<<
>>

§ 3. Принципи організації і діяльності державного апарату

Для забезпечення ефективної діяльності державного апарату, його підпорядкування інтересам суспільства важливого значення набувають принципи, які лежать в основі його організації і функціонування.

Ідеться про основні ідеї та відповідні вимоги, котрі визначають як структуру державного апарату, так і порядок взаємовідносин у ньому, а також основні риси управлінської діяльності.

Принципи організації і діяльності державного апарату - це за­конодавчо визначені відправні засади і вимоги щодо його організації та функціонування.

їх можна поділити на загальні принципи, що стосуються держав­ного апарату в цілому, і спеціальні принципи, дія котрих поширюється на деякі ланки державного апарату.

До загальних принципів організації і діяльності державного апа­рату належать:

1) пріоритет прав людини. Конституція України в ст. З проголо­шує, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість ді­яльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяль­ність; утвердження та забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави;

2) поділ державної влади, який передбачає розмежування повно­важень між трьома її гілками - законодавчою, виконавчою та судовою і функціонування механізму взаємних стримувань та противаг. Кожна гілка влади представлена окремим органом або групою органів, що наділені певним функціональним спрямуванням. Вона є відокремле­ною і відносно самостійною в межах своїх повноважень;

3) служіння народові. Цей принцип обумовлений визнанням на­роду носієм суверенітету та єдиним джерелом влади, а також службо­вим призначенням органів державної влади бути засобом здійснення народовладдя;

4) верховенство права, яке вимагає забезпечення панування права в суспільстві, унеможливлює свавілля органів державної влади.

Ви­значальною для верховенства права є вимога законності-, органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами. Верховенство права передбачає також існування чітких стандартів правової діяльності органів державної влади, зумовлених основоположними принципами права, спрямованими на забезпечення та захист прав людини;

5) відкритість та прозорість, які передбачають: право осіб на одержання публічної інформації; обов’язок державних органів інфор­мувати населення про свою роботу; оприлюднення нормативно-право­вих актів та інших рішень державної влади; гласність та відкритість при здійсненні судочинства;

6) підконтрольність та відповідальність є важливими чинника­ми забезпечення ефективності та легітимності діяльності державного апарату. Контроль за діяльністю останнього здійснюється як самою державою через спеціальні органи (рахункова палата, омбудсмен, ор­гани прокуратури), так і інститутами громадянського суспільства.

За результати своєї діяльності державні органи та їх посадові особи несуть як політичну, так і юридичну відповідальність;

7) професіоналізм, який передбачає наявність спеціальних знань державних службовців, необхідних для ефективної реалізації ними владних повноважень. Професіоналізм зумовлює необхідність кадро­вого підходу до підготовки державних службовців — наявність чітких професійних вимог до осіб, які обіймають посади в органах державної влади, та постійне підвищення їх кваліфікації;

8) рівне право громадян на доступ до державної служби, яке означає заборону привілеїв чи обмежень на доступ до державної служ­би за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання.

Спеціальними принципами можна, зокрема, назвати передбачені Конституцією і закріплені відповідними законами України принципи територіальності, спеціалізації та інстанційності в організації сис­теми органів судової влади. Діяльність Кабінету Міністрів України, наприклад, грунтується на таких спеціальних принципах, як безперерв­ність, колегіальність, солідарна відповідальність та ін.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 3. Принципи організації і діяльності державного апарату:

  1. 2.1. Поняття та сутність організації роботи місцевих загальних судів
  2. 2.4. Проблеми реалізації міжнародно-правових стандартів в діяльності місцевих загальних судів України
  3. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
  4. Принципи реалізації державної виконавчої влади у галузі сільського господарства
  5. 1.1. Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації
  6. 1.3. Поняття та сутність адміністративних актів органів прокуратури
  7. 2.1. Види адміністративних актів органів прокуратури: стан та перспективи групування
  8. 2.2 Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні зовнішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури
  9. 2.4 Основні напрямки удосконалення процедур прийняття адміністративних актів органами прокуратури
  10. 2.1. Організаційні та правові проблеми проведення дізнання у Збройних Силах України та інших військових формуваннях