<<
>>

Висновки до розділу

Правоохоронна діяльність є важливою складовою внутрішньої політики, що здійснюється в державі, загальні засади якої, відповідно до статті 85 Конституції України визначає Верховна Рада України.

Тому державотворчі процеси, що проходять в Україні не можуть оминути правоохоронну діяльність, яка, в свою чергу, забезпечує супроводження цих процесів.

1. Таким чином, зважаючи на важливість існування правоохоронного напрямку діяльності держави та суспільства існує нагальна необхідність законодавчого визначення терміну „правоохоронна діяльність” (таким може бути запропоноване нами визначення, наведене вище), що дозволить відокремити правоохорону від інших видів діяльності та буде сприяти її вдосконаленню.

2. Важливість правоохоронної діяльності визначається її метою, яка полягає в охороні прав та свобод людини й громадянина, громадського порядку; забезпеченні громадської безпеки; підтриманні правопорядку. Ця мета реалізується в завданнях та функціях, що покладаються суспільством та державою на цей вид діяльності. Причому під функціями правоохоронної діяльності слід розуміти основні напрями впливу цієї діяльності на суспільні відносини, що склалися в суспільстві, які обумовлені її завданнями та цілями й характеризують її сутність.

3. Безпідставним є ототожнення функцій правоохоронної діяльності та функцій суб’єктів правоохоронної діяльності. Перші є значно вищим рівнем абстрагування правового життя й реалізуються в безпосередньо в практичній діяльності всіх суб’єктів правоохорони.

4. Зважаючи, з одного боку, на численність суб’єктів правоохоронної діяльності, відмінності в їхньому правовому статусі, тенденції суспільно-державного розвитку та на спільність функцій та завдань таких суб’єктів, з другого боку, логічним є питання визначення принципів правоохоронної діяльності.

Принципи правоохоронної діяльності – це об’єктивно властиві цьому виду суспільної діяльності відправні начала, незаперечні вимоги, що ставляться перед суб’єктами здійснення правової охорони й які виражають найважливіші закономірності і підвалини даного типу відносин та відрізняються універсальністю, вищою імперативністю, загальною значимістю та стабільністю.

Основні наукові результати розділу опубліковані в таких працях:

1. Кучук А.М. Правоохоронна діяльність: питання теоретичного визначення // Науковий вісник Юридичної академії МВС. – 2003. – № 2. – С. 63-68.

2. Кучук А.М. Принципи правоохоронної діяльності // Юридична Україна. – 2005. – № 2. – С. 77-81.

3. Кучук А.М. Основні напрями та завдання правоохоронної діяльності // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 27. – К.: Ін-т держави і права ім. В. Корецького НАН України, 2005. – С. 85-90.

4. Кучук А.М. Правоохоронна діяльність: проблемні питання визначення поняття // Держава і право: історія, теорія, практика: Наук. та метод. щорічник кафедри теорії та історії держави і права. – Вип. 1. – Д.: Юрид. акад. М-ва внутр. справ, 2003. – С. 130-137.

5. Кучук А.М. Принципи правоохоронної діяльності: теоретичний аспект // Молодь у юридичній науці: Зб. тез доповідей Міжнар. наук. конференції молодих вчених „Треті осінні юридичні читання” (5-6 листопада 2004 р.). – Хмельницький: В-во ХУУП, 2004. – С. 27-28.

<< | >>
Источник: Кучук Андрій Миколайович. Теоретико-правові засади правоохоронної діяльності в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2007. 2007

Еще по теме Висновки до розділу:

 1. Розділ XXІ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. РОЗДІЛ 4 ПРАВО ЄС ЩОДО ДЕРЖАВНИХ ЗАМОВЛЕНЬ
 3. РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЙОГО ВІДМЕЖУВАННЯ ВІД СУМІЖНИХ ЗЛОЧИНІВ
 4. 1.3. Реалізація кримінальних процесуальних гарантій прав потерпілого при здійсненні досудового розслідування
 5. ВСТУП
 6. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 7. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
 8. ВСТУП
 9. Висновки до розділу 2
 10. 2.1. Організаційні та правові проблеми проведення дізнання у Збройних Силах України та інших військових формуваннях
 11. ВСТУП
 12. 2.1. Захист трудових прав працівників за допомогою міжнародних норм та інституцій