<<
>>

§ 2. Право і мораль, їх співвідношення

У суспільстві право і мораль тісно пов’язані. Вони мають спільні риси, відмінності та взаємодіють між собою.

Мораль - це принципи, оцінки та норми, що відображають уяв­лення людей про добро і зло, а також про те, що схвалюється чи за­перечується суспільством.

Спільними рисами права і моралі є: нормативний характер правил; виконання функції соціального компромісу; забезпечення стабільнос­ті і порядку в суспільстві; оцінювання поведінки суб’єктів у різних сферах суспільної діяльності.

Розмежування права і моралі проводиться за такими критеріями.

За походженням:

норми моралі формуються поступово, у процесі суспільного жит­тя на основі уявлень про добро і зло, справедливість, честь, мають неофіційний характер, передаються від покоління до покоління;

норми права складаються у процесі взаємодії людей як правила, ідо закріплюють відносини, котрі визнає і захищає держава, і мають офіційний загальнообов’язковий характер.

За сферою регулювання:

моральне регулювання поширюється на відносини, які важко під­даються зовнішньому контролю (наприклад, на сферу особистого спілкування - кохання, дружбу, взаємодопомогу тощо);

норми права регулюють лише ті відносини, які мають загально­суспільне значення та піддаються зовнішньому контролю.

За формою вираження:

норми моралі зазвичай не мають офіційно закріплених форм виражен­ня і можуть міститися в релігійних заповідях, традиціях, ритуалах тощо;

норми права набувають формального вираження в нормативно- правових актах та інших джерелах права.

За ступенем деталізації:

норми моралі не містять точних правил поведінки, вони виступають як безумовні принципи (наприклад, шанувати батьків, діяти сумлінно, захищати Вітчизну);

норми права є деталізованими правилами про належну, дозволену та заборонену поведінку.

За засобами забезпечення виконання та специфікою санкцій: додержання моралі забезпечується внутрішнім переконанням, громадською думкою;

право охороняється державою і гарантується її примусовою силою.

Порушення правових норм тягне за собою юридичну відповідаль­ність - негативні наслідки майнового, особистого та організаційного характеру, що застосовуються в певному порядку державними органа­ми, у той час як порушення моральних норм тягне за собою моральну відповідальність.

Взаємодія права і моралі полягає у тому, що право грунтується на нормах суспільної моралі, підтримує та захищає їх. Іноді вважають, що право - це юридичний мінімум моралі, який уможливлює соціаль­не спілкування людей та існування суспільства.

Без звернення до моральних понять не можна виявити значення низки термінів, закріплених у праві, з оцінюванням яких пов’язані юридичні наслідки. До них належать оцінні поняття: «образа особистої гідності», «дії, що відзначаються особливим цинізмом чи особливою зухвалістю», «розумні строки», «неможливість спільного проживання», «низькі моти­ви» та ін. І право, і мораль мають подібні, хоча і не тотожні системи оцінювання— обидві нормативні системи засуджують несправедливість.

Моральні норми відіграють важливу роль у процесі правозасто- совної діяльності при вирішенні конкретних юридичних справ. Так, мотив і мета деяких правопорушень є ознаками, що повинні бути встановлені при кваліфікації. У разі ж ухвалення певних судових рі­шень (наприклад, про позбавлення батьківських прав або звільнення педагогічних працівників) моральний чинник часом є вирішальним.

Деякі колізії у взаємодії права і моралі можуть виникати у складних питаннях (наприклад, при трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини, проведенні клінічних випробувань лікарських за­собів на пацієнтах (добровольцях), евтаназії тощо).

Окремі норми права, здебільшого процесуальні, у моральному сенсі є нейтральними (наприклад, норми КПК України про передаван­ня справи з одного суду до іншого).

Останнім часом вагомий вплив на регулювання суспільних від­носин справляють етичні норми, що закріплені в документах профе­сійних об’єднань (наприклад, Кодекс професійної етики судді, Етичний кодекс лікаря України, Етичний кодекс ученого України).

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 2. Право і мораль, їх співвідношення:

  1. 1.2. Трудові права працівників як об’єкт правового захисту та їх місце в системі прав людини