<<
>>

§ 2. Суб’єкти правових відносин та їх види

Суб’єкти правовідносин - це суб’єкти права, які вступили у правовідноиіення для реалізації суб’єктивних прав та юридичних обоє ’язків.

Поняття суб’єктів правовідносин та суб’єктів права не завжди збігаються.

Зважаючи на те, що правовідносини - не єдина форма реалізації норм права, суб’єкт права не завжди є водночас суб’єктом правовідносин.

Суб’єкти правовідносин поділяються на індивідуальні (фізична особа, посадова особа) та колективні (юридична особа, орган держав­ної влади та ін.).

У правовідносинах у сфері приватного праваберуть участь пере­важно фізичні особи як індивідуальні суб’єкти права та юридичні особияк колективні суб’єкти. В цих правовідносинах вони беруть участь як покупець і продавець, працівник і роботодавець, кредитор і боржник тощо.

Фізичною вважається особа як учасник приватних правовідносин. Юридичними особами є організації, створені і зареєстровані в уста­новленому законом порядку, які можуть від свого імені набувати май­нових і особистих немайнових прав та обов’язків і здійснювати їх, бути позивачами та відповідачами у суді.

Специфічним суб’єктом відносин у публічному праві є суб’єкт владних повноважень (орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи та ін.). Вони беруть участь у таких правовідносинах як контролюючий орган, розпорядник бюджетних коштів, суддя, слідчий, державний службовець та ін. Крім того, у публічні правовідносини можуть вступати фізичні та юридичні особи, які беруть участь у них як громадяни, іноземці, особи без громадянства, виборці, політичні партії, громадські організації та ін.

Специфічними суб’єктами правовідносин є держава, Автономна Республіка Крим, територіальна громада. Так, держава вступає в різні правовідносини, зокрема у міжнародні (тобто у відносини з іно­земними державами і міжнародними організаціями), публічні (напри­клад, відносини щодо громадянства), приватні (відносини з приводу спадкування за заповітом на користь держави).

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 2. Суб’єкти правових відносин та їх види:

  1. Зарубіжний досвід регламентації та застосування кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво
  2. 2.1. Об’єкт злочину «фіктивне підприємництво»
  3. 2.2. Об’єктивна сторона злочину «фіктивне підприємництво»
  4. РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЙОГО ВІДМЕЖУВАННЯ ВІД СУМІЖНИХ ЗЛОЧИНІВ
  5. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
  6. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
  7. Нотаріат в Україні: поняття, завдання, правове регулювання і принципи діяльності
  8. Злочини у сфері нотаріальної діяльності: кримінально-правова характеристика
  9. 2.1. Об’єкти прав інтелектуальної власності за чинним законодавством України
  10. 2.3. Зміст правовідносин інтелектуальної власності