<<
>>

§ 5. Цінність права

Останніми роками під впливом такого напряму філософії, як аксіо­логія (вчення про цінності), набуває популярності підхід, який визначає право як цінність, характеризує його як безумовне соціальне благо.

Цінність є здатністю предметів, явищ своїми властивостями задо­вольнити певні потреби суб’єкта. Цінність права полягає у його здат­ності завдяки притаманним йому змістовним і формальним властивос­тям задовольняти суспільні потреби у впорядкованості, безпеці, свобо­ді, справедливості тощо. Ідеться, зокрема, про такі важливі, соціально значущі властивості права, як обов’язковість, легітимність, норматив­ність, формальна визначеність, державна гарангованість.

В юридичній науці прийнято виокремлювати власну та інструмен­тальну цінність права.

Власна цінність правапов’язана з його сутнісними характерис­тиками, сприйняттям його як правильного регулятора. Право є втілен­ням ідей справедливості, свободи, рівності та гуманізму, котрі розгля­даються як його основоположні принципи. Завдяки праву ці ідеї більш послідовно втілюються в суспільну практику, забезпечуються їх кон­кретизація та надійний захист.

Право підвищує рівень автономії (незалежності) особи, забезпечує розвиток її здібностей, гарантує можливості її самовираження, вільно­го вибору поведінки, заперечує свавілля і насильство, сприяє форму-

ванню нового гуманістичного суспільства, центральне місце в якому посідає людина, наділена невід’ємними та невідчужуваними правами.

Інструментальна цінність права зумовлена передусім його фор­мальними властивостями. Завдяки своїм перевагам як універсального, обов’язкового, формально визначеного, гарантованого та примусового соціального регулятора право виступає ефективним інструментом, за­собом регламентації різних сфер життя суспільства.

Саме право в належному поєднанні, узгодженні з іншими суспіль­ними регуляторами здатне успішно забезпечувати соціальний порядок, моделюючи поведінку суб’єктів суспільних відносин, закріплюючи умови кооперації, розподілу соціальних благ та тягарів, вирішення кон­фліктів, відновлюючи порушені права, караючи за порушення та ін.

Власна та інструментальна цінність права мають специфіку щодо різних суб’єктів, що дозволяє розглядати її у загальнолюдському, со­ціальному та особистісному вимірах.

Загальнолюдський вимір віддзеркалює цінність права для людства в цілому як необхідної основи міжнародних відносин, засобу, який сприяє універсальному утвердженню прав людини, здатного забезпе­чити мир і безпеку на загальносвітовому рівні, розв’язання глобальних проблем сучасності.

Соціальний вимір дає змогу продемонструвати цінність права для конкретного суспільства, яка виявляється у тому, що право захищає його фундаментальні цінності, забезпечує його нормальне існування та розвиток, гарантує впорядкованість суспільних відносин, цілісність, солідарність соціуму, сприяє реалізації прав його членів.

Особистісний вимір визначає цінність права для окремої особи, яке виступає надійним та ефективним засобом захисту її гідності, за­безпечує її індивідуальну автономію, сприяє всебічному розвитку та самореалізації людини.

Контрольні запитання

1. У чому полягає основна відмінність між природно-правовим і позитивістським праворозумінням?

2. Сформулюйте головні тези соціологічного підходу до права.

3. Виокреміть основні ознаки права.

4. Визначіть основні напрями регулятивної та охоронної функ­цій права.

5. Виокреміть основні аспекти та виміри цінності права.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 5. Цінність права:

 1. Стаття 16. Недоторканність права власності
 2. Стаття 321. Непорушність права власності
 3. Стаття 141. Рівність прав та обов'язків батьків щодо дитини
 4. Стаття 142. Рівність прав та обов'язків дітей щодо батьків
 5. РОЗДІЛ З ПРИРОДА, ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАВА ЄС
 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ЗА НЕВПРОВАДЖЕННЯ ДИРЕКТИВ
 7. ПРОМИСЛОВА ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ. ПРАВО НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ І ПОЛІТИКА КОНКУРЕНЦІЇ СОЮЗУ
 8. 1.3. Реалізація кримінальних процесуальних гарантій прав потерпілого при здійсненні досудового розслідування
 9. 3.1. Застосування міжнародних правових актів при реалізації прав і законних інтересів потерпілого
 10. 1.2. Основні положення чинного законодавства України про інтелектуальну власність
 11. 2.1. Об’єкти прав інтелектуальної власності за чинним законодавством України