>>

Зміст

Перелік скорочень........................................................................................................ 9

Передмова......................................................................................................................

Ю

ЧАСТИНА ПЕРША

ВСТУП ДО ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Розділ 1. Теорія держави і права як фундаментальна юридична наука....... 13

§ 1. Юридична наука: загальна характеристика...................................................... 13

§ 2. Теорія держави і права: поняття та риси.......................................................... 16

§ 3. Предмет теорії держави і права.......................................................................... 17

§ 4. Функції теорії держави і права............................................................................ 19

Контрольні запитання.................................................................................................. 21

Розділ 2. Теорія держави і права та інші науки.................................................... 22

§ 1. Теорія держави і права в системі юридичних наук....................................... 22

§ 2. Теорія держави і права та інші суспільні науки.............................................. 25

§ 3. Формування теорії держави і права як окремої науки.................................. 28

§ 4. Теорія держави і права як навчальна дисципліна.......................................... ЗО

Контрольні запитання.................................................................................................. 31

Розділ 3. Методологія правової науки..................................................................... 32

§ 1. Методологія і методи в пізнанні держави і права........................................... 32

§ 2. Загальні (філософські) підходи до дослідження держави і права................

34

§ 3. Загальнонаукові методи пізнання держави і права........................................ 38

§ 4. Спеціальніша власні методи правознавства...................................................... 39

Контрольні запитання................................................................................................... 41

Розділ 4. Походження держави і права.............................................................. 42

§ 1. Публічна влада і нормативне регулювання в первісній общині................. 42

§ 2. Виникнення держави............................................................................................. 44

§ 3. Виникнення права.................................................................................................. 46

§ 4. Теорії походження держави................................................................................. 47

§ 5. Теорії походження права...................................................................................... 49

Контрольні запитання................................................................................................... 50

ЧАСТИНА ДРУГА ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ДЕРЖАВУ Розділ 5. Поняття держави 51

§ 1. Поняття та ознаки держави.................................................................................. 51

§ 2. Типологія держав................................................................................................... 54

З

§ 3. Державний суверенітет......................................................................................... 56

§ 4. Народний суверенітет і національний суверенітет......................................... 58

Контрольні запитання................................................................................................... 61

Розділ 6. Функції держави......................................................................................... 62

§ 1. Поняття функцій держави....................................................................................

62

§ 2. Функції сучасної держави.................................................................................... 64

§ 3. Правові форми здійснення функцій держави.................................................. 66

Контрольні запитання................................................................................................... 67

Розділ 7. Форма держави............................................................................................ 68

§ 1. Поняття і структура форми держави................................................................. 68

§ 2. Форма правління держави................................................................................... 69

§ 3. Форма державного устрою................................................................................. 72

§ 4. Державний режим................................................................................................. 74

§ 5. Міжнародні об’єднання держав.......................................................................... 76

Контрольні запитання................................................................................................... 77

Розділ 8. Механізм держави і державний апарат................................................. 78

§ 1. Механізм держави і його структура................................................................... 78

§ 2. Державний апарат. Органи державної влади та державна служба 79 § 3. Принципи організації і діяльності державного апарату............................................................................................................................................ 82

§ 4. Поділ влади. Загальна характеристика законодавчої, виконавчої

та судової гілок влади.......................................................................................... 84

Контрольні запитання................................................................................................. 86

ЧАСТИНА ТРЕТЯ ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО

Розділ 9.

Поняття права.............................................................................................. 87

§ 1. Термін «право» в юридичній науці................................................................ 87

§ 2. Основні підходи до праворозуміння.................................................................. 89

§ 3. Ознаки права........................................................................................................... 91

§ 4. Функції права.......................................................................................................... 94

§ 5. Цінність права......................................................................................................... 97

Контрольні запитання................................................................................................... 98

Розділ 10. Право в системі соціального регулювання........................................ 99

§ 1. Поняття, загальні риси та види соціальних норм. Співвідношення

технічних і правових норм................................................................................... 99

§ 2. Право і мораль, їх співвідношення............................................................... 100

§ 3. Право і звичай, їх співвідношення................................................................ 102

§ 4. Право і релігійні норми................................................................................... 103

§ 5. Корпоративні норми, їх особливості та взаємодія з правом...................... 105

Контрольні запитання............................................................................................. 106

Розділ 11. Джерела права......................................................................................... 107

§ 1. Поняття і види джерел права............................................................................ 107

§ 2. Нормативно-правовий акт як джерело права................................................

109

§ 3. Правовий звичай як джерело права................................................................ 111

§ 4. Нормативно-правовий договір як джерело права........................................ 113

§ 5. Судовий прецедент і судова практика як джерела права........................... 115

§ 6. Правова доктрина як джерело права............................................................... 120

Контрольні запитання................................................................................................. 122

Розділ 12. Принципи права....................................................................................... 123

§ 1. Принципи права: поняття та класифікація .................................................... 123

§ 2. Основоположні принципи права..................................................................... 125

§ 3. Загальні принципи права. Міжгалузеві та галузеві принципи права... 128 § 4. Значення принципів права для правового регулювання......................................................................................................................................... 131

Контрольні запитання................................................................................................ 133

Розділ 13. Правове регулювання суспільних відносин................................... 134

§ 1. Поняття, стадії та види правового регулювання........................................... 134

§ 2. Способи та типи правового регулювання...................................................... 137

§ 3. Методи правового регулювання. Правові режими..................................... 141

§ 4. Ефективність правового регулювання............................................................ 144

Контрольні запитання................................................................................................. 146

Розділ 14. Правова свідомість і правова культура............................................ 147

§ 1.

Поняття, структура та функції правосвідомості........................................... 147

§ 2. Види правосвідомості......................................................................................... 149

§ 3. Правосвідомість і право..................................................................................... 151

§ 4. Поняття та види деформації правосвідомості............................................... 152

§ 5. Правова культура суспільства.......................................................................... 154

§ 6. Правова культура особистості ......................................................................... 156

Контрольні запитання................................................................................................. 157

ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА НОРМАТИВНА ОСНОВА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Розділ 15. Норми права............................................................................................. 158

§ 1. Поняття і загальні ознаки норм права............................................................. 158

§ 2. Види норм права.................................................................................................. 160

§ 3. Структура норми права...................................................................................... 165

§ 4. Спеціалізовані норми права.............................................................................. 170

Контрольні запитання................................................................................................. 173

Розділ 16. Система права......................................................................................... 174

§ 1. Поняття і структура системи права................................................................. 174

§ 2. Публічне і приватне право................................................................................. 177

§ 3. Матеріальне і процесуальне право.................................................................. 180

§ 4. Галузі та інститути права.................................................................................... 181

§ 5. Співвідношення міжнародного і національного права............................... 185

Контрольні запитання................................................................................................. 187

Розділ 17. Система законодавства......................................................................... 188

§ 1. Поняття системи законодавства. Її співвідношення з системою права.... 188 § 2. Структура системи законодавства 190

§ 3. Чинники формування і розвитку системи законодавства.......................... 192

Контрольні запитання................................................................................................. 194

Розділ 18. Нормативно-правові акти..................................................................... 195

§ 1. Поняття та ознаки нормативно-правового акта............................................ 195

§ 2. Поняття і види законів......................................................................................... 197

§ 3. Кодекс як особливий вид закону...................................................................... 200

§ 4. Підзаконні нормативно-правові акти............................................................... 201

§ 5. Дія нормативно-правових актів у часі............................................................. 203

§ 6. Дія нормативно-правових актів у просторі та за колом осіб..................... 206

Контрольні запитання................................................................................................. 209

Розділ 19. Нормотворчість....................................................................................... 210

§ 1. Нормотворчість: поняття, види......................................................................... 210

§ 2. Функції та принципи нормогворчості............................................................. 212

§ 3. Стадії створення нормативно-правових актів................................................ 214

§ 4. Нормотворча техніка: поняття, елементи. Юридична термінологія........ 216

Контрольні запитання................................................................................................. 220

Розділ 20. Систематизація законодавства........................................................... 221

§ 1. Понятгя систематизації законодавства............................................................ 221

§ 2. Облік, інкорпорація та консолідація законодавства..................................... 223

§ 3. Кодифікація законодавства і створення зводу законів................................. 226

Контрольні запитання................................................................................................. 230

ЧАСТИНА П’ЯТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА

Розділ 21. Правові відносини.................................................................................. 231

§ 1. Поняття і види правових відносин................................................................... 231

§ 2. Суб’єкти правових відносин та їх види............................................................ 234

§ 3. Правосуб’єктність і правовий стазус суб’єктів правовідносин................ 235

§ 4. Об’єкти правових відносин, їх види.................................................................. 237

§ 5. Суб’єктивні права та юридичні обов’язки суб’єктів правовідносин....... 238

§ 6. Юридичні факти та їх види................................................................................ 240

Контрольні запитання................................................................................................ 241

Розділ 22. Юридично значуща поведінка............................................................ 242

§ 1. Поняття і види юридично значущої поведінки.............................................. 242

§ 2. Правомірна поведінка......................................................................................... 244

§ 3. Правопорушення та його ознаки..................................................................... 245

§ 4. Склад правопорушення...................................................................................... 246

§ 5. Види правопорушень.......................................................................................... 248

§ 6. Причини правопорушень.................................................................................. 249

§ 7. Зловживання правом........................................................................................... 250

§ 8. Об’єктивно неправомірне діяння..................................................................... 252

Контрольні запитання................................................................................................. 254

Розділ 23. Юридична відповідальність............................................................... 255

§ 1. Поняття юридичної відповідальності............................................................... 255

§ 2. Підстави юридичної відповідальності.............................................................. 256

§ 3. Види юридичної відповідальності..................................................................... 257

§ 4. Цілі та функції юридичної відповідальності................................................... 259

§ 5. Принципи юридичної відповідальності........................................................... 261

§ 6. Юридична відповідальність і державно-правовий примус........................ 262

Контрольні запитання................................................................................................. 263

Розділ 24. Застосування норм права...................................................................... 264

§ 1. Поняття і форми реалізації норм права.......................................................... 264

§ 2. Застосування норм права як специфічна форма його реалізації............ 265

§ 3. Стадії правозастосування................................................................................... 267

§ 4. Принципи застосування норм права............................................................... 268

§ 5. Акти правозастосування та їх види.................................................................. 269

Контрольні запитання................................................................................................. 270

Розділ 25. Застосування права в умовах колізій

і прогалин у законодавстві............................................................................... 271

§ 1. Прогалини в законодавстві: поняття і види..................................................... 271

§ 2. Засоби подолання прогалин у законодавстві................................................ 272

§ 3. Колізії в законодавстві як вид юридичних колізій.......................................... 275

§ 4. Засоби подолання колізій у законодавстві..................................................... 279

Контрольні запитання................................................................................................. 281

Розділ 26. Тлумачення правових актів................................................................. 282

§ 1. Поняття тлумачення правових актів............................................................... 282

§ 2. Способи тлумачення правових актів.............................................................. 285

§ 3. Види тлумачення правових актів...................................................................... 288

§ 4. Особливості тлумачення конституції та законів .......................................... 291

§ 5. Інтерпретаційні акти, їх види............................................................................. 293

Контрольні запитання................................................................................................ 296

ЧАСТИНА ШОСТА ПРАВОВА ДЕРЖАВА І ПРАВОВА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

Розділ 27. Права людини......................................................................................... 297

§ 1. Поняття та ознаки прав людини........................................................................ 297

§ 2. Генеза прав людини........................................................................................... 300

§ 3. Види прав людини................................................................................................ 302

§ 4. Національні та міжнародні гарантії прав людини......................................... 304

§ 5. Зобов’язання держави у сфері прав людини................................................. 307

Контрольні запитання............................................................................................... 309

Розділ 28. Громадянське суспільство і держава............................................... 310

§ 1. Поняття та ознаки громадянського суспільства.......................................... 310

§ 2. Структура громадянського суспільства........................................................ 313

§ 3. Поняття і структура політичної системи суспільства................................. 315

§ 4. Держава і політичні партії в політичній системі суспільства.................... 316

Контрольні запитання................................................................................................. 320

Розділ 29. Демократична держава......................................................................... 321

§ 1. Демократична держава та її цінність.............................................................. 321

§ 2. Принципи демократичної держави................................................................. 322

§ 3. Форми та інститути демократії......................................................................... 324

§ 4. Демократія і самоврядування........................................................................... 326

Контрольні запитання................................................................................................. 328

Розділ ЗО. Правова соціальна держава................................................................ 329

§ 1. Поняття та ознаки правової держави............................................................... 329

§ 2. Поняття та ознаки соціальної держави.......................................................... 331

§ 3. Верховенство права............................................................................................. 334

§ 4. Правовий порядок............................................................................................... 337

Контрольні запитання................................................................................................. 340

Розділ 31. Правова система суспільства.............................................................. 341

§ 1. Поняття і структура правової системи.......................................................... 341

§ 2. Класифікація правових систем сучасності .................................................... 343

§ 3. Загальна характеристика правових сімей....................................................... 344

§ 4. Особливості правової системи України......................................................... 347

Контрольні запитання................................................................................................. 348

Алфавітно-предметний покажчик......................................................................... 349

Список рекомендованої літератури....................................................................... 360

Автори підручника..................................................................................................... 366

ГК України - Господарський кодекс України

ГПК України - Господарський процесуальний кодекс України ЗК України - Земельний кодекс України

КАС України - Кодекс адміністративного судочинства України КЗпП України - Кодекс законів про працю України

КК України - Кримінальний кодекс України

КПК України - Кримінальний процесуальний кодекс України КУпАП - Кодекс України про адміністративні правопорушення КТМ України - Кодекс торговельного мореплавства України МК України - Митний кодекс України

ПК України — Податковий кодекс України

СК України - Сімейний кодекс України

І (К України - Цивільний кодекс України

ЦПК України - Цивільний процесуальний кодекс України

| >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме Зміст:

 1. Стаття 14. Визначення понять
 2. Стаття 198. Виконання за цінним папером
 3. Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок
 4. Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність
 5. Стаття 7. Загальні збори членів організації колективного управління
 6. Стаття 13. Декларування майнових прав. Вилучення майнових прав з управління організації колективного управління
 7. Історичний розвиток кримінально-правової заборони фіктивного підприємництва
 8. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 9. Адміністративно-юрисдикційні повноваження державних сільськогосподарських інспекцій
 10. 1.3. Эволюционизм и теория прогресса
 11. § 2. Понятие пенсионного страхования
 12. 2.2 Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні зовнішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури
 13. 1.1.3.Страсбургская конвенция
 14. 1.1 Поняття та структура давності як юридичної конструкції кримінального права України
 15. § 3.1. Учет требований обеспечения экологической безопасности в документах государственного стратегического планирования Российской Федерации
 16. Механизм криминогенного воздействия информационного пространства сети Интернет на несовершеннолетних
 17. § 3. Патриотизм, как элемент формирования правовой культуры личности
 18. Правовое регулирование статусов