<<
>>

§ 5. Теорії походження права

Існують декілька основних теорій, які висвітлюють причини і шля­хи виникнення права, його появи в суспільстві.

За теологічною теорією(Тома Аквінський, XIII ст.) право було створене Богом і дароване людині.

Воно виражає волю Бога, вищий розум, добро і справедливість. Теологічна теорія відстоює божественну природу права, яке у своїй основі не залежить від волі людей, зокрема правителів. Так, Тома Аквінський указує на існування ієрархічної сис­теми законів - вічного, природного, божественного та людського.

Представники теорії природного права (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, XVI1-X VIII ст.) вважали, що природне право на відміну від позитивного (встановленого людьми) виникає як закон доброчес­ності, як право справедливого розуму. Природні права (право на жит­тя, свободу, власність, прагнення щастя) належать людині від наро­дження. Для додаткового гарантування цих прав люди домовилися створити державу, яка видає закони (позитивне право) і встановлює санкції за їх порушення. Ця теорія дозволяла оцінювати позитивне право з точки зору справедливості і розумності, закликала до його зміни в разі невідповідності природному праву.

Історична школа права (Ф. Савіньї, Г. Гуго, Г. Пухта, XIX ст.) відстоювала тезу про те, що право виникає спонтанно, так само як мова народу; воно виростає з національного духу, народної свідомості і на­буває специфічного характеру, притаманного тільки певному народові в найбільш ранні періоди його історії. Законодавці лише виражають в юридичній формі те, що диктує народний дух. Право не має універ­сального характеру, його інститути слід вивчати в контексті конкрет­ного часу, місця, особливостей національного духу.

Марксистська теорія (К. Маркс, Ф. Енгельс, XIX ст.) пов’язувала генезу права із класовою боротьбою. Панівний клас змінює звичаї на свою користь, пристосовує їх до своїх потреб, а в разі необхідності

цілеспрямовано створює нові закони, в яких виражається його воля.

Право є знаряддям створення жорстких рамок для пригніченого класу. Як й інші форми свідомості, право виникає і розвивається відповідно до змін в економічній структурі суспільства.

Теорія примирення(Г. Берман, Е. Аннерс, XX ст.) пояснює похо­дження права необхідністю впорядкування відносин між родами. Вона виходить із того, що в розв’язанні конфліктів між родами було зацікав­лене все первісне суспільство. Договори про примирення спочатку в усній, символічній формі укладалися за допомогою загальних зборів, ради старійшин. Згодом такі договори через повторення однорідних ситуацій поступово перетворилися на юридичні норми (право при­мирення).

Кожній із наведених теорій походження права притаманні як по­зитивні моменти, так і певні недоліки. Проте всі вони мають право на існування, оскільки сприяють кращому розумінню генези і природи права.

Контрольні запитання

1. Охарактеризуйте особливості влади в первісній общині.

2. Які передумови сприяють виникненню держави?

3. Визначіть специфіку нормативного регулювання в первісній общині.

4. Назвіть основні шляхи виникнення права.

5. Розкрийте причини існування різноманітних теорій похо­дження держави і права.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 5. Теорії походження права:

 1. ВСТУП
 2. 1.1. Передумови появи Кормчих книг на території Київської Русі
 3. 2.3 Правові норми Єфремівської Кормчої, які регулюють відносини кліриків усіх санів та монахів
 4. 2.4 Правові норми Єфремівської Кормчої, що регулюють правовідносини мирян
 5. Зарубіжний досвід регламентації та застосування кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво
 6. 2.2. Об’єктивна сторона злочину «фіктивне підприємництво»
 7. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 8. Принципи реалізації державної виконавчої влади у галузі сільського господарства
 9. Адміністративно-юрисдикційні повноваження державних сільськогосподарських інспекцій
 10. 3.1. Загальна характеристика складів адміністративних деліктів у галузі сільського господарства
 11. 3.2. Адміністративні санкції за проступки у галузі сільського господарства
 12. Нотаріат в Україні: поняття, завдання, правове регулювання і принципи діяльності
 13. 3.1. Поняття та основні заходи загальносоціального запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності
 14. 1.1. Ґенеза й сутність правового регулювання форм захисту трудових прав працівників
 15. 1.2. Трудові права працівників як об’єкт правового захисту та їх місце в системі прав людини
 16. Методологія дослідження інституту адвокатури в процесі реалізації конституційного права на правову допомогу
 17. 1.3. Поняття засади гласності кримінального судочинства, її суть та значення
 18. Вчення про покарання у концепції ісламського деліктного права: від традиційної до сучасної парадигми