<<
>>

§ 3. Правові форми здійснення функцій держави

Держава здійснює свої функції у різних правових формах. У них відображаються зв’язок держави і права, обов’язок держави при здій­сненні своїх функцій діяти на основі права і в межах закону.

Правова форма здійснення функцій держави - це система юри­дично значущих дій, які реалізуються в установленому законом по­рядку уповноваженими суб ’єктами та спрямовані на реалізацію функ­цій держави.

Правові форми здійснення функцій держави характеризуються низкою ознак:

1) вони мають юридичну значущість, тобто тягнуть за собою на­стання певних юридичних наслідків;

2) їх правовий характер означає відповідність цих дій праву. Орга­ни державної влади діють на підставі, у межах повноважень та у спо­сіб, передбачені конституцією та законами;

3) порядок здійснення цих дій визначається процесуальними нор­мами права;

4) результати зазначених дій закріплюються у відповідних правових актах (законі, подзаконному акті, міжнародному договорі, рішенні суду тощо).

Головними правовими формами здійснення функцій держави є: нормотворча- сукупність дій, спрямованих на розроблення, прий­няття, зміну, скасування нормативно-правових актів;

правозастосовна - сукупність дій з ухвалення індивідуально-пра­вових актів, які є засобом застосування правових норм відповідно до конкретних життєвих ситуацій;

контрольна - сукупність дій зі встановлення відповідності праву дій та рішень суб’єктів;

правоохоронна -сукупність дій, спрямованих на захист інтересів особи, держави та суспільства від протиправних посягань;

інтерпретаційно-правова -сукупність дій з офіційного тлумачен­ня правових актів.

Контрольні запитання

1. Назвіть основні характеристики функцій держави.

2. Класифікуйте функції держави.

3. Охарактеризуйте основні функції сучасної держави.

4. Назвіть основні правові форми здійснення функцій держави.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 3. Правові форми здійснення функцій держави:

 1. 1.1. Поняття судової влади, її суть та функції
 2. 1.3. Реалізація кримінальних процесуальних гарантій прав потерпілого при здійсненні досудового розслідування
 3. 2.3. Особливості повноважень прокурора у забезпеченні прав і законних інтересів потерпілого
 4. 2.1. Актуальні проблеми здійснення державного контролю у сільському господарстві
 5. 3.3. Адміністративна відповідальність посадових та службових осіб органів державної влади як засіб забезпечення паритетності суб’єктів адміністративних правовідносин в аграрному секторі економіки
 6. Поняття та правова природа процесуальних норм адміністративного права
 7. 2.2 Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні зовнішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури
 8. 2.1. Правові основи системи підвищення кваліфікації прокурорів.
 9. 1.1. Поняття судової влади, її суть та функції
 10. 1.1. Форми захисту трудових прав працівників
 11. 2.1. Захист трудових прав працівників за допомогою міжнародних норм та інституцій