<<
>>

Стаття 2. Завдання та основні засади адміністративного судочинства

1. Завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень.

2. У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони:

1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України;

2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано;

3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії);

4) безсторонньо (неупереджено);

5) добросовісно;

6) розсудливо;

7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації;

8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія);

9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення;

10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

3. Основними засадами (принципами) адміністративного судочинства є:

1) верховенство права;

2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;

3) гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;

4) змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх обставин у справі;

5) обов’язковість судового рішення;

6) забезпечення права на апеляційний перегляд справи;

7) забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення у випадках, визначених законом;

8) розумність строків розгляду справи судом;

9) неприпустимість зловживання процесуальними правами;

10) відшкодування судових витрат фізичних та юридичних осіб, на користь яких ухвалене судове рішення.

<< | >>
Источник: КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ від 06.07.2005 № 2747-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446). 2005

Еще по теме Стаття 2. Завдання та основні засади адміністративного судочинства:

 1. Стаття 14. Визначення понять
 2. Стаття 2. Завдання та основні засади адміністративного судочинства
 3. 1.1. Поняття судової влади, її суть та функції
 4. 1.2. Правовий статус місцевих загальних судів та суддів
 5. 3.1. Застосування міжнародних правових актів при реалізації прав і законних інтересів потерпілого
 6. Теоретичні аспекти визначення поняття і змісту інституту адміністративних правочинів у сільському господарстві України
 7. 3.3. Адміністративна відповідальність посадових та службових осіб органів державної влади як засіб забезпечення паритетності суб’єктів адміністративних правовідносин в аграрному секторі економіки
 8. 3.1. Проблеми застосування адміністративно-процесуальних норм на сучасному етапі та шляхи їх вирішення
 9. 3.1. Поняття та види юридичних засобів захисту
 10. 1.3. Поняття та сутність адміністративних актів органів прокуратури
 11. Характеристика систем безперервного навчання прокурорів у зарубіжних країнах.
 12. 1.1. Поняття судової влади, її суть та функції
 13. 1.2. Правовий статус місцевих загальних судів та суддів
 14. 2.1 Конституційно-правові засади концепції правової допомоги
 15. Незалежність адвокатури як основна гарантія її діяльності
 16. Взаємовідносини адвокатури та держави в процесі надання кваліфікованої правової допомоги
 17. 1.3. Поняття засади гласності кримінального судочинства, її суть та значення
 18. 2.2. Участь громадськості у розгляді та вирішенні кримінальних справ як складова змісту засади гласності