<<
>>

Список рекомендованої літератури

Підручники і навчальні посібники

1. Рабінович, П. М. Основи загальної теорії нрава та держави [Текст] / П. М. Рабінович. - Вид. 10-те, допов. - Львів : Край, 2008. - 224 с.

2.

Скакун, О. Ф. Теорія держави і права [Текст] / О. Ф. Скакун. - К. : Прав, єдність, 2011. - 520 с.

3. Теорія держави і права. Академічний курс [Текст] / за ред.: О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. - 2-ге вид., переробл. та допов. - К. : Юрінком Інтер,

2006. -688 с.

4. Теорія держави і права [Текст] / за заг. ред. В. В. Копєйчикова. - К.: Юрін­ком Інтер, 2004. - 368 с.

5. Теорія держави і права. Державний іспит [Текст] ІЮ. М. Оборотов [та ін.]. -X.: Одіссей, 2012. - 256 с.

6. Теорія держави і права [Текст]: гюсіб. для підготовки до держ. іспитів / за заг. ред. О. В. Петришина. - 2-ге вид., допов. і змін. - X. : Право, 2013. - 208 с.

7. Теорія держави і права у схемах і таблицях [Текст] Іза ред. О. В. Петри­шина. - X.: Юрайт, 2012. - 256 с.

Монографії

1. Алекси, Р. Понятие и действительность права (ответ юридическому по­зитивизму) [Текст] / Р. Алекси. - М.: Инфотропик Медиа, 2011. - 192 с,

2. Аллан, Т. Р. С. Конституційна справедливість. Ліберальна теорія верхо­венства права [Текст]: пер. з англ. / Т. Р. С. Аллан. - К.: Вид. дім «Києво- Могил. акад.», 2008. — 385 с.

3. Антонович, М. М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини: теорія і практика [Текст] / М. М. Антонович. - К.: Вид. дім «Києво-Могил. акад.», 2007.-384 с.

4. Банчук, О. А. Публічне і приватне право: історія українських вчень та сучасність [Текст] / О. А. Банчук. - К.: Конус-ІО, 2008. - 184 с.

5. Баланд’є, Ж. Політична антропологія [Текст] : пер. з фр. / Ж. Баланд’є. - К.: Альтерпрес, 2002. - 252 с.

6. Бержель, Ж.-Л. Общая теория права [Текст] : пер. с фр. / Ж.-Л. Бер- жель. - М.: NOTA BENE, 2000. - 576 с.

7. Бобровник, С. В. Компроміс і конфлікт у праві: антрополого-комунікатив- ний підхід до аналізу [Текст] / С.

В. Бобровник. - К. : Юрид. думка, 2011.-384 с.

8. Бочаров, Д. О. Правозастосовча діяльність: поняття, функції та форми [Текст] : проблемні лекції / Д. О. Бочаров. - Дніпропетровськ : АМСУ,

2006. - 73 с.

9. Вовк, Д. О. Право і релігія: загальнотеорегичні проблеми співвідношення [Текст] / Д. О. Вовк. - X.: Право, 2009. — 224 с.

10. Гелд, Д. Демократія та глобальний устрій [Текст]: пер. з англ. / Д. Гелд. - К.: Port-Royal, 2005. - 358 с.

11. Гетьман, Є. А. Кодифікація законодавства України: загальна характерис­тика, особливості, види [Текст] / Є. А. Гетьман. - X. : Право, 2012. - 192 с.

12. Головатий, С. Верховенство права [Текст] : у 3 кн. / С. Головатий. Кн. 1 : Від ідеї - до доктрини. - К.: Фенікс, 2006. - 61-624 с.

Кн. 2 : Верховенство права: від доктрини до принципу. - К. : Фенікс,

2006. -625-1276 с.

Кн. З : Український досвід. - К. : Фенікс, 2006. - 1277-1747 с.

13. Гудима, Д. А. Права людини: антрополого-методологічні засади дослі­дження [Текст] / Д. А. Гудима. - Львів : Край, 2009. - 292 с.

14. Гьофе, О. Демократія в епоху глобалізації [Текст] : пер. з нім. / О. Гьофе. - К. : ППС-2002, 2007. - 436 с.

15. Дворкін, Р. Серйозний погляд на права [Текст] : пер. з англ. / Р. Двор- кін. — К.: Основи, 2000. -519 с.

16. Дзейко, Ж. О. Законодавча техніка в Україні: історико-теоретичне дослі­дження [Текст] / Ж. О. Дзейко. - К. : ВПЦ «Київ, ун-т», 2007. - 360 с.

17. Еллинек, Г. Общее учение о государстве [Текст] / Г. Еллинек. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. - 752 с.

18. Євграфова, Є. П. Система національного законодавства в контексті права (лібертарно-легістський підхід) [Текст] / Є. П. Євграфова. - К. : КНТ,

2007. - 184 с.

19. Жук, II. А. Парламент, Президент, уряд: через взаємостримування до рівноваги [Текст] / Н. А. Жук. - X.: Харків юрид., 2007. — 320 с.

20. Журавський, В. С. Політична система України: проблеми становлення і розвитку (правовий аспект) [Текст] / В. С. Журавський. - К.: Парламент, вид-во, 1999. - 112 с.

21. Заєць, А. П. Правова держава в контексті новітнього українського досві­ду [Текст] / А. П. Заєць. - К.: Парламент, вид-во, 1999. - 247 с.

22. Калиновський, Ю. Ю. Правосвідомість українського суспільства: генеза та сучасність [Текст] / Ю. Ю. Калиновський. - X.: Право, 2008. - 288 с.

23. Кельман, М. С. Юридична наука: проблеми методології [Текст] І М. С. Кельман. - Тернопіль : Терно-граф, 2011.- 492 с.

24. Ковальський, В. С. Гіравотворчість: теоретичні і логічні засади [Текст] / В. С. Ковальський, І. П. Козінцев. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - 192 с.

25. Ковальчук, В. Б. Легітимність державної влади в правовій теорії та дер­жавно-правовій практиці [Текст] / В. Б. Ковальчук. - К. : Логос, 2011.- 392 с.

26. Кодифікація законодавства України: теорія, методологія, техніка [Текст] / О. І. ІОщик (ред.). - К. : Парламент, вид-во, 2007. - 208 с.

27. Колодій, А. М. Принципи права України [Текст] / А. М. Колодій. - К. : Юрінком Інтер, 1998. -208 с.

28. Косович, В. М. Оціночні поняття як засіб юридичної техніки [Текст] / В. М. Косович. - Львів : Тріада-плюс, 2010. - 212 с.

29. Коэн, Дж. Л. Гражданское общество и политическая теория [Текст]: пер. с англ. / Дж. Л. Коэн, Э. Арато. - М.: Весь мир, 2003. - 782 с.

30. Крижанівський, А. Ф. Феноменологія правопорядку: поняття, виміри, типологія [Текст] ІА. Ф. Крижанівський. - Одеса : Фенікс, 2006. - 196 с.

31. ЛеДюк, Л. Учасницька демократія: референдуми у теорії та на практиці [Текст] : пер. з англ. / Л. ЛеДюк. - X.: Центр Освітніх Ініціатив, 2002. - 160 с.

32. Летнянчии, Л. І. Конституційні обов’язки людини і громадянина в Укра­їні: проблеми теорії і практики [Текст] / Л. І. Летнянчин. - X. : СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2006. - 256 с.

33. Ллойд, Д. Идея права [Тексг]: пер. с анід. / Д. Ллойд. - М.: Югона, 2000. - 416 с.

34. Лобода, Ю. П. Правова традиція українського народу (Феномен та об’єкт загальнотеоретичного дискурсу) [Текст] / Ю. П. Лобода. - Львів : Світ,

2009. - 280 с.

35. Лук’янов, Д.

В. Політичні партії в системі взаємовідносин громадянсько­го суспільства та держави (роль та правове регулювання) [Текст] / Д. В. Лук’янов. - X.: Право, 2007. - 320 с.

36. Максимов, С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления [Текст] / С. И. Максимов. - Харьков : Право, 2002. - 328 с.

37. Малишев, Б. В. Застосування норм права (теорія і практика) [Текст] / Б. В. Малишев, О. В. Москалюк. - К.: Реферат, 2010. - 260 с.

38. Малишев, Б. В. Правова система (телеологічний вимір) [Текст] / Б. В. Малишев. - К. : ВД «Дакор», 2012. - 364 с.

39. Мере, Ж. Принцип суверенітету. Історія і основи новітньої влади [Текст] : пер. з фр. / Ж. Мере. - Львів : Кальварія, 2003. -216с.

40. Наливайко, Л. Р. Державний лад України: теоретико-правова модель [Текст] ІЛ. Р. Наливайко. - X.: Право, 2009. - 600 с.

41. Нормы советского права. Проблемы теории [Текст] / под ред. М. И. Бай­тина и В. К. Бабаева. - Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1987. - 248 с.

42. Оборотов, Ю. М. Традиції та оновлення у правовій сфері: питання теорії (від пізнання до розуміння права) [Текст] / Ю. М. Оборотов. — Одеса : Юрид. л-ра, 2002. - 280 с.

43. Оніщенко, Н. М. Правова система: проблеми теорії [Текст] / Н. М. Оні- щенко. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,

2002. - 352 с.

44. Панов, Н. И. Проблемы методологии формирования понятийного аппа­рата юридической науки [Текст] / Н. И. Панов. — Харьков : Право, 2011.-30 с.

45. Пархоменко, И. М. Джерела права: проблеми теорії та методології [Текст] /11. М. Пархоменко. - К.: Юрид. думка, 2008. - 326 с.

46. Пасько, Я. І. Соціальна держава і громадянське суспільство: співпраця v. протистояння [Текст] / Я. І. Пасько. - К.; ПАРАПАН, 2008. - 272 с.

47. Пашук, Т. І. Право людини на ефективний державний захист її прав та свобод [Текст] / Т. І. Пашук. - Львів : Край, 2007. - 220 с.

48. Петришин, А. В. Государственная служба. Историко-теоретические предпосылки, сравнительно-правовой и логико-понятийный анализ [Текст] / А.

В. Пе Гришин. - Харьков : Факт, 1998. - 168 с.

49. Погребняк, С. П. Основоположні принципи права (змістовна характерис­тика) [Текст] / С. П. Погребняк. - X.: Право, 2008. - 240 с.

50. Полянський, Т. Т. Феномен зловживання правом (загальнотеоретичне дослідження) [Текст] / Т. Т. Полянський. - Львів : Галиц. друкар, 2012. - 456 с.

51. Права людини: концепції, підходи, реалізація [Текст] : пер. з англ. / під ред. Б. ЗізІк. - К. : Ай Бі, 2003. — 263 с.

52. Права людини: соціально-антропологічний вимір [Текст] : пр. Львів, ла­бораторії прав людини і громадянина НДІ держ. будівництва та місц. самоврядування АПрН України / редкол.: П. М. Рабінович (голов, ред.) та ін. - Серія І. Вип. 13. - Львів : Світ, 2006. - 280 с.

53. Правова доктрина України [Текст] : у 5 т. — X. : Право, 2013. - Т. 1 : За­гальнотеоретична та історична юриспруденція / В. Я. Тацій, О. Д. Свя- тоцький, С. І. Максимов та ін.; за заг. ред. О. В. Петрипіина. - 976 с.

54. Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства [Текст] / Ю. П. Битяк (ред.), І. В. Яковюк (ред.). - X. : Право, 2007. - 248 с.

55. Правова система України: історія, стан та перспективи [Текст] : у 5 т. — X.: Право, 2008. - Т. 1 : Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України / за заг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. - 728 с.

56. Проблеми теорії права та конституціоналізму у працях М. В. Цвіка [Текст] / відп. за вип. О. В. Петришин. - X.: Право, 2010. - 272 с.

57. Протасова, В. Є. Парламентсько-президентська республіка: сутність, особливості, різновиди [Текст] / В. Є. Протасова. — X. : Право, 2009. - 208 с.

58. Πpo∏κ>κ, 1. В. Поділ державної влади в умовах різних форм державного правління [Текст] /1. В. Процюк. - X.: Право, 2012. - 584 с.

59. Пушняк, О. В. Право і час [Текст] / О. В. Пушняк. - X. : ФІНН, 2009. - 176 с.

60. Рабинович, С. П. Природно-правові підходи в юридичному регулюванні [Текст] / С. П. Рабінович.

- Львів : Львів, держ. ун-т внутр, справ,

2010. -576 с.

61. Рісний, М. Б. Правозастосувальний розсуд у юридичній практиці (загаль­нотеоретичне дослідження) [Текст] / М. Б. Рісний. - Львів : Край,

2007. - 192 с.

62. Розанвалон, П. Демократична легітимність. Безсторонність, рефлексив­ність, наближеність [Текст] : пер. з фр. / П. Розанвалон. - К. : Вид. дім «Києво-Могил. акад.», 2009. - 287 с.

63. Рулан, Н. Историческое введение в право [Текст] : пер. с фр. / Н. Рулан. — М.: NOTA BENE, 2005. - 672 с.

64. Семеніхін, 1. В. Правова доктрина: загальнотеоретичний аналіз [Текст] / І. В. Семеніхін. - X.: Юрайт, 2012. - 88 с.

65. Сердюк, О. В. Соціологічний підхід у сучасному правознавстві: пізнан­ня соціальності права [Текст] / О. В. Сердюк. — X. : Яшма, 2007. - 320 с.

66. Серьогіна, С. Г. Форма правління: питання конституційно-правової теорії та практики [Текст] / С. Г. Серьогіна. - X.: Право, 2011. - 768 с.

67. Систематизація законодавства України: проблеми та перспективи вдо­сконалення [Текст] / В. Ф. Сіренко, Н. М. Пархоменко, С. В. Бобровник та ін. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,

2003. -217 с.

68. Скрипнюк, О. В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики [Текст] / О. В. Скрипнюк. - К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Ко­рецького, 2000. - 599 с.

69. Таманага, Б. Верховенство права: історія, політика, теорія [Текст]: пер. з англ. / Б. Таманага. - К.: Вид. дім «Кисво-Могил. акад.», 2007. - 208 с.

70. Тодыка, Ю. Н. Толкование Конституции и законов Украины: теория и практика [Текст] / Ю. Н. Тодыка. - Харьков : Факт, 2003. — 328 с.

71. Уварова, О. О. Принципи права у правозастосуванні: загальнотеоретична характеристика [Текст] / О. О. Уварова. - X. : Друкарня Мадрид, 2012. — 196 с.

72. Уоттс, Р. Л. Федеративні системи [Текст]: пер. з англ. / Р. Л. Уоттс. - X.: Центр Освітніх Ініціатив, 2002. — 192 с.

73. Філософія права [Текст] : пер. з англ. / за ред. Дж. Фейнберга, Дж. Коул­мена. - К. : Основи, 2007. - 1256 с.

74. Філософія прав людини [Текст] : пер. з нім. Iза ред. III. Ґосепата та Ґ. Ломанна. - К.: Ніка-Центр, 2008. - 320 с.

75. Фуллер, Л. Л. Анатомія права [Текст] : пер. з англ. / Л. Л. Фуллер. - К. : Сфера, 1999. - 144 с.

76. Харт, X. Л. А. Концепція права [Текст]: пер. з англ. ∕ X. Л. А. Харт. - К.: Сфера, 1998. - 236 с.

77. Хаустова, М. Г. Національна правова система за умов розбудови правової демократичної державності в Україні [Текст] / М. Г. Хаустова. — X.: Пра­во, 2008.- 160 с.

78. Хома, Н. М. Моделі соціальної держави: світовий та український досвід [Текст] / Н. М. Хома. - К.: Юрид. думка, 2012. - 591 с.

79. Чапала, Г. В. Місцеве самоврядування в системі публічної влади: теоре- тико-правовий аналіз [Текст] / Г. В. Чапала. - X.: Право, 2006. - 224 с.

80. Цимбалюк, М. М. Онтологія правосвідомості: теорія та реальність [Текст] / М. М. Цимбалюк. - К.: Атіка, 2008. - 288 с.

81. Циппеліус, Р. Юридична методологія [Текст] : пер. з нім. / Р. Циппеліус. - К.: Реферат, 2004. - 176 с.

82. Шевчук, С. Основи конституційної юриспруденції [Текст] / С. Шевчук. - К.: Укр. центр правн. студій, 2001. - 302 с.

83. Шевчук, С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Укра­їні [Текст] / С. Шевчук. - К.: Реферат, 2007. — 640 с.

84. Шипілов, Л. М. Народовладдя як основа демократичної держави [Текст] ІЛ. М. Шипілов. -X.: Фіни, 2009. — 216 с.

85. Шнаппер, Д. Спільнота громадян. Про модерну концепцію нації [Текст] : пер. з фр. / Д. Шнаппер. - X. : Фоліо, 2007. - 223 с.

86. Яковюк, 1. В. Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз [Текст] /1. В. Яковюк. - X. : Право, 2013. - 760 с.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме Список рекомендованої літератури:

  1. 2.2. Організаційні та правові аспекти в роботі слідчого військової прокуратури та шляхи її оптимізації