<<
>>

Стаття 26. Припинення права користування надрами

Право користування надрами припиняється у разі:

1) якщо відпала потреба у користуванні надрами;

2) закінчення встановленого строку користування надрами;

3) припинення діяльності користувачів надр, яким їх було надано у користування;

4) користування надрами з застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для здоров'я населення;

5) використання надр не для тієї мети, для якої їх було надано, порушення інших вимог, передбачених спеціальним дозволом на користування ділянкою надр;

{Пункт 5 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3370-IV від 19.01.2006}

6) якщо користувач без поважних причин протягом двох років, а для нафтогазоперспективних площ та родовищ нафти та газу - 180 календарних днів не приступив до користування надрами;

7) вилучення у встановленому законодавством порядку наданої у користування ділянки надр.

Право користування надрами припиняється органом, який надав надра у користування, а у випадках, передбачених пунктами 4, 5, 6 цієї статті, у разі незгоди користувачів, - у судовому порядку. При цьому питання про припинення права користування земельною ділянкою вирішується у встановленому земельним законодавством порядку.

Законодавством України можуть бути передбачені й інші випадки припинення права користування надрами.

Вимоги цієї статті не застосовуються до користувачів надр за угодою про розподіл продукції. У цьому разі право користування надрами може бути припинено, обмежено чи тимчасово заборонено (зупинено) лише у разі:

1) припинення (в тому числі дострокового) дії угоди про розподіл продукції, що здійснюється на умовах і в порядку, передбачених такою угодою;

2) виникнення безпосередньої загрози життю та здоров'ю людей або довкіллю.

{Статтю 26 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 2562-VI від 23.09.2010}

Особливості і умови обмеження або припинення чи тимчасової заборони (зупинення) користування надрами відповідно до угоди про розподіл продукції визначаються Законом України "Про угоди про розподіл продукції".

{Статтю 26 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 2562-VI від 23.09.2010}

{Стаття 26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2665-III від 12.07.2001}

<< | >>
Источник: КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО НАДРА від 27.07.1994 № 132/94-ВР ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 36, ст.340 ). 1994

Еще по теме Стаття 26. Припинення права користування надрами:

  1. Стаття 14. Визначення понять
  2. Стаття 335. Порядок оподаткування інвестора під час виконання угоди про розподіл продукції
  3. Стаття 3. Законодавство про надра
  4. Стаття 9-1. Компетенція обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері регулювання гірничих відносин
  5. Стаття 26. Припинення права користування надрами
  6. Стаття 57. Обмеження, тимчасова заборона (зупинення) або припинення користування надрами
  7. Стаття 62. Повноваження органу державного геологічного контролю щодо здійснення контролю за геологічним вивченням надр
  8. Стаття 63. Повноваження органу державного гірничого нагляду щодо здійснення нагляду за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням та охороною
  9. 2.2. Система суб’єктів адміністративної юрисдикції у сільському господарстві України