<<
>>

§ 4. Засоби подолання колізій у законодавстві

Подолання колізій у законодавстві - це застосування засобів, гцо дозволяють ухвалювати рішення в конкретній справі за наявності колізії в законодавстві.

Основними засобами подолання є колізійні норми, колізійні пра­вила, а також тлумачення закону.

Вони утворюють колізійний механізм, що має включати всі перелічені вище способи і давати можливість у конкретному випадку зменшити шкідливий вплив недоліків законо­давства.

Колізійні норми встановлюють правила вибору правової норми, яка підлягає застосуванню за наявності розбіжності між нормами пра­ва, які закріплені у законодавстві й регулюють однакові фактичні об­ставини.

Прикладом колізійних норм може бути правило, викладене у п. 5 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 5 липня 2012 р. «Про зайнятість»: «до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно- правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому За­кону». Інший приклад колізійної норми пропонує п. 56.21 ПК Укра­їни: «У разі коли норма цього Кодексу чи іншого нормативно-право­вого акта, виданого на підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів, або коли норми одного і того ж нормативно-правового акта суперечать між собою... вна­слідок чого є можливість прийняти рішення на користь платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на ко­ристь платника податків».

Колізійні правила є сталими типовими рішеннями щодо застосу­вання юридичних норм за наявності колізії: більш пізній закон скасо­вує дію більш раннього, акт вищої юридичної сили скасовує дію акта меншої юридичної сили; спеціальний закон скасовує дію загального та ін. Колізійні правила породжені вимогами юридичної логіки та юридичної техніки, існують протягом багатьох століть у різних право­вих системах світу і за своєю чіткістю та імперативністю не поступа­ються правовим нормам.

Тлумачення може бути засобом подолання колізії у тому разі, якщо вибір між конфліктуючими нормами неможливо зробити на підставі колізійних норм і правил або їх недостатньо (наприклад, у випадку колізії спеціальних норм).

Запропоновані варіанти тлумачення надалі (після їх визнання на практиці і кількаразового одноманітного засто­сування) можуть набувати характеру переконливих правових позицій.

Від подолання колізій слід відрізняти ∖? усунення, тобто застосу­вання засобів, які дозволяють ліквідувати розбіжності між нормами права, що існують у законодавстві.

Основним засобом усунення колізій є нормотворчість. Завдяки нормотворчості може бути змінена одна або всі норми, що конфлікту­ють між собою. Крім того, нормотворчість може передбачати скасу­вання однієї з норм, що знаходяться в суперечності, або скасування всіх норм, що знаходяться в суперечності, й прийняття нової норми. Слід зазначити, що для усунення колізій важливе значення має коди­фікація, результатом якої повинно бути створення єдиного, логічно цілісного, внутрішньо узгодженого нормативного акта.

Колізії можуть усуватися також завдяки визнанню судами норма­тивних актів неконституційними або неправомірними, що усуває конфлікт між нормами права (або такі рішення можуть ухвалювати Конституційний Суд України та адміністративні суди).

Контрольні запитання

1. За якими критеріями класифікуються прогалини в законо­давстві?

2. Назвіть випадки, коли подолання прогалин є неможливим.

3. Поясніть відмінність між аналогією закону та аналогією права.

4. Назвіть основні види колізій у законодавстві.

5. Визначіть основні правила подолання колізій у законодавстві.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 4. Засоби подолання колізій у законодавстві:

 1. СТАТТІ 92 - 94: ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА
 2. Історичний розвиток кримінально-правової заборони фіктивного підприємництва
 3. Суб’єктивна сторона злочину «фіктивне підприємництво»
 4. 2.1. Актуальні проблеми здійснення державного контролю у сільському господарстві
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. Додатки
 7. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності
 8. 1.4. Основні вимоги, що висуваються до адміністративних актів органів прокуратури
 9. 2.1. Види адміністративних актів органів прокуратури: стан та перспективи групування
 10. 3.2. Методика нагляду військового прокурора за додержанням законів при розслідуванні злочинів
 11. 2.1. Захист трудових прав працівників за допомогою міжнародних норм та інституцій
 12. 3.1. Стан і проблеми адаптації українського трудового законодавства до системи міжнародних норм у сфері захисту трудових прав
 13. 1.1 Стан дослідження проблем кримінально-правової та кримінологічної протидії незаконній міграції
 14. 3.3 Заходи запобігання незаконній міграції
 15. Методологія дослідження інституту адвокатури в процесі реалізації конституційного права на правову допомогу
 16. 2.1 Конституційно-правові засади концепції правової допомоги
 17. ВСТУП
 18. Співвідношення підзаконних актів державної влади та місцевого самоврядування
 19. 1.3. Співвідношення державного регулювання і саморегулювання ринкових економічних відносин
 20. Функції та завдання правоохоронної діяльності