<<
>>

Висновки до розділу

Відмова України від авторитарних методів здійснення державної влади і командно-адміністративної економіки та вибір демократичних засад управління суспільством і ринкової економіки зумовлює необхідність наявності незалежних і неупереджених органів та організацій, що будуть здійснювати охорону прав, свобод і законних інтересів громадян, сприяти взаємодії держави та громадянського суспільства, попереджати та припиняти факти порушення безпеки особи та необґрунтованого державного втручання в особисте життя людини, забезпечуючи стан правової упорядкованості системи суспільних відносин та режим взаємної відповідальності держави та особи.

Тому має бути з’ясоване питання механізму правоохоронної діяльності.

1. Правоохоронна діяльність реалізується через механізм, що включає такі елементи: суб’єкти правоохоронної діяльності; норми та принципи права, що регулюють відносини в сфері охорони права; правові відносини в межах яких здійснюється охорона права. Основною складовою частиною механізму правоохорони виступають суб’єкти її здійснення.

2. Необхідно чітко відрізняти суб’єктів правоохоронної діяльності від інших органів й організацій, що забезпечують права та свободи людини й громадянина. Адже всі державні органи тим чи іншим чином забезпечують права та свободи громадян. Однак, не кожен з таких органів зможе компетентно здійснити охорону прав. Саме тому в державі створюються відповідні органи та організації, що уповноважені на професійній основі займатися правоохоронною діяльністю.

3. Система суб’єктів правоохоронної діяльності не залишається сталою: виникають одні, інші – ліквідуються, реформуються тощо. А тому є доцільним вирішення питання про класифікацію правоохоронних інституцій. Найбільш важливе практичне значення має класифікація суб’єктів правоохоронної діяльності за наявністю/відсутністю повноважень щодо застосування державного примусу.

За цим критерієм суб’єкти правоохоронної діяльності поділяються на суб’єктів правоохоронної діяльності, які наділені такими повноваженнями – правоохоронні органи (міліція, Служба безпеки України, прокуратура та інші) та суб’єктів правоохоронної діяльності, які таких повноважень не мають – правоохоронні організації (адвокатура, Асоціація юристів „Justо Titulo” та інші).

4. Основними напрямами підвищення ефективності правоохоронної діяльності є:

- покращення соціально-економічних умов в державі;

- удосконалення нормативної бази, що регулює діяльність в сфері охорони права;

- належне організаційно-матеріальне забезпечення правоохоронної діяльності;

- виведення на якісно новий рівень кадрового забезпечення суб’єктів правоохоронної діяльності;

- належна координація правоохоронної діяльності.

Основні наукові результати розділу опубліковані в таких працях:

1. Кучук А.М. Сучасна парадигма правоохоронної діяльності // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім. В. Корецького НАН України, 2005. – С. 199-203.

2. Кучук А.М. Правоохоронна система України: визначення поняття і структура // Науковий потенціал майбутнього України на шляху до європейської інтеграції: Мат-ли наук. конференції курсантів, студентів та молодих науковців (26 березня 2004 р.). – Д., 2004. – С. 183-184.

3. Кучук А.М. Правоохоронні органи в механізмі правоохорони // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Мат-ли ХІ регіональної наук.-прак. конференції (3-4 лютого 2005 р.). – Львів: Юрид. фак-т Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – С. 142-144.

4. Кучук А.М. Ефективність правоохорони та її нормативне забезпечення // Правове забезпечення взаємодії оперативних підрозділів та слідчих апаратів у розкритті та розслідуванні злочинів: Тези доп. – Ч. 1. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – С. 164-166.

5. Кучук А.М., Ведєрніков Ю.А. Удосконалення правоохорони як неодмінна умова євроінтеграції // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: міжнародні відносини, економіка, політика, географія, історія, право: Тези доп. – Луцьк.: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005.– С. 109-111.

<< | >>
Источник: Кучук Андрій Миколайович. Теоретико-правові засади правоохоронної діяльності в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2007. 2007

Еще по теме Висновки до розділу:

 1. Розділ XXІ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. РОЗДІЛ 4 ПРАВО ЄС ЩОДО ДЕРЖАВНИХ ЗАМОВЛЕНЬ
 3. РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЙОГО ВІДМЕЖУВАННЯ ВІД СУМІЖНИХ ЗЛОЧИНІВ
 4. 1.3. Реалізація кримінальних процесуальних гарантій прав потерпілого при здійсненні досудового розслідування
 5. ВСТУП
 6. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 7. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
 8. ВСТУП
 9. Висновки до розділу 2
 10. 2.1. Організаційні та правові проблеми проведення дізнання у Збройних Силах України та інших військових формуваннях
 11. ВСТУП
 12. 2.1. Захист трудових прав працівників за допомогою міжнародних норм та інституцій
 13. 2.2. Місце громадських організацій у механізмі захисту трудових прав працівників
 14. 2.5 Юридичні наслідки застосування давності