<<
>>

§ 3. Стадії правозастосування

Застосування норм права як вид юридичної діяльності складається зі стадій — сукупності процедурних дій, що здійснюються в процесі правозастосування й об ’єднані певною проміжною метою.

Першою стадією є встановлення фактичних обставин справи. В ході цієї стадії уповноважені суб’єкти встановлюють факти та об­ставини, що мають юридичне значення і пов’язані з вирішенням спра­ви по суті. Ці факти та обставини виявляються за допомогою доказів, одержаних у встановлених законом формах і порядку: показань свідків, протоколів огляду місця події, висновків експертів, інших документів тощо. Метою першої стадії правозастосування є досягнення фактичної об’єктивної істини.

Другою стадією є встановлення юридичних обставин справи, яке охоплює дії з визначення правової норми, що відповідає обставинам, установленим на першій стадії, і підлягає застосуванню. На цій стадії перевіряється юридична чинність норми з точки зору її дії в часі, у про­сторі та за колом осіб, а також встановлюється та уточнюється зміст норми за допомогою тлумачення.

Крім того, у деяких складних випадках правозастосування на цій стадії можуть відбуватися додаткові дії, спрямовані на подолання недоліків правового регулювання (прогалин і колізій у законодавстві).

Усі ці дії об’єднані завданням правильної правової кваліфікації встановлених фактичних обставин. Правова кваліфікація являє собою

юридичне оцінювання всієї сукупності фактичних обставин справи шляхом віднесення конкретного випадку до сфери дії певних норм права, передбачає визначення галузі та інституту права, а також вста­новлення норми, яка поширюється на цей випадок.

Третя стадія правозастосування охоплює ухвалення рішення у справі. Таке рішення має відповідати фактичним обставинам і ґрун­туватися на нормах права. Воно закріплюється у правозастосовних актах, які оформлюються уповноваженими на це суб’єктами, доводять­ся до відома зацікавлених сторін і набирають законної сили.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 3. Стадії правозастосування:

 1. 2.1. Об’єкт злочину «фіктивне підприємництво»
 2. 2.2. Об’єктивна сторона злочину «фіктивне підприємництво»
 3. Суб’єктивна сторона злочину «фіктивне підприємництво»
 4. 1.1. Правовий захист особи, щодо якої вчинено кримінальне правопорушення
 5. 2.2. Забезпечення прав і законних потерпілого органами досудового розслідування
 6. 2.3. Особливості повноважень прокурора у забезпеченні прав і законних інтересів потерпілого
 7. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 8. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
 9. 3.3. Адміністративна відповідальність посадових та службових осіб органів державної влади як засіб забезпечення паритетності суб’єктів адміністративних правовідносин в аграрному секторі економіки
 10. 2.2. Процесуальні норми в адміністративно-юрисдикційних провадженнях
 11. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності