<<
>>

§ 1. Поняття, загальні риси та види соціальних норм. Співвідношення технічних і правових норм

Поведінка людей у суспільстві впорядковується за допомогою різ­номанітних соціальних норм - правил, які є еталоном, моделлю, взір­цем такої поведінки.

Соціальні норми - це правила поведінки загального характеру, ефективна дія яких у суспільстві забезпечується засобами соціально­го впливу.

До загальних рис соціальних норм належать такі:

вони зумовлені рівнем соціально-економічного розвитку суспіль­ства;

відображають особливості культурних традицій кожного суспіль­ства;

мають загальний характер, тобто розраховані на багаторазове за­стосування до поіменно невизначених осіб;

створюються і реалізуються за участю волі та свідомості людей;

спрямовані на регламентацію взаємодії людей та інших соціальних суб’єктів;

забезпечують стабільність і порядок у суспільстві;

гарантовані на випадок порушення засобами суспільного впливу.

У суспільстві діють різні види соціальних норм, які можуть бути класифіковані:

1) за змістом регульованих відносин -на політичні, економічні, організаційні, сімейні тощо;

2) за формами встановлення і засобами забезпечення - на норми права, норми моралі, звичаї, релігійні та корпоративні норми;

3) за способами зовнішнього вираження - на усні та письмові.

Поряд із соціальними нормами виділяють технічні норми, тобто правила поводження з технікою, знаряддями виробництва, зброєю, об’єктами природи тощо. їх зміст обумовлений законами природи, досягнутим рівнем розвитку науки, техніки і культури. Технічні норми поділяються на дві групи: до першої групи належать ті, що втілені в правову форму, до другої-усі інші.

Норми першої групи закріплюються у вигляді офіційно встановлених правил, інструкцій, що регулюють відносини стосовно використання технічних засобів у сфері виробництва чи управління, мають обов’язковий характер, забезпечуються на випадок їх порушення нормами юридичної відповідальності. Такі норми називаються техніко-юридичними.

Вони взаємодіють з правом за допомогою блаикетних норм, які відсилають до таких підзаконних актів, як державні стандарти та тех­нічні умови, будівельні норми і правила, правила зберігання, викорис­тання, обліку, перевезення вибухових речовин і радіоактивних матері­алів, безпеки руху та експлуатації транспорту, обігу наркотичних за­собів, психотропних речовин та прекурсорів, протипожежної безпеки, боротьби з епідемічними та інфекційними захворюваннями.

Технічні норми, які належать до другої групи, не мають соціально­го змісту: це правила математики, закони фізики, хімії, біології та ін., правила поведінки людей у зв’язку з використанням технічних та при­родних об’єктів (наприклад, правила користування побутовими при­ладами, прийому лікарських засобів та ін.). Вони не містять ознак, притаманних правовим нормам, їх порушення не тягне за собою юри­дичної відповідальності.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 1. Поняття, загальні риси та види соціальних норм. Співвідношення технічних і правових норм:

 1. Історичний розвиток кримінально-правової заборони фіктивного підприємництва
 2. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво: врахування факторів криміналізації та відповідність її принципам
 3. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 4. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
 5. 2.2. Система суб’єктів адміністративної юрисдикції у сільському господарстві України
 6. 3.2. Адміністративні санкції за проступки у галузі сільського господарства
 7. 3.1. Проблеми застосування адміністративно-процесуальних норм на сучасному етапі та шляхи їх вирішення
 8. Нотаріат в Україні: поняття, завдання, правове регулювання і принципи діяльності
 9. Злочини у сфері нотаріальної діяльності: кримінально-правова характеристика
 10. 1.2. Основні положення чинного законодавства України про інтелектуальну власність
 11. 1.4. Основні вимоги, що висуваються до адміністративних актів органів прокуратури
 12. 1.2. Історико-правовий аналіз вітчизняного регулювання трудових спорів і конфліктів