<<

Додатки

КЛАСИЧНИЙ

Приватний

Університет

України, 69002 м. іаіюріжжн.

Жуковського, 70 ’’Б" факс (061) 764-57-15 (061) 220-10-02

,ти. (061) 764-57-15 (0612) 63-99-73

69002 Zaporizhja, UKRAINE

70 "В", Zhukovskogo st., tel.

(ОбІ) 764-57-15

Ceassic

Pri VAiE University

(0612) 63-99-73 fax (061) 764-37-15 (061) 220-10-02

20 І-S' р

ДОВІДКА

про впровадження результатів дисертаційної роботи здобувана кафедри кримінального права Класичного приватного університету

Саламатової М.В. на тему

«Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам у сфері нотаріальної

діяльності»

Теоретичні й практичні положення та висновки дисертаційної роботи Саламатової М.В., знайшли відображення в межах наукової теми Класичного приватного університету: “Кримінально-правова охорона суспільних відносин та запобіжний вплив на злочинність” (державний реєстраційний номер 0105U002568). Роль автора полягає в наданні комплексної кримінологічної характеристики злочинності у сфері нотаріальної діяльності, включаючи дослідження сучасного стану правового регулювання діяльності нотаріату в Україні.

В дисертації автором запропонована система конкретних заходів запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності політичного, соціального, управлінського, правового характеру. Сформульовані відповідні пропозиції, що можуть бути враховані в процесі діяльності суб’єктів правотворчості.

Розроблені дисертантом пропозиції та висновки, обговорені на засіданнях кафедри кримінального права та запроваджені у навчальний процес, зокрема, знайшли відображення при викладанні таких дисциплін: «Кримінальне право України», «Кримінологія».

А.О.

Монаєнко

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

О.П. Гребенников

АКТ

впровадження у практичну діяльність ГУ MBC України в Запорізькій області результатів дослідження Саламатової Марини Володимирівни за темою: «Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08- кримінальне право га кримінологія; кримінально-виконавче право

Перший заступник начальника (України в Запорізькій області - начальник слідчого управління

............................................................................................ £k?............... 2015 р.

Комісія у складі:

заступника начальника слідчого управління Шляніна 1.В., в.о. заступника начальника слідчого управління Коробова О.М., заступника начальника організаційно-методичного відділу слідчого управління Луценко О.М. склали цей акт про те, що матеріали дисертаційного дослідження Саламатової М.В. за темою: «Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, впроваджені у практичну діяльність підрозділів ГУ MBC України в Запорізькій області і використовуються для підвищення рівня профілактичної діяльності, а також підвищення кваліфікації працівників вищезазначених підрозділів.

Комісія вважає, що результати дисертаційного дослідження, представлені Саламатовою М.В., дозволять підвищити ефективність діяльності по запобіганню злочинності у регіонах України, оскільки у роботі запропоновані конкретні заходи запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності. .

Заступник начальника слідчого управління ГУ MBC України в Запорізькій області

В.о. заступника начальника слідчого управління ГУ MBC України в Запорізькій області

О.М.

Луценко

Заступник начальника організаційно-методичного відділу слідчого управління ГУ MBC України в Запорізькій області

АНКЕТА

Шановні колеги!

В межах плану наукової роботи Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету (м. Запоріжжя) проводиться дисертаційне кримінологічне дослідження стану та запобігання злочинності у сфері нотаріальної діяльності. З метою виявлення важливих для такого дослідження наукових даних проводиться анонімне анкетування серед представників різних юридичних професій.

Відповідь на питання пропонується надавати шляхом відзначення варіанту відповіді, який найбільш точно відображає відомі Вам явища дійсності або Вашу думку.

Будемо вдячні за Ваші щирі та достовірні відповіді.

1. Будь ласка, вкажіть Ваш вік:

? до 25 років;

? від 25 до 40 років;

? від 40 до 60 років;

? старше за 60 років.

2. Будь ласка, вкажіть Вашу стать:

? Чоловіча;

? Жіноча.

3. Будь ласка, вкажіть Ваш стаж роботи у сфері права:

? До 5 років;

? Від 5 до 10 років;

? Більше 10 років.

4. Будь ласка, вкажіть рід занять станом на час проведення анкетування

? нотаріус;

? адвокат;

? суддя;

? помічник нотаріуса;

? державний службовець;

? службовець органу місцевого самоврядування;

? працівник прокуратури;

? працівник правоохоронного органу;

? суб’єкт підприємницької діяльності;

? інше___________________________________________________ .

5. Чи згодні Ви з тим, що діяльність нотаріуса, у тому числі приватного, має публічно- правовий характер?

? Так;

? Ні;

? Важко відповісти.

6. Як на Вашу думку, чи існує в Україні злочинність у сфері нотаріальної діяльності?

? так, існує;

? ні, не існує;

? важко відповісти.

? трапляються поодинокі випадки, але системного явища не існує.

7. Чи відомі Вам факти вчинення нотаріусами протиправних дій, що містять ознаки складу злочину?

? Так;

? Ні.

8. Вкажіть джерело інформації про факти вчинення нотаріусами протиправних дій, що містять ознаки складу злочину

? У зв’язку з виконанням службових (професійних) обов’язків;

? Від колег;

? Від родичів, друзів та (або) знайомих;

? Безпосередньо від потерпілих;

? З повідомлень у засобах масової інформації;

? З повідомлень у соціальних мережах.

9. Чи відомі Вам факти вчинення злочинів, об’єктивна сторона яких була пов’язана із вчиненням нотаріальних дій?

? Так;

? Ні.

10. Вкажіть джерело інформації про факти вчинення злочинів, об’єктивна сторона яких була пов’язана із вчиненням нотаріальних дій?

? У зв’язку з виконанням службових (професійних) обов’язків;

? Від колег;

? Від родичів, друзів та (або) знайомих;

? Безпосередньо від потерпілих;

? З повідомлень у засобах масової інформації;

? З повідомлень у соціальних мережах.

11. Чи відомі Вам факти притягнення нотаріусів до кримінальної відповідальності або відкриття кримінальних проваджень за фактом вчинення неправомірних нотаріальних дій?

? Так;

? Ні.

12. Чи відомі Вам факти засудження нотаріусів за злочини, пов’язані із здійсненням нотаріальної діяльності?

? Так;

? Ні.

13. Чи правильним, на Вашу думку, є включення нотаріусів до кола суб’єктів корупційного правопорушення, і чому?

? Так, оскільки нотаріуси виконують функції , делеговані ним державою;

? Так, оскільки зловживання повноваженнями у приватній сфері за своєю природою не відрізняються від зловживань у сфері публічних відносин;

? Ні, оскільки нотаріат не є органом державної влади

? Ваш варіант___________________________________________________ .

14. Чи було виправданим, на Вашу думку, скасування обмежень у кількості приватних нотаріусів у кожному окремо взятому нотаріальному окрузі?

? Так, це зробило нотаріальні послуги більш наступними для населення та створило конкурентне середовище у сфері нотаріальної діяльності;

? Ні, це відкрило дорогу особам, які не відповідають в достатній мірі кваліфікаційним вимогам, та негативно відбивається на якості нотаріальних послуг;

? Ваш варіант__________________________________________________ .

15. Чи відповідає кількість нотаріусів в Україні та у Вашому нотаріальному окрузі потребам населення та держави?

? Так, чи більше нотаріусів, тим доступніше нотаріальні послуги;

? Ні, нотаріусів занадто багато, така кількість непотрібна;

? Так, але територіально вони розташовані нерівномірно;

? Ні, наявної кількості нотаріусів недостатньо.

16. Чи є кваліфікаційні вимоги, встановлені для кандидатів на посаду нотаріуса, достатніми для формування професійного та морального нотаріального корпусу?

? Так;

? Ні;

? Не можу відповісти.

17. Чи було б доцільним, з міркувань запобігання протиправним діям з боку приватних нотаріусів, запровадження інституту їх дисциплінарної відповідальності?

? Так, це мало б значний превентивний ефект;

? Ні, це стало б засобом не правового впливу на неугодних нотаріусів;

? Ні, наявних засобів впливу достатньо;

? Ваш варіант__________________________________________________ .

18. Як Ви ставитесь до такого поняття, як «чорні нотаріуси»?

? Такого явища не існує, це журналістський штамп;

? Вони складають певну частину нотаріального корпусу, з цим явищем необхідно боротися;

? Ваш варіант__________________________________________________ .

19. Статтею 365-2 КК України передбачена кримінальна відповідальність за зловживання своїми повноваженнями нотаріусом або іншими особами, які здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг (аудитори, оцінювачі, експертом, арбітражним керуючим, третейським суддею тощо). Як на Вашу думку, чи є однаковими характер та ступінь суспільної небезпеки зловживання своїми повноваженнями нотаріусом, з одного боку, та іншими згаданими особами, - з іншого?

? Так, зловживання своїми повноваженнями особами, що здійснюють професійну діяльність у сфері надання публічних послуг, несуть приблизно однаковий рівень суспільної небезпеки незалежно від характеру такої діяльності;

? Ні, зловживання своїми повноваженнями нотаріусом є більш небезпечними, оскільки на нього покладені функції держави, делеговані відповідно до закону;

? Ваш варіант__________________________________________________ .

20. Чи відомі Вам факти розголошення нотаріальної таємниці нотаріусом чи його помічником?

? Так, відомі;

? Ні, невідомі.

21. Чи відомі Вам факти розголошення нотаріальної таємниці особами, яким відповідні відомості стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків?

? Так, відомі;

? Ні, невідомі.

22. Чи потребує, на Вашу думку, нотаріальна таємниця окремої кримінально-правової охорони?

? Так,

? Ні.

23. Нижче наведені фактори, які на нашу думку, впливають на формування у нотаріусів готовності до вчинення протиправних, в тому числі злочинних, дій. Будь ласка, визначте послідовність цих факторів від найбільш вагомого до найменш вагомого:

? Впевненість у безкарності;

? Бажання отримання не задекларованих доходів;

? Наявність корпоративної закритості системи нотаріату;

? Наявність у законодавстві прогалин;

? Негативний приклад колег по професії;

? Фінансова чи інша залежність нотаріуса від окремих осіб;

? Участь нотаріусів у корупційних схемах;

? Складна суспільно-політична та економічна ситуація у державі;

? Ваш варіант___________________________________________________

24. Нижче наведені фактори, які, на нашу думку, сприяють вчиненню злочинів, об’єктивна сторона яких пов’язана із вчиненням нотаріальних дій. Будь ласка, визначте послідовність цих факторів від найбільш вагомого до найменш вагомого:

? Наявність у законодавстві відповідних прогалин;

? Недостатня кваліфікація окремих нотаріусів та (або) їх підлеглих;

? Готовність окремих нотаріусів вдаватись до протиправних дій;

? Високий рівень професійної кваліфікації осіб, які вдаються до таких злочинів;

? Наявність корупційних явищ у системі нотаріату;

? Правова необізнаність та безпечність осіб, проти яких вчиняються такі злочини;

? Ваш варіант_________________________________________________________ .

25. Чи відповідають, на Вашу думку, санкції статей (частин статей) 358, 365-2, 368-4 КК України, характеру та ступеню суспільної небезпеки передбачених ними злочинів?

? Так, відповідають;

? Ні, санкції цих статей (їх частин) є занадто суворими та мають бути пом’якшені;

? Так, відповідають, але доцільніше було включити до них покарання майнового характеру (штраф та (або) конфіскацію майна);

? Ні, санкції цих статей (їх частин) є занадто м’якими та мають бути посилені.

26. Чи відповідає, на Вашу думку, офіційна статистика щодо злочинів у сфері нотаріальної діяльності реальній кількості таких злочинів?

? Так;

? Ні.

27. Нижче наведені фактори, які, на нашу думку, впливають на рівень латентності (прихованості) злочинів у сфері нотаріальної діяльності. Будь ласка, визначте послідовність цих факторів від найбільш вагомого до найменш вагомого:

? Наявність корпоративної закритості системи нотаріату;

? Вчинення нотаріусами дій, спрямованих на приховування наслідків таких злочинів;

? Неможливість або значна ускладненість виявлення цих злочинів та їх наслідків правоохоронними органами;

? Відсутність повідомлень про злочини з боку потерпілих.

28. Чи вважаєте Ви правильним надання окремим посадовим особам права вчинення деяких нотаріальних дій?

? Так, це робиться в інтересах населення;

? Ні, це пережиток радянської правової системи.

29. При вчиненні яких з наведених вище нотаріальних дій, на Вашу думку, найчастіше вчиняються злочини?

? посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо);

? вжиття заходів щодо охорони спадкового майна;

? видача свідоцтва про право на спадщину;

? видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя;

? видача свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів);

? накладання заборони щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно), що підлягає державній реєстрації;

? засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них;

? засвідчення справжності підпису на документах;

? вчинення виконавчих написів.

30. Чи є необхідною, на Вашу думку, розробка системи спеціальних заходів запобігання злочинності у сфері нотаріальної діяльності?

? Так;

?

Ні.

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ

в межах проведення дисертаційного кримінологічного дослідження стану та запобігання злочинності у сфері нотаріальної діяльності

Всього було опитано 150 осіб. Результати відповідей на питання 23, 24, 27, 29 викладені відповідно до того, який з варіантів відповіді набрав певну кількість голосів - від найбільшої кількості до найменшої

Кількість

з/п

Питання та варіанти відповідей Кількість відповідей в
відповідей процентному
відношенні
Будь ласка, вкажіть Ваш вік:

до 25 років;

15 10%
від 25 до 40 років; 85 60%
від 40 до 60 років; старше за 60 років. 50 30%
Будь ласка, вкажіть Вашу стать:

Чоловіча;

39 26%
Жіноча. 111 77%
Будь ласка, вкажіть Ваш стаж роботи у сфері права:

До 5 років;

21 14%
Від 5 до 10 років; 114 24%
Більше 10 років. 93 62%
Будь ласка, вкажіть рід занять станом на час проведення анкетування

нотаріус;

80 53,3%
адвокат; 8 5,3%
суддя; 10 6,6%
помічник нотаріуса; 5 3,33%
державний службовець; 10 6,6%
службовець органу місцевого самоврядування; 4 2,6%
працівник прокуратури; 13 8,6%
працівник правоохоронного органу; 10 6,6%
суб’єкт підприємницької діяльності; 20 13,3%
інше
Чи згодні Ви з тим, що діяльність нотаріуса, у тому числі приватного, має публічно-правовий характер? 98 65,3%
Так; 32 21,3%
Ні;

Важко відповісти.

20 13,3%
Як на Вашу думку, чи існує в Україні злочинність у сфері нотаріальної діяльності?
так, існує; 111 74%
ні, не існує; 10 6,6%
важко відповісти.

трапляються поодинокі випадки, але системного явища не існує.

29 19,3%
Чи відомі Вам факти вчинення нотаріусами протиправних дій, що містять ознаки складу злочину?

Так;

47 31,3%
Ні. 103 68,7%
Вкажіть джерело інформації про факти вчинення нотаріусами протиправних дій, що містять ознаки складу злочину

У зв’язку з виконанням службових (професійних) обов’язків;

8 5,3%
Від колег; 3 2,0%
Від родичів, друзів та (або) знайомих; 8 5,3%
Безпосередньо від потерпілих; 9 6%
З повідомлень у засобах масової інформації; 106 70,7%
З повідомлень у соціальних мережах. 16 10,7%
Чи відомі Вам факти вчинення злочинів, об'єктивна сторона яких була пов’язана із вчиненням нотаріальних дій?

Так;

39 76%
Ні. 111 74%
Вкажіть джерело інформації про факти вчинення злочинів, об’єктивна сторона яких була пов’язана із вчиненням нотаріальних дій?

У зв’язку з виконанням службових (професійних) обов’язків;

2 1,3%
Від колег; 2 1,3%
Від родичів, друзів та (або) знайомих; 7 4,7%
Безпосередньо від потерпілих; 0
З повідомлень у засобах масової інформації; 116 77,3%
З повідомлень у соціальних мережах. 12 8,0%
Чи відомі Вам факти притягнення нотаріусів до кримінальної відповідальності або відкриття кримінальних проваджень за фактом вчинення неправомірних нотаріальних дій?

Так;

8 5,3%
Ні. 142 94,7%
Чи відомі Вам факти засудження нотаріусів за злочини, пов’язані із здійсненням нотаріальної діяльності?

Так;

3 2,0%
Ні. 147 98,0%
Чи правильним, на Вашу думку, є включення нотаріусів до кола суб’єктів корупційного правопорушення, і чому?

Так, оскільки нотаріуси виконують функції , делеговані ним державою;

Так, оскільки зловживання повноваженнями у приватній сфері за своєю природою не відрізняються від зловживань у сфері публічних

95 63,4%
відносин; 29 19,3%
Ні, оскільки нотаріат не є органом державної влади Ваш варіант . 29 19,3%
Чи було виправданим, на Вашу думку, скасування обмежень у кількості приватних нотаріусів у кожному окремо взятому нотаріальному окрузі?

Так, це зробило нотаріальні послуги більш наступними для населення та створило конкурентне середовище у сфері нотаріальної діяльності;

Ні, це відкрило дорогу особам, які не відповідають в достатній мірі кваліфікаційним вимогам, та негативно відбивається на якості нотаріальних

78 52%
послуг;

Ваш варіант .

72 48%
Чи відповідає кількість нотаріусів в Україні та у Вашому нотаріальному окрузі потребам населення та держави?

Так, чи більше нотаріусів, тим доступніше

нотаріальні послуги; 62 41,3%
Ні, нотаріусів занадто багато, така кількість непотрібна;

Так, але територіально вони розташовані

61 40,7%
нерівномірно; 9 6,0%
Ні, наявної кількості нотаріусів недостатньо. 18 12,0%
Чи є кваліфікаційні вимоги, встановлені для кандидатів на посаду нотаріуса, достатніми для формування професійного та морального нотаріального корпусу?

Так;

93 62,0%
Ні;

Не можу відповісти.

57 38,0%
Чи було б доцільним, з міркувань запобігання протиправним діям з боку приватних нотаріусів,
запровадження інституту їх дисциплінарної
відповідальності?

Так, це мало б значний превентивний ефект;

Ні, це стало б засобом не правового впливу на

69 46,0%
неугодних нотаріусів; 25 16,7%
Ні, наявних засобів впливу достатньо;

Ваш варіант .

56 37,3%
Як Ви ставитесь до такого поняття, як «чорні нотаріуси»?

Такого явища не існує, це журналістський штамп; Вони складають певну частину нотаріального

54 36,0%
корпусу, з цим явищем необхідно боротися; 87 58,0%
Ваш варіант . 9 56,0%
Статтею 365-2 КК України передбачена кримінальна
відповідальність за зловживання своїми
повноваженнями нотаріусом або іншими особами, які здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг (аудитори, оцінювачі, експертом, арбітражним керуючим, третейським суддею тощо). Як на Вашу думку, чи є
однаковими характер та ступінь суспільної небезпеки зловживання своїми повноваженнями
нотаріусом, з одного боку, та іншими згаданими особами, - з іншого?

Так, зловживання своїми повноваженнями особами, що здійснюють професійну діяльність у сфері надання публічних послуг, несуть приблизно однаковий рівень суспільної небезпеки незалежно

від характеру такої діяльності;

Ні, зловживання своїми повноваженнями нотаріусом є більш небезпечними, оскільки на нього покладені функції держави, делеговані відповідно

44 29,3%
до закону;

Ваш варіант .

106 76,7%
Чи відомі Вам факти розголошення нотаріальної таємниці нотаріусом чи його помічником?

Так, відомі;

17 11,3%
Ні, невідомі. 133 88,7%
Чи відомі Вам факти розголошення нотаріальної таємниці особами, яким відповідні відомості стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків?

Так, відомі;

9 6,0%
Ні, невідомі. 141 94,0%
Чи потребує, на Вашу думку, нотаріальна таємниця окремої кримінально-правової охорони?

Так,

97 64,7%
Ні. 53 85,3%
Нижче наведені фактори, які на нашу думку, впливають на формування у нотаріусів готовності до вчинення протиправних, в тому числі злочинних, дій. Будь ласка, визначте послідовність цих факторів від найбільш вагомого до найменш вагомого:

Впевненість у безкарності;

3
Бажання отримання не задекларованих доходів; Наявність корпоративної закритості системи 1
нотаріату; 8
Наявність у законодавстві прогалин; 2
Негативний приклад колег по професії; 6
Фінансова чи інша залежність нотаріуса від окремих осіб; 4
Участь нотаріусів у корупційних схемах;

Складна суспільно-політична та економічна

5
ситуація у державі;

Ваш варіант .

7
Нижче наведені фактори, які, на нашу думку, сприяють вчиненню злочинів, об’єктивна сторона яких пов’язана із вчиненням нотаріальних дій. Будь ласка, визначте послідовність цих факторів від найбільш
вагомого до найменш вагомого:
Наявність у законодавстві відповідних прогалин; Недостатня кваліфікація окремих нотаріусів та (або) 2
їх підлеглих;

Готовність окремих нотаріусів вдаватись до

6
протиправних дій;

Високий рівень професійної кваліфікації осіб, які

3
вдаються до таких злочинів; 4
Наявність корупційних явищ у системі нотаріату; Правова необізнаність та безпечність осіб, проти 5
яких вчиняються такі злочини; 1
Ваш варіант .
Чи відповідають, на Вашу думку, санкції статей (частин статей) 358, 365-2, 368-4 КК України, характеру та ступеню суспільної небезпеки передбачених ними злочинів?

Так, відповідають;

63 42,0%
Ні, санкції цих статей (їх частин) є занадто суворими та мають бути пом’якшені;

Так, відповідають, але доцільніше було включити до них покарання майнового характеру (штраф та (або)

53 35,3%
конфіскацію майна);

Ні, санкції цих статей (їх частин) є занадто м’якими

11 7,3%
та мають бути посилені. 23 15,4%
Чи відповідає, на Вашу думку, офіційна
статистика щодо злочинів у сфері нотаріальної діяльності реальній кількості таких злочинів?

Так;

49 32,7%
Ні. 101 117,3%
Нижче наведені фактори, які, на нашу думку, впливають на рівень латентності (прихованості) злочинів у сфері нотаріальної діяльності. Будь ласка, визначте послідовність цих факторів від найбільш вагомого до найменш вагомого: Наявність корпоративної закритості системи нотаріату;

Вчинення нотаріусами дій, спрямованих на

1
приховування наслідків таких злочинів; Неможливість або значна ускладненість виявлення 3
цих злочинів та їх наслідків правоохоронними
органами;

Відсутність повідомлень про злочини з боку

4
потерпілих. 2
Чи вважаєте Ви правильним надання окремим посадовим особам права вчинення деяких нотаріальних дій?

Так, це робиться в інтересах населення;

121 80,7%
Ні, це пережиток радянської правової системи. 29 69,3%
При вчиненні яких з наведених вище нотаріальних дій, на Вашу думку, найчастіше вчиняються злочини?

посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо);

142
вжиття заходів щодо охорони спадкового майна; 5
видача свідоцтва про право на спадщину;

видача свідоцтва про право власності на частку

в спільному майні подружжя в разі смерті одного з

45
подружжя; 0
видача свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів);

накладання заборони щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно), що

0
підлягає державній реєстрації; 0
засвідчення вірності копій (фотокопій) документів 2
і виписок з них; 3
засвідчення справжності підпису на документах; 77
вчинення виконавчих написів. 4
Чи є необхідною, на Вашу думку, розробка системи спеціальних заходів запобігання злочинності у сфері нотаріальної діяльності?

Так;

82 54,7%
Ні. 68 95,3%

<< |
Источник: САЛАМАТОВА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя - 2015. 2015

Скачать оригинал источника

Еще по теме Додатки:

 1. Стаття 10. Додаткові гарантії безпеки суддів Вищого антикорупційного суду
 2. Глава 27. Додаткові гарантії соціального захисту
 3. Стаття 122. Додаткові гарантії соціального захисту осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників органів управління та сил цивільного захисту
 4. Глава 30. Додаткові функції суб’єктів забезпечення цивільного захисту
 5. Стаття 105. Додатки до протоколів
 6. Стаття 106. Підготовка протоколу та додатка
 7. Стаття 462. Основні та додаткові адміністративні стягнення
 8. Стаття 52. Основні та додаткові покарання
 9. Стаття 25. Основні і додаткові адміністративні стягнення
 10. Додатки
 11. Додатки
 12. Додатки