<<
>>

§ 3. Види юридичноївідповідальності

Юридичну відповідальність поділяють на види за галузевою на­лежністю санкції, що застосовується до правопорушника. При цьому зазвичай виокремлюють:

1) конституційну відповідальність, особливість якої полягає в тому, що вона має політико-правовий характер, настає за конститу­ційне правопорушення і передбачає застосування конституційних санкцій.

Суб’єктами такої відповідальності є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, громадяни та їх об’єднання. Прикладами конституційної відповідальності можуть бути розпуск політичної партії чи громадської організації, дострокове при­пинення повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

2) кримінальну відповідальність, особливість якої полягає в за­стосуванні до винної у вчиненні злочину фізичної особи покарання, передбаченого кримінальним законом.

Особливостями кримінальної відповідальності є такі:

- її підставою є вчинення особою злочину;

- встановлюється тільки КК України;

- застосовується тільки в судовому порядку, на підставі процесу­ального закону (КПК України);

- тягне за собою застосування до винної особи санкцій, перелік яких також визначено кримінальним законом (штраф, позбавлення військового, спеціального звання, виправні роботи, обмеження волі, строкове чи довічне позбавлення волі);

3) адміністративну відповідальність, що настає за адміністра­тивні проступки. Її особливості полягають у тому, що:

- підставою адміністративної відповідальності є вчинення особою адміністративних проступків, які порушують правила, що діють у сфе­рах, урегульованих адміністративним та іншим (господарським, еко­логічним, трудовим, фінансовим) законодавством (управління, торгів­ля, дорожній рух, пожежний, санітарний нагляд та ін.);

- встановлюється КУпАП та іншими законами України;

- суб’єктами, уповноваженими накладати адміністративні стягнен­ня, є органи адміністративної юрисдикції - суди, органи виконавчої влади, їх посадові особи та ін.;

- передбачає застосування специфічних санкцій, перелік яких встановлено законом (штраф, оплатне вилучення чи конфіскація пред­метів, тимчасове позбавлення спеціального права, виправні роботи, адміністративний арешт);

4) цивільну відповідальність, яка настає за вчинення цивільно- правового делікту і полягає в застосуванні цивільно-правових санкцій,

передбачених законом або договором. Особливостями такої відпові­дальності є:

- притягнення до неї здійснюється судом (загальним, господар­ським, третейським) чи самими учасниками цивільних правовідносин;

- презумпція винуватості порушника (відсутність своєї вини до­водить особа, яка порушила зобов’язання або заподіяла шкоду);

- можливість притягнення за відсутності вини (наприклад, за за­подіяння шкоди органом державної влади або джерелом підвищеної небезпеки);

- цивільно-правові санкції мають переважно правовідновний ха­рактер;

5) дисциплінарну відповідальність, що настає за порушення пра­вил трудової, службової, військової, навчальної дисципліни.

Вона може застосовуватися згідно з нормами трудового права, а також інших га­лузей, які визначають особливості правового статусу окремих катего­рій працівників (суддів, прокурорів, державних службовців та ін.) у відповідних законах, дисциплінарних статутах і положеннях про дисципліну;

6) матеріальну відповідальність, яка полягає в обов’язку праців­ника відшкодувати майнову шкоду, завдану роботодавцеві внаслідок невиконання чи неналежного виконання трудових обов’язків, і перед­бачена трудовим законодавством.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 3. Види юридичноївідповідальності:

 1. Стаття 14. Види відповідальності за порушення вимог валютного законодавства
 2. Стаття 111. Види відповідальності за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи
 3. Зарубіжний досвід регламентації та застосування кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво
 4. 3.3. Адміністративна відповідальність посадових та службових осіб органів державної влади як засіб забезпечення паритетності суб’єктів адміністративних правовідносин в аграрному секторі економіки
 5. 3.1. Поняття та види юридичних засобів захисту
 6. 1.1. Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації
 7. 1.2.1. Дисциплінарна відповідальність суддів – вид юридичної відповідальності.
 8. 1.2.2. Особливості дисциплінарної відповідальності суддів.
 9. 2.1. Підстава притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності
 10. 2.3. Проблеми законодавчого регулювання інституту дисциплінарної відповідальності суддів
 11. 2.1. Правовий аналіз видів трудових спорів, конфліктів та критеріїв їх класифікації
 12. 1.1 Поняття та структура давності як юридичної конструкції кримінального права України
 13. 1.3 Соціальна обґрунтованість кримінальної відповідальності за незаконну міграцію
 14. 1.3. Критерії класифікації та види санкцій
 15. 1.4. Санкція як засіб захисту та охорони суб’єктивних прав та юридичних обов’язків
 16. 2.1. Санкція, право, обов’язок та юридична відповідальність: аспекти співвідношення
 17. 2.3. Умови правомірності застосування санкцій у процесі реалізації юридичної відповідальності