg/3/23.pdf.

198. Основания уголовно-правового запрета. Криминализация и декриминализация / под ред. В. Н. Кудрявцева, А. М. Яковлева. - М. : Наука, 1982. - 304 с.

199. Остапенко О. Обов’язок збереження та дотримання нотаріальної таємниці при провадження слідчих дій // Нотаріат для вас. - 2011. - № 12. - С. 12-16.

200. Панталієнко Я.П. Нотаріальна таємниця - одне із загальних правил вчинення нотаріальних дій [Електронний ресурс] / Я. П. Панталієнко // Український юридичний портал «Радник». - Режим доступу : http://radnuk.info/statti/230-tsuv-pravo/3585-2010-01 -29-17-38-54.html.

201. Пасєка О. Ф. Окремі питання кримінальної відповідальності за злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг у межах реформування кримінального та кримінального процесуального законодавства / Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної наук.-практ. конф. (19-20 вересня 2013 р.). - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. - С. 121-124.

202. Пінчук Н. І. Криміналістичне забезпечення діяльності нотаріату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / Н. І. Пінчук. - К., 2008. - 23 с.

203. Повідомлення Про результати проведення кваліфікаційного іспиту у Вищій кваліфікаційній комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України 29 Жовтня 2013 Року // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.minj ust.gov.ua/45000.

204. Політова А. С. Корупційні злочини: проблеми визначення / Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної наук.-практ. конф. (19-20 вересня 2013 р.). - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. - С. 124-130.

205. Положення про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затверджене наказом Міністерства юстиції України від

23.06.2011 року №1707/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України

23.06.2011 року за №759/19497 // Офіційний вісник України. -2011. - № 49. - Ст. 1984.

206. Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України, затверджене наказом

Міністерства юстиції України від 29 вересня 2010 року № 2339/5 // Офіційний вісник України. - 2010. - № 74. - Ст. 2652.

207. Положення про комісію Нотаріальної палати України щодо запобігання і протидії корупції, затверджене Радою Нотаріальної палати України 15 серпня 2014 року // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://npu.in.ua/images/Komisii/kommissioCorruption/regulations_comision_corrup tion.pdf.

208. Попович О. І. Адміністративна відповідальність нотаріуса за порушення у сфері фінансового моніторингу // Мала енциклопедія нотаріуса. - 2012. - № 6. - С. 23-28.

209. Поповченко О. Гласність судового процесу та нотаріальна таємниця // Підприємництво, господарство і право: Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АпрН України та інш. - Київ, 2011. - №7. - С. 130-133.

210. Поповченко О. І. Адміністративна відповідальність нотаріуса за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу // Мала енциклопедія нотаріуса. - 2012. - № 6. - С. 44-47.

211. Поповченко О. І. Гарантії нотаріальної діяльності в аспекті

кримінального процесу / О. І. Поповченко // Мала енциклопедія нотаріуса. - 2015. - № 1. - С. 23-28.

212. Поповченко О. І. Особливе становище нотаріуса у кримінальному процесі: історія і сучасність // Судова апеляція. - 2011. - № 4. - С. 24-30.

213. Поповченко О. І. Посвідчення нотаріальних дій у слідчому

ізоляторі та місцях позбавлення волі // Мала енциклопедія нотаріуса. - 2012. - № 5. - С. 34-38.

214. Порядок видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 11.07.2012 року №1043/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.07.2012 року за №1170/21482 // Офіційний вісник України. -2012. - № 54. - Ст. 2193.

215. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 року №296/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.02.2012 р. за №282/20595 // Офіційний вісник України. - 2012. - № 17. - Ст. 632.

216. Постанова Комсомольського районного суду м. Херсона від 04.06.2009 року по справі № 4-408/09 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/3920381.

217. Постанова Переяслав-Хмельницького міськрайоннного суду

Київської області від 10.01.2011 року по справі № 1019/2-а-4/11 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/15151037.

218. Постанова пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про хабарництво» від 26.04.2002 року № 5 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2004. - № 12.

219. Постанова Печерського районного суду м. Києва від 12.09.2007 року у справі № 4-786 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court. gov. ua/Review/1642041.

220. Пояснювальна записка за результатами аналізу стану розгляду звернень громадян Головним управлінням юстиції у Запорізькій області з урахуванням показників роботи районних, міськрайонних, міських управлінь юстиції за 2012 рік в порівнянні з 2011 роком // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://old.justzp.gov.ua/?go=page&podcatid=1006.

221. Правила ведення нотаріального діловодства, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 року №3253/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.12.2010 року за №1318/18613 // Офіційний вісник України, 2010, №98 (30.12.2010), ст. 3515.

222. Президент нотариусов Дагестана пойдет под суд // // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kavkazpress.ru/archives/73178.

223. Приватні нотаріуси Київського міського нотаріального округу // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.notariat-kiev.com/notary/

224. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон Украъни від

05.07.2012 №5076-VI // Голос України. - 2012. -№ 148-149.

225. Про банки і банківську діяльність Закон України від 07.12.2000 року №2121-III // Урядовий кур’єр. - 2001. - № 8.

226. Про державний нотаріат: Закон Української РСР від 25 грудня 1974 року № 3377-ХІІ // Відомості Верховної Ради. - 1975. - № 1. - Ст. 4.

227. Про засади боротьби та протидії корупції: Закон України від 01.07.2011 року № 3206-VI // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17.

228. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 01.07.2004 №1952-IV // Урядовий кур’єр. -2004. - № 145.

229. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 року № 3723- XII // Урядовий кур’єр. - 1994. - № 3.

230. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 року № 3855-XII // Голос України. - 1994. - № 44.

231. Про загальні засади державної антикорупційної політики в Україні

(Антикорупція стратегія) на 2014-2017 роки: Закон України від 14.10.2014 року № 1699-VII // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1699-18

232. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 року №

1700-VII // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon2 .rada. gov .ua/l aws/show/1700-18.

233. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму Закон України від 28.11.2002 року №249-IV // Урядовий кур’єр. - 2002. - № 231.

234. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 року

№ 1702-VII // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon2 .rada. gov .ua/l aws/show/1702-18.

235. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 05.10.1995 року №

356/95-ВР // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon2 .rada. gov.ua/laws/show/356/95-%D0%B2%D 1 %80.

236. Про місцеве самоврядування в Україні Закон України від 21.05.1997 року №280/97-ВР // Урядовий кур’єр. - 1997. - № 107-108.

237. Про нотаріат: Закон України від 02 вересня 1993 року № 3425-ХІІ // Відомості Верховної Ради. - 1993. - № 39. - Ст. 383.

238. Про судову практику у справах про хабарництво: постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 5 // Юридичний вісник України. - 2002. - № 28. - Ст. 21.

239. Про судоустрій і статус суддів Закон України від 07.07.2010 року №2453-VI // Відомості Верховної Ради України. 2010. - №41-42. - Ст. 529.

240. Про цінні папери та фондовий ринок Закон України від 23.02.2006 р. № 3480-IV // ВВР. - 2006. - № 31. - Ст. 268.

241. Проблеми запобігання та протидії злочинності правоохоронними органами України: монографія / За аг. Ред. Докт. Юрид. Наук, проф. О.Г. Кальмана / Кальман О.Г., Дарнопих Г.Ю., Христич І.О., Лисодєд О.В., Лукашевич С.Ю., Погорецький М.А. - Харків, 2008. - 285 с.

242. Провали пам’яті нотаріуса Яковенко Л.А. або Хто кришує чорних нотаріусів і рейдерів // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //pravofort.org/feed/12-07-13.

243. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо надання можливості громадянам отримувати нотаріальні послуги в органі місцевого самоврядування села, селища незалежно від наявності нотаріуса) // http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_17id=

&pf3511=52454.

244. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо доповнення повноважень по вчиненню нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування у населених пунктах, де немає нотаріусів // http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_17id

=&pf3511=53129.

245. Противодействие преступности : Учебное пособие /Давыденко Л.М., Давыденко М.Л., Литвинов А.Н. и др. - К.: «Хай-Тек Пресс», 2011. - С. 101-102.

246. Профілактика злочинів: Підручник / О. М. Джужа, В. В. Василевич, О. Ф. Гіда та ін.; За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. О. М. Джужи. - К.: Атіка, 2011. - 720 с.

247. Ратинов А. Р. Опыт изучения правовых установок и ориентаций преступников [Текст] / А. Р. Ратинов, Г. Х. Ефремова, В. В. Зудин // Психологическое изучение личности преступника (Методы исследования): сб. науч. тр. ; отв. ред. А. Р. Ратинов. - М. : ВИШІ, 1976. - С. 153-175.

248. Романовская О.В., Романовский Г.Б. Актуальные проблемы правового закрепления ответственности нотариуса // Нотариус. - М.: Юрист. - 2000. - № 1. -С. 68-74.

249. С помощью нотариуса детей обокрала родная тетя // Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://hromka.mfo/kriminal/2460-s-pomoschyu- notariusa-detey-obokrala-rodnaya-tetya.html

250. Савченко А. В., Кришевич О. В. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням професійних послуг. Науково-практичний коментар до розділу XVII Особливої частини Кримінального кодексу України / За заг. ред. д.ю.н., проф. В. І. Шакуна. - К. : Алерта, 2012. - 160 с.

251. Сапожников А.Г. Чиновник без чинов // Чиновник. - 2004. - № 2. - С. 34-36.

252. Сахаров А. Б. Правовое обеспечение предупреждения преступлений [Текст] / А. Б. Сахаров // Сов. государство и право. - 1975. - № 11. - С. 84.

253. Серьогін С.М., Серьогін С.С. Механізми протидії та попередження корупції в органах публічної влади // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2010-1/doc/4/01 .pdf.

254. Словник української мови: в 11 томах / АН УРСР. Інститут

мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980. — Том 2, 1971. — С. 311 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://sum.in.ua/p/2/311/2.

255. Сміян Л. С., Нікітін Ю. В., Хоменко П. Г. Нотаріат в Україні: навчальний посібник. - 3-тє вид., доп. і перероб. / За ред. Ю. В. Нікітіна. - К.: КНТ, 2008. - 632 с.

256. Смыкалин А.С. Неопределенность правового статуса нотариуса в дореволюицонной России и СССР // Нотариальный Вестникъ. - 2007. - № 3. - С. 59-64.

257. Старовойтова Ю. Г. Деякі проблеми законодавчої регламентації кримінально-правової заборони на незаконне використання інсайдерської інформації / Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 жовт. 2012 р. / редкол.: В. Я. Тацій, В. І. Борисов та ін. - Х. : Право, 2012. - С. 384-387.

258. Стрельцов Є.Л. Сучасні складнощі реалізації догматичних кримінально-правових положень // Актуальні проблеми кримінальної відповідальності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2013 р. / ред. кол. : В. Я. Тацій, В. І. Борисов та ін. - Х. : Право, 2013. - 848 с.

259. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник / О. С. Захарова, В. Я. Карабань, В. С. Ковальський (кер. авт. кол.) та ін. відп. ред. В. Маляренко. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 376 с.

260. Судові та правоохоронні органи України / А. О. Галай, С. Г. Стеценко, С. М. Тимченко, О. Ф. Штанько. - К.: Правова єдність, 2008. - 208с.

261. Судові та правоохоронні органи України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. П. Гель, Г. С. Семаков - К.: МАУП, 2004. - 272 с.

262. Сучасне кримінальне право України: Курс лекцій / Савченко А.В., Кузнецов В.В., Штанько О.Ф. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005. - 376 с.

263. Тарасов Ю. А. Предупреждение преступности в сфере экономической деятельности средствами государственного контроля: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / Ю. А. Тарасов. - Москва, 2013. - 36 с.

264. Тацій В. Я. Боротьба зі злочинністю у сфері економічних відносин як вирішальний напрямок діяльності правоохоронних органів [Текст] / В. Я. Тацій // Вісн. прокуратури. - 2002. - № 1. - С. 13-18.

265. Теоретические основы предупреждения преступности / Отв. ред. В. К. Звирбуль, В. В. Клочков, Г. М. Миньковский. - М.: Юрид. лит., 1977. - С. 31.

266. Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні / Колектив авторів. За заг. ред. В. І. Борисова, В. С. Зеленецького. - Х.: Право, 2011. - 341 с.

267. Теория права и государства: Учебник. Издание второе. - Х.: ООО «Одиссей». - 2007. - 480 с.

268. Тимошенко Н. А. Використання організованими групами підроблених документів, печаток, штампів у злочинній діяльності / Криминогенная ситуация на юге Украины: особенности и проблемы сдерживания: Сб. науч. Статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дремина. - Библиотека журнала «Юридический вестник». - Одесса: Фенікс, 2003. - С. 192-196.

269. Тулякова М. А. Злоупотребление правом и коррупционные отношения / Криминогенная ситуация на юге Украины: особенности и проблемы сдерживания: Сб. науч. Статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дремина. - Библиотека журнала «Юридический вестник». - Одесса: Фенікс, 2003. - С. 218-222.

270. Уголовное право. Особенная часть: учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. - 4-е изд., изм. и доп. - М.: Норма, 2008. - 1008 с.

271. Уголовное уложеніе. Высочайше утвержденное 22 Марта 1903 года. Издание Государственной Канцелярии. - СПб., 1903. - 227 с.

272. Уголовный кодекс Бельгии / Науч. ред. и предисловие канд. юрид. наук, доц. Н. И. Мацнева. Перевод с фр. канд. юрид. наук Г. И. Мачковского. - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. - 561 с.

273. Уголовный кодекс Голландии / Под ред. Г. Я. Панова. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. - 510 с.

274. Уголовный кодекс Испании. Под редакцией и с предисловием доктора юридических наук, профессора Н. Ф. Кузнецовой и доктора юридических наук, профессора Ф. М. Решетникова. - М.: Изд-во ЗЕРЦАЛО, 1998. - 218 с.

275. Уголовный кодекс Литовской Республики / Утвержден 26.09.2000 г. Законом №VII - 1968. Официальный текст. Первое издание. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2000. - 469 с.

276. Уголовный кодекс Республики Польша / Законодательство зарубежных стран / науч. ред. А. И. Лукашова, Н. Ф. Кузнецовой, перевод с польского Д. А. Барилович. - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. - 233 с.

277. Уголовный кодекс Республики Сан-Марино / Научное редактирование, вступительная статья вице-президента ВосточноЕвропейского отделения Международной академии наук республики Сан- Марино, профессора Московского института МВД РФ, докт. юрид. наук С. В. Максимова. Перевод с итальянского В. Г. Максимова. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. - 253 с.

278. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 года N63- ФЗ // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.consultant.ru/popular/ukrf/

279. Уголовный кодекс РСФСР в редакции от 05.03.1926 года //

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE% D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5% D0%BA%D 1 %81_%D0%A0%D0%A 1 %D0%A4%D0%A 1 %D0%A0_1926_%D0 %B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0% BA%D 1 %86%D0%B8%D 1 %8F_05.03.1926.

280. Уголовный кодекс Франции / Науч. редактирование канд. юрид. наук, доц. Л. В. Головко, канд. юрид. наук, доц. Н. Е. Крыловой; перевод с французского и предисловие канд. юрид. наук, доц. Н. Е. Крыловой. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. - 650 с.

281. Уголовный кодекс Швейцарии / Научное редактирование, предисловие и перевод с немецкого канд. юрид. наук А. В. Серебренниковой. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. - 350 с.

282. Уголовный кодекс Швеции / Научные редакторы проф. Н. Ф. Кузнецова и канд. юрид. наук С. С. Беляев. Перевод на русский язык С. С. Беляева. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. - 320 с.

283. Уголовный кодекс Японии / Науч. редактирование и предисловие докт. юрид. наук, проф. А. И. Коробеева. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. - 226 с.

284. Уголовный кодекс: Научно-популярный практ. комментарий с доп. и изм. по 15 авг. 1927 г. / М. Н. Гернет и др. (сост.); М. Н. Гернет, А. Н. Трайнин (ред.). - М.: Кооперативное Издательское Т-во «Право и Жизнь», 1927. - 390 с.

285. Ужва Л. О. Доцільність криміналізації пропозиції неправомірної вигоди чи хабара. http://www.dy.myka.com.ua/mdex.php?operation=1&iid=462

286. Узагальнення нотаріальної практики щодо посвідчення

нотаріусами Хмельницької області цивільно-правових правочинів та видачі свідоцтв про право на спадщину на земельні ділянки у І півріччі 2014 року // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j &q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=r ja&uact=8&ved=0CDkQFjAE&url=https%3A%2F%2Fpublinfo.minjust.gov.ua%2F khmelnick%2Fprocess_clob.php%3Fid%3D7141&ei=zMIjVbCJNIfyOKOdgHg&u sg=AFQjCNE76Wb7WlOnZNXs23F_1ZWTOjj1AA&sig2=lO4NybVhXpjUY_Yc heH_dw&bvm=bv.89947451 ,d.ZWU

287. Федорова К.І. Адміністративно-правове регулювання приватної нотаріальної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. юрид. наук. : спец. 12.00.07 / К.І. Федорова. - К., 2008. - 17 с.

288. Фефелов П.А. Критерии установления уголовной наказуемости деяний // Советское государство и право. - 1970. - № 11. - С. 101-105.

289. Фіалка М. І. До проблеми визначення суб’єкта злочину ст. 358 КК України / Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 жовт. 2012 р. / редкол.: В. Я. Тацій, В. І. Борисов та ін. - Х. : Право, 2012. - С. 332-336.

290. Фрис И. П. Уголовная ответственность нотариуса как лица, предоставляющего публичные услуги по УК Украины / И. П. Фрис // Lega §i Via|a : Publicatie §tiin|ifico-practica. - 2014. - Nr. 9/2 (273). - P. 180-186.

291. Фріс І. П. Актуальні питання реформування інституту нотаріату в Україні // Підприємництво, господарство і право: науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. - Київ, 2009. - №12. (168) - С. 235-237.

292. Фріс І. П. Кримінально-правове забезпечення нотаріальної діяльності в країнах СНД і Балтії / Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції (1920 вересня 2013 р.). - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. - С. 144-148.

293. Фріс І. П. Кримінально-правове забезпечення охорони нотаріальної діяльності в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук за спец. 12.00.08 / І.П. Фріс. - Київ, 2015. - 23 с.

294. Фріс І. П. Деякі питання відповідальності за підкуп особи, що надає публічні послуги / І. П. Фріс // Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 09-10 жовтня 2014 р.). - Харків : Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2014. - С. 502-507.

295. Фріс І. П. Деякі питання реалізації правозахисної функції нотаріатом / І. П. Фріс, П. Л. Фріс // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. - Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника, 2011. - Вип. 27. - С. 91-97.

296. Фріс І. П. До питання про кримінально-правову охорону нотаріальної діяльності / І. П. Фріс // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ, 06 березня 2014 р.). - Івано- Франківськ : Івано-Франківський ун-т права імені короля Данила Г алицького, 2014. - С. 310-315.

297. Фріс І. П. До питання про правову регламентацію організації і діяльності нотаріату / І. П. Фріс // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. - Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника, 2011. - Вип. 25. - С. 34-39.

298. Фріс І. П. До поняття нотаріальної діяльності / І. П. Фріс // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. - Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника, 2013. - Вип. 33. - С. 34-44.

299. Фріс І. П. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб в системі кримінального законодавства України / І. П. Фріс // Заходи кримінально-правового впливу: проблеми нормативної регламентації та ефективності застосування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 07 лютого 2014 р.). - Одеса : Південний регіональний центр НАПрН України, Міжнар. гуманітарний ун-т, 2014. - С. 145-147.

300. Фріс І. П. Правовий статус нотаріуса в кримінальному законодавстві країн Європи / І. П. Фріс // Проблеми порівняльного законодавства : зб. тез наук. доповідей ІІІ Міжнар. наук. конф. [«Компаративістські читання»], (Львів-Київ, 29-30 квітня 2011 р.). - Львів- Київ : ЛьвДУВС, 2011. - С. 254-257.

301. Фріс І. П. Проблеми криміналізації посягань на нотаріальну діяльність [Електронний ресурс] / І. П. Фріс // Політика в сфері боротьби зі злочинністю: актуальні проблеми сьогодення : матеріали Міжнар. Інтернет- конф. (Івано-Франківськ, 13 березня 2014 р.). - Режим доступу : http://law- dep.pu.if.ua/conference2014/material.html.

302. Фріс І. П. Умисне знищення або пошкодження майна нотаріуса чи помічника нотаріуса / І. П. Фріс // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». - 2014. - Вип. 28 (т. 1). - С. 41-43.

303. Фурса С.Я. Теоретичні основи нотаріального процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук. : спец. 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / С.Я. Фурса. - К., 2003. - 42 с.

304. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Нотаріат в Україні. Теорія і практика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.: А.С.К., 2001. - 690 с.

305. Харченко В. Б. Підстави кримінальної відповідальності осіб, уповноважених на здійснення нотаріальних дій / В. Б. Харченко // Вісник кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1 (9). - С. 135-148

306. Хашев В.Г. Кримінальна відповідальність за зловживання владою або службовим становищем: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. юрид. наук. : спец. 12.00.08 / В.Г. Хашев. - Дніпропетровськ, 2007. - 24 с.

307. Хто кришує «чорних нотаріусів» та рейдерів столиці? Або яка є роль корумпованих столичних прокурорів у протправному виселенні родини Буртових із 5-ма неповнолітніми дітьми (без надання іншого житла)? //

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://innocentsukr.blogspot.eom/2013/07/5.html.

308. Цивільне право України : Підручник : У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; за заг. ред. В. І. Борисової, І.

B. Спсаибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - Т. 2. - 552с.

309. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року №435-IV // Офіційний вісник України, 2003, №11 (28.03.2003), ст. 461.

310. Цивільний кодекс України: Наук.-практ. комент. / Є. О.

Харитонов, В. В. Завальнюк, І. М. Кучеренко та ін.; за заг. ред. Є. О. Харитонова, Н. Ю. Голубєвої. - 7-ме вид., стереотип. - Х.: ТОВ «Одіссей», 2011. - 1216 с.

311. Чижмар К.І. Нотаріат як орган попереджувального правосуддя // Право і суспільство. - 2014. - № 6-1 (частина друга). - С. 76-87

312. Чистяков В. П. Механизм управления и способы обеспечения правопорядка органами внутренних дел / В. П. Чистяков. - М.: Академия МВД СССР, 1982. - С. 15.

313. «Чорні нотаріуси»: чому міліція не може знайти тих, кого

журналісти «вичислили» за кілька днів // Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://expres.ua/digest/2013/06/24/89256-chomi-notariusy-chomu-

miliciya-ne-znayty-tyh-kogo-zhurnalisty-vychyslyly.

314. Чучаев А.И. Нотариальная деятельность как объект уголовноправовой охраны (de lege lata и de lege ferenda): монография / Чучаев А. И. Филиппова О. В. - Москва: Проспект, 2013. - 120 с.

315. Шиндель Ю. І. Зміст надання публічних послуг у складі злочину, пе- редбаченому ст. 365-2 Кримінального кодексу України / Ю. І. Шиндель // Вісник Харк. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Сер. : Право. - 2013. - № 1082. -

C. 173-177.

316. Элементарные начала общей теории права: учеб. пособие для вузов / под общей ред. д-ра юрид. наук, проф. В. И. Червонюка. - Право и закон, М.: КолосС, 2003. - 544 с.

317. Хомяк В., Євсєєва В. Матір із шістьма дітьми виселяють з квартири // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://gazeta.ua/artides/people- newspaper/_matir-iz-shistma-ditmi-viselyayut-iz-kvartiri/426692.

318. Юзікова Н. С. Судові та правоохоронні органи України: Навчальний посібник. - Вид. четверте, пєрероб. і допов. - К.: Істина, 2006. - 320 с.

319. Яковлев А. М. Индивидуальная профилактика преступного поведения. - Горький, 1977. - 115 с.

320. Ясінська Л.Е. Становлення та розвиток інституту нотаріату в Україні (історико-правовий аспект) : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Львівський національний ун- т ім. Івана Франка. - Л., 2005. - 20 с.

<< | >>
Источник: САЛАМАТОВА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя - 2015. 2015

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. Список використаних джерел:
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. Список використаних джерел:
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. Список використаних джерел:
 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 17. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 18. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 19. Список використаних джерел
 20. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ