<<
>>

§ 2. Теорія держави і права: поняття та риси

Теорія держави і права — це фундаментальна юридична наука, що досліджує найбільш загальні закономірності і тенденції виникнення, розвитку та функціонування держави і права, а також формулює вихідні для інших юридичних наук поняття.

Наведене визначення відображає характерні риси теорії держави і права.

По-перше, вона є наукою суспільною, оскільки відповідно до свого предмета дослідження вивчає такі суспільні явища, як держава і право, їх структуру, функції, цінність та основні інститути. Суспільний харак­тер держави і права означає, що вони виникають, розвиваються та іс­нують як результат спільної життєдіяльності людей. У процесі виконан­ня своїх функцій теорія держави і права взаємодіє з іншими суспільни­ми науками і міждисциплінарними сферами знань (філософія і соціо­логія права, політолоїтя, психологія, економічна теорія та ін.).

По-друге, теорія держави і права є юридичною наукою. Особли­вості теорії держави і права як юридичної науки полягають у тому, що її пізнавальний інтерес спрямовано на специфічну реальність-держа­ву і право. Держава і право досліджуються крізь призму їхніх юридич­них форм, що відображаються в нормах права та юридичній діяльнос­ті. У цьому сенсі теорія держави і права спирається на нормативні положення конституції та принципи законодавства, ураховує напрями розвитку судової та іншої юридичної практики. Формулюючи базові поняття, розглядаючи загальні положення про державу і право, перед­умови їх виникнення і розвитку, теорія держави і права посідає про­відне місце в системі юридичних наук.

По-третє, важливою рисою теорії держави і права є її фундамен­тальний характер. Її положення утворюють теорет ичну і методологіч- 16

ну базу (фундамент) юриспруденції, об’єднують юридичні науки в ці­лісну, внутрішньо узгоджену систему. Сформульовані теорією держави і права концептуальні положення, принципи, поняття призначено для застосування всіма юридичними науками або більшістю з них.

По-четверте, теорія держави і права є загальною юридичною на­укою, що досліджує найбільш абстрактні питання держави і права (наприклад, з огляду на знання про норми права різних галузей фор­мулюється загальнотеоретичне поняття норми права). Предмет цієї науки охоплює тільки основні закономірності державно-правової дійсності (причому не тільки в межах окремої держави чи правової системи) та проблеми, важливі для юриспруденції в цілому.

Слід також ураховувати, що в межах загальнотеоретичної юридич­ної науки держава і право розглядаються у всьому багатоманітнії взаємних зв’язків, що виникають між цими суспільними інститутами. Діючи у правових формах, держава повинна охороняти існуючий у суспільстві правопорядок. У свою чергу, право легітимує державну владу, установлює її межі, що уможливлює її оцінку суспільством як справедливої. При спільному вивченні права і держави необхідно ви­ходити з принципу верховенства права, закріпленого у ст. 8 Конститу­ції України. Верховенство права над державою виявляється передусім у пріоритеті прав людини, що є невід’ємними, невідчужуваними, не­порушними.

Ці риси теорії держави і права дозволяють використовувати її по­ложення як вихідні, ключові для формування всього комплексу знань про державу і право. Саме тому підготовка майбутніх юристів, опану­вання ними правничої професії розпочинається саме з курсу теорії держави і права, без якої системне вивчення інших юридичних дис­циплін є неможливим.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 2. Теорія держави і права: поняття та риси:

 1. 1.3. Реалізація кримінальних процесуальних гарантій прав потерпілого при здійсненні досудового розслідування
 2. 3.2. Адміністративні санкції за проступки у галузі сільського господарства
 3. 4.1. Поняття та зміст адміністративних послуг у сільському господарстві
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 5. 2.2. Процесуальні норми в адміністративно-юрисдикційних провадженнях
 6. Нотаріат в Україні: поняття, завдання, правове регулювання і принципи діяльності
 7. 1.1. Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації
 8. 1.4. Правова характеристика принципів і процесуальних правовідносин з вирішення трудових спорів і конфліктів на сучасному етапі
 9. 3.1. Стан і проблеми адаптації українського трудового законодавства до системи міжнародних норм у сфері захисту трудових прав
 10. Взаємовідносини адвокатури та держави в процесі надання кваліфікованої правової допомоги
 11. 1.3. Поняття засади гласності кримінального судочинства, її суть та значення
 12. 1.1.1 Правові акти: загальна характистика
 13. Нормативно -правові акти: поняття, риси та види
 14. Список використаних джерел
 15. ВСТУП
 16. 1.1. Поняття санкцій у праві: підходи до визначення
 17. 1.4. Санкція як засіб захисту та охорони суб’єктивних прав та юридичних обов’язків
 18. 2.1. Санкція, право, обов’язок та юридична відповідальність: аспекти співвідношення
 19. 1.1. Співвідношення права і економіки