<<
>>

§ 2. Способи та типи правового регулювання

З давніх часів людській цивілізації відомі два фундаментальних принципи регламентування суспільних відносин — «дозволено все, крім того, що прямо заборонено» і «заборонено все, крім того, що прямо дозволено».

Саме вони визначають особливості правового регулюван­ня, його способи, типи і зміст кожного з них.

Спосіб правового регулювання - це засіб регламентації поведінки осіб у суспільстві шляхом надання їм суб 'єктивних прав та/або на­кладання на них юридичних обоє 'язків.

Право використовує три універсальних способи регулювання по­ведінки людей: дозволяння, зобов’язування і заборону. Вони виступа­ють основними способами правового регулювання, є вихідним мате­ріалом для створення відповідних типів регулювання і правових режи­мів, визначають його результативність.

Першим основним способом є юридичне дозволяння - визнання за особою суб ’єктивного права здійснити певні юридично значущі дії або утриматися від них, вільно обрати варіант власної поведінки.

Юридичне дозволяння є ключовим елементом правового регулю­вання, слугує забезпеченню соціальної свободи та активності людей. Особа обирає один із передбачених дозволянням варіантів поведінки виключно самостійно, без зовнішнього примушування.

Як і будь-який інший спосіб правового регулювання, дозволяння потребує юридичного оформлення та закріплення у правових актах. Найчастіше для цього використовують такі формулювання, як «має право», «вправі», «може», «вільний» тощо.

Юридичні дозволяння реалізуються суб’єктом у формі використан­ня права. Втілення в життя дозволеної поведінки, як правило, пов’язане з активними діями (вчинками) суб’єкта у своїх інтересах. Водночас реалізація дозволянь можлива й у пасивній формі - шляхом бездіяль­ності (особа одержує право не діяти, не вчиняти чогось).

Слід мати на увазі, що будь-яке юридичне дозволяння має межі дозволеного, які визначаються передусім правами інших осіб, суспіль­ною безпекою, а також принципами права, здоровим глуздом та ін.

Свідоме ігнорування цих меж у процесі реалізації права може бути кваліфіковане як. зловживання правом (наприклад, зловживання відпо­відачем у судовому процесі правом на відведення суду шляхом багато­разового подання відповідних немотивованих заяв з метою затягуван­ня судового процесу, що фактично обмежує право позивача на опера­тивний розгляд його позову).

Юридичні дозволяння є різноманітними за своїми властивостями, що визначає різні критерії їх класифікації. За рівнем загальності та формою вираження вони поділяються на загальні юридичні дозволян­ня, формою вираження яких є визнання права (наприклад, права по­дружжя укласти шлюбний договір або утриматися від його укладення) і спеціальні юридичні дозволяння, формою вираження яких є дозвіл (наприклад, надання ліцензії на здійснення медичної практики без по­кладення на особу обов’язку здійснювати цю пракгику).

Визнання за особою права закріплюється як у прямій формі (напри­клад, визнання свободи слова), так і в непрямій (прихованій) - через обмеження дій інших учасників зобов’язуваннями чи заборонами (на­приклад, законодавча заборона втручання держави в організаційну діяльність політичних партій).

Дозвіл, як правило, закріплюється у прямій формі. На стадії засто­сування права він може конкретизуватись у спеціальному індивідуаль­ному письмовому акті (ліцензії, патенті, власне «дозволі» у вузькому розумінні), яким конкретній особі надається право виконання певних дій у певному обсязі або здійснення певної діяльності (наприклад, до­звіл на спеціальне використання підприємством природних ресурсів у межах затверджених лімітів, ліцензія на здійснення діяльності у сфе­рі освіти).

Дозволяння певної поведінки стає дієвим, коли воно забезпечене у своїй реалізації іншими основними способами правового регулюван­ня - покладанням на інших осіб зобов’язувань чи заборон.

Таким чином, другим основним способом правового регулювання є юридичне зобов ’язування — покладення на особу юридичного обоє ’язку виконати певні дії, регламентовані нормами права.

Сутність юридичного зобов’язування полягає у вимозі необхідної, потрібної, корисної та доцільної з точки зору права активної поведін­ки особи. Ця поведінка є обов’язковою, забезпеченою державним при­мусом. Отже, це обтяження особи, примушування її до певних учинків, які вона за власного ініціативою, можливо, й не здійснила б або здій­снила інакше (в інший час, в інший спосіб тощо).

У правових актах закріплення зобов’язувань здійснюється за допо­могою таких формулювань, як «повинен», «зобов’язаний», «діє» тощо.

Третім основним способом є юридична заборона — покладення на особу юридичного обов 'язку утриматися від певних дій.

Сутність юридичної заборони полягає у вимозі пасивної поведінки особи- утриматися від певної соціально шкідливої поведінки під за­грозою настання юридичної відповідальності для порушника цієї за­борони. Така поведінка залишається фактично можливою, однак є юри­дично забороненою. Таким чином, юридичні заборони спрямовані на захист та охорону права.

У правових актах юридичні заборони закріплюються за допомогою таких формулювань, як «заборонено», «не має права», «не вправі», «не повинен», «не допускається». Крім того, заборона може закріплюва­тися шляхом нормативного визначення правопорушення і встановлен­ня санкції за його вчинення.

Комбінації способів правового регулювання характеризують певну спрямованість впливу права на суспільні відносини, визначають типи правового регулювання.

Тип правового регулювання — це характеристика загальної спря­мованості впливу права на суспільні відносини залежно від того, який із способів правового регулювання лежить в його основі - дозволяння чи заборона.

Основним формальним критерієм класифікації типів правового регулювання є вихідний характер одного із основних способів регу­лювання у побудові юридичної регламентації суспільних відносин, тобто який із основних способів застосовується для загальної регла­ментації, а який - для конкретних обмежень, виключень з неї. За цим критерієм типи правового регулювання поділяються на загальнодоз- воленний і спеціально-дозволенний, які є протилежними за своєю сутністю.

Загальнодозволенний тип правового регулювання - це тип право­вого регулювання, заснований на поєднанні загального юридичного дозволяння у формі визнання права зі встановленням окремих обмежень (виключень) за допомогою юридичних заборон.

Цей тип є відображенням принципу «дозволено все, крім того, що прямо заборонено нормами права». Загальнодозволенне регулювання надає особі право обрати будь-яку поведінку, крім тієї, щодо якої нор­мою права встановлено заборону. Так, за особою визнається право вчиняти будь-які цивільні правочини, серед них і ті, що не визначені законом, за винятком тих, щодо яких у законі існує пряма заборона (наприклад, має право укладати договори купівлі-продажу будь-яких речей, крім наркотичних засобів, людських органів тощо).

Спеціально-дозволенний, або дозвільний, тип правового регулю­вання - це тип правового регулювання, заснований на поєднанні за­гальної юридичної заборони зі спеціальним юридичним дозволянням у формі дозволу.

Цей тип надає особі право тільки на ту поведінку, що прямо перед­бачена нормами права, і відповідно забороняє поведінку, що нормами права прямо не визначена {«заборонено все, крім того, що прямо до­зволено нормами права»).

Домінування загальнодозволенного або, навпаки, дозвільного типу правового регулювання зумовлюється впливом різних чинників: іс­торичних традицій, рівня культури, характеру правової системи тощо. Однак головним чинником є особливості відносин, що регулюються правом. Так, для більшості приватноправових відносин характерним є перевага загальнодозволенного регулювання, яке встановлюється для

фізичних та юридичних осіб, а для публічних - дозвільного. Останнє поширюється, наприклад, на діяльність публічної влади, її органів і посадових осіб. Так, відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх по­садові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 2. Способи та типи правового регулювання:

 1. Історичний розвиток кримінально-правової заборони фіктивного підприємництва
 2. Зарубіжний досвід регламентації та застосування кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво
 3. 1.3. Реалізація кримінальних процесуальних гарантій прав потерпілого при здійсненні досудового розслідування
 4. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 5. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
 6. 2.2. Система суб’єктів адміністративної юрисдикції у сільському господарстві України
 7. 2.1. Правовий аналіз видів трудових спорів, конфліктів та критеріїв їх класифікації
 8. 4.2. Поняття, зміст і порядок виникнення колективних трудових спорів і конфліктів
 9. 2.1. Захист трудових прав працівників за допомогою міжнародних норм та інституцій
 10. 1.2. Трудові права працівників як об’єкт правового захисту та їх місце в системі прав людини
 11. 3.3 Заходи запобігання незаконній міграції
 12. Методологія дослідження інституту адвокатури в процесі реалізації конституційного права на правову допомогу
 13. Обгрунтування допустимості підзаконного правового регулювання
 14. Вимоги до підзаконного правового регулювання
 15. Особливості розробки і прийняття підзаконних регуляторних актів