<<
>>

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Здійснення в Україні ринкових перетворень обумовлює якісно нове ставлення до права як головного регулятора суспільних відносин. У сучасних умовах право набуває особливого змісту, оскільки має забезпечувати реформування суспільних відносин на ринковій основі.

Забезпечення оптимального правового регулювання суспільних відносин, у тому числі економічних – дуже актуальна проблема не лише сучасного соціально–економічного, а й суспільно-політичного життя держави. Це зумовлено якісно новими явищами, структурними зрушеннями в економіці. України, його розвитком у напрямку до формування в Україні соціально орієнтованої ринкової економіки, це вказує на потребу вивчення ролі права в регулюванні економічних відносин, удосконалення методів їх правового регулювання.

Визначаючи сутність правового регулювання економічних відносин, слід звернути увагу на те, що “мірилом цього процесу є певний рівень упорядкованості, а одним з важливих засобів – право та закон як юридична форма його втілення”.

Регулятивні можливості права залежать від багатьох факторів пізнавально-правового процесу: соціально-політичних, психологічних, аксіологічних, логічних та ін., правового мислення, що загалом утворює цілісну картину функціонування права як пізнання. Водночас право не варто ставити в залежність від соціальних факторів. Щоб бути ефективним регулятором суспільних відносин право має враховувати стан розвитку суспільних відносин, а отже, сутність і зміст економічних процесів, які відбуваються в державі.

З іншого боку, право за допомогою притаманних йому механізмів впливу на економіку, може забезпечити її розвиток в певному напрямку, і бути гарантом становлення України як демократичної, соціальної та правової держави.

Ці проблеми, окрім своєї теоретичної актуальності , мають ще й важливе практичне значення, оскільки на сучасному етапі ринкових перетворень в економічній сфері, ключового значення набувають проблеми їх правового забезпечення, відшукання оптимального співвідношення державного регулювання економічних відносин і використання ринкових механізмів у цій сфері.

Не менш важливе практичне значення набуває проблема ефективності і вибору методів правового регулювання економічних відносин, враховуючи їх ринковий характер та сутність.

Стан наукової розробки проблеми. Питання правового регулювання економічних відносин, перспектив розвитку економічного законодавства, а також їх теоретико-правові аспекти у правовій науці розглядались у працях таких зарубіжних і вітчизняних вчених, як С. Алексєєв, А. Барабаш Г. Білоус, В. Бондик, М. Брамінський, Є. Алісов, В. Вітрушко, А. Вітренко, Л.Воронова, Н. Віденко, Л. Загойнов, А.Заєць, О.Задорожний, А. Козловський, М. Козюбра, В. Копейчиков, Н. Кузнєцова, В. Лаптєв, В. Луць, В.Опришко, Л. Петрова, О. Підопригора, А. Пушкін, Н. Макашева, В.Мамутов, Л. Мінін, С. Мочерний, В. Нерсесянц, А. Ноздачов, П. Рабінович, Г. Ростральний, В. Селіванов, О. Скакун, В. Сорокін, Л. Телятник, Ю. Тихомиров, М. Уоттс, С. Устименко, Є. Харитонов, Я. Шевченко, В. Шаповал, Ю.Шемшученко.

Не применшуючи ролі і значимості праць попередніх дослідників проблем правового регулювання економічних відносин, варто вказати, що комплексні спеціальні дослідження ролі права в регулюванні економічних відносин, особливостей правового регулювання ринкових економічних відносин, напрямів та тенденцій розвитку економічного законодавства, його ефективності в умовах становлення української державності ще не проводились. В той же час, потреба у їх дослідженні, завдяки докорінним змінам в економічному житті нашої держави, набула якісно нового значення.

Дисертант виходив з того, що не всі питання, що стосуються проблем правового регулювання економічних відносин знайшли своє відображення у спеціальній правовій літературі. До того ж, деякі з тих питань, які були висвітлені у працях вчених, вирішені в економічному законодавстві України, з огляду на динамічний стан розвитку економічних відносин, потребують логічного продовження та уточнення. Тому недостатня розробленість цих проблем зумовила необхідність обрання дисертантом саме вказаної теми.

Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження є правове регулювання сучасних економічних відносин України.

Предметом дослідження є особливості правового регулювання економічних відносин, що формуються в процесі ринкових перетворень, перспективи вдосконалення економічного законодавства.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана у відділі теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України відповідно до планових тем: “Теоретико–методологічні проблеми законності” (номер державної реєстрації – 0101U001010) та “Теоретичні проблеми систематизації законодавства України” (номер державної реєстрації – 0196U012887).

Мета і завдання дисертації. Метою дисертаційного дослідження є з’ясування особливостей правового регулювання економічних відносин, що формуються під впливом ринкових перетворень, вироблення науково - обґрунтованих висновків щодо їх удосконалення, а також напрями та перспективи удосконалення економічного законодавства.

Для досягнення цієї мети у процесі дослідження ставились такі завдання:

· розкрити зміст зв’язку економіки і права та показати напрями впливу права на економічні процеси;

· виявити сутність ринкових економічних відносин, як предмету правового регулювання;

· визначити сутність правового регулювання економічних відносин;

· виявити співвідношення державного регулювання економічних відносин і ринкових механізмів впливу на економічні відносини і їх правове забезпечення;

· виявити особливості правового регулювання економічних відносин за допомогою норм права, договорів, законів;

· внести пропозиції по удосконаленню економічного законодавства і перспективи його розвитку.

Методи дослідження. Методологічними основами дослідження виступають, перш за все, філософські концепції соціального детермінізму та конкретно-історичний підхід до предмета дослідження. Мета і завдання дисертації зумовили використання таких загально-наукових методів дослідження, як історичний, системний, функціональний, порівняльний, логічний.

Зі спеціальних методів використовувались тлумачення нормативних та інших актів з питань, що торкаються правового регулювання економічних відносин, контент-аналіз документів; узагальнення відповідної юридичної практики.

За допомогою структурно-функціонального, системно-логічного та формально-логічного методів з’ясовані сутність, функції і механізм правового регулювання економічних відносин України. Завдяки використання історико-порівняльного методу простежено розвиток досліджень проблеми особливостей правового регулювання економічних відносин за допомогою норм права, договорів, законів. Крім того використання конкретно-соціологічного та статистичного методів дало змогу отримати кількісні,, а разом з тим і якісні результати процесу удосконалення економічного законодавства та його розвитку. Філософські методи забезпечили органічну єдність соціально-правового, та гносеологічного аналізу, об’єктивності та конкретності істини.

Основні положення та висновки роботи ґрунтуються на аналізі актів економічного законодавства, досягнень науки цивільного, господарського права, інших споріднених наук.

Нормативна та емпірична база дослідження. Нормативну базу проведеного дослідження складає чинне законодавство України.

В дисертації використовувались роботи з загальної теорії, історії держави і права, цивільного, господарського права, інших спеціальних юридичних наук.

Наукова новизна отриманих результатів.

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вона за характером, сутністю і змістом в Україні є однією із перших, в якій у загальнотеоретичній та практичних площинах комплексно досліджується проблема сутності, функцій і особливостей правового регулювання сучасних економічних відносин України.

У дисертації на основі встановленої мети та визначених завдань висвітлені певні теоретичні, правові, організаційно-методичні питання, викладені шляхи їх вирішення, що відповідно має забезпечити ефективність правового регулювання економічних відносин, а саме:

1.

Уточнено характер взаємозв’язків права і економіки, зокрема, визначено, що право впливає на економіку, по-перше, як чинник упорядкування економічних відносин та економічних процесів; по-друге, як інструмент здійснення економічної політики, як з боку держави, так і з боку господарюючих суб’єктів; по-третє, право закріплює економічні відносини, що складаються в державі, гарантує їх стабільність; по-четверте, право стимулює формування нових економічних відносин; по-п’яте, право підтримує і охороняє економічні відносини, а, отже праву належить провідна роль у становленні соціально орієнтованої ринкової економіки.

2. На основі аналізу особливостей економічних відносин сформульовано висновок, що під правовим регулюванням економічних відносин слід розглядати дію норм права на економічні відносини за допомогою загальнодозвільних та інших міжгалузевих методів правового регулювання, через призму яких і забезпечується становлення в Україні соціально орієнтованої ринкової економіки.

3. Обґрунтовано необхідність оптимального поєднання законів їх регулювання та дерегулювання, розширення сфери застосування загальнодозвільних, диспозитивних методів, а особливо методів рекомендацій та заохочень.

4. Обґрунтовано положення про те, що лише збалансоване застосування міжгалузевих методів правового регулювання економічних відносин може вирішити проблему його достатності, необхідності та повноти.

5. Додатково обґрунтовано залежність ефективності правового регулювання ринкових економічних відносин від меж і обсягу державного регулювання.

6. Доведено, що оптимальне співвідношення між державним регулювання економічних відносин і саморегулюванням має враховувати такі головні чинники, як забезпечення механізму реалізації та захисту прав і свобод особи, принцип верховенства права; принцип верховенства норм Конституції України; врахування соціально-економічних умов розвитку нашого суспільства і держави; подальшої європейської інтеграції нашої держави та входження її до світової спільноти, використання світового досвіду в розбудові України, як демократичної, соціальної та правової держави.

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що зроблені в дисертаційній роботі теоретичні висновки можуть бути використані в подальшому творчому розвитку концептуальних засад правового регулювання економічних відносин; удосконалення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування; в освітянській, науково-дослідницькій та виховній роботі у закладах освіти і науки, роботі студентів, аспірантів.

Апробація результатів дослідження. Результати і висновки дисертаційного дослідження доповідались і обговорювались на наукових семінарах та засіданнях кафедри загальноправових дисциплін та міжнародного права Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова, Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України у відділі терії держави і права.

Теоретичні висновки дисертації були оприлюднені на науково-практичних конференціях “Молодь третього тисячоліття: гуманітарні проблеми та шляхи їх розв’язання ” ( Одеса, 2000), “Становлення правової держави в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення правового регулювання” (Запоріжжя, 2000), “Проблеми права на зламі тисячоліть” (Дніпропетровськ, 2001), “Проблеми і перспективи розвитку та реалізації законодавства України (Київ, 2001), “Парламентаризм в Україні: теорія і практика (Київ, 2001) та ін. Усі тези наукових конференцій опубліковані.

Матеріали дисертаційної роботи також використовувались під час читання лекцій здобувачем за навчальними курсами: “Теорія держави і права”, “Проблеми теорії держави і права”, “Методологія юриспруденції”, “Філософія права” в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова.

Публікації. Основні теоретичні положення дисертації знайшли свій відбиток у десяти статтях, що розміщені в спеціальних наукових виданнях, які входять у перелік, затверджений ВАК України, а також у п’яти тезах виступів на науково-практичних конференціях.

Структура роботи. Зумовлена метою і завданнями дослідження. Дисертаційна робота складається із вступу, двох розділів, що включають 6 підрозділів та висновків. До неї також додається Список використаних джерел 161 найменування. Загальний обсяг дисертації 167 сторінок.

<< | >>
Источник: Плавич Володимир Петрович. РОЛЬ ПРАВА В ФОРМУВАННІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. КИЇВ –2002. 2002

Еще по теме ВСТУП:

 1. Стаття 13. Вимоги до осіб, які претендують на вступ на дипломатичну службу
 2. ВСТУП
 3. ВСТУП
 4. ВСТУП
 5. ВСТУП
 6. ВСТУП
 7. ВСТУП
 8. Вступление в законную силу обвинительного приговора в отношении главы муниципального образования
 9. ВСТУП
 10. ВСТУП
 11. ВСТУП
 12. ВСТУП
 13. ВСТУП
 14. ВСТУП
 15. ВСТУП
 16. ВСТУП