<<
>>

§ 6. Причини правопорушень

Під причинами правопорушень розуміють соціальні явища, що призводять до вчинення правопорушень на масовому, груповому та індивідуальному рівнях.

З точки зору філософського підходу причиною правопорушення є конфлікт між загальним суспільним інтересом, що втілений у нормі

права, та особистам інтересом, що відображається у протиправному вчинку.

Соціологічний підхід ураховує умови життя соціальної групи (про­фесійної, етнічної, релігійної, вікової та ін.), які стають джерелом конфлік­ту, викликають відхилення від універсальних загальнообов’язкових пра­вил. Психологічний підхід акцентує увагу на психофізичних особливос­тях, внутрішньому світі людини, що зумовлюють формування проти­правних настанов конкретної особи.

Причини правопорушення виявляються на індивідуальному, гру­повому і суспільному рівнях. На індивідуальному рівні визначаються причини правопорушення, вчиненого конкретною особою (наприклад, деформація особистості, антисоціальна настанова). На рівні соціальних груп причини правопорушень спричинені особливостями групової правосвідомості. На загальносуспільному рівні правопорушення зумов­лені несприятливими змінами в соціальній, економічній, культурній, політичній системах суспільства (бідністю, економічною кризою, ко­рупцією та ін.).

За сферами життєдіяльності суспільства виокремлюють економічні причини (високий рівень безробіття, фінансова криза, структурні дис­функції ринку), соціальні (незбалансованість соціальної політики, що викликає соціальну напругу, низький рівень соціального забезпечення та страхування, маргіналізація суспільства), юридичні (колізії та прога­лини у праві, нехтування верховенством права, неефективна робота правоохоронних органів), культурологічні (пропаганда насильства, жорстокості, соціальної ворожнечі, руйнація культурної спадщини).

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 6. Причини правопорушень:

  1. Стаття 6. Запобігання адміністративним правопорушенням
  2. Стаття 245. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення
  3. Стаття 277. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення
  4. Стаття 282. Пропозиції про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень
  5. Стаття 285. Оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення і вручення копії постанови
  6. Стаття 289. Строк оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
  7. Стаття 294. Набрання постановою судді у справі про адміністративне правопорушення законної сили та перегляд постанови
  8. Стаття 297-2. Строк подання заяви про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення
  9. Зарубіжний досвід регламентації та застосування кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво
  10. 1.1. Правовий захист особи, щодо якої вчинено кримінальне правопорушення