<<
>>

§ 6. Юридичні факти та їх види

Юридичні факти — це життєві обставини, з якими норми права пов ’язують настання певних правових наслідків — виникнення, зміну або припинення правових відносин.

Характеризуючи юридичні факти, слід ураховувати, що вони:

1) є життєвими обставинами - діями або подіями, наявними або відсутніми;

2) прямо або опосередковано визначені гіпотезою норми права;

3) є підставою для виникнення, зміни або припинення правових відносин.

Існують різні класифікації юридичних фактів.

За вольовою ознакою їх поділяють на юридичні дії та юридичні події.

Юридичні дії- це юридично значущі вчинки особи.

Вони поділяються на правомірні та протиправні. Правомірні дії відповідають нормам і принципам права. Протиправні дії суперечать нормам і принципам права.

У свою чергу правомірні дії залежно від спрямованості волі суб ,cκmaподіляються на юридичні акти та юридичні вчинки.

Юридичні акти є діями, спрямованими на досягнення певного правового результату (вчинення правочину, видання наказу, подання позову та ін.).

Юридичні вчинки породжують юридичні наслідки незалежно від спрямованості волі на їх настання (створення літературного твору, на­укове відкриття та ін.).

У процесі правового регулювання юридичні дії як основний вид юридичних фактів виступають у різних якостях. З одного боку, дії є підставами виникнення, зміни, припинення правовідносин, настання різних правових наслідків, а з іншого - вони відіграють роль матері­ального об’єкта, на який впливають правові відносини і заради яких здійснюється правове регулювання.

Юридичні події - це юридично значущі життєві обставини, на­стання яких не залежить від волі людини.

Наприклад, смерть і народження людини, сплив часу, землетрус, повінь. У свою чергу юридичні події можуть бути поділені на віднос­ні (викликані діяльністю людей - наприклад, пожежа внаслідок під­палу) та абсолютні (ті, що не пов’язані з діяльністю людей, - напри­клад, падіння метеориту, пожежа через самозаймання).

Залежно від наявності або відсутності життєвих обставин ви­діляють позитивні та негативні юридичні факти. Наприклад, наяв­ність громадянства буде позитивним юридичним фактом для військо­вої служби, а відсутність захворювання, що перешкоджає проходжен­ню військової служби, - негативним.

Залежно від юридичних наслідків юридичні факти поділяються на факти, що породжують правовідносини (наприклад, видання наказу про призначення на посаду), факти, що змінюють правовідносини (наприклад, видання наказу про переведення на іншу посаду), факти, що припиняють правовідносини (наприклад, видання наказу про звільнення з посади).

Певними особливостями характеризуються факти безперервної дії- правові стани (наприклад, іромадянство, шлюб, судимість). У де­яких випадках для виникнення, зміни чи припинення правовідносин необхідний фактичний склад- наявність або відсутність декількох юридичних фактів. Наприклад, для призову на дійсну військову служ­бу необхідні такі юридичні факти, як українське громадянство, досяг­нення встановленого законом віку, належний стан здоров’я, відсутність права на відстрочку.

Контрольні запитання

1. Визначіть правовідносини. Якими ознаками вони характе­ризуються?

2. Розкрийте склад правовідносин.

3. Визначіть структуру правосуб’єктності та її види.

4. Сформулюйте відмінність між суб’єктом права і суб’єктом правовідносин.

5. На які види поділяються об’єкти правовідносин?

6. За якими критеріями класифікуються юридичні факти?

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 6. Юридичні факти та їх види:

 1. Стаття 14. Визначення понять
 2. Стаття 252. Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин
 3. 2.2. Об’єктивна сторона злочину «фіктивне підприємництво»
 4. Злочини у сфері нотаріальної діяльності: кримінально-правова характеристика
 5. 2.1. Об’єкти прав інтелектуальної власності за чинним законодавством України
 6. 3.1. Поняття та види юридичних засобів захисту
 7. 1.1. Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації
 8. 1.4. Основні вимоги, що висуваються до адміністративних актів органів прокуратури
 9. 2.1. Види адміністративних актів органів прокуратури: стан та перспективи групування
 10. 2.1. Правовий аналіз видів трудових спорів, конфліктів та критеріїв їх класифікації
 11. 1.1 Поняття та структура давності як юридичної конструкції кримінального права України
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 13. 3.2. Професійні таємниці та їх охорона у сфері кримінального судочинства