<<
>>

§ 4. Теорія держави і права як навчальна дисципліна

На основі теорії держави і права як науки було започатковано від­повідну навчальну дисципліну, яка охоплює найбільш узагальнені позиції, визнані підходи, доктринальні положення стосовно загальних закономірностей і тенденцій державно-правого функціонування та розвитку, а також глосарій загальних юридичних понять.

Теорія держави і права входить до складу нормативних юридичних дисциплін, що викладаються в обов’язковому порядку в усіх юридич­них вищих навчальних закладах та на факультетах, які готують фахів­ців за спеціальністю «Правознавство». Вона є академічною навчальною дисципліною, першою сходиною на шляху здобуття юридичної освіти, викладається, як правило, на першому році навчання.

Теорія держави і права як основоположна навчальна дисципліна безпосередньо впливає на формування професійних якостей майбутніх фахівців. Завдання теорії держави і права зумовлені її місцем у сис­темі юридичних навчальних дисциплін та полягають у такому.

По-перше, теорія держави і права озброює студентів знаннями найбільш загальних, основоположних закономірностей державно-пра­вового життя суспільства.

По-друге, вона закладає фундамент правової культури майбутніх фахівців, їх юридичного мислення.

По-третє, вона дає студентам вихідні уявлення про основні дер­жавно-правові поняття і категорії, необхідні для ефективного вивчен­ня галузевих та інших юридичних дисциплін.

Теорія держави і права викладається за певною системою, яку складають логічно та послідовно розташовані питання, що відтворю­ють основний зміст предмета науки. Модульну структуру викладання теорії держави і права становлять такі частини: вступ до теорії держа­ва і права, загальне вчення про державу, загальне вчення про право, нормативна основа правового регулювання, реалізація права, правова держава та правова система.

Контрольні запитання

1. Визначіть систему юридичних наук та місце в ній теорії держави і права.

2. Назвіть основні напрями взаємодії теорії держави і права з галузевими юридичними науками.

3. Охарактеризуйте зв’язки між теорією держави і права та філософією, соціологією, політологією та економічною тео­рією.

4. Визначіть науковий статус філософії права та соціології права.

5. Назвіть завдання та структуру теорії держави і права як на­вчальної дисципліни.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 4. Теорія держави і права як навчальна дисципліна:

 1. Стан наукової розробки проблем злочинності у сфері нотаріальної діяльності
 2. 2.2 Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні зовнішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури
 3. 2.3. Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні внутрішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури
 4. 1.2. Правові основи організації та діяльності військової прокуратури
 5. Джерела дослідження підвищення кваліфікації та становлення системи підвищення кваліфікації прокурорів.
 6. Характеристика систем безперервного навчання прокурорів у зарубіжних країнах.
 7. 2.2. Структура єдиної системи підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників.
 8. 1.4. Правова характеристика принципів і процесуальних правовідносин з вирішення трудових спорів і конфліктів на сучасному етапі
 9. 1.1. Форми захисту трудових прав працівників
 10. 1.2. Трудові права працівників як об’єкт правового захисту та їх місце в системі прав людини
 11. ВСТУП
 12. Взаємовідносини адвокатури та держави в процесі надання кваліфікованої правової допомоги
 13. ВСТУП
 14. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО ЯК НАУКА ТА УЧБОВА ДИСЦИПЛІНА.
 15. Вступ
 16. Вступ
 17. РЕКОМЕНДОВАНА Література:
 18. Вступ
 19. Вступ