<<
>>

§ 5. Види правопорушень

Залежно від галузевої належності норм права, що порушуються, правопорушення поділяються на конституційні, кримінальні, адміні­стративні, дисциплінарні, цивільні, фінансові та ін.

1. Конституційне правопорушення — суспільно шкідливе, винне діяння, що порушує норми конституційного права (наприклад, норми законодавства про вибори, громадянство, об’єднання громадян).

2. Кримінальне правопорушення (злочин) —передбачене кримі­нальним законом суспільно небезпечне, винне діяння (дія чи безді­яльність). Суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність. Об’єктом злочину можуть виступати права і свободи людини і грома­дянина, власність, громадський порядок і безпека, довкілля, конститу­ційний устрій та ін.

3. Адміністративне правопорушення (проступок) - протиправне, винне діяння, яке посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, встановлений порядок управління (наприклад, у галузях охорони праці і здоров’я населення, митної справи, дорож­нього руху та ін.). Суб’єктами таких проступків є фізичні особи (гро­мадяни, іноземці, особи без громадянства) і посадові особи. За вчи­нення таких проступків встановлено адміністративні стягнення (штраф, позбавлення спеціального права - наприклад, права керування тран­спортом, та ін.) і примусові заходи адміністративного впливу (напри­клад, відсторонення нетверезого водія від керування транспортним засобом).

4. Цивільно-правове правопорушення (делікт) -протиправне діяння фізичних та юридичних осіб, що завдає шкоди майновим та особистим немайновим відносинам, урегульованим нормами цивільного права (на­приклад, пошкодження чужого майна, поширення неправдивих відомос­тей, що ганьблять честь і гідність особи). Залежно від підстав цивільні правопорушення поділяються на договірні (пов’язані з невиконанням або неналежним виконанням договору), позадоговірні (пов’язані зі шкодою, завданою особі або її майну поза договорами).

5. Порушення норм трудового права - протиправне винне діяння, що завдає шкоди трудовим і пов’язаним з ними правовідносинам. Йдеть­ся, зокрема, про порушення працівником норм, які встановлюють пра­вила трудової дисципліни (прогули, невиконання розпоряджень власни­ка та ін.), заподіяння працівником шкоди підприємству внаслідок по­рушення покладених на нього трудових обов’язків (зіпсування або знищення матеріалів, незаконне звільнення або переведення працівника на іншу роботу та ін.), порушення норм трудового права з боку робото­давця (наприклад, несвоєчасна виплата заробітної плати, ухилення від укладання колективного договору, відсутність безпечних умов праці).

6. Фінансові правопорушення - протиправні, винні діяння суб’єктів фінансового права - фізичних та юридичних осіб (ухиляння від сплати податків та інших обов’язкових платежів, порушення порядку надання фінансової звітності, нецільове використання бюджетних коштів та ін.).

7. Міжнародне правопорушення - протиправне порушення суб’єктом міжнародного права міжнародних зобов’язань. Ці порушен­ня включають міжнародні злочини і міжнародні делікти. У першому випадку діяння становить небезпечність для міжнародного співтова­риства (агресія, геноцид, рабство, найманство, тероризм тощо). Між­народні делікти є менш шкідливими (порушення умов міжнародного договору, порушення дипломатичної недоторканності та ін.).

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 5. Види правопорушень:

 1. Стаття 14. Види відповідальності за порушення вимог валютного законодавства
 2. Стаття 217. Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування
 3. Стаття 373. Види вироків
 4. Стаття 414. Невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого
 5. Стаття 494. Виділення в окреме провадження щодо кримінального правопорушення, вчиненого неповнолітнім
 6. Глава 68. Види порушень митних правил та відповідальність за такі правопорушення
 7. Стаття 40. Відповідальність засуджених до покарання у виді громадських робіт
 8. Стаття 24. Види адміністративних стягнень
 9. Стаття 28. Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення
 10. Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
 11. Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
 12. Стаття 284. Види постанов по справі про адміністративне правопорушення
 13. Стаття 309. Виконання постанови про накладення штрафу, який стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення
 14. 1.1. Правовий захист особи, щодо якої вчинено кримінальне правопорушення