<<
>>

§ 4. Цілі та функції юридичної відповідальності

Цілі юридичної відповідальності-це бажаний соціальний ефект, очікувані результати її застосування.

їх можна поділити на загальносоціальні та індивідуальні.

Загальносоціальні цілі охоплюють результати, в досягненні яких зацікавлене суспільство в цілому.

До них слід віднести:

а) захист правопорядку, що дозволяє забезпечити існування сус­пільства як цілісного організму, його розвиток відповідно до основних правових вимог;

б) досягнення справедливості, яке спричиняє необхідність пока­рання правопорушників з одночасним відновленням порушених прав потерпілих;

в) гарантування (забезпечення) прав людини.

Індивідуальні цілі визначають результат, який має бути досягнутий при притягненні до відповідальності за вчинення конкретного право­порушення, а саме:

а) захист прав фізичної чи юридичної особи. Притягнення до від­повідальності правопорушника захищає права особи, яка постраждала від цього правопорушення (наприклад, компенсує їй матеріальну і мо­ральну шкоду, заподіяну правопорушенням, відновлює її порушені права);

б) покарання, яке передбачає обмеження прав конкретного право­порушника, позбавлення його певних матеріальних і нематеріальних благ.

Мета юридичної відповідальності конкретизується на рівні галузей права, що пропонують різноманітні можливості забезпечення належ­ного результату. Наприклад, метою покарання за кримінальним правом є не тільки кара, а й виправлення правопорушника. Метою матеріаль­ної відповідальності є компенсація шкоди, заподіяної роботодавцеві діями працівника, що зумовлює її правовідновний характер. Водночас відповідно до мети дисциплінарної відповідальності (забезпечення дисципліни) її заходи є насамперед каральними (наприклад, оголо­шення догани працівнику чи звільнення його з роботи).

Цілі юридичної відповідальності конкретизуються в її функціях, які відображають основні напрями її впливу на суспільство та особу, характеризують її сутність і призначення.

Такими функціями є:

1) каральна, змістом якої є відплата за вчинене правопорушення й яка спрямована на обмеження прав і свобод правопорушника (напри­клад, обмеження права на заняття певними видами діяльності), а також покладає на нього такі обтяження, яких він до цього не мав (наприклад, пов’язані з позбавленням волі, виправними роботами);

2) захисна, зміст якої - відновлення порушених прав постраждалих осіб та/або компенсація заподіяної їм шкоди. Найчастіше така функція «працює» у випадках притягнення до майнової (цивільної, матеріаль­ної) відповідальності;

3) попереджувальна, яка спрямована на запобігання правопору­шенням у суспільстві (загальна превенція), а також на корекцію по­ведінки самого правопорушника з метою запобігання вчиненню ним нових протиправних діянь (спеціальна превенція).

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 4. Цілі та функції юридичної відповідальності:

 1. Стаття 155-1. Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальноївідповідальності та продовження строку такого тимчасового відсторонення
 2. Стаття 285. Загальні положення кримінального провадження під час звільнення особи від кримінальної відповідальності
 3. Стаття 286. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності
 4. Стаття 287. Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності
 5. Стаття 498. Права та обов’язки осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, та заінтересованих осіб
 6. Стаття 499. Представники осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, та заінтересованих осіб
 7. Стаття 111. Види відповідальності за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи
 8. Стаття 1167. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду
 9. Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності
 10. Зарубіжний досвід регламентації та застосування кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво
 11. 1.2.1. Дисциплінарна відповідальність суддів – вид юридичної відповідальності.
 12. 1.2.2. Особливості дисциплінарної відповідальності суддів.
 13. 2.1. Підстава притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності
 14. 2.3. Проблеми законодавчого регулювання інституту дисциплінарної відповідальності суддів
 15. 1.3 Соціальна обґрунтованість кримінальної відповідальності за незаконну міграцію
 16. 2.1. Санкція, право, обов’язок та юридична відповідальність: аспекти співвідношення