<<
>>

§ 2. Принципи демократичної держави

Принципи демократичної держави - це найбільш загальні ви­моги, які випливають із сутності демократії, втілення котрих визна­чає державу як демократичну.

Принципи демократичної держави ґрунтуються на ідеї народо­владдя.

Народовладдя є соціальною основою демократичної держави, а демократична держава виступає формою його реалізації. Воно роз­кривається через систему принципів демократії, що спрямовані на утвердження влади народу в державі. До них, зокрема, належать:

1) принцип народного суверенітету. Здійснення народовладдя неможливе без правового закріплення та гарантування народного су­веренітету. Відповідно до ст. 5 Конституції України народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади. Саме народ (безпосередньо або через обраних представників), конституюючи демократичну державу, визначає її форму, порядок і межі здійснення державної влади. Тому влада народу є первинною і вищою щодо державної влади, а народний суверенітет є фундаментом державного суверенітету;

2) принципи політичної свободи і рівності громадян. Верховен­ство влади народу може мати місце лише за умови забезпечення кож­ному рівної політичної свободи. Політична несвобода громадян пере­творює суверенний статус народу на фікцію. Свобода ж частини гро­мадян свідчить про владу певної соціальної групи (партії, класу, вер­стви тощо), але аж ніяк не про владу народу в цілому;

3) принцип виборності. Народ не може повсякчасно безпосередньо здійснювати владу. З цією метою створюються представницькі органи і встановлюється процедура делегування їм влади. Історично апробо­ваною процедурою набуття повноважень представницькими органами є вибори, за допомогою яких на конкурентних засадах визначаються особи, що посідатимуть відповідні посади. Так, в Україні на загально­державному рівні обираються Верховна Рада України і Президент України, а на регіональному і місцевому — Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, а також міські, селищні та сільські голови;

4) принципи підзвітності і підконтрольності.

В умовах демо­кратії органи державної влади підлягають контролю з боку інститутів громадянського суспільства, зобов’язані звітувати населенню про свою роботу. Крім того, результати їх діяльності оцінюються під час виборів;

5) принцип відкритості вимагає забезпечення гласності держав­ного життя, доступності джерел інформації, можливості її вільного пошуку, одержання і поширення. Відкритість покладає на державні органи обов’язок систематично поінформовувати населення про події державного і суспільного значення, ухвалені цими органами рішення, перебіг їх обговорення та виконання. Необхідними передумовами дії цього принципу є заборона цензури, розвиток свободи слова і друку, врахування громадської думки при ухваленні державних рішень;

6) принцип поділу влади. За демократичної, правової державності влада будується на засадах її поділу на різні гілки (законодавчу, вико­навчу та судову). Відповідно до ст. 6 Конституції України цей принцип виступає гарантією захисту влади народу, недопущення концентрації державної влади в одних руках. За таких умов жодна гілка влади не спроможна піднестися над іншими та узурпувати державну владу;

Т) принцип багатоманітності (плюралізму). Уст. 15 Конституції України проголошено, що суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах економічної, ідеологічної та політичної багатоманітності. В економіці цей принцип виявляється в існуванні і рівноправності форм власності, в ідеологічній сфері - є можливості різних ідей, думок, а також їх вільного висловлення, в політиці - в існуванні багатьох по­літичних центрів, діяльність яких пов’язана із вираженням політичної волі громадян та їх реалізації через участь у формуванні представниць­ких органів влади. Політичний плюралізм має бути заснований на однаковому ставленні держави до всіх суб’єктів політичного життя, створенні для них рівних можливостей;

8) принцип ухвалення рішень більшістю з урахуванням прав мен­шості.Ухвалення рішень більшістю - найголовніший засіб легітимації та легалізації владних актів у демократичному суспільстві. У найбільш соціально значущих випадках, зокрема при внесенні змін до Конститу­ції України або подоланні вето Президента, необхідна кваліфікована більшість (не менше 2/3 голосів народних депутатів України).

Водночас в умовах демократії меншість (зокрема парламентська опозиція) повинна мати простір для реалізації своїх цілей за допомогою участі у процесі вироблення спільних рішень. Спільна участь більшос­ті та меншості у здійсненні політичних актів дозволяє ухвалювати більш обґрунтовані компромісні рішення.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 2. Принципи демократичної держави:

 1. Стаття 3. Принципи державної політики у сферах національної безпеки і оборони
 2. Стаття 25. Мета, принципи і види планування у сферах національної безпеки і оборони
 3. Список використаних джерел:
 4. ВСТУП
 5. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво: врахування факторів криміналізації та відповідність її принципам
 6. 1.1. Правовий захист особи, щодо якої вчинено кримінальне правопорушення
 7. 3.3. Удосконалення реалізації правової допомоги потерпілому на стадії досудового розслідування
 8. Принципи реалізації державної виконавчої влади у галузі сільського господарства
 9. 1.1. Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації
 10. 1.2. Система адміністративних актів органів публічної адміністрації та місце в ній адміністративних актів органів прокуратури
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. 1.1. Прокуратура в системі поділу влади
 13. СПИСОК використаної ЛіТЕРАТУРи
 14. Список використаних джерел:
 15. 1.4. Правова характеристика принципів і процесуальних правовідносин з вирішення трудових спорів і конфліктів на сучасному етапі