<<
>>

§ 1. Поняття юридичної відповідальності

Юридична відповідальність - це передбачені санкціями норм права несприятливі наслідки особистого, майнового чи організаційно­го характеру, яких зазнає особа за вчинене правопорушення.

Вона має ретроспективний характер, оцінює минуле, тобто є від­повідальністю за діяння, яке вже відбулося. Тим самим вона відрізня­ється від політичної, моральної та інших видів соціальної відповідаль­ності, які можуть оцінювати й майбутні дії.

Ознаками юридичної відповідальності є такі.

1. Передбачає настання несприятливих наслідків особистого, майнового чи організаційного характеру, наприклад, позбавлення волі, оголошення догани, накладання штрафу, позбавлення права обі­ймати певні посади або займатися певного діяльністю.

2. До юридичної відповідальності притягуються за вчинення пра­вопорушення, що свідчить про негативну правову оцінку цієї поведін­ки. Притягнення до юридичної відповідальності здійснюється лише за наявності юридичних, фактичних та процесуальних підстав.

3. Застосовується лише до деліктоздатних суб’єктів. Перелік суб’єктів, здатних нести юридичну відповідальність, та обсяг їх делік- тоздатності визначаються галузевим законодавством.

4. Притягнення до юридичної відповідальності зазвичай здійсню­ється уповноваженими на це суб’єктами шляхом правозастосування. Особливого значення у цьому контексті набуває додержання порядку притягнення до відповідальності, встановленого законодавством (кри­мінальним процесуальним, цивільним процесуальним, адміністратив-

ним процесуальним та ін.). Водночас у приватному праві притягнення до юридичної відповідальності можливе у спрощеному порядку - поза процесуальним провадженням за домовленістю сторін.

5. Настання несприятливих наслідків, передбачених санкціями норм права, забезпечується можливістю застосування державного примусу. Завдяки цьому відбувається покарання правопорушника; він зазнає додаткових втрат особистого, майнового, організаційного ха­рактеру. При цьому йдеться не тільки про відновлення порушеного права постраждалої особи, а й про покарання правопорушника.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 1. Поняття юридичної відповідальності:

 1. Теоретичні аспекти визначення поняття і змісту інституту адміністративних правочинів у сільському господарстві України
 2. 3.3. Адміністративна відповідальність посадових та службових осіб органів державної влади як засіб забезпечення паритетності суб’єктів адміністративних правовідносин в аграрному секторі економіки
 3. 4.1. Поняття та зміст адміністративних послуг у сільському господарстві
 4. Нотаріат в Україні: поняття, завдання, правове регулювання і принципи діяльності
 5. 3.1. Поняття та основні заходи загальносоціального запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності
 6. 3.2. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності
 7. 1.1. Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації
 8. 1.3. Поняття та сутність адміністративних актів органів прокуратури
 9. Методологічна основа дослідження та поняття підвищення кваліфікації прокурорів.
 10. 1.2.1. Дисциплінарна відповідальність суддів – вид юридичної відповідальності.
 11. 1.2.2. Особливості дисциплінарної відповідальності суддів.
 12. 2.1. Підстава притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності
 13. 2.3. Проблеми законодавчого регулювання інституту дисциплінарної відповідальності суддів